Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:302:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 302, 14. september 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 302

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

58. köide
14. september 2015


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2015/C 302/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2015/C 302/02

Kohtuasi C-170/13: Euroopa Kohtu (viies koda) 16. juuli 2015. aasta otsus (Landgericht Düsseldorfi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Huawei Technologies Co. Ltd versus ZTE Corp. ja ZTE Deutschland GmbH (Konkurents — ELTL artikkel 102 — Standardi rakendamiseks olulise patendi omanikust ettevõtja, kes on võtnud standardiorganisatsiooni ees kohustuse anda litsentse kolmandatele isikutele õiglastel, mõistlikel ja mittediskrimineerivatel ehk nn FRAND- (fair, reasonable and non-discriminatory) tingimustel — Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine — Patendiõiguste rikkumise hagi — Rikkumise lõpetamise nõue — Kauba tagasivõtmise nõue — Raamatupidamisandmete esitamise nõue — Kahju hüvitamise nõue — Standardi rakendamiseks olulise patendi omaniku kohustused)

2

2015/C 302/03

Liidetud kohtuasjad C-544/13 ja C-545/13: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 16. juuli 2015. aasta otsus (Stockholms tingsrätt’i eelotsusetaotlused – Rootsi) – Abcur AB versus Apoteket Farmaci AB (C-544/13), Apoteket AB ja Apoteket Farmaci AB (C-545/13) (Eelotsusetaotlus — Inimtervishoius kasutatavad ravimid — Direktiiv 2001/83/EÜ — Kohaldamisala — Artikli 2 lõige 1 ja artikli 3 punktid 1 ja 2 — Ravimid, mis on toodetud tööstuslikult või valmistatud tööstuslikku protsessi sisaldava meetodiga — Erandid — Ühe patsiendi jaoks apteegis arstiretsepti alusel valmistatud ravim — Farmakopöa ettekirjutuste alusel apteegis valmistatud ja kõnealuse apteegi teenindatavatele patsientidele otse tarnitav ravim — Direktiiv 2005/29/EÜ)

3

2015/C 302/04

Kohtuasi C-580/13: Euroopa Kohtu (neljas koda) 16. juuli 2015. aasta otsus (Bundesgerichtshofi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Coty Germany GmbH versus Stadtsparkasse Magdeburg (Eelotsusetaotlus — Intellektuaal- ja tööstusomand — Direktiiv 2004/48/EÜ — Artikli 8 lõike 3 punkt e — Võltsitud kauba müük — Õigus teabele intellektuaalomandi õiguse rikkumist puudutava hagi menetluses — Liikmesriigi õigusnormid, mille kohaselt on krediidiasutustel lubatud keelduda rahuldamast taotlust saada teavet pangakonto kohta (pangasaladus))

4

2015/C 302/05

Kohtuasi C-39/14: Euroopa Kohtu (esimene koda) 16. juuli 2015. aasta otsus (Bundesgerichtshofi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – menetlus, mille alustamiseks on esitanud taotluse Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG) (Eelotsusetaotlus — Riigiabi — ELTL artikli 107 lõige 1 — Põllumajandusmaa müümine riigiasutuste poolt — Liikmesriigi õigusnorm, mis võimaldab pädevatel asutustel olla vastu põllumajandusmaa müügile, kui nad leiavad, et kokkulepitud hind „erineb oluliselt” kinnisasja turuväärtusest — Teatud ettevõtjatele või tootmisüksustele antud eelis — Eraõigusliku investori kriteerium — „Turuväärtuse” kindlaksmääramine)

5

2015/C 302/06

Kohtuasi C-88/14: Euroopa Kohtu (suurkoda) 16. juuli 2015. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu (Tühistamishagi — Määrus (EL) nr 1289/2013 — Artikli 1 punktid 1 ja 4 — Määrus (EÜ) nr 539/2001 — Artikli 1 lõike 4 punkt f — ELTL artikkel 290 — Viisanõude vabastuse peatamine — Joonealuse märkuse lisamine — Seadusandliku akti muutmine)

5

2015/C 302/07

Kohtuasi C-95/14: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 16. juuli 2015. aasta otsus (Tribunale di Milano (Itaalia) eelotsusetaotlus) – Unione nazionale industria conciaria (UNIC), Unione Nazionale dei Consumatori di Prodotti in Pelle, Materie Concianti, Accessori e Componenti (Unicopel)versus FS Retail, Luna srl, Gatsby srl (Eelotsusetaotlus — Kaupade vaba liikumine — ELTL artiklid 34 – 36 — Samaväärse toimega meetmed — Direktiiv 94/11/EÜ — Artiklid 3 ja 5 — Ammendav ühtlustamine — Keeld takistada direktiivi 94/11 märgistamisnõuetele vastavate jalatsite turuleviimist — Siseriiklikud õigusaktid, mille järgi tuleb välisriigis toodetud toodete etiketil, millel on kasutatud itaaliakeelset sõna pelle, märkida päritoluriik — Vabasse ringlusse lastud tooted)

6

2015/C 302/08

Liidetud kohtuasjad C-108/14 ja C-109/14: Euroopa Kohtu (teine koda) 16. juuli 2015. aasta otsus (Bundesfinanzhofi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Beteiligungsgesellschaft Larentia + Minerva mbH & Co. KG versus Finanzamt Nordenham (C-108/14) ja Finanzamt Hamburg-Mitte versus Marenave Schiffahrts AG (C-109/14) (Eelotsusetaotlus — Käibemaks — Kuues direktiiv 77/388/EMÜ — Artikkel 17 — Mahaarvamisõigus — Osaline mahaarvamine — Käibemaks, mille tasusid valdusühingud oma tütarettevõtjatesse investeeritud kapitali omandamisel — Tütarettevõtjatele osutatavad teenused — Usaldusühingutena asutatud tütarettevõtjad — Artikkel 4 — Sellise isikute grupi moodustamine, keda saab käsitada ühe maksukohustuslasena — Tingimused — Alluvussuhte olemasolu tingimus — Vahetu õigusmõju)

7

2015/C 302/09

Kohtuasi C-172/14: Euroopa Kohtu (teine koda) 16. juuli 2015. aasta otsus (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Rumeenia eelotsusetaotlus) – ING Pensii, Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA versus Consiliul Concurenței (Eelotsusetaotlus — Keelatud kokkulepped — Klientide jaotamise viis erapensionifondide turul — Konkurentsipiirangu olemasolu ELTL artikli 101 tähenduses — Liikmesriikidevahelise kaubanduse mõjutamine)

8

2015/C 302/10

Kohtuasi C-184/14: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 16. juuli 2015. aasta otsus (Corte suprema di cassazione eelotsusetaotlus – Itaalia) – A versus B (Eelotsusetaotlus — Õigusalane koostöö tsiviil- ja kaubandusasjades — Kohtualluvus ülalpidamiskohustuse küsimustes — Määrus (EÜ) nr 4/2009 — Artikli 3 punktid c ja d — Alaealiste laste ülalpidamise kohustust puudutav nõue, mis on esitatud seotud nõudena abikaasade lahuselu tunnustamist puudutavas kohtuasjas muus liikmesriigis kui liikmesriik, kus on laste alaline elukoht)

8

2015/C 302/11

Kohtuasi C-218/14: Euroopa Kohtu (suurkoda) 16. juuli 2015. aasta otsus (High Court of Ireland’i eelotsusetaotlus – Iirimaa) – Kuldip Singh, Denzel Njume, Khaled Aly versus Minister for Justice and Equality (Eelotsusetaotlus — Direktiiv 2004/38/EÜ — Artikli 13 lõike 2 esimese lõike punkt a — Liidu kodaniku pereliikmete elamisõigus — Liidu kodaniku ja kolmanda riigi kodaniku abielu — Kolmanda riigi kodaniku elamisõiguse säilitamine pärast liidu kodaniku lahkumist vastuvõtvast liikmesriigist ja sellele järgnevat abielulahutust — Artikli 7 lõike 1 punkt b — Piisavad vahendid — Kolmanda riigi kodanikust abikaasa vahendite arvessevõtmine — Kolmandate riikide kodanike õigus töötada vastuvõtvas liikmesriigis, et panustada piisavate vahendite saamisesse)

9

2015/C 302/12

Kohtuasi C-222/14: Euroopa Kohtu (neljas koda) 16. juuli 2015. aasta otsus (Symvoulio tis Epikrateiase eelotsusetaotlus – Kreeka) – Konstantinos Maïstrellis versus Ypourgos Dikaiosynis, Diafaneias kai Anthropinon Dikaiomaton (Eelotsusetaotlus — Sotsiaalpoliitika — Direktiiv 96/34/EÜ — Lapsehoolduspuhkuse raamkokkulepe — Klausli 2 punkt 1 — Individuaalne õigus lapsehoolduspuhkusele lapse sünni korral — Liikmesriigi õigusnormid, mille kohaselt ei ole ametnikul, kelle abikaasa ei tööta, õigust lapsehoolduspuhkusele — Direktiiv 2006/54/EÜ — Meeste ja naiste võrdne kohtlemine tööhõive ja elukutse küsimustes — Artikli 2 lõike 1 punkt a ja artikli 14 lõike 1 punkt c — Töötingimused — Otsene diskrimineerimine)

10

2015/C 302/13

Kohtuasi C-255/14: Euroopa Kohtu (teine koda) 16. juuli 2015. aasta otsus (Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bírósági eelotsusetaotlus – Ungari) – Robert Michal Chmielewski versus Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága (Eelotsusetaotlus — Määrus (EÜ) nr 1889/2005 — Kontroll Euroopa Liitu sisse toodava või liidust välja viidava sularaha üle — Artiklid 3 ja 9 — Deklareerimiskohustus — Rikkumine — Karistused — Proportsionaalsus)

10

2015/C 302/14

Kohtuasi C-379/14: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 16. juuli 2015. aasta otsus (Gerechtshof Den Haag'i eelotsusetaotlus – Madalmaad) – TOP Logistics BV, Van Caem International BV versus Bacardi Co. Ltd, Bacardi International Ltd ja Bacardi Co. Ltd, Bacardi International Ltd versus TOP Logistics BV, Van Caem International BV (Eelotsusetaotlus — Kaubamärgid — Direktiiv 89/104/EMÜ — Artikkel 5 — Kaubamärki kandvad tooted, mis on lubatud vabasse ringlusse ja mille suhtes kohaldatakse aktsiisi peatamise korda ilma kaubamärgiomaniku nõusolekuta — Selle omaniku õigus vastustada seda kohaldamist — Mõiste „kaubandustegevuse käigus”)

11

2015/C 302/15

Kohtuasi C-237/15 PPU: Euroopa Kohtu (suurkoda) 16. juuli 2015. aasta otsus (High Court of Ireland’i eelotsusetaotlus – Iirimaa) – Minister for Justice and Equality versus Francis Lanigan (Eelotsusetaotlus — Eelotsuse kiirmenetlus — Euroopa Liidu põhiõiguste harta — Artikkel 6 — Õigus isikuvabadusele ja -puutumatusele — Politseikoostöö ja õigusalane koostöö kriminaalasjades — Raamotsus 2002/584/JSK — Euroopa vahistamismäärus — Euroopa vahistamismääruse täitmise kohustus — Artikkel 12 — Tagaotsitava vahi all pidamine — Artikkel 15 — Üleandmisotsus — Artikkel 17 — Täitmisotsuse tähtajad ja kord — Tähtaegade möödalaskmise tagajärjed)

12

2015/C 302/16

Kohtuasi C-103/15 P: Internationaler Hilfsfonds e.V. 3. märtsil 2015. esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 9. jaanuari 2015. aasta määruse peale kohtuasjas T-482/12: Internationaler Hilfsfonds versus komisjon

12

2015/C 302/17

Kohtuasi C-240/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 22. mail 2015 – Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni versus Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT jt

13

2015/C 302/18

Kohtuasi C-256/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Sloveenia) 1. juunil 2015 – Drago Nemec versus Sloveenia Vabariik

14

2015/C 302/19

Kohtuasi C-285/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 11. juunil 2015 – Beca Engineering Srl versus Ministero dell’Interno

15

2015/C 302/20

Kohtuasi C-287/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 12. juunil 2015 – Società LIS Srl, Società Cerutti Lorenzo Srl versus Abbanoa SpA

15

2015/C 302/21

Kohtuasi C-293/15 P: Slovenská pošta a.s. 15. juunil 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas koda) 25. märtsi 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-556/08: Slovenská pošta versus komisjon

16

2015/C 302/22

Kohtuasi C-295/15 P: Matratzen Concord GmbH 12. juunil 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 16. aprilli 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-258/13: Matratzen Concord versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

17

2015/C 302/23

Kohtuasi C-304/15: 19. juunil 2015 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

18

2015/C 302/24

Kohtuasi C-312/15 P: SolarWorld AG 24. juunil 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 14. aprilli 2015. aasta määruse peale kohtuasjas T-393/13: SolarWorld AG versus Euroopa Komisjon

19

2015/C 302/25

Kohtuasi C-330/15 P: Johannes Tomana jt 3. juulil 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 22. aprilli 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-190/12: Johannes Tomana jt versus Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjon

20

2015/C 302/26

Kohtuasi C-333/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Supremo (Hispaania) 6. juulil 2015 – María Pilar Planes Bresco versus Comunidad Autónoma de Aragón

21

2015/C 302/27

Kohtuasi C-334/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Supremo (Hispaania) 6. juulil 2015 – María Pilar Planes Bresco versus Comunidad Autónoma de Aragón

21

2015/C 302/28

Kohtuasi C-346/15 P: Steinbeck GmbH 9. juulil 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 30. aprilli 2015. aasta otsuse peale liidetud kohtuasjades T-707/13 ja T-709/13: Steinbeck GmbH versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

22

2015/C 302/29

Kohtuasi C-349/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Audiencia Provincial de Castellón (Hispaania) 10. juulil 2015 – Banco Popular Español S.A. versus Elena Lucaciu ja Cristian Laurentiu Lucaciu

23

2015/C 302/30

Kohtuasi C-353/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Corte di Appello di Bari (Itaalia) 13. juulil 2015 – Leonmobili Srl, Gennaro Leone versus Homag Holzbearbeitungssysteme GmbH jt

24

2015/C 302/31

Kohtuasi C-354/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal da Relação de Évora (Portugal) 13. juulil 2015 – Andrew Marcus Henderson versus Novo Banco SA

24

2015/C 302/32

Kohtuasi C-356/15: 13. juulil 2015 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Belgia Kuningriik

25

2015/C 302/33

Kohtuasi C-381/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Audiencia Provincial de Zamora (Hispaania) 17. juulil 2015 – Javier Ángel Rodríguez Sánchez versus Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.U. (Banco CEISS)

26

2015/C 302/34

Kohtuasi C-392/15: 20. juulil 2015 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Ungari

26

2015/C 302/35

Kohtuasi C-401/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour administrative (Luksemburg) 24. juulil 2015 – Noémie Depesme, Saïd Kerrou versus Ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche

27

2015/C 302/36

Kohtuasi C-402/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour administrative (Luksemburg) 24. juulil 2015 – Adrien Kauffmann versus Ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche

28

2015/C 302/37

Kohtuasi C-403/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour administrative (Luksemburg) 24. juulil 2015 – Maxime Lefort versus Ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche

28

 

Üldkohus

2015/C 302/38

Kohtuasi T-45/10: Üldkohtu 15. juuli 2015. aasta otsus – GEA Group versus Euroopa Komisjon (Konkurents — Kartellid — Euroopa tinastabilisaatorite ja termostabilisaatorite epoksiiditud sojaõli ja estrite turg — EÜ artikli 81 ja EMP lepingu artikli 53 rikkumist tuvastav otsus — Hinnakokkulepped, turgude ja klientide jaotamine ning tundliku äriteabe vahetamine — Trahvid — Rikkumise süükspanemine — Kapitalistlik eeldus — Rikkumise kestus ja tõendamine — Aegumine — Haldusmenetluse kestus — Mõistlik tähtaeg — Kaitseõigused)

30

2015/C 302/39

Kohtuasi T-47/10: Üldkohtu 15. juuli 2015. aasta otsus – Akzo Nobel jt versus komisjon (Konkurents — Keelatud kokkulepped — Termostabilisaatorite Euroopa turg — Otsus, milles tuvastatakse EÜ artikli 81 ja EMP lepingu artikli 53 kaks rikkumist — Hindade kindlaksmääramine, turgude jagamine ja tundliku äriteabe vahetamine — Rikkumiste kestus — Aegumine — Haldusmenetluse kestus — Mõistlik aeg — Kaitseõigused — Rikkumiste süükspanemine — Rikkumised, mille on toime pannud tütarettevõtjad, ilma õigussubjektsuseta konsortsium ja tütarettevõtja — Trahvisummade arvutamine)

30

2015/C 302/40

Kohtuasi T-189/10: Üldkohtu 15. juuli 2015. aasta otsus – GEA Group versus komisjon (Konkurents — Keelatud kokkulepped — Termostabilisaatorite Euroopa turg — EÜ artikli 81 ja EMP lepingu artikli 53 rikkumise tuvastamise otsus — Tütarettevõtjate toime pandud rikkumine — Trahvid — Tütarettevõtjate ja emaettevõtja solidaarvastutus — 10 % ülempiiri ületamine ühe tütarettevõtja puhul — Uuesti vastuvõetud otsus — Selle tütarettevõtja trahvi vähendamine — Vähendatud trahvisumma maksmise kohustuse panemine teisele tütarettevõtjale ja emaettevõtjale — Kaitseõigused — Õigus olla ära kuulatud — Toimikuga tutvumise õigus)

31

2015/C 302/41

Kohtuasjad T-389/10 ja T-419/10: Üldkohtu 15. juuli 2015. aasta otsus – SLM ja Ori Martin versus komisjon (Konkurents — Keelatud kokkulepped — Euroopa pingestusteraseturg — Hindade kindlaksmääramine, turu jagamine ning tundliku äriteabe vahetamine — ELTL artikli 81 rikkumise tuvastamise otsus — Üks, mitmeosaline ja vältav rikkumine — Aegumine — 2006. aasta suunised trahvide arvutamise meetodi kohta — Rikkumise eest vastutuse omistamine emaettevõtja — Proportsionaalsus — Karistuste ja sanktsioonide individuaalsuse põhimõte — Täielik pädevus)

32

2015/C 302/42

Kohtuasi T-391/10: Üldkohtu 15. juuli 2015. aasta otsus – Nedri Spanstaal versus komisjon (Konkurents — Keelatud kokkulepped — Euroopa pingestusteraseturg — Kvootide ja hindade kindlaksmääramine, turu jagamine ning tundliku äriteabe vahetamine — ELTL artikli 101 rikkumise tuvastamise otsus — Käibe 10 % ülempiir — Asjakohane käive — Koostöö haldusmenetluses — 2006. aasta suunised trahvide arvutamise meetodi kohta)

33

2015/C 302/43

Kohtuasi T-393/10: Üldkohtu 15. juuli 2015. aasta otsus – Westfälische Drahtindustrie jt versus komisjon (Konkurents — Keelatud kokkulepped — Euroopa pingestusteraseturg — Hindade kindlaksmääramine, turu jagamine ning tundliku äriteabe vahetamine — Mitmeosaline rikkumine — Üks ja vältav rikkumine — Enda mitteseotusest teatamine — Rikkumise raskus — Kergendavad asjaolud — Võrdne kohtlemine — Karistuste ja sanktsioonide individuaalsuse põhimõte — Maksevõime hindamine — Komisjoni 2002. aasta koostööteatis — 2006. aasta suunised trahvide arvutamise meetodi kohta — Täielik pädevus)

34

2015/C 302/44

Kohtuasi T-398/10: Üldkohtu 15. juuli 2015. aasta otsus – Fapricela versus komisjon (Konkurents — Keelatud kokkulepped — Euroopa pingestusteraseturg — Hindade kindlaksmääramine, turu jagamine ning tundliku äriteabe vahetamine — ELTL artikli 101 rikkumise tuvastamise otsus — Koostöö haldusmenetluses)

35

2015/C 302/45

Kohtuasi T-406/10: Üldkohtu 15. juuli 2015. aasta otsus – Emesa-Trefilería ja Industrias Galycas versus komisjon (Konkurents — Keelatud kokkulepped — Euroopa pingestusteraseturg — Hindade kindlaksmääramine, turu jagamine ning tundliku äriteabe vahetamine — ELTL artikli 101 rikkumise tuvastamise otsus — Koostöö haldusmenetluses — Üldkohtu kodukorra artikli 139 punkt a)

36

2015/C 302/46

Kohtuasjad T-413/10 ja T-414/10: Üldkohtu 15. juuli 2015. aasta otsus – Socitrel versus komisjon (Konkurents — Keelatud kokkulepped — Euroopa pingestusteraseturg — Hindade kindlaksmääramine, turu jagamine ning tundliku äriteabe vahetamine — ELTL artikli 81 rikkumise tuvastamise otsus — Koostöö haldusmenetluses — 2006. aasta suunised trahvide arvutamise meetodi kohta — Mõistlik aeg)

37

2015/C 302/47

Kohtuasi T-418/10: Üldkohtu 15. juuli 2015. aasta otsus – voestalpine ja voestalpine Wire Rod Austria versus komisjon (Konkurents — Keelatud kokkulepped — Euroopa pingestusteraseturg — Hindade kindlaksmääramine, turu jagamine ja tundliku äriteabe vahetamine — Üks, mitmeosaline ja vältav rikkumine — Agendileping — Agendi rikkumise käsundiandjale süükspandavus — Käsundiandja teadmatus agendi rikkumisest — Osalemine rikkumise ühes osateos ja teadmine tervikplaanist — 2006. aasta suunised trahvide arvutamise meetodi kohta — Proportsionaalsus — Karistuste ja sanktsioonide individuaalsuse põhimõte — Täielik pädevus)

37

2015/C 302/48

Kohtuasi T-422/10: Üldkohtu 15. juuli 2015. aasta otsus – Trafilerie Meridionali versus komisjon (Konkurents — Keelatud kokkulepped — Euroopa pingestusteraseturg — Hindade kindlaksmääramine, turu jagamine ning tundliku äriteabe vahetamine — ELTL artikli 101 rikkumise tuvastamise otsus — Üks, mitmeosaline ja vältav rikkumine — Proportsionaalsus — Karistuste ja sanktsioonide individuaalsuse põhimõte — Täielik pädevus)

38

2015/C 302/49

Kohtuasi T-423/10: Üldkohtu 15. juuli 2015. aasta otsus – Redaelli Tecna versus komisjon (Konkurents — Keelatud kokkulepped — Euroopa pingestusteraseturg — Hindade kindlaksmääramine, turgude jagamine ja tundliku äriteabe vahetamine — ELTL artikli 101 rikkumise tuvastamise otsus — Koostöö haldusmenetluses — Mõistlik aeg)

39

2015/C 302/50

Kohtuasi T-436/10: Üldkohtu 15. juuli 2015. aasta otsus – HIT Groep versus komisjon (Konkurents — Keelatud kokkulepped — Euroopa pingestusteraseturg — Kvootide ja hindade kindlaksmääramine, turu jagamine ning tundliku äriteabe vahetamine — ELTL artikli 101 rikkumise tuvastamise otsus — Emaettevõtjale tütarettevõtja konkurentsivastase tegevuse süükspandavust käsitlevad eeskirjad — Otsustava mõju tegelikult avaldamise eeldus — Mõistlik aeg)

40

2015/C 302/51

Kohtuasi T-485/11: Üldkohtu 15. juuli 2015. aasta otsus – Akzo Nobel ja Akcros Chemicals versus komisjon (Konkurents — Keelatud kokkulepped — Termostabilisaatorite Euroopa turg — EÜ artikli 81 ja EMP lepingu artikli 53 rikkumise tuvastamise otsus — Ühise tütarettevõtja toime pandud rikkumine — Trahvid — Tütarettevõtja ja emaettevõtjate solidaarvastutus — Ühe emaettevõtja suhtes kohaldatav kümneaastane aegumistähtaeg — Uuesti vastuvõetud otsus — Ühe emaettevõtja trahvi vähendamine — Vähendatud trahvi maksmise kohustuse panemine tütarettevõtjale ja teisele emaettevõtjale — Kaitseõigused)

40

2015/C 302/52

Kohtuasi T-323/12: Üldkohtu 15. juuli 2015. aasta otsus – Knauf Insulation Technology versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Saint Gobain Cristalería (ECOSE) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Ühendust nimetav rahvusvaheline registreering — Sõnamärk ECOSE — Varasem siseriiklik sõnamärk ECOSEC FACHADAS — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

41

2015/C 302/53

Kohtuasi T-324/12: Üldkohtu 15. juuli 2015. aasta otsus – Knauf Insulation Technology versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Saint Gobain Cristalería (ECOSE TECHNOLOGY) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Ühendust nimetav rahvusvaheline registreering — Kujutismärk ECOSE TECHNOLOGY — Varasem siseriiklik sõnamärk ECOSEC FACHADAS — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

42

2015/C 302/54

Kohtuasi T-462/12: Üldkohtu 15. juuli 2015. aasta otsus – Pilkington Group versus komisjon (Konkurents — Haldusmenetlus — Euroopa autoklaasi turg — EÜ artikli 81 rikkumise tuvastamise otsuse avaldamine — Niisuguse taotluse rahuldamata jätmine, milles palutakse konfidentsiaalsena käsitleda väidetavalt ärisaladust puudutavaid andmeid — Põhjendamiskohustus — Konfidentsiaalsus — Ametisaladus — Õiguspärane ootus)

42

2015/C 302/55

Kohtuasi T-465/12: Üldkohtu 15. juuli 2015. aasta otsus – AGC Glass Europe jt versus komisjon (Konkurents — Haldusmenetlus — Euroopa autoklaasi turg — EÜ artikli 81 rikkumise tuvastamise otsuse avaldamine — Niisuguse teabe konfidentsiaalsena käsitlemise taotluse rahuldamata jätmine, mille komisjon kavatseb avalikustada — Põhjendamiskohustus — Konfidentsiaalsus — Ametisaladus — Leebema kohtlemise programm — Õiguspärane ootus — Võrdne kohtlemine)

43

2015/C 302/56

Kohtuasi T-24/13: Üldkohtu 15. juuli 2015. aasta otsus – Cactus versus Siseturu Ühtlustamise Amet– Del Rio Rodríguez (CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ taotlus — Varasem ühenduse sõnamärk CACTUS ja varasem kujutismärk Cactus — Varasema kaubamärgi tegelik kasutamine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 42 lõige 2 — Määruse nr 207/2009 artikli 76 lõiked 1 ja 2)

44

2015/C 302/57

Kohtuasi T-115/13: Üldkohtu 15. juuli 2015. aasta otsus – Dennekamp versus parlament (Õigus tutvuda dokumentidega — Määrus (EÜ) nr 1049/2001 — Dokumendid teatavate Euroopa Parlamendi liikmete kindlustatuse kohta täiendavas pensioniskeemis — Dokumentidega tutvumise võimaldamisest keeldumine — Eraelu puutumatuse ja isikupuutumatusega seotud erand — Määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 8 punkt b — Isikuandmete edastamine — Isikuandmete saamise vajalikkuse ja andmesubjekti õigustatud huvide kahjustamise ohuga seotud tingimused)

45

2015/C 302/58

Kohtuasi T-215/13: Üldkohtu 15. juuli 2015. aasta otsus – Deutsche Rockwool Mineralwoll versus Siseturu Ühtlustamise Amet– Recticel (λ) (Ühenduse kaubamärk — Tühistamismenetlus — Ühenduse kujutismärk λ — Tegelik kasutamine — Kaubamärgi kasutamine kombineeritud kaubamärgi koostisosana — Kasutamise tõendamine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikkel 15 ja artikli 51 lõige 1)

46

2015/C 302/59

Kohtuasi T-314/13: Üldkohtu 15. juuli 2015. aasta otsus – Portugal versus Euroopa Komisjon (Ühtekuuluvusfond — Madeira autonoomse piirkonna sadamainfrastruktuuri arendamine (Caniçali sadam) — Rahalise abi vähendamine — Otsuse tegemise tähtaja järgimata jätmine — Oluliste menetlusnormide rikkumine)

46

2015/C 302/60

Kohtuasi T-333/13: Üldkohtu 15. juuli 2015. aasta otsus – Westermann Lernspielverlag versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Diset (bambinoLÜK) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi bambinoLÜK taotlus — Varasem ühenduse kujutismärk BAMBINO — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

47

2015/C 302/61

Kohtuasi T-337/13: Üldkohtu 15. juuli 2015. aasta otsus – CSF versus komisjon (Õigusaktide ühtlustamine — Direktiiv 2006/42/EÜ — CE-märgist kandvad masinad — Olulised ohutusnõuded — Ohud inimeste ohutusele — Kaitseklausel — Komisjoni otsus, millega tunnistatakse õigustatuks liikmesriigi meede keelata toote turule viimine — Kaitseklausli kohaldamise tingimused — Ilmne hindamisviga — Võrdne kohtlemine)

48

2015/C 302/62

Kohtuasi T-398/13: Üldkohtu 15. juuli 2015. aasta otsus – TVR Automotive versus Siseturu Ühtlustamise Amet – TVR Italia (TVR) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi TVR ITALIA taotlus — Varasem siseriiklik ja varasem ühenduse sõnamärk TVR — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b — Tühistamismenetlus — Varasema kaubamärgi tegelik kasutamine — Määruse nr 207/2009 artikli 42 lõiked 2 ja 3 — Määruse nr 207/2009 artikli 15 lõige 1)

48

2015/C 302/63

Kohtuasi T-561/13: Üldkohtu 15. juuli 2015. aasta otsus – Hispaania versus Euroopa Komisjon (EAGGF — Tagatisrahastu — EAGF ja EAFRD — Rahastamisest välja jäetud kulud — Galicia 2007–2013 maaelu arengukava — Toetus maaelu arendamiseks — Hüvitised ebasoodsate looduslike tingimustega piirkondadele — Kulud, mida tegi Hispaania — Kohapealsed kontrollimised — Loomade loendamise kohustus — Määruse (EÜ) nr 1975/2006 artikli 10 lõiked 2 ja 4 ning artikli 14 lõige 2 — Määruse (EÜ) nr 796/2004 artikli 35 lõige 1 — Tagaseljamenetlus)

49

2015/C 302/64

Kohtuasi T-611/13: Üldkohtu 15. juuli 2015. aasta otsus – Australian Gold versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Effect Management & Holding (HOT) (Ühenduse kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Euroopa Ühendust nimetav rahvusvaheline registreering — Kujutismärk HOT — Absoluutsed keeldumispõhjused — Kirjeldavuse puudumine — Eristusvõime — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c — Määruse nr 207/2009 artikli 75 teine lause — Apellatsioonikojale esitatud vastukaebus — Määruse (EÜ) nr 216/96 artikli 8 lõige 3 — Üldkohtule esitatud vastuhagi — 2. mai 1991. aasta kodukorra artikli 134 lõige 3)

50

2015/C 302/65

Kohtuasi T-55/14: Üldkohtu 14. juuli 2015. aasta otsus – Genossenschaftskellerei Rosswag-Mühlhausen versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Lembergerland) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse sõnamärgi Lembergerland taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Geograafilisi tähiseid sisaldav veini kaubamärk — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt j)

51

2015/C 302/66

Kohtuasi T-352/14: Üldkohtu 15. juuli 2015. aasta otsus – The Smiley Company versus Siseturu Ühtlustamise Amet – The Swatch Group Management Services (HAPPY TIME) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi HAPPY TIME taotlus — Varasem rahvusvaheline sõnamärk HAPPY HOURS — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

51

2015/C 302/67

Kohtuasi T-457/14 P: Üldkohtu 15. juuli 2015. aasta otsus – Rouffaud versus EEAS (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Lepinguline abiteenistuja — Lepingu ümberkvalifitseerimine — Nõue, et hagiavaldus oleks kaebusega vastavuses — Ametnike personalieeskirjade artikli 91 lõige 2)

52

2015/C 302/68

Kohtuasi T-631/14: Üldkohtu 16. juuli 2015. aasta otsus – Roland versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Louboutin (Punase värvi toon kingatallal) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Punase värvi toonist kingatallal koosneva ühenduse kaubamärgi registreerimistaotlus — Varasem rahvusvaheline kujutismärk my SHOES — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosuse puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

53

2015/C 302/69

Kohtuasi T-259/15 R: Üldkohtu presidendi 15. juuni 2015. aasta määrus – Close ja Cegelec versus parlament (Ajutiste meetmete kohaldamine — Ehitustööde hanked — Hankemenetlus — Elektrijaama ehitamine — Ühe pakkuja pakkumuse tagasilükkamine ja teise pakkuja pakkumuse edukaks tunnistamine — Täitmise peatamise taotlus — Kiireloomulisuse puudumine)

53

2015/C 302/70

Kohtuasi T-245/15: 15. mail 2015 esitatud hagi – Klymenko versus Euroopa Liidu Nõukogu

54

2015/C 302/71

Kohtuasi T-284/15: 1. juunil 2015 esitatud hagi – AlzChem versus komisjon

55

2015/C 302/72

Kohtuasi T-285/15: 29. mail 2015 esitatud hagi – Syria Steel ja Al Buroj Trading versus Euroopa Liidu Nõukogu

56

2015/C 302/73

Kohtuasi T-286/15: 28. mail 2015 esitatud hagi – KF versus Euroopa Liidu Satelliidikeskus

57

2015/C 302/74

Kohtuasi T-294/15: 5. juunil 2015 esitatud hagi – ArcelorMittal Ruhrort versus komisjon

59

2015/C 302/75

Kohtuasi T-319/15: 23. juunil 2015 esitatud hagi – Deutsche Edelstahlwerke versus komisjon

60

2015/C 302/76

Kohtuasi T-345/15: 30. juunil 2015 esitatud hagi – Modas Cristal versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Zorlu Tekstil Ürünleri Pazarlama (KRISTAL)

61

2015/C 302/77

Kohtuasi T-346/15: 18. juunil 2015 esitatud hagi – Bank Tejarat versus nõukogu

62

2015/C 302/78

Kohtuasi T-364/15: 4. juulil 2015 esitatud hagi – ADR Center versus Euroopa Komisjon

63

2015/C 302/79

Kohtuasi T-368/15: 10. juuli 2015 esitatud hagi – Alcimos Consulting versus Euroopa Keskpank

64

2015/C 302/80

Kohtuasi T-374/15: 9. juulil 2015 esitatud hagi – VM Vermögens-Management vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – DAT Vermögensmanagement (Vermögensmanufaktur)

64

2015/C 302/81

Kohtuasi T-385/15: 15. juulil 2015 esitatud hagi – Loops versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Hambaharja kuju)

65

2015/C 302/82

Kohtuasi T-391/15: 17. juulil 2015 esitatud hagi – Aldi versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Società Cooperativa Agricola Cantina Sociale Tollo (ALDIANO)

66

2015/C 302/83

Kohtuasi T-394/15: 17. juulil 2015 esitatud hagi – KPN versus komisjon

67

2015/C 302/84

Kohtuasi T-396/15: 22. juulil 2015 esitatud hagi – Herm. Sprenger versus Siseturu Ühtlustamise Amet – web2get (jaluse kuju)

67

2015/C 302/85

Kohtuasi T-397/15: 17. juulil 2015 esitatud hagi – PAL-Bullermann versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Symaga (PAL)

68

 

Avaliku Teenistuse Kohus

2015/C 302/86

Kohtuasi F-101/15: 9. juulil 2015 esitatud hagi – ZZ versus Euroopa välisteenistus

70

2015/C 302/87

Kohtuasi F-102/15: 9. juulil 2015 esitatud hagi – ZZ versus EMSK

70

2015/C 302/88

Kohtuasi F-104/15: 17. juulil 2015 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

71


ET

 

Top