Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:311:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 311, 21. september 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 311

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

58. köide
21. september 2015


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2015/C 311/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2015/C 311/02

Kohtuasi C-425/13: Euroopa Kohtu (suurkoda) 16. juuli 2015. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Euroopa Liidu Nõukogu (Tühistamishagi — Nõukogu otsus, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi ja Austraalia heitkogustega kauplemise süsteemi ühendamiseks — Läbirääkimisjuhised — Erikomitee — ELL artikli 13 lõige 2, ELTL artikli 218 lõiked 2 – 4 ja ELTL artikkel 295 — Institutsioonidevaheline tasakaal)

2

2015/C 311/03

Kohtuasi C-584/13: Euroopa Kohtu (viies koda) 16. juuli 2015. aasta otsus (Cour de cassation (Prantsusmaa) eelotsusetaotlus) – Directeur général des finances publiques versus Mapfre asistencia compañia internacional de seguros y reaseguros SA ja Mapfre warranty SpA versus Directeur général des finances publiques (Eelotsusetaotlus — Maksustamine — Käibemaks — Kohaldamisala — Maksuvabastus — Mõiste „kindlustustehing” — Mõiste „teenuste osutamine” — Kindlaksmääratud summa, mille eest pakutakse garantiid kasutatud sõiduki rikke korral)

3

2015/C 311/04

Kohtuasi C-612/13 P: Euroopa Kohtu (teine koda) 16. juuli 2015. aasta otsus – ClientEarth versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Õigus tutvuda Euroopa Liidu institutsioonide dokumentidega — Määrus (EÜ) nr 1049/2001 — Artikli 4 lõike 2 kolmas taane — Keskkonnainfo — Århusi konventsioon — Artikli 4 lõiked 1 ja 4 — Dokumentidega tutvumise õiguse erand — Uurimise eesmärki kaitsev erand — Keskkonnavaldkonna direktiivide ülevõtmist käsitlevad vastavusanalüüsid, mille Euroopa Komisjoni palvel koostas üks ettevõtja — Dokumendiga tutvumise osaline keelamine)

4

2015/C 311/05

Kohtuasi C-615/13 P: Euroopa Kohtu (teine koda) 16. juuli 2015. aasta otsus – ClientEarth, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) versus Euroopa Toiduohutusamet (EFSA), Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Euroopa Liidu institutsioonide dokumentidega tutvumine — Määrus (EÜ) nr 1049/2001 — Artikli 4 lõike 1 punkt b — Määrus (EÜ) nr 45/2001 — Artikkel 8 — Erand dokumentidega tutvumise õigusest — Isikuandmete kaitse — Mõiste „isikuandmed” — Isikuandmete edastamise tingimused — Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) juhise eelnõu selle teadusliku dokumentatsiooni kohta, mis tuleb lisada taimekaitsevahendite turulelaskmise loa taotlustele, märkused esitanud isikute nimed — Dokumentide väljastamisest keeldumine)

5

2015/C 311/06

Kohtuasi C-653/13: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 16. juuli 2015. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Itaalia Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Keskkond — Direktiiv 2006/12/EÜ — Artiklid 4 ja 5 — Jäätmekäitlus — Campania maakond — Euroopa Kohtu otsus — Liikmesriigi kohustuste rikkumise tuvastamine — Kohtuotsuse osaline mittetäitmine — ELTL artikli 260 lõige 2 — Rahaline karistus — Karistusmakse — Põhisumma)

6

2015/C 311/07

Kohtuasi C-681/13: Euroopa Kohtu (esimene koda) 16. juuli 2015. aasta otsus (Hoge Raad der Nederlandeni eelotsusetaotlus – Madalmaad) – Diageo Brands BV versus Simiramida-04 EOOD (Eelotsusetaotlus — Õigusalane koostöö tsiviilasjades — Määrus (EÜ) nr 44/2001 — Kohtuotsuste tunnustamine ja täitmine — Keeldumispõhjused — Tunnustamise või täitmisele pööramise taotluse saanud riigi avaliku korra rikkumine — Teise liikmesriigi kohtu otsus, mis on liidu kaubamärgiõigusega vastuolus — Direktiiv 2004/48/EÜ — Intellektuaalomandi õiguste järgimine — Kohtukulud)

6

2015/C 311/08

Kohtuasi C-21/14 P: Euroopa Kohtu (suurkoda) 16. juuli 2015. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Rusal Armenal ZAO, Euroopa Liidu Nõukogu (Apellatsioonkaebus — Dumping — Armeeniast, Brasiiliast ja Hiinast pärineva teatud alumiiniumfooliumi import — Armeenia Vabariigi ühinemine Maailma Kaubandusorganisatsiooniga (WTO) — Määruse (EÜ) nr 384/96 artikli 2 lõige 7 — Kooskõla 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduslepingu (GATT) VI artikli rakendamise lepinguga)

7

2015/C 311/09

Kohtuasi C-83/14: Euroopa Kohtu (suurkoda) 16. juuli 2015. aasta otsus (Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaaria) eelotsusetaotlus) – „CHEZ Razpredelenie Bulgaria” AD versus Komisia za zashtita ot diskriminatsia (Direktiiv 2000/43/EÜ — Võrdse kohtlemise põhimõte sõltumata isikute rassilisest või etnilisest päritolust — Linnaosad, kus elavad peamiselt roma päritolu inimesed — Elektriarvestite paigaldamine elektrivõrgu õhuliinide betoonpostide külge kuue kuni seitsme meetri kõrgusele — Mõisted „otsene diskrimineerimine” ja „kaudne diskrimineerimine” — Tõendamiskoormis — Võimalik põhjendatus — Elektriarvestite manipuleerimise ja ebaseadusliku elektritarbimise ennetamine — Proportsionaalsus — Üldine meede — Meetme solvav ja häbimärgistav mõju — Direktiivid 2006/32/EÜ ja 2009/72/EÜ — Lõpptarbija võimatus kontrollida oma elektritarbimist)

8

2015/C 311/10

Kohtuasi C-140/14: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 16. juuli 2015. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Sloveenia Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 2008/98/EÜ ja direktiiv 1999/31/EÜ — Kaevepinnase ja muude jäätmete ladestamise ärahoidmine ja ladestamise korral nende kõrvaldamine — Prügilasse ladestamine — Selliste jäätmete kõrvaldamiseks ja ladustamiseks meetmete võtmata jätmine — Kohtulike õiguskaitsevahendite kasutamine)

10

2015/C 311/11

Kohtuasi C-145/14: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 16. juuli 2015. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Bulgaaria Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Keskkond — Direktiiv 1999/31/EÜ — Artikkel 14 — Jäätmete ladestamine prügilasse — Tavajäätmed — Olemasolevate prügilate mittevastavus)

11

2015/C 311/12

Kohtuasi C-369/14: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 16. juuli 2015. aasta otsus (Landgericht Köln’i (Saksamaa) eelotsusetaotlus) – Sommer Antriebs- und Funktechnik GmbH versus Rademacher Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG (Eelotsusetaotlus — Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed — Direktiiv 2002/96/EÜ — Artikli 2 lõige 1 ja artikli 3 punkt a ning I A ja I B lisa — Direktiiv 2012/19/EL — Artikli 2 lõike 1 punkt a, artikli 2 lõike 3 punkt b ja artikli 3 lõike 1 punktid a ja b ning I ja II lisa — Mõisted „elektri- ja elektroonikaseadmed” ja „elektri- ja elektrontööriistad” — Garaažiuste ajamid)

11

2015/C 311/13

Kohtuasi C-468/14: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 16. juuli 2015. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Taani Kuningriik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 2001/37/EÜ — Tubakatoodete valmistamine, esitlemine ja müük — Artikli 2 punktid 4 ja 8 — Suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubaka turustamise keeld — „Snus” (lahtisel kujul huuletubakas))

12

2015/C 311/14

Kohtuasi C-485/14: Euroopa Kohtu (kuues koda) 16. juuli 2015. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Prantsuse Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Kapitali vaba liikumine — ELTL artikkel 63 ja EMP lepingu artikkel 40 — Tasuta võõrandamise maks — Maksuvabastus — Pärand ja kinge — Erinev kohtlemine — Teises liikmesriigis asuvad asutused — Kahepoolse maksuleppe puudumine)

12

2015/C 311/15

Arvamus 3/15: Arvamuse taotlus, mille on ELTL artikli 218 lõike 11 alusel esitanud Euroopa Komisjon

13

2015/C 311/16

Kohtuasi C-579/14 P: Junited Autoglas Deutschland GmbH & Co. KG 12. detsembril 2014 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 16. oktoobri 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas T-297/13: Junited Autoglas Deutschland GmbH & Co. KG versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

13

2015/C 311/17

Kohtuasi C-602/14 P: Bharat Heavy Electricals Ltd 23. detsembril 2014 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 21. oktoobri 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas T-374/14: Bharat Heavy Electricals Ltd versus Euroopa Komisjon

14

2015/C 311/18

Kohtuasi C-36/15 P: Siseturu Ühtlustamise Ametile (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) 28. jaanuaril 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 25. novembri 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas T-556/12: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) versus Royalton Overseas Ltd

14

2015/C 311/19

Kohtuasi C-136/15 P: Mohammad Makhlouf’i 20. märtsil 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 21. jaanuari 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-509/11: Makhlouf versus nõukogu

14

2015/C 311/20

Kohtuasi C-227/15 P: Robert Aubineau jt 19. mail 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 18. märtsi 2015. aasta otsuse peale kohtuasjades T-195/11, T-458/11, T-448/12 ja T-41/13: Cahier jt versus nõukogu ja komisjon

15

2015/C 311/21

Kohtuasi C-251/15 P: Emsibeth SpA 26. mail 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 26. märtsi 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-596/13: Emsibeth versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

16

2015/C 311/22

Kohtuasi C-271/15 P: Sea Handling SpA (likvideerimisel), varem Sea Handling SpA, 8. juunil 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 25. märtsi 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-456/13: Sea Handling versus komisjon

17

2015/C 311/23

Kohtuasi C-294/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Apelacyjny w Warszawie (Poola) 17. juunil 2015 – Edyta Mikołajczyk versus Marie Louise Czarnecka, Stefan Czarnecki

19

2015/C 311/24

Kohtuasi C-298/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Leedu) 18. juunil 2015 – Borta UAB versus VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

20

2015/C 311/25

Kohtuasi C-303/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Okręgowy w Łodzi (Poola) 22. juunil 2015 – kriminaalasi G. M. ja M. S. süüdistuses

21

2015/C 311/26

Kohtuasi C-306/15: 23. juunil 2015 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Rumeenia

21

2015/C 311/27

Kohtuasi C-316/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Supreme Court of the United Kingdom (Ühendkuningriik) 26. juunil 2015 – The Queen, taotluse alusel, mille esitasid Hemming (kes tegutseb äriühinguna „Simply Pleasure Ltd.”) ja teised versus Westminster City Council

22

2015/C 311/28

Kohtuasi C-317/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hoge Raad der Nederlanden (Madalmaad) 26. juunil 2015 – X, Staatssecretaris van Financiën

23

2015/C 311/29

Kohtuasi C-318/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Itaalia) 26. juunil 2015 – Tecnoedi Costruzioni Srl versus Comune di Fossano

24

2015/C 311/30

Kohtuasi C-323/15 P: Polynt SpA 30. juunil 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 30. aprilli 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-134/13: Polynt SpA ja Sitre Srl versus Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)

24

2015/C 311/31

Kohtuasi C-324/15 P: Hitachi Chemical Europe GmbH ja Polynt SpA 30. juunil 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 30. aprilli 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-135/13: Hitachi Chemical Europe GmbH, Polynt SpA ja Sitre Srl versus Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)

25

2015/C 311/32

Kohtuasi C-326/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Administratīvā apgabaltiesa (Läti) 1. juulil 2015 – DNB Banka AS versus Valsts ieņēmumu dienests

26

2015/C 311/33

Kohtuasi C-331/15 P: Prantsuse Vabariigi 3. juulil 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 16. aprilli 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-402/12: Carl Schlyter versus Euroopa Komisjon

27

2015/C 311/34

Kohtuasi C-336/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Arbetsdomstolen (Rootsi) 6. juulil2015 – Unionen versus Almega Tjänsteförbunden, ISS Facility Services AB

29

2015/C 311/35

Kohtuasi C-339/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Nederlandstalige Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgia) 7. juulil 2015 – Strafverfahren versus Luc Vanderborght, teine menetlusosaline: Verbond der Vlaamse Tandartsen VZW

30

2015/C 311/36

Kohtuasi C-343/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Centrale Raad van Beroep (Madalmaad) 8. juulil 2015 – J. Klinkenberg versus Minister van Infrastructuur en Milieu

31

2015/C 311/37

Kohtuasi C-344/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Appeal Commissioners (Iirimaa) 6. juulil 2015 – National Roads Authority versus The Revenue Commissioners

32

2015/C 311/38

Kohtuasi C-345/15 P: Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) ja Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) 7. juulil 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 28. aprilli 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-169/12: Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) ja Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) versus Euroopa Liidu Nõukogu

33

2015/C 311/39

Kohtuasi C-350/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Itaalia) 10. juulil 2015 – kriminaalasi Luciano Baldetti süüdistuses

34

2015/C 311/40

Kohtuasi C-368/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Korkein hallinto-oikeus (Soome) 14. juulil 2015 – Ilves Jakelu Oy

34

2015/C 311/41

Kohtuasi C-369/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Supremo (Hispaania) 13. juulil 2015 – Siderúrgica Sevillana S.A. versus Administración del Estado

35

2015/C 311/42

Kohtuasi C-370/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Supremo (Hispaania) 13. juulil 2015 – Solvay Solutions España S.L. versus Administración del Estado

37

2015/C 311/43

Kohtuasi C-371/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Supremo (Hispaania) 13. juulil 2015 – Cepsa Quimica, S.A. versus Administración del Estado

39

2015/C 311/44

Kohtuasi C-372/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Supremo (Hispaania) 13. juulil 2015 – Dow Chemical Ibérica S.A. versus Administración del Estado

41

2015/C 311/45

Kohtuasi C-389/15: 17. juulil 2015 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Euroopa Liidu Nõukogu

42

2015/C 311/46

Kohtuasi C-394/15 P: John Dalli 21. juulil 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda laiendatud koosseisus) 12. mai 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-562/12: John Dalli versus Euroopa Komisjon

43

 

Üldkohus

2015/C 311/47

Kohtuasi T-19/13: Üldkohtu 29. juuni 2015. aasta määrus – Frank Bold versus komisjon (Keskkond — Direktiiv 2003/87/EÜ — Kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem — Otsus, millega eraldatakse Tšehhi Vabariigile üleminekuperioodiks tasuta saastekvoote elektritootmise moderniseerimiseks — Vaie — Üksikmeetme puudumine — Komisjoni otsus, millega tunnistatakse uuesti läbivaatamise taotlus vastuvõetamatuks — Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi)

44

2015/C 311/48

Kohtuasi T-690/13: Üldkohtu 22. juuni 2015. aasta määrus – In vivo versus Euroopa Komisjon (Tegevusetushagi — OLAFi keeldumine algatada välisjuurdlus — Seisukoha määratlemine — Ettekirjutuse tegemise taotlus — Otsese puutumuse puudumine — Vastuvõetamatus)

45

2015/C 311/49

Kohtuasi T-552/14: Üldkohtu 24. juuni 2015. aasta määrus – Wm. Wrigley Jr. versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Extra) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse kujutismärgi Extra taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b — Ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi)

45

2015/C 311/50

Kohtuasi T-553/14: Üldkohtu 24. juuni 2015. aasta määrus – Wm. Wrigley Jr. versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Extra) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse kujutismärgi Extra taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b — Ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi)

46

2015/C 311/51

Kohtuasi T-625/14: Üldkohtu 24. juuni 2015. aasta määrus – Wm. Wrigley Jr. versus Siseturu Ühtlustamise Amet – (kera kujutis) (Ühenduse kaubamärk — Kera kujutava ühenduse kujutismärgi taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b — Ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi)

47

2015/C 311/52

Kohtuasi T-626/14: Üldkohtu 24. juuni 2015. aasta määrus – Wm. Wrigley Jr. versus Siseturu Ühtlustamise Amet (sinise kera kujutis) (Ühenduse kaubamärk — Sinist kera kujutava ühenduse kujutismärgi taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b — Ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi)

47

2015/C 311/53

Kohtuasi T-132/15: 12. juunil 2015 esitatud hagi – IR versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Pirelli Tyre (popchrono)

48

2015/C 311/54

Kohtuasi T-351/15: 30. juunil 2015 esitatud hagi – Papapanagiotou versus Euroopa Parlament

49

2015/C 311/55

Kohtuasi T-353/15: 26. juunil 2015 esitatud hagi – NeXovation versus komisjon

50

2015/C 311/56

Kohtuasi T-370/15 P: CJ 9. juulil 2015 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 29. aprilli 2015. aasta otsuse peale liidetud kohtuasjades F-159/12 ja F-161/12: CJ versus ECDC

51

2015/C 311/57

Kohtuasi T-371/15: 9. juulil 2015 esitatud hagi – Preferisco Foods versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Piccardo & Savore’ (PREFERISCO)

53

2015/C 311/58

Kohtuasi T-390/15: 16. juulil 2015 esitatud hagi – Perfetti Van Melle Benelux versus Siseturu Ühtlustamise Amet – PepsiCo (3D)

53

2015/C 311/59

Kohtuasi T-393/15: 13. juulil 2015 esitatud hagi – Università del Salento versus komisjon

54

2015/C 311/60

Kohtuasi T-395/15 P: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) 14. juulil 2015 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 29. aprilli 2015. aasta otsuse peale liidetud kohtuasjades F-159/12 ja F-161/12: CJ versus ECDC

55

2015/C 311/61

Kohtuasi T-399/15: 20. juulil 2015 esitatud hagi – Morgan & Morgan versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Grupo Morgan & Morgan (Morgan & Morgan)

56

2015/C 311/62

Kohtuasi T-402/15: 22. juulil 2015 esitatud hagi – Poola Vabariik versus Euroopa Komisjon

57

2015/C 311/63

Kohtuasi T-403/15: 22. juulil 2015 esitatud hagi – JYSK versus komisjon

58

2015/C 311/64

Kohtuasi T-407/15: 27. juulil 2015 esitatud hagi – Monster Energy versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Hot-Can Intellectual Property (HotoGo self-heating can technology)

59

2015/C 311/65

Kohtuasi T-573/12: Üldkohtu 12. juuni 2015. aasta määrus – Matrix Energetics International versus Siseturu Ühtlustamise Amet (MATRIX ENERGETICS)

60

2015/C 311/66

Kohtuasi T-73/13: Üldkohtu 29. juuni 2015. aasta määrus – InterMune UK jt versus Euroopa Ravimiamet

60

2015/C 311/67

Kohtuasi T-166/14: Üldkohtu 17. juuni 2015. aasta määrus – PRS Mediterranean versus Siseturu Ühtlustamise Amet

61

2015/C 311/68

Kohtuasi T-212/14: Üldkohtu 29. juuni 2015. aasta määrus – PSL versus Siseturu Ühtlustamise Amet

61

2015/C 311/69

Kohtuasi T-255/14: Üldkohtu 10. juuni 2015. aasta määrus – Aalto-korkeakoulusäätiö versus Siseturu Ühtlustamise Amet

61

2015/C 311/70

Kohtuasi T-729/14: Üldkohtu 30. juuni 2015. aasta määrus – PAN Europe ja Unaapi versus komisjon

61

2015/C 311/71

Kohtuasi T-815/14: Üldkohtu 29. juuni 2015. aasta määrus – Closet Clothing versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Closed Holding (CLOSET)

62

2015/C 311/72

Kohtuasi T-93/15: Üldkohtu 26. juuni 2015. aasta määrus – Navitar versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Elukuva (NaviTar)

62


ET

 

Top