Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:398:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 398, 30. november 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 398

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

58. köide
30. november 2015


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2015/C 398/1

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2015/C 398/2

Kohtuasi C-346/13: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 6. oktoobri 2015. aasta otsus (Cour d’appel de Monsi eelotsusetaotlus – Belgia) – Ville de Mons versus Base Company SA, varem KPN Group Belgium SA (Eelotsusetaotlus — Elektroonilised sidevõrgud ja -teenused — Direktiiv 2002/20/EÜ — Artikkel 13 — Tasu seadmete paigaldamise õiguste eest — Kohaldamisala — Kohaliku omavalitsuse õigusnormid, mille kohaselt maksustatakse mobiilside torn- ja sõrestikmastide omanikud)

2

2015/C 398/3

Kohtuasi C-59/14: Euroopa Kohtu (neljas koda) 6. oktoobri 2015. aasta otsus (Finanzgericht Hamburg – Saksamaa eelotsusetaotlus) – Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export versus Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Eelotsusetaotlus — Määrus (EÜ, Euratom) nr 2988/95 — Euroopa Liidu finantshuvide kaitse — Artikli 1 lõige 2 ja artikli 3 lõike 1 esimene lõik — Eksporditoetuse tagasinõudmine — Aegumistähtaeg — Tähtaja algus (dies a quo) — Ettevõtja tegevus või tegevusetus — Kahju tekkimine — Jätkuv rikkumine — Ühekordne rikkumine)

3

2015/C 398/4

Kohtuasi C-66/14: Euroopa Kohtu (neljas koda) 6. oktoobri 2015. aasta otsus (Verwaltungsgerichtshof’i eelotsusetaotlus – Austria) – Finanzamt Linz versus Bundesfinanzgericht, Außenstelle Linz (Eelotsusetaotlus — ELTL artiklid 49, 54, 107 ja artikli 108 lõige 3 — Asutamisvabadus — Riigiabi — Kontsernide maksustamine — Osaluse omandamine tütarettevõtja kapitalis — Firmaväärtuse amortiseerimine — Kohaldamine üksnes residendist äriühingute osaluste suhtes)

3

2015/C 398/5

Kohtuasi C-73/14: Euroopa Kohtu (suurkoda) 6. oktoobri 2015. aasta otsus – Euroopa Liidu Nõukogu versus Euroopa Komisjon (Tühistamishagi — Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsioon — Rahvusvaheline Mereõiguse Kohus — Ebaseaduslik, teatamata ja reguleerimata kalapüük — Nõuandva arvamuse andmise menetlus — Euroopa Komisjoni poolt Euroopa Liidu nimel kirjaliku seisukoha esitamine — Euroopa Liidu Nõukogu eelneva heakskiidu puudumine selle seisukoha sisule — ELL artikli 13 lõige 2, artikkel 16 ja artikli 17 lõige 1 — ELTL artikli 218 lõige 9 ja artikkel 335 — Euroopa Liidu esindamine — Pädevuse andmise põhimõte ja institutsioonidevahelise tasakaalu põhimõte — Lojaalse koostöö põhimõte)

4

2015/C 398/6

Kohtuasi C-362/14: Euroopa Kohtu (suurkoda) 6. oktoobri 2015. aasta otsus (High Court (Iirimaa) eelotsusetaotlus – Iirimaa) – Maximillian Schrems versus Data Protection Commissioner (Eelotsusetaotlus — Isikuandmed — Füüsiliste isikute kaitse seoses nende andmete töötlemisega — Euroopa Liidu põhiõiguste harta — Artiklid 7, 8 ja 47 — Direktiiv 95/46/EÜ — Artiklid 25 ja 28 — Isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse — Otsus 2000/520/EÜ — Isikuandmete edastamine Ameerika Ühendriikidesse — Kaitse ebapiisav tase — Kehtivus — Sellise füüsilise isiku kaebus, kelle andmed edastati Euroopa Liidust Ameerika Ühendriikidesse — Liikmesriigi järelevalveasutuste volitused)

5

2015/C 398/7

Kohtuasi C-471/14: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 6. oktoobri 2015. aasta otsus (Oberlandesgericht Wien’i eelotsusetaotlus – Austria) – Seattle Genetics Inc. versus Österreichisches Patentamt (Eelotsusetaotlus — Intellektuaal- ja tööstusomand — Ravimpreparaadid — Määrus (EÜ) nr 469/2009 — Artikli 13 lõige 1 — Täiendava kaitse tunnistus — Kestus — Mõiste „Euroopa Liidus esmase müügiloa väljaandmise kuupäev” — Loaotsuse kuupäeva või selle otsuse teatavakstegemise kuupäeva arvessevõtt)

6

2015/C 398/8

Kohtuasi C-456/14: Euroopa Kohtu (neljas koda) 3. septembri 2015. aasta määrus (Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha eelotsusetaotlus – Hispaania) – Manuel Orrego Arias versus Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real (Eelotsusetaotlus — Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala — Direktiiv 2001/40/EÜ — Kolmandate riikide kodanike väljasaatmise otsuste vastastikune tunnustamine — Artikli 3 lõike 1 punkt a — Mõiste „õigusrikkumine, mille eest võib karistada vähemalt ühe aasta pikkuse vabadusekaotusega” — Kolmanda riigi kodaniku väljasaatmise otsus, mis on tehtud kriminaalkorras süüdimõistmise tõttu — Olukord, mis ei kuulu direktiivi 2001/40 kohaldamisalasse — Ilmne pädevuse puudumine)

7

2015/C 398/9

Kohtuasi C-548/14 P: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 17. septembri 2015. aasta määrus – Arnoldo Mondadori Editore SpA versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), Grazia Equity GmbH (Apellatsioonkaebus — Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 181 — Ühenduse kaubamärk — Määrus (EÜ) nr 40/94 — Sõnamärgi GRAZIA registreerimistaotlus — Sõnalist osa „GRAZIA” sisaldavate rahvusvaheliste, ühenduse ja siseriiklike sõna- ja kujutismärkide omaniku vastulause — Vastulause tagasilükkamine — Artikli 8 lõike 1 punkt b — Segiajamise tõenäosus — artikli 8 lõige 5 — Maine)

8

2015/C 398/10

Liidetud kohtuasjad C-585/14, C-587/14 ja C-588/14: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 3. septembri 2015. aasta määrus (Curtea de Apel Cluj eelotsuestaotlus – Rumeenia) – Petru Chiş (C-585/14) ja Aurel Moldovan (C-587/14) versus Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj ning Sergiu Octav Constantinescu (C-588/14) versus Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj (Eelotsusetaotlus — Riigimaksud — ELTL artikkel 110 — Tasu, mida liikmesriik võtab mootorsõiduki esmasel registreerimisel või omandiõiguse kohta esimese kande tegemisel — Teistest liikmesriikidest pärit kasutatud sõidukite ja siseriiklikul turul juba olemasolevate sarnaste sõidukite neutraalne maksustamine)

8

2015/C 398/11

Kohtuasi C-13/15: Euroopa Kohtu (kuues koda) 8. septembri 2015. aasta määrus (Cour de cassation’i eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – kriminaalasi Cdiscount SA süüdistuses (Eelotsusetaotlus — Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 99 — Direktiiv 2005/29/EÜ — Tarbijakaitse — Ebaausad kaubandustavad — Allahindluste tegemine — Võrdlushinna märkimine)

9

2015/C 398/12

Kohtuasi C-62/15 P: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 8. septembri 2015. aasta määrus – DTL Corporación, SL versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (Apellatsioonkaebus — Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 181 — Ühenduse kaubamärk — Sõnamärgi Generia registreerimistaotlus — Varasema ühenduse kujutismärgi Generalia generación renovable omaniku vastulause — Osaline registreerimisest keeldumine — Määrus (EÜ) nr 207/2009 — Artikli 8 lõike 1 punkt b — Segiajamise tõenäosus — Artikli 64 lõige 1 — Apellatsioonikoja pädevus — Artikli 75 teine lause — Õigus olla ärakuulatud)

10

2015/C 398/13

Kohtuasi C-136/15 P: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 19. juuni 2015. aasta määrus – Mohammad Makhlouf versus Euroopa Liidu Nõukogu (Apellatsioonkaebus — Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 181 — Artikli 169 lõige 2 — Apellatsioonkaebuse vajalik sisu — Ilmselge vastuvõetamatus)

11

2015/C 398/14

Kohtuasi C-615/14 P: AQ 29. detsembril 2014 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 15. detsembri 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas T-168/11: AQ versus Euroopa Parlament

11

2015/C 398/15

Kohtuasi C-309/15 P: Real Express Srl-i 18. juunil 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas koda) 21. aprilli 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-580/13: Real Express Srl versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

12

2015/C 398/16

Kohtuasi C-412/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hessisches Finanzgericht (Saksamaa) 28. juulil 2015 – TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH versus Finanzamt Kassel II – Hofgeismar

13

2015/C 398/17

Kohtuasi C-441/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Finanzgericht Bremen (Saksamaa) 12. augustil 2015 – Madaus GmbH versus Hauptzollamt Bremen

14

2015/C 398/18

Kohtuasi C-457/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Berlin (Saksamaa) 28. augustil 2015 – Vattenfall Europe Generation AG versus Saksamaa Liitvabariik

14

2015/C 398/19

Kohtuasi C-461/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Berlin (Saksamaa) 28. augustil 2015 – E.ON Kraftwerke GmbH versus Saksamaa Liitvabariik

15

2015/C 398/20

Kohtuasi C-464/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landesgericht Wiener Neustadt (Austria) 2. septembril 2015 – Admiral Casinos & Entertainment AG versus Balamatic Handelsgesellschaft m.b.H jt

16

2015/C 398/21

Kohtuasi C-465/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Finanzgericht Düsseldorf (Saksamaa) 3. septembril 2015 – Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH versus Hauptzollamt Duisburg

17

2015/C 398/22

Kohtuasi C-470/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Raad van State (Madalmaad) 7. septembril 2015 – Lufthansa Cargo AG, teine menetlusosaline: Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

17

2015/C 398/23

Kohtuasi C-492/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberster Gerichtshof (Austria) 21. septembril 2015 – R versus S ja T

18

2015/C 398/24

Kohtuasi C-514/15 P: HIT Groep BV 25. septembril 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 15. juuli 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-436/10: HIT Groep versus komisjon

18

2015/C 398/25

Kohtuasi C-517/15 P: AGC Glass Europe’i, AGC Automotive Europe’i, AGC France’i, AGC Flat Glass Italia Srl-i, AGC Glass UK Ltd, AGC Glass Germany GmbH 25. septembril 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 15. juuli 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-465/12: AGC Glass Europe ja teised versus Euroopa Komisjon

20

2015/C 398/26

Kohtuasi C-520/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 28. septembril 2015 – Aiudapds – Associazione Italiana delle Unità Dedicate Autonome Private di Day Surgery e dei Centri di Chirurgia Ambulatoriale versus Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute

21

2015/C 398/27

Arvamus 1/14: Euroopa Kohtu (suurkoda) 1. septembri 2015. aasta arvamus – Malta Vabariik

22

2015/C 398/28

Kohtuasi C-196/14: Euroopa Kohtu presidendi 2. septembri 2015. aasta määrus (Landgericht Aacheni eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Horst Hoeck versus Kreeka Vabariik

22

2015/C 398/29

Kohtuasi C-265/14: Euroopa Kohtu kolmanda koja presidendi 1. septembri 2015. aasta määrus – Cemex SAB. de CV, New Sunward Holding BV, Cemex España, SA, Cemex Deutschland AG, Cemex UK, Cemex Czech Operations s.r.o., Cemex France Gestion, Cemex Austria AG versus Euroopa Komisjon

23

2015/C 398/30

Kohtuasi C-423/14: Euroopa Kohtu presidendi 31. juuli 2015. aasta määrus (Supremo Tribunal Administrativo eelotsusetaotlus – Portugal) – Fazenda Pública versus Beiragás – Companhia de Gás das Beiras SA

23

2015/C 398/31

Kohtuasi C-459/14: Euroopa Kohtu teise koja presidendi 16. juuli 2015. aasta määrus (Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság’i eelotsusetaotlus – Ungari) – Fadil Cocaj versus Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

23

2015/C 398/32

Kohtuasi C-527/14: Euroopa Kohtu presidendi 2. septembri 2015. aasta määrus (Verwaltungsgericht Berlini eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Ukamaka Mary Jecinta Oruche, Nzubechukwu Emmanuel Oruche versus Saksamaa Liitvabariik, menetlusse astujad: Oberbürgermeister der Stadt Potsdam, Emeka Emmanuel Mary Oruche

24

2015/C 398/33

Kohtuasi C-3/15: Euroopa Kohtu presidendi 8. juuli 2015. aasta määrus (Amtsgericht Hannoveri eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Alexandra Stück versus Swiss International Air Lines AG

24

2015/C 398/34

Kohtuasi C-172/15: Euroopa Kohtu presidendi 27. augusti 2015. aasta määrus – Euroopa Komisjon versus Hispaania Kuningriik

24

2015/C 398/35

Kohtuasi C-209/15: Euroopa Kohtu presidendi 14. septembri 2015. aasta määrus (Centrale Raad van Beroep’i eelotsusetaotlus – Madalmaad) – Korpschef van politie versus W. F. de Munk

25

 

Üldkohus

2015/C 398/36

Kohtuasi T-299/11: Üldkohtu 7. oktoobri 2015. aasta otsus – European Dynamics Luxembourg jt versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Teenuste hankemenetlused — Hankemenetlus — Infotehnoloogiavaldkonna programmide ja projektide juhtimise ning tehnilise nõustamise teenuste asutuseväline osutamine — Pakkuja paigutamine paremusjärjestusse — Hindamiskriteeriumid — Võrdsed võimalused — Läbipaistvus — Ilmne hindamisviga — Põhjendamiskohustus — Lepinguväline vastutus — Võimaluse kaotamine)

26

2015/C 398/37

Kohtuasi T-216/12: Üldkohtu 6. oktoobri 2015. aasta otsus – Technion ja Technion Research & Development Foundation versus komisjon (Rahaline abi — Teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse kuues raamprogramm — Uurimislepingu raames komisjoni tasutud summade tagasinõudmine tulenevalt finantsauditi järeldustest — Nõuete tasaarvestamine — Hagiavalduse osaline ümberkvalifitseerimine — Nõue tuvastada lepingulise nõude puudumine — Vahekohtuklausel — Rahastamiskõlblikud kulud — Alusetu rikastumine — Põhjendamiskohustus)

27

2015/C 398/38

Kohtuasi T-250/12: Üldkohtu 6. oktoobri 2015. aasta otsus – Corporación Empresarial de Materiales de Construcción versus komisjon (Konkurents — Kartellikokkulepped — Naatriumkloraadi turg EMP-s — Muutmisotsus, millega vähendatakse kartellikokkuleppes osalemise tuvastatud kestust — Trahvisumma arvutamine — Aegumine — Määruse (EÜ) nr 1/2003 artikkel 25)

28

2015/C 398/39

Kohtuasi T-275/12: Üldkohtu 6. oktoobri 2015. aasta otsus – FC Dynamo-Minsk versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Valgevene vastu suunatud piiravad meetmed — Rahaliste vahendite külmutamine — Tühistamishagi — Nõuete muutmise tähtaeg — Osaline vastuvõetamatus — Üksus, mis kuulub sellisele üksusele või mida kontrollib selline üksus, mille suhtes rakendatakse piiravaid meetmeid — Põhjendamiskohustus — Hindamisviga)

29

2015/C 398/40

Kohtuasi T-276/12: Üldkohtu 6. oktoobri 2015. aasta otsus – Chyzh jt versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Valgevene vastu suunatud piiravad meetmed — Rahaliste vahendite külmutamine — Tühistamishagi — Nõuete muutmise tähtaeg — Osaline vastuvõetamatus — Sellise üksuse omanduses või kontrolli all oleva üksus, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid — Põhjendamiskohustus — Hindamisviga)

30

2015/C 398/41

Kohtuasi T-403/12: Üldkohtu 13. oktoobri 2015. aasta otsus – Intrasoft International versus komisjon (Teenuste hankemenetlused — Hankemenetlus — Tehniline abi Serbia tolliametile tollisüsteemi ajakohastamise toetamiseks — Huvide konflikt — Pakkuja pakkumuse tagasilükkamine Euroopa Liidu Serbia delegatsiooni poolt — Pakkumuse tagasilükkamise peale esitatud vaide vaikimisi rahuldamata jätmine)

32

2015/C 398/42

Kohtuasi T-79/13: Üldkohtu 7. oktoobri 2015. aasta otsus – Accorinti jt versus EKP (Lepinguväline vastutus — Majandus- ja rahanduspoliitika — Euroopa Keskpank — Liikmesriikide keskpangad — Kreeka valitsemissektori võla restruktureerimine — Väärtpaberite ostukava — Väärtpaberite vahetusleping ainult eurosüsteemi keskpankade kasuks — Erasektori kaasamine — Ühise tegutsemine tingimused — Krediidikvaliteedi parandamine tagasiostu skeemi kujul, mille eesmärk on toetada võlainstrumentide kvaliteeti tagatistena — Erasektori võlausaldajad — Üksikisikutele õigusi andva õigusnormi piisavalt selge rikkumine — Õiguspärane ootus — Võrdne kohtlemine — Vastutus õiguspärase normatiivakti korral — Ebatavaline ja erilise iseloomuga kahju)

33

2015/C 398/43

Kohtuasi T-103/13 P: Üldkohtu 13. oktoobri 2015. aasta otsus – komisjon versus Cocchi ja Falcione (Apellatsioonkaebus — Vastuapellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Ametnikud — Pensionid — Siseriiklike pensioniõiguste ülekandmine — Staažilisa ettepanek — Isikut mitte kahjustav meede — Hagi vastuvõetamatus esimeses kohtuastmes — Personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõige 2)

33

2015/C 398/44

Kohtuasi T-358/13: Üldkohtu 8. oktoobri 2015. aasta otsus – Itaalia versus komisjon (EAFRD — Liikmesriikide makseasutuste EAFRD-st rahastatud kulude raamatupidamisarvestuse kontrollimine ja heakskiitmine — Otsus, millega teatud summa loetakse Basilicata maakonna maaelu arengukava raames ühekordselt kasutatavaks summaks — Määruse (EÜ) nr 1290/2005 artikkel 30 — Põhjendamiskohustus)

34

2015/C 398/45

Kohtuasi T-534/13: Üldkohtu 7. oktoobri 2015. aasta otsus – Panrico versus Siseturu Ühtlustamise Amet – HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS) (Ühenduse kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Ühenduse kujutismärk Krispy Kreme DOUGHNUTS — Varasemad siseriiklikud ja rahvusvahelised sõna- ja kujutismärgid DONUT, DOGHNUTS, donuts ja donuts cream — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b) — Eristusvõime või maine ärakasutamise oht — Kahju oht — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõige 5 (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 8 lõige 5))

35

2015/C 398/46

Kohtuasi T-547/13: Üldkohtu 8. oktoobri 2015. aasta otsus – Rosian Express versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Mängukarbi kuju) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse ruumilise kaubamärgi taotlus — Mängukarbi kuju — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b — Põhjendamiskohustus — Õigus olla ära kuulatud — Määruse nr 2007/2009 artikkel 75)

36

2015/C 398/47

Kohtuasi T-642/13: Üldkohtu 15. oktoobri 2015. aasta otsus – Wolverine International versus Siseturu Ühtlustamise Amet – BH Store (cushe) (Ühenduse kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Euroopa Ühendust nimetav rahvusvaheline registreering — Kujutismärk cushe — Varasem siseriiklik sõnamärk SHE ja varasemad siseriiklikud kujutismärgid she — Suhteline keeldumispõhjus — Varasema kaubamärgi tegelik kasutamine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 57 lõiked 2 ja 3 — Segiajamise tõenäosus — Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

37

2015/C 398/48

Kohtuasi T-656/13: Üldkohtu 7. oktoobri 2015. aasta otsus – The Smiley Company versus Siseturu Ühtlustamise Amet (südamekujuliste silmadega naerumärgi kuju) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse ruumilise kaubamärgi taotlus — Südamekujuliste silmadega naerumärgi kuju — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b)

38

2015/C 398/49

Liidetud kohtuasjad T-659/13 ja T-660/13: Üldkohtu 8. oktoobri 2015. aasta otsus – Tšehhi Vabariik versus komisjon (Transport — Määrus 2010/40/EÜ — Intelligentsed transpordisüsteemid — Delegeeritud määrus (EL) nr 885/2013 — Veoautodele ja tarbesõidukitele turvaliste parkimiskohtade teabeteenuse pakkumine — Delegeeritud määruse (EL) nr 886/2013 artikli 3 lõige 1, artikkel 8 ja artikli 9 lõike 1 punkt a — Delegeeritud määrus (EL) nr 886/2013 — Kasutajatele liiklusohutusega seotud minimaalse üldise liiklusteabe tasuta edastamisega seotud andmed ja kord — Delegeeritud määruse nr 886/2013 artikli 5 lõige 1, artikkel 9 ja artikli 10 lõike 1 punkt a)

39

2015/C 398/50

Kohtuasi T-689/13: Üldkohtu 7. oktoobri 2015. aasta otsus – Bilbaina de Alquitranes jt versus komisjon (Keskkond ja inimeste tervise kaitse — Kõrgtemperatuurse pigi ja kivisöetõrva klassifitseerimine veekeskkonda ohustava akuutse toksilisuse ja veekeskkonda ohustava kroonilise toksilisuse kategooriatesse — Määrused (EÜ) nr 1907/2006 ja nr 1272/2008 — Ilmne hindamisviga — Aine klassifitseerimine tema koostisosade järgi)

40

2015/C 398/51

Kohtuasi T-49/14: Üldkohtu 7. oktoobri 2015. aasta otsus – Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks versus komisjon (Kaitstud geograafiline tähis — „Kołocz śląski” või „Kołacz śląski” — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Õiguslik alus — Määrus (EÜ) nr 510/2006 — Määrus (EÜ) nr 1151/2012 — Tühistamise alused — Põhiõigused)

41

2015/C 398/52

Kohtuasi T-61/14: Üldkohtu 6. oktoobri 2015. aasta otsus – Monster Energy versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Balaguer (icexpresso + energy coffee) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi icexpresso + energy coffee taotlus — Varasemad ühenduse sõnamärgid X-PRESSO MONSTER, HAMMER M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY ja MIDNIGHT M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosuse puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

42

2015/C 398/53

Kohtuasi T-78/14: Üldkohtu 8. oktoobri 2015. aasta otsus – Benediktinerabtei St. Bonifaz versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Andechser Molkerei Scheitz (Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455 taotlus — Varasem ühenduse kujutismärk SEIT 1908 ANDECHSER NATUR ja varasem siseriiklikki kujutismärk ANDECHSER NATUR — Suhteline keeldumispõhjus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

42

2015/C 398/54

Kohtuasi T-90/14: Üldkohtu 8. oktoobri 2015. aasta otsus – Secolux versus komisjon (Teenuste riigihanked — Hankemenetlus — Turvakontrollid — Pakkuja pakkumuse tagasilükkamine — Hankelepingu sõlmimine teise pakkujaga — Lepinguväline vastutus)

43

2015/C 398/55

Kohtuasi T-104/14 P: Üldkohtu 13. oktoobri 2015. aasta otsus – komisjon versus Verile ja Gjergji (Apellatsioonkaebus — Vastuapellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Ametnikud — Pensionid — Siseriiklike pensioniõiguste ülekandmine — Staažilisa ettepanekud — Huve mitte kahjustav akt — Esimeses astmes esitatud hagi vastuvõetamatus — Personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõige 2 — Õiguskindlus — Õiguspärane ootus — Võrdne kohtlemine)

44

2015/C 398/56

Kohtuasi T-131/14 P: Üldkohtu 13. oktoobri 2015. aasta otsus – Teughels versus komisjon (Apellatsioonikaebus — Vastuapellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Ametnikud — Pensionid — Siseriiklike pensioniõiguste ülekandmine — Staažilisa ettepanek — Isikut mitte kahjustav meede — Hagi vastuvõetamatus esimeses kohtuastmes — Personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõige 2)

45

2015/C 398/57

Kohtuasi T-186/14: Üldkohtu 7. oktoobri 2015. aasta otsus – Atlantic Multipower Germany versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Nutrichem Diät + Pharma (NOxtreme) (Ühenduse kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Ühenduse sõnamärk NOxtreme — Varasem ühenduse ja varasem siseriiklik kujutismärk X-TREME — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b — Varasema kaubamärgi tegelik kasutamine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 43 lõiked 2 ja 3 — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 15 lõige 2)

45

2015/C 398/58

Kohtuasi T-187/14: Üldkohtu 7. oktoobri 2015. aasta otsus – Sonova Holding versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Flex) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse sõnamärk FLEX — Absoluutsed keeldumispõhjused — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c ja artikli 7 lõige 2)

46

2015/C 398/59

Kohtuasi T-227/14: Üldkohtu 7. oktoobri 2015. aasta otsus – CBM versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Aeronautica Militare (Trecolore) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi Trecolore taotlus — Varasemad ühenduse ja siseriiklikud sõna- ja kujutismärgid FRECCE TRICOLORI — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

47

2015/C 398/60

Kohtuasi T-228/14: Üldkohtu 7. oktoobri 2015. aasta otsus – CBM versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Aeronautica Militare (TRECOLORE) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi TRECOLORE taotlus — Varasemad ühenduse ja siseriiklikud sõna- ja kujutismärgid FRECCE TRICOLORI — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

48

2015/C 398/61

Kohtuasi T-242/14: Üldkohtu 7. oktoobri 2015. aasta otsus – The Smiley Company versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Sarvedega näo kuju) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse ruumilise kaubamärgi taotlus — Sarvedega näo kuju — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b)

48

2015/C 398/62

Kohtuasi T-243/14: Üldkohtu 7. oktoobri 2015. aasta otsus – The Smiley Company versus Siseturu Ühtlustamise Amet (näo kuju) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse ruumilise kaubamärgi taotlus — Näo kuju — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b)

49

2015/C 398/63

Kohtuasi T-244/14: Üldkohtu 7. oktoobri 2015. aasta otsus – The Smiley Company versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Tähekestega näo kuju) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse ruumilise kaubamärgi taotlus — Tähekestega näo kuju — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b)

50

2015/C 398/64

Kohtuasi T-251/14: Üldkohtu 15. oktoobri 2015. aasta otsus – Promarc Technics versus Siseturu Ühtlustamise Amet – PIS (Ukse osa) (Ühenduse disainilahendus — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Ühenduse registreeritud disainilahendus, milleks on ukse osa — Rahvusvaheline varasem disainilahendus, mis seisneb Ameerika patendis — Kehtetuse alus — Eristatavuse puudumine — Erineva üldmulje puudumine — Tõendid varasema disainilahenduse avalikkusele kättesaadavaks tegemise kohta — Asjaomase sektori ringkonnad — Asjatundjast kasutaja — Autori vabadusaste — Määruse (EÜ) nr 6/2002 artikkel 6, artikli 7 lõige 1 ja artikli 25 lõike 1 punkt b)

51

2015/C 398/65

Liidetud kohtuasjad T-292/14 ja T-293/14: Üldkohtu 7. oktoobri 2015. aasta otsus – Küpros versus Siseturu Ühtlustamise Amet (XAΛΛOYMI ja HALLOUMI) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse sõnamärkide XAΛΛOYMI ja HALLOUMI taotlused — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c)

52

2015/C 398/66

Kohtuasi T-336/14: Üldkohtu 8. oktoobri 2015. aasta otsus – Société des produits Nestlé versus Siseturu Ühtlustamise Amet (NOURISHING PERSONAL HEALTH) (Ühenduse kaubamärk — Euroopa Ühendust nimetav rahvusvaheline registreering — Sõnamärk NOURISHING PERSONAL HEALTH — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b — Põhjendamiskohustus — Määruse nr 207/2009 artikkel 75 — Kohustus kontrollida fakte omal algatusel — Määruse nr 207/2009 artikli 76 lõige 1)

52

2015/C 398/67

Kohtuasi T-365/14: Üldkohtu 7. oktoobri 2015. aasta otsus – CBM versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Aeronautica Militare (TRECOLORE) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi TRECOLORE taotlus — Varasemad ühenduse ja siseriiklikud sõna- ja kujutismärgid FRECCE TRICOLORI — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

53

2015/C 398/68

Kohtuasi T-642/14: Üldkohtu 7. oktoobri 2015. aasta otsus – JP Divver Holding Company versus Siseturu Ühtlustamise Amet (EQUIPMENT FOR LIFE) (Ühenduse kaubamärk — Euroopa Ühendust nimetav rahvusvaheline registreering — Ühenduse sõnamärk EQUIPMENT FOR LIFE — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b)

54

2015/C 398/69

Kohtuasi T-658/14: Üldkohtu 7. oktoobri 2015. aasta otsus – Jurašinović versus nõukogu (Õigus dokumentidega tutvuda — Määrus (EÜ) nr 1049/2001 — Dokumendid, mida vahetati menetluse kestel endise Jugoslaavia rahvusvahelise kriminaalkohtuga — Pärast seda otsus, kui Üldkohus esialgse otsuse osaliselt tühistas — Tutvusmisõiguse osaline piiramine — Rahvusvaheliste suhete kaitset käsitlev erand)

55

2015/C 398/70

Kohtuasi T-731/14: Üldkohtu 8. oktoobri 2015. aasta määrus – Agrotikos Synetairismos Profitis Ilias versus nõukogu (Tühistamishagi — Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Piiravad meetmed, mis on võetud seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas — Otsese puutumuse puudumine — Vastuvõetamatus)

55

2015/C 398/71

Kohtuasi T-482/15 R: Üldkohtu presidendi 15. oktoobri 2015. aasta määrus – Ahrend Furniture versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Riigihanked — Hankemenetlus — Mööbli ostmine — Pakkuja pakkumuse tagasilükkamine ja otsus sõlmida hankeleping teise pakkujaga — Ajutiste meetmete kohaldamise taotlus — Fumus boni iuris’e puudumine)

56

2015/C 398/72

Kohtuasi T-540/15: 18. septembril 2015 esitatud hagi – De Capitani versus parlament

57

2015/C 398/73

Kohtuasi T-548/15: 22. septembril 2015 esitatud hagi – Guiral Broto versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Gastro & Soul (Café del Sol)

58

2015/C 398/74

Kohtuasi T-552/15: 25. septembril 2015 esitatud hagi – Bank Refah Kargaran versus nõukogu

59

2015/C 398/75

Kohtuasi T-553/15: 25. septembril 2015 esitatud hagi – Export Development Bank of Iran versus nõukogu

60

2015/C 398/76

Kohtuasi T-554/15: 25. septembril 2015 esitatud hagi – Ungari versus komisjon

62

2015/C 398/77

Kohtuasi T-555/15: 25. septembril 2015 esitatud hagi – Ungari versus komisjon

63

2015/C 398/78

Kohtuasi T-556/15: 25. septembril 2015 esitatud hagi – Portugal versus komisjon

64

2015/C 398/79

Kohtuasi T-564/15: 25. septembril 2015 esitatud hagi – Spliethoff’s Bevrachtingskantoor BV versus komisjon

65

2015/C 398/80

Kohtuasi T-565/15: 28. septembril 2015 esitatud hagi – Excalibur City versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT)

66

2015/C 398/81

Kohtuasi T-566/15: 28. septembril 2015 esitatud hagi – Excalibur City versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT)

67

2015/C 398/82

Kohtuasi T-568/15: 24. septembril 2015 esitatud hagi – Morgese jt vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – All Star

68

2015/C 398/83

Kohtuasi T-569/15: 25. septembril 2015 esitatud hagi – Fondazione Casamica versus komisjon ja EASME

69

2015/C 398/84

Kohtuasi T-579/15: 5. oktoobril 2015 esitatud hagi – For Tune versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Gastwerk Hotel Hamburg (fortune)

70

2015/C 398/85

Kohtuasi T-581/15: 1. oktoobril 2015 esitatud hagi – Syndial versus komisjon

71

2015/C 398/86

Kohtuasi T-587/15: 12. oktoobril 2015 esitatud hagi – Rose Vision versus komisjon

73

2015/C 398/87

Kohtuasi T-591/15: 13. oktoobril 2015 esitatud hagi – Transavia Airlines versus komisjon

74

2015/C 398/88

Kohtuasi T-594/15: 14. oktoobril 2015 esitatud hagi – Metabolic Balance Holding versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Metabolic Balance)

76

2015/C 398/89

Kohtuasi T-218/14: Üldkohtu 13. oktoobri 2015. aasta määrus – Mabrouk versus nõukogu

77

2015/C 398/90

Kohtuasi T-517/14: Üldkohtu 13. oktoobri 2015. aasta määrus – Pelikan versus Siseturu Ühtlustamise Amet – RMP (be.bag)

77

2015/C 398/91

Kohtuasi T-748/14: Üldkohtu 14. oktoobri 2015. aasta määrus – Montenegro versus Siseturu Ühtlustamise Amet (pudeli kujutis)

77

 

Avaliku Teenistuse Kohus

2015/C 398/92

Kohtuasi F-57/14: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 21. oktoobri 2015. aasta otsus – AQ versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Määrus nr 45/2001 — Isiklikuks kasutamiseks omandatud isikuandmete töötlemine — Haldusjuurdlus — Distsiplinaarmenetlus — Kaitseõigused — Põhjendamiskohustus — Distsiplinaarkaristus — Proportsionaalsus)

78

2015/C 398/93

Kohtuasi F-89/14: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 21. oktoobri 2015. aasta määrus – Arsène versus komisjon (Avalik teenistus — Töötasu — Kodumaalt lahkumise toetus — Personalieeskirjade VII lisa artikli 4 lõike 1 punktis b ette nähtud tingimus — Kümneaastane võrdlusperiood — Tähtaja algus — Rahvusvahelises organisatsioonis töötatud perioodide neutraliseerimine — Personalieeskirjade VII lisa artikli 4 lõike 1 punkti b sätete kohaldamine analoogia alusel — Enne rahvusvahelises organisatsioonis töötamist väljaspool teenistuskohariiki asunud alaline elukoht — Kodukorra artikkel 81 — Ilmselgelt põhjendamatu hagi)

78

2015/C 398/94

Kohtuasi F-123/15: 21. septembril 2015 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

79

2015/C 398/95

Kohtuasi F-125/15: 22. septembril 2015 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

80

2015/C 398/96

Kohtuasi F-29/13: Avaliku Teenistuse Kohtu 20. oktoobri 2015. aasta määrus – Drakeford versus EMA

80


ET

 

Top