Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:320:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 320, 28. september 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 320

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

58. köide
28. september 2015


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2015/C 320/1

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2015/C 320/2

Kohtuasi C-602/13: Euroopa Kohtu (kuues koda) 11. juuni 2015. aasta määrus (Juzgado de Primera Instancia eelotsusetaotlus – Hispaania) – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA versus Fernando Quintano Ujeta ja María Isabel Sánchez García (Eelotsusetaotlus — Direktiiv 93/13/EMÜ — Lepinguline suhe ettevõtja ja tarbija vahel — Hüpoteeklaenu leping — Viivist käsitlev tingimus — Ennetähtaegset tagasimaksmist käsitlev tingimus — Hüpoteegiga tagatud nõude täitemenetlus — Viivisesumma vähendamine — Siseriikliku kohtu pädevus)

2

2015/C 320/3

Kohtuasi C-64/14 P: Euroopa Kohtu (neljas koda) 29. aprilli 2015. aasta määrus – Sven A. von Storch versus Euroopa Keskpank (EKP) (Apellatsioonkaebus — Tühistamishagi — Vastuvõetavus — Otseselt puudutatud isik — Euroopa Keskpanga otsused — Euroopa Keskpanga suunis 2012/641/EL — Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 181)

3

2015/C 320/4

Kohtuasi C-82/14: Euroopa Kohtu (kuues koda) 15. juuli 2015. aasta määrus (Corte suprema di cassazione (Itaalia) eelotsusetaotlus) – Agenzia delle Entrate versus Nuova Invincibile (Eelotsusetaotlus — Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 99 — Kuues direktiiv 77/388/EMÜ)

3

2015/C 320/5

Kohtuasi C-84/14 P: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 14. juuli 2015. aasta määrus – Forgital Italy SpA versus Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 181 — Tühistamishagi — ELTL artikli 263 neljas lõik — Kaebeõigus — Õigus esitada hagi — Füüsilised või juriidilised isikud — Rakendusmeetmeid eeldav üldkohaldatav akt — Tollimäärus, millega muudetakse tariifide kohaldamise peatamise tingimusi — Võimalus edasi kaevata siseriiklikes kohtutes)

4

2015/C 320/6

Kohtuasi C-90/14: Euroopa Kohtu (kuues koda) 8. juuli 2015. aasta määrus (Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 1 de Miranda de Ebro eelotsusetaotlus – Hispaania) – Banco Grupo Cajatres SA versus María Mercedes Manjón Pinilla ja Comunidad Hereditaria formada al fallecimiento de D. M. A. Viana Gordejuela (Eelotsusetaotlus — Direktiiv 93/13/EMÜ — Ettevõtja ja tarbija vaheline leping — Hüpoteeklaenu leping — Viivist käsitlev tingimus — Ennetähtaegset tagasimaksmist käsitlev tingimus — Hüpoteegiga tagatud nõude täitemenetlus — Viivisesumma vähendamine — Siseriikliku kohtu pädevus)

5

2015/C 320/7

Kohtuasi C-123/14: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 15. juuli 2015. aasta määrus (Administrativen sad – Varna eelotsusetaotlus – Bulgaaria) – „Itales” OOD versus Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Eelotsusetaotlus — Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 99 — Maksustamine — Käibemaks — Direktiiv 2006/112/EÜ — Neutraalse maksustamise põhimõte — Sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus — Mõiste „kaubatarned” — Kaubatarnete olemasolu tingimused — Tõendite puudumine selle kohta, et kaup oli otsese tarnija tegelikus omandis)

6

2015/C 320/8

Kohtuasi C-142/14 P: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 3. juuni 2015. aasta määrus – The Sunrider Corporation versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), Nannerl GmbH & Co. KG (Apellatsioonkaebus — Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Sõnamärgi SUN FRESH registreerimise taotlus — Varasema ühenduse sõnamärgi SUNNY FRESH omaniku vastulause — Segiajamise tõenäosus — Vastandatud kaubamärkidega tähistatud kaupade sarnasus — Õigus olla ära kuulatud — Määrus (EÜ) nr 207/2009 — Artikli 8 lõike 1 punkt b, artiklid 75 ja 76)

6

2015/C 320/9

Kohtuasi C-159/14: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 15. juuli 2015. aasta määrus (Administrativen sad – Varna eelotsusetaotlus – Bulgaaria) – „Koela-N” EOOD versus Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Eelotsusetaotlus — Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 99 — Maksustamine — Käibemaks — Direktiiv 2006/112/EÜ — Neutraalse maksustamise põhimõte — Sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus — Mõiste „kaubatarned” — Kaubatarnete olemasolu tingimused — Tõendite puudumine selle kohta, et kaup oli otsese tarnija tegelikus omandis — Tarnijate poolt maksuasutustele kaasabi osutamata jätmine — Kauba pealelaadimise mittetoimumine — Aspektid, mis põhjendavad maksupettuses osalemist)

7

2015/C 320/10

Kohtuasi C-291/14 P: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 11. juuni 2015. aasta määrus – Faci SpA versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Euroopa Kohtu kodukord — Artikkel 181 — Konkurents — Keelatud kokkulepped — Euroopa tina ning poksiiditud sojaõli ja estrite põhiste termostabilisaatorite turg — Trahvid — Rikkumise raskusaste — Tõhusa kohtuliku kaitse põhimõte — Ilmselgelt vastuvõetamatu või ilmselgelt põhjendamatu apellatsioonkaebus)

8

2015/C 320/11

Kohtuasi C-318/14: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 21. mai 2015. aasta määrus (Nejvyšší správní soud’i eelotsusetaotlus – Tšehhi Vabariik) – Slovenská autobusová doprava Trnava a.s. versus Krajský úřad Olomouckého kraje (Eelotsusetaotlus — Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 99 — ELTL artiklid 49 ja 52 — Asutamisvabadus — Määrus (EÜ) nr 1370/2007 — Ühistransport raudteel ja maanteel — Vedaja, kelle asukoht on teises liikmesriigis ja kes tegutseb filiaali kaudu — Eriloa saamise kohustus — Pädeva asutuse kaalutlusõigus — Avaliku teenindamise leping)

8

2015/C 320/12

Kohtuasi C-343/14 P: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 7. mai 2015. aasta määrus – Adler Modemärkte AG versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), Blufin SpA (Apellatsioonkaebus — Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 181 — Ühenduse kaubamärk — Määrus (EÜ) nr 40/94 — Artikli 8 lõike 1 punkt b — Sõnamärgi MARINE BLEU registreerimise taotlus — Sõnamärgi BLUMARINE omaniku vastulause — Suhtelised keeldumispõhjused — Segiajamise tõenäosus — Kontseptuaalne võrdlemine)

9

2015/C 320/13

Kohtuasi C-400/14 P: Euroopa Kohtu (kuues koda) 16. juuli 2015. aasta määrus – Basic AG Lebensmittelhandel versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), Repsol YPF, SA (Apellatsioonkaebus — Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 181 — Ühenduse kujutismärgi registreerimistaotlus — Sõnaline osa „basic” — Varasem ühenduse kujutismärk — Sõnaline osa „BASIC” — Selle kaubamärgi omaniku vastulause — Osaline registreerimisest keeldumine — Mõisted „jaotusteenused” ja „hulgi- ja jaemüügiteenused” — Ulatus)

10

2015/C 320/14

Kohtuasi C-405/14: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 11. juuni 2015. aasta määrus (Nejvyšší správní soud’i eelotsusetaotlus – Tšehhi Vabariik) – PST CLC a.s. versus Generální ředitelství cel (Eelotsusetaotlus — Tariifne klassifitseerimine — Määruse (EÜ) nr 384/2004 lisas oleva tabeli punkti 2 kehtivus ajavahemikul 22. märtsist 2004 kuni 22. detsembrini 2009 — Selle sätte kohaldatavus 2008. aasta jooksul esitatud tollideklaratsioonide suhtes — Jahutusradiaatorist ja ventilaatorist koosnevate, arvutite jaoks mõeldud toodete klassifitseerimine)

10

2015/C 320/15

Kohtuasi C-496/14: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 7. mai 2015. aasta määrus (Tribunalul Sibiu eelotsusetaotlus – Rumeenia) – Statul român versus Tamara Văraru, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (Eelotsusetaotlus — Euroopa Liidu põhiõiguste harta — Võrdse kohtlemise ja diskrimineerimiskeelu põhimõtted sotsiaalkindlustuse valdkonnas — Ülalpeetava lapse toetuse summa arvutamine — Liidu õiguse rakendamise puudumine — Euroopa Kohtu pädevuse ilmselge puudumine)

11

2015/C 320/16

Kohtuasi C-507/14: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 16. juuli 2015. aasta määrus (Supremo Tribunal de Justiça (Portugal) eelotsusetaotlus) – P versus M (Eelotsusetaotlus — Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 99 — Mõistliku kahtluse puudumine — Kohtualluvus tsiviilasjades — Määrus (EÜ) nr 2201/2003 — Artikli 16 lõike 1 punkt a — Kohtu poole pöördumise kuupäeva kindlaksmääramine — Menetluse peatamise taotlus — Mõju puudumine)

12

2015/C 320/17

Kohtuasi C-539/14: Euroopa Kohtu (esimene koda) 16. juuli 2015. aasta määrus (Audiencia Provincial de Castellóni eelotsusetaotlus – Hispaania) – Juan Carlos Sánchez Morcillo, María del Carmen Abril García versus Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (Eelotsusetaotlus — Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 99 — Direktiiv 93/13/EMÜ — Artikkel 7 — Euroopa Liidu põhiõiguste harta — Artiklid 7 ja 47 — Tarbijalepingud — Hüpoteeklaenu leping — Ebaõiglased tingimused — Hüpoteegiga tagatud nõude täitemenetlus — Apellatsiooni korras edasikaebamise õigus)

12

2015/C 320/18

Kohtuasi C-576/14 P: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 4. juuni 2015. aasta määrus – Mirelta Ingatlanhasznosító kft versus Euroopa Komisjon, Euroopa ombudsman (Apellatsioonkaebus — Tühistamishagi — Komisjoni keeldumine algatada liikmesriigi kohustuste rikkumise menetlus — Vastuvõetamatus ja Üldkohtu pädevuse puudumine — Osaliselt ilmselgelt põhjendamatu ja osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu apellatsioonkaebus)

13

2015/C 320/19

Kohtuasi C-608/14: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 7. mai 2015. aasta määrus (Tribunalul Sibiu eelotsusetaotlus – Rumeenia) – Elena Delia Pondiche versus Statul român, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (Eelotsusetaotlus — Euroopa Liidu põhiõiguste harta — Ülalpeetava lapse toetuse määramine — Kohaldatava õiguse kindlaksmääramine lapse sünnikuupäeva, mitte tema eostamise kuupäeva alusel — Liidu õiguse rakendamise puudumine — Euroopa Kohtu pädevuse ilmselge puudumine)

14

2015/C 320/20

Kohtuasi C-151/15: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 14. juuli 2015. aasta määrus (Tribunal da Relação de Coimbra (Portugal) eelotsusetaotlus) – Sociedade Portuguesa de Autores CRL versus Ministério Público, Carlos Manuel Prata Pereira Sá Meneses, Sandra Carla Ferreira Cardoso, Douros Bar Lda (Eelotsusetaotlus — Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 99 — Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused infoühiskonnas — Direktiiv 2001/29/EÜ — Artikli 3 lõige 1 — Mõiste „üldsusele edastamine” — Teoste edastamine kohvik-restoranis kõlaritega ühendatud raadioaparaadi kaudu)

14

2015/C 320/21

Kohtuasi C-322/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itaalia) 29. juunil 2015 – Google Ireland Limited, Google Italy Srl versus Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

15

2015/C 320/22

Kohtuasi C-329/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Najwyższy (Poola) 3. juulil 2015 – ENEA SA versus Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

15

2015/C 320/23

Kohtuasi C-332/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale di Treviso (Itaalia) 6. juulil 2015 – kriminaalasi Giuseppe Astone süüdistuses

16

2015/C 320/24

Kohtuasi C-355/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgerichtshof (Austria) 13. juulil 2015 – Bietergemeinschaft Technische Gebäudebetreuung GesmbH und Caverion Österreich GmbH

17

2015/C 320/25

Kohtuasi C-397/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht Itzehoe (Saksamaa) 23. juulil 2015 – Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG versus Gerhild Lukath

18

2015/C 320/26

Kohtuasi C-404/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Saksamaa) 24. juulil 2015 – kriminaalasi Pál Aranyosi süüdistuses

18

2015/C 320/27

Kohtuasi C-411/15 P: Timab Industries, Cie financière et de participations Roullier (CFPR) 27. juulil 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda laiendatud koosseisus) 20. mai 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-456/10: Timab Industries ja CFPR versus komisjon

19

2015/C 320/28

Kohtuasi C-413/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Supreme Court (Iirimaa) 27. juulil 2015 – Elaine Farrell versus Alan Whitty, Minister for the Environment, Iirimaa ja Attorney General, Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI)

20

2015/C 320/29

Kohtuasi C-423/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesarbeitsgericht (Saksamaa) 31. juulil 2015 – Nils-Johannes Kratzer versus R+V Allgemeine Versicherung AG

21

2015/C 320/30

Kohtuasi C-428/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Supreme Court (Iirimaa) 4. augustil 2015 – Child and Family Agency (CAFA) versus J. D.

22

2015/C 320/31

Kohtuasi C-429/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Court of Appeal (Iirimaa) 5. augustil 2015 – Evelyn Danqua versus Minister for Justice and Equality Ireland ja Attorney General

23

2015/C 320/32

Kohtuasi C-430/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Supreme Court of the United Kingdom (Ühendkuningriik) 5. augustil 2015 – Secretary of State for Work and Pensions versus Tolley (surnud, keda esindab isiklik esindaja)

23

2015/C 320/33

Kohtuasi C-189/14: Euroopa Kohtu esimese koja presidendi 11. juuni 2015. aasta määrus (Eparchiako Dikastirio Lefkosias(Küpros) eelotsusetaotlus) – Bogdan Chain versus Atlanco LTD

24

2015/C 320/34

Kohtuasi C-244/14: Euroopa Kohtu presidendi 7. juuli 2015. aasta määrus – Euroopa Komisjon versus Austria Vabariik

25

2015/C 320/35

Kohtuasi C-328/14: Euroopa Kohtu (kolmas koda) presidendi 17. juuni 2015. aasta määrus (Krajský súd v Prešove eelotsusetaotlus – Slovakkia) – CD Consulting s. r. o. versus Anna Pančurová, Róbert Demeter, Kristína Pužová, Katarína Harakľová, Roman Novák, Marcela Grundzová, Milan Pulko, Peter Chomča, Jarmila Lešková, Katarína Malarová, Jana Belajová, Tatiana Kučkovská, Marián Demeter, Helena Chomčová, Marcela Troščáková, Nataša Virágová, Kvetuša Hudáková, Peter Grundza, Dávid Renner, Zdenko Ričalka, Jarmila Kurejová, Mária Maxinová

25

2015/C 320/36

Kohtuasi C-329/14: Euroopa Kohtu presidendi 16. aprilli 2015 aasta määrus – Euroopa Komisjon versus Soome Vabariik

25

2015/C 320/37

Kohtuasi C-390/14: Euroopa Kohtu presidendi 5. juuni 2015 aasta määrus – (Eparchiako Dikastirio Larnakas (Küpros) eelotsusetaotlus) – kriminaalasi Masoud Mehrabipari süüdistuses

25

2015/C 320/38

Kohtuasi C-445/14: Euroopa Kohtu presidendi 28. aprilli 2015. aasta määrus (Bundesverwaltungsgericht’i eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Seusen Sume versus Landkreis Stade, Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht osavõtul

26

2015/C 320/39

Liidetud kohtuasjad C-512/14 P ja C-513/14 P: Euroopa Kohtu kolmanda koja presidendi 17. juuli 2015. aasta määrus – Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) versus Unibail Management

26

2015/C 320/40

Kohtuasi C-538/14: Euroopa Kohtu presidendi 3. juuni 2015. aasta määrus – Euroopa Komisjon versus Soome Vabariik

26

2015/C 320/41

Kohtuasi C-37/15: Euroopa Kohtu presidendi 6. mai 2015. aasta määrus (Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari eelotsusetaotlus – Itaalia) – Cav. Giacomo Bolasco di Gianni Bolasco Sas versus Comune di Monastir, Equitalia centro SpA

26

 

Üldkohus

2015/C 320/42

Kohtuasi T-574/12: Üldkohtu 16. juuli 2015. aasta määrus – PAN Europe ja Stichting Natuur en Milieu versus komisjon (Keskkond — Määrus (EÜ) nr 149/2008 — Pestitsiidide jääkide piirnormid — Määrus (EÜ) nr 1367/2006 — Vaie — Põhjendatud huvi äralangemine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

27

2015/C 320/43

Kohtuasi T-617/14: Üldkohtu 14. juuli 2015. aasta määrus – Pro Asyl versus EASO (Juurdepääs dokumentidele — Määrus (EÜ) nr 1049/2001 — Tegevuskava asüüli puudutava toetusmeeskonna saatmiseks Bulgaariasse — Juurdepääsu keelamine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine — Tühistamishagi — Dokumentide elektrooniline register — Osaline ilmselge vastuvõetamatus)

27

2015/C 320/44

Kohtuasi T-724/14: Üldkohtu 22. juuli 2015. aasta määrus – European Children’s Fashion Association ja Instituto de Economía Pública versus komisjon ja EACEA (Tühistamishagi — Vahekohtuklausel — Tegevusprogramm „Lifelong Learning (2007 – 2013)” — Projekt „Brand & Merchandising manager for SMEs in the childrens’ product sector” — Eelteavituskiri — Võlateade — Kostja kindlakstegemine — Osaline vastuvõetamatus)

28

2015/C 320/45

Kohtuasi T-769/14: Üldkohtu 7. juuli 2015. aasta määrus – CGI Luxembourg ja Intrasoft International versus parlament (Tühistamishagi ja kahju hüvitamise nõue — Teenuste riigihanked — Infosüsteemide arendamine ja hooldus — Pakkuja valimine paremusjärjestuse alusel — Vaidlustatud otsuste tühistamine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

29

2015/C 320/46

Kohtuasi T-207/15 R: Üldkohtu presidendi 16. juuli 2015. aasta määrus – National Iranian Tanker Company versus nõukogu (Ajutiste meetmete kohaldamine — Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Iraani suhtes võetud piiravad meetmed, mille eesmärk on tõkestada tuumarelvade levikut — Rahaliste vahendite külmutamine — Kohaldamise peatamise taotlus — Fumus boni iuris — Huvide kaalumine — Kiireloomulisuse puudumine)

30

2015/C 320/47

Kohtuasi T-293/15: Üldkohtu 7. juuli 2015. aasta määrus – Banimmo versus komisjon (Teenuste riigihanked — Vaidlustatud akti kehtetuks tunnistamine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

30

2015/C 320/48

Kohtuasi T-321/15 R: Üldkohtu presidendi 17. juuli 2015. aasta määrus – GSA versus Euroopa Parlament (Ajutiste meetmete kohaldamine — Teenuste riigihanked — Hankemenetlus — Euroopa Parlamendi Brüsselis asuvate hoonete tuleohutuse teenused, inimeste abistamine ja väline valve — Pakkuja pakkumuse tagasilükkamine ja otsus sõlmida hankeleping teise pakkujaga — Kohaldamise peatamise taotlus — Kiireloomulisuse puudumine)

31

2015/C 320/49

Kohtuasi T-283/15: 29. mail 2015 esitatud hagi – Esso Raffinage versus ECHA

32

2015/C 320/50

Kohtuasi T-369/15: 10. juulil 2015 esitatud hagi – Hernández Zamora versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Rosen Tantau (Paloma)

33

2015/C 320/51

Kohtuasi T-386/15: 10. juulil 2015 esitatud hagi – Jordi Nogues versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Grupo Osborne (BADTORO)

34

2015/C 320/52

Kohtuasi T-400/15: 20. juulil 2015 esitatud hagi – Pinto Eliseu Baptista Lopes Canhoto versus Siseturu Ühtlustamise Amet – University College London (CITRUS SATURDAY)

35

2015/C 320/53

Kohtuasi T-408/15: 24. juulil 2015 esitatud hagi – Globo Comunicação e Participações versus Siseturu Ühtlustamise Amet (helid „PLIM PLIM”)

36

2015/C 320/54

Kohtuasi T-429/15: 27. juulil 2015 esitatud hagi – Monster Energy versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Mad Catz Interactive (MAD CATZ)

37

2015/C 320/55

Kohtuasi T-430/15: 30. juulil 2015 esitatud hagi – Flowil International Lighting versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Lorimod Prod Com (Silvania Food)

38

2015/C 320/56

Kohtuasi T-431/15: 30. juulil 2015 esitatud hagi – Fruit of the Loom versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Takko (FRUIT)

39

2015/C 320/57

Kohtuasi T-432/15: 31. juulil 2015 esitatud hagi – Inditex versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Ffauf (ZARA)

39

2015/C 320/58

Kohtuasi T-433/15: 27. juulil 2015 esitatud hagi – Bank Saderat versus nõukogu

40

2015/C 320/59

Kohtuasi T-446/15: 3. augustil 2015 esitatud hagi – Indecopi versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Synergy Group (PISCO)

42

2015/C 320/60

Kohtuasi T-447/15: 3. augustil 2015 esitatud hagi – Indecopi versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Synergy Group (PISCO SOUR)

43

2015/C 320/61

Kohtuasi T-449/15: 30. juulil 2015 esitatud hagi – Satkirit Holdings versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Advanced Mailing Solutions (luvo)

44

2015/C 320/62

Kohtuasi T-450/15: 30. juulil 2015 esitatud hagi – Satkirit Holdings versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Advanced Mailing Solutions (luvoworld)

44

2015/C 320/63

Kohtuasi T-451/15: 5. augustil 2015 esitatud hagi – AlzChem versus komisjon

45

2015/C 320/64

Kohtuasi T-453/15: 6. augustil 2015 esitatud hagi – Trinity Haircare versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Advance Magazine Publishers (VOGUE)

46

2015/C 320/65

Kohtuasi T-454/15: 10. augustil 2015 esitatud hagi – Laboratorios Ern versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Werner (Dynamic Life)

47

2015/C 320/66

Kohtuasi T-455/15: 10. augustil 2015 esitatud hagi – Vitra Collections versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Consorzio Origini (tooli kuju)

48

2015/C 320/67

Kohtuasi T-462/15: 11. augustil 2015 esitatud hagi – Asia Leader International (Cambodia) versus komisjon

49

2015/C 320/68

Kohtuasi T-296/13: Üldkohtu 16. juuli 2015. aasta määrus – Adler Modemärkte versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Blufin (MARINE BLEU)

51

2015/C 320/69

Liidetud kohtuasjad T-593/14, T-596/14, T-601/14, T-602/14, T-604/14–T-606/14 ja T-612/14: Üldkohtu 21. juuli 2015. aasta määrus – Makhlouf versus nõukogu

51

2015/C 320/70

Kohtuasi T-733/14: Üldkohtu 17. juuli 2015. aasta määrus – European Dynamics Luxembourg ja Evropaïki Dynamiki versus parlament

51

2015/C 320/71

Kohtuasi T-72/15: Üldkohtu 16. juuli 2015. aasta määrus – Hippler versus komisjon

51

2015/C 320/72

Kohtuasi T-205/15: Üldkohtu 13. juuli 2015. aasta määrus – Aguirre y Compañía versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Puma (spordijalatsi kujutis)

52

 

Avaliku Teenistuse Kohus

2015/C 320/73

Kohtuasi F-105/15: 20. juulil 2015 esitatud hagi – ZZ ja ZZ versus CEPOL

53

2015/C 320/74

Kohtuasi F-107/15: 23. juulil 2015 esitatud hagi – ZZ versus EMSK

53

2015/C 320/75

Kohtuasi F-108/15: 27. juulil 2015 esitatud hagi – ZZ ja ZZ versus komisjon

54

2015/C 320/76

Kohtuasi F-112/15: 3. augustil 2015 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

55

2015/C 320/77

Kohtuasi F-113/15: 3. augustil 2015 esitatud hagi – ZZ jt versus komisjon

55

2015/C 320/78

Kohtuasi F-115/15: 14. augustil 2015 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

56

2015/C 320/79

Kohtuasi F-118/15: 18. augustil 2015 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

57


ET

 

Top