Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:294:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 294, 7. september 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 294

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

58. köide
7. september 2015


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2015/C 294/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2015/C 294/02

Kohtuasi C-497/12: Euroopa Kohtu (neljas koda) 2. juuli 2015. aasta otsus (Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Itaalia eelotsusetaotlus) – Davide Gullotta, Farmacia di Gullotta Davide & C. Sas versus Ministero della Salute, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania (Eelotsusetaotlus — ELTL artiklid 49, 102 ja 106 — Asutamisvabadus — Diskrimineerimiskeelu põhimõte — Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine — Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 15 — Vastuvõetamatus)

2

2015/C 294/03

Kohtuasi C-422/13: Euroopa Kohtu (esimene koda) 2. juuli 2015. aasta otsus (Schleswig-Holsteinisches Oberverwaltungsgerichti eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein versus Dr. med. vet. Uta Wree (Eelotsusetaotlus — Põllumajandus — Ühine põllumajanduspoliitika — Ühtne otsemaksete kava — Määrus (EÜ) nr 73/2009 — Artikli 34 lõike 2 punkt a — Mõiste „toetuskõlblik hektar” — Mõiste „põllumajandusmaa” — Maa, mis moodustab järelhoolduses oleva prügila rekultiveeritud kattekihi — Kasutamine põllumajanduslikuks tegevuseks — Toetuskõlblikkus)

3

2015/C 294/04

Kohtuasi C-461/13: Euroopa Kohtu (suurkoda) 1. juuli 2015. aasta otsus (Bundesverwaltungsgerichti (Saksamaa) eelotsusetaotlus) – Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland eV versus Bundesrepublik Deutschland (Eelotsusetaotlus — Keskkond — Euroopa Liidu veepoliitika — Direktiiv 2000/60/EÜ — Artikli 4 lõige 1 — Pinnaveega seotud keskkonnaalased eesmärgid — Pinnaveekogu seisundi halvenemine — Siseveetee süvendusprojekt — Liikmesriikide kohustus mitte anda luba projektile, mis võib kaasa tuua pinnaveekogu seisundi halvenemise — Peamised kriteeriumid, mille alusel hinnata, kas veekogu seisund on halvenenud)

3

2015/C 294/05

Kohtuasi C-607/13: Euroopa Kohtu (neljas koda) 9. juuli 2015. aasta otsus (Corte suprema di cassazione eelotsusetaotlus – Itaalia) – Ministero dell’Economia e delle Finanze jt versus Francesco Cimmino jt (Eelotsusetaotlus — Põllumajandus — Ühine turukorraldus — Banaanid — Määrus (EÜ) nr 2362/98 — Artiklid 7, 11 ja 21 — Tariifikvoodid — AKV riikidest pärit banaanid — Uus ettevõtja — Impordilitsentsid — Teatud impordilitsentsidest tulenevate õiguste üleandmise võimatus — Kuritarvitus — Määrus (EÜ) nr 2988/95 — Artikli 4 lõige 3)

4

2015/C 294/06

Kohtuasi C-684/13: Euroopa Kohtu (esimene koda) 2. juuli 2015. aasta otsus (Vestre Landsret’i eelotsusetaotlus – Taani) – Johannes Demmer versus Fødevareministeriets Klagecenter (Eelotsusetaotlus — Põllumajandus — Ühine põllumajanduspoliitika — Ühtne otsemaksete kava — Määrus (EÜ) nr 1782/2003 — Artikli 44 lõige 2 — Määrus (EÜ) nr 73/2009 — Artikli 34 lõike 2 punkt a — Mõiste „toetuskõlblik hektar” — Lennuvälja radade, ruleerimisteede ja pidurdusalade äärne maa — Kasutamine põllumajanduslikuks tegevuseks — Toetuskõlblikkus — Alusetult määratud põllumajandustoetuse tagastamine)

5

2015/C 294/07

Kohtuasi C-63/14: Euroopa Kohtu (viies koda) 9. juuli 2015. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Prantsuse Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Riigiabi — Ebaseaduslik ja siseturuga kokkusobimatu abi — Tagasinõudmise kohustus — Täielik võimatus — Hüvitised põhiteenusele lisanduva teenuse eest)

6

2015/C 294/08

Kohtuasi C-87/14: Euroopa Kohtu (neljas koda) 9. juuli 2015. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Iirimaa (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 2003/88/EÜ — Tööaja korraldus — Koolitusel olevate arstide tööaja korraldus)

7

2015/C 294/09

Kohtuasi C-144/14: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 9. juuli 2015. aasta otsus (Tribunalul Maramureși eelotsusetaotlus – Rumeenia) – Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei versus Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca prin Administrația Județeană a Finanțelor Public (Eelotsusetaotlus — Käibemaks — Direktiiv 2006/112/EÜ — Artiklid 273 ja 287 — Kohustus käibemaksukohustuslane registreerida omal algatusel — Veterinaariateenuste maksustatavus — Õiguskindluse põhimõte — Õiguspärase ootuse kaitse põhimõte)

7

2015/C 294/10

Kohtuasi C-153/14: Euroopa Kohtu (teine koda) 9. juuli 2015. aasta otsus (Raad van State – Madalmaad eelotsusetaotlus) – Minister van Buitenlandse Zaken versus K, A (Eelotsusetaotlus — Direktiiv 2003/86/EÜ — Artikli 7 lõige 2 — Perekonna taasühinemine — Integratsioonimeetmed — Liikmesriigi õigusnormid, mis seavad liikmesriigis seaduslikult elava kolmanda riigi kodaniku pereliikmetele kohustuse sooritada selle liikmesriigi territooriumile sisenemiseks edukalt integratsioonieksam — Niisuguse eksami kulud — Kooskõla)

8

2015/C 294/11

Kohtuasi C-177/14: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 9. juuli 2015. aasta otsus (Tribunal Supremo eelotsusetaotlus – Hispaania) – María José Regojo Dans versus Consejo de Estado (Eelotsusetaotlus — Sotsiaalpoliitika — Direktiiv 1999/70/EÜ — ETUC, UNICE ja CEEP raamkokkulepe tähtajalise töö kohta — Klauslid 3 ja 4 — Diskrimineerimiskeelu põhimõte — Ajutised töötajad — Kolme teenistusaasta lisatasu maksmisest keeldumine — Objektiivsed põhjused)

9

2015/C 294/12

Kohtuasi C-183/14: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 9. juuli 2015. aasta otsus (Curtea de Apel Cluj eelotsusetaotlus – Rumeenia) – Radu Florin Salomie, Nicolae Vasile Oltean versus Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj (Eelotsusetaotlus — Käibemaks — Direktiiv 2006/112/EÜ — Artiklid 167, 168, 179 ja 213 — Tehingu ümberkvalifitseerimine käibemaksuga maksustatavaks majandustegevuseks liikmesriigi maksuhalduri poolt — Õiguskindluse põhimõte — Õiguspärase ootuse põhimõte — Siseriiklikud õigusnormid, mis seavad mahaarvamisõiguse teostamise tingimuseks ettevõtja käibemaksukohustuslasena registreerimise ja vastava maksudeklaratsiooni esitamise)

10

2015/C 294/13

Kohtuasi C-209/14: Euroopa Kohtu (teine koda) 2. juuli 2015. aasta otsus (Vrhovno sodišče eelotsusetaotlus – Sloveenia) – NLB Leasing d.o.o. versus Republika Slovenija (Eelotsusetaotlus — Käibemaks — Direktiiv 2006/112/EÜ — Kaupade tarnimine või teenuste osutamine — Liisinguleping — Liisingulepingu esemeks oleva kinnisasja tagastamine liisinguandja valdusesse — Mõiste „tühistamine, taganemine, ülesütlemine või osaline või täielik mittetasumine” — Liisinguandja õigus maksustatava summa vähendamisele — Topeltmaksustamine — Eraldiseisvad sooritused — Neutraalse maksustamise põhimõte)

10

2015/C 294/14

Kohtuasi C-229/14: Euroopa Kohtu (esimene koda) 9. juuli 2015. aasta otsus (Arbeitsgericht Verdeni eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Ender Balkaya versus Kiesel Abbruch- und Recycling Technik GmbH (Eelotsusetaotlus — Direktiiv 98/59/EÜ — Artikli 1 lõike 1 punkt a — Kollektiivne koondamine — Mõiste „töötaja” — Kapitaliühingu juhatuse liige — Kutseõpet ja tööturule naasmist puudutava meetme raames töötav isik, kes saab riigilt toetust, kuid ei saa tasu tööandjalt)

11

2015/C 294/15

Kohtuasi C-231/14 P: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 9. juuli 2015. aasta otsus – InnoLux Corp., varem Chimei InnoLux Corp. versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Konkurents — Keelatud kokkulepped — ELTL artikkel 101 — EMP lepingu artikkel 53 — Vedelkristallkuvarite (LCD) ülemaailmne turg — Hindade kindlaksmääramine — Trahvid — Suunised trahvide arvutamise meetodi kohta (2006) — Punkt 13 — Rikkumisega seotud müügi väärtuse kindlaksmääramine — Asjaomase toote sisemüük väljaspool EMP-d — Kolmandatele isikutele EMP-s müüdavate asjassepuutuvat toodet sisaldavate valmistoodete arvessevõtmine)

12

2015/C 294/16

Kohtuasi C-249/14 P: Euroopa Kohtu (kuues koda) 9. juuli 2015. aasta otsus – Pêra-Grave – Sociedade Agrícola, Unipessoal, Lda versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), Fundação Eugénio de Almeida (Apellatsioonkaebus — Ühenduse kaubamärk — Ühenduse kujutismärk QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA — Registreerimistaotlus — Varasemate siseriiklike kujutismärkide VINHO PÊRAMANCA TINTO, VINHO PÊRAMANCA BRANCO ja PÊRAMANCA omaniku vastulause — Suhtelised keeldumispõhjused — Segiajamise tõenäosus)

13

2015/C 294/17

Kohtuasi C-331/14: Euroopa Kohtu (teine koda) 9. juuli 2015. aasta otsus (Vrhovno sodišče eelotsusetaotlus – Sloveenia) – Petar Kezić s.p. Trgovina Prizma versus Sloveenia Vabariik (Eelotsusetaotlus — Maksustamine — Käibemaks — Kuues direktiiv 77/388/EMÜ — Artikli 2 punkt 1 ja artikli 4 lõige 1 — Maksukohustus — Kinnisvaratehingud — Füüsilisest isikust ettevõtjana tegutseva isiku isikliku vara hulka arvatud maatükkide müük — Maksukohustuslane, kes sellena tegutseb)

13

2015/C 294/18

Kohtuasi C-334/14: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 2. juuli 2015. aasta otsus (Cour d’appel de Mons’i eelotsusetaotlus – Belgia) – Belgia riik versus Nathalie De Fruytier (Eelotsusetaotlus — Kuues käibemaksudirektiiv — Maksuvabastus teatava avalikes huvides tegutsemise puhul — Artikli 13 A osa lõike 1 punktid b ja c — Haiglaravi ja meditsiiniline abi — Otseselt seotud tegevus — Inimorganite ja inimeselt võetud proovide transportimine meditsiiniliste analüüside või meditsiinilise abi või ravi eesmärgil — Tegevus füüsilisest isikust ettevõtjana — Haiglad ja meditsiini- või diagnostikakeskused — Sama laadi asutused)

14

2015/C 294/19

Kohtuasi C-348/14: Euroopa Kohtu (kuues koda) 9. juuli 2015. aasta otsus (Judecătoria Câmpulungi eelotsusetaotlus – Rumeenia) – Maria Bucura versus SC Bancpost SA (Eelotsusetaotlus — Tarbijakaitse — Direktiiv 87/102/EMÜ — Artikli 1 lõike 2 punkt a — Tarbijakrediit — Mõiste „tarbija” — Direktiiv 93/13/EMÜ — Artikli 2 punkt b, artiklid 3–5 ja artikli 6 lõige 1 — Ebaõiglased tingimused — Uurimine siseriikliku kohtu algatusel — „Lihtsas ja arusaadavas keeles” koostatud tingimused — Teave, mille võlausaldaja peab andma)

15

2015/C 294/20

Kohtuasi C-360/14 P: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 9. juuli 2015. aasta otsus – Saksamaa Liitvabariik versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Õigusaktide ühtlustamine — Direktiiv 2009/48/EÜ — Mänguasjade ohutus — Plii, baariumi, arseeni, antimoni, elavhõbeda, nitrosoamiinide ja nitroositavate ainete piirnormid mänguasjades — Komisjoni otsus mitte kiita täies ulatuses heaks Saksamaa ametivõimude poolt teatavaks tehtud siseriiklikud sätteid, millega säilitatakse nende ainete piirnormid — Selle tõendamine, et siseriiklike sätetega tagatakse inimeste tervise kaitse kõrgemal tasemel)

16

2015/C 294/21

Kohtuasi C-575/14 P: Euroopa Kohtu 30. juuni 2015 määrus – Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonikaebus — Vahekohtuklausel — Projektile programmi „eContent” raames antud liidu rahalist abi puudutav leping — Lepingu ülesütlemine Euroopa Komisjoni poolt — Hagejale maksmata summade ja hagejale tekitatud kahju hüvitamine — Toimiku elementide moonutamine — Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja ülejäänud osas ilmselgelt põhjendamatu apellatsioonkaebus — Nõue muuta Euroopa Liidu Üldkohtu otsust kulusid puudutavas osas — Ilmselge vastuvõetamatus)

16

2015/C 294/22

Kohtuasi C-223/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberlandesgericht Düsseldorf (Saksamaa) 18. mail 2015 – combit Software GmbH versus Commit Business Solutions Ltd

17

2015/C 294/23

Kohtuasi C-229/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Naczelny Sąd Administracyjny (Poola) 19. mail 2015 – Minister Finansów versus Jan Mateusiak

17

2015/C 294/24

Kohtuasi C-231/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Najwyższy (Poola) 21. mail 2015 – Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Petrotel Sp. z o. o. in Płock versus Polkomtel Sp. z o. o.

18

2015/C 294/25

Kohtuasi C-252/15 P: Naazneen Investments Ltd 28. mail 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 18. märtsi 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-250/13: Naazneen Invesments Limited versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

19

2015/C 294/26

Kohtuasi C-255/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Düsseldorf (Saksamaa) 29. mail 2015 – Steef Mennens versus Emirates Direktion für Deutschland

21

2015/C 294/27

Kohtuasi C-262/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgerichtshof (Austria) 1. juunil 2015 – GD European Land Systems – Steyr GmbH

22

2015/C 294/28

Kohtuasi C-263/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Kúria (Ungari) 3. juunil 2015 – ajvér Meliorációs Nonprofit Kft. ja Lajvér Csapadékvízrendezési Nonprofit Kft. versus Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

23

2015/C 294/29

Kohtuasi C-264/15 P: Makro autoservicio mayorista SA 2. juunil 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 12. märtsi 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-269/12: Makro Autoservicio Mayorista versus komisjon

23

2015/C 294/30

Kohtuasi C-265/15 P: Vestel Iberia, SL 2. juunil 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 12. märtsi 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-249/12: Vestel Iberia versus komisjon

24

2015/C 294/31

Kohtuasi C-266/15 P: Iraani keskpanga 3. juunil 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 25. märtsi 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-563/12: Iraani keskpank versus Euroopa Liidu Nõukogu

25

2015/C 294/32

Kohtuasi C-269/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hof van Cassatie (Belgia) 8. juunil 2015 – Rijksdienst voor Pensioenen versus Willem Hoogstad; teine menetlusosaline: Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

26

2015/C 294/33

Kohtuasi C-276/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 9. juunil 2015 – Hecht-Pharma GmbH versus Hohenzollern Apotheke, omanik Winfried Ertelt

27

2015/C 294/34

Kohtuasi C-277/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 9. juunil 2015 – Servoprax GmbH versus Roche Diagnostics Deutschland GmbH

28

2015/C 294/35

Kohtuasi C-279/15 P: Alexandre Borde ja Carbonium’i 10. juunil 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 25. märtsi 2015. aasta määruse peale kohtuasjas T-314/14: Borde ja Carbonium versus komisjon

28

2015/C 294/36

Kohtuasi C-281/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberlandesgerichts München (Saksamaa) 11. juunil 2015 – Soha Sahyouni versus Raja Mamisch

29

2015/C 294/37

Kohtuasi C-282/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Braunschweig (Saksamaa) 11. juunil 2015 – Queisser Pharma GmbH & Co. KG versus Saksamaa Liitvabariik

30

2015/C 294/38

Kohtuasi C-283/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hoge Raad der Nederlanden (Madalmaad) 11. juunil 2015 – X, teine menetlusosaline: Staatssecretaris van Financiën

31

2015/C 294/39

Kohtuasi C-288/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Finanzgericht München (Saksamaa) 15. juunil 2015 – Medical Imaging Systems GmbH (MIS) versus Hauptzollamt München

32

2015/C 294/40

Kohtuasi C-289/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Krajský súd v Prešove (Slovaki Vabariik) 15. juunil 2015 – Jozef Grundza

32

2015/C 294/41

Kohtuasi C-292/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Vergabekammer Südbayern (Saksamaa) 16. juunil 2015 – Hörmann Reisen GmbH versus Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg

33

2015/C 294/42

Kohtuasi C-297/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sø- og Handelsretten (Taani) 18. juunil 2015 – Ferring Lægemidler A/S, acting on behalf of Ferring B.V. versus Orifarm A/S

34

2015/C 294/43

Kohtuasi C-300/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal administratif (Luksemburg) 19. juunil 2015 – Charles Kohll, Sylvie Kohll-Schlesser versus Directeur de l’administration des contributions directes

34

2015/C 294/44

Kohtuasi C-301/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Prantsusmaa) 19. juunil 2015 – Marc Soulier, Sara Doke versus Ministre de la Culture et de la Communication, Premier ministre

35

2015/C 294/45

Kohtuasi C-302/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado Contencioso-Administrativo Tarragona (Hispaania) 19. juunil 2015 – Correos y Telégrafos S.A. versus Ayuntamiento de Vila Seca

35

2015/C 294/46

Kohtuasi C-305/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Østre Landsret (Taani) 24. juunil 2015 – Delta Air Lines Inc. versus Daniel Dam Hansen, Mille Doktor, Carsten Jensen, Mogens Jensen, Dorthe Fabricius, Jens Ejner Rasmussen, Christian Bøje Pedersen, Andreas Fabricius, Mads Wedel Rasmussen, Nicklas Wedel Rasmussen, Thomas Lindstrøm Jensen, Marianne Thestrup Jensen, Erik Lindstrøm Jensen, Jakob Lindstrøm Jensen, Liva Doktor, Peter Lindstrøm Jensen

36

2015/C 294/47

Kohtuasi C-310/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour de cassation (Prantsusmaa) 25. juunil 2015 – Vincent Deroo-Blanquart versus Sony Europe Limited, venant aux droits de Sony France SA

37

2015/C 294/48

Kohtuasi C-311/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Korkein oikeus (Soome) 25. juunil 2015 – TrustBuddy AB versus Lauri Pihlajaniemi

38

2015/C 294/49

Kohtuasi C-313/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal de commerce de Paris (Prantsusmaa) 25. juunil 2015 – Eco-Emballages SA versus Sphère France SAS, Schweitzer SAS, Carrefour Import SAS, Tissue France SCA, SCA Hygiène Products SAS, WEPA Troyes SAS, Industrie Cartarie Tronchetti SpA, Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica, SL, Kimberly-Clark SAS, Gopack SAS, Delipapier, CMC France SARL, Paul Hartmann SA, Wepa Lille SAS, Industrie Cartarie Tronchetti France SAS, Melitta France SAS, Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG, Scamark SAS, Système U Centrale Nationale SAS

38

2015/C 294/50

Kohtuasi C-314/15: 26. juunil 2015 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Prantsuse Vabariik

39

2015/C 294/51

Kohtuasi C-321/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour constitutionnelle (Luksemburg) 29. juunil 2015 – ArcelorMittal Rodange et Schifflange SA versus Luksemburgi Suurhertsogiriik

39

2015/C 294/52

Kohtuasi C-327/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Østre Landsret (Taani) 2. juulil 2015 – TDC A/S versus Teleklagenævnet, Erhvervs- og Vækstministeriet

40

2015/C 294/53

Kohtuasi C-335/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 3. juulil 2015 – Maria Cristina Elisabetta Ornano versus Ministero della Giustizia, Direzione Generale dei Magistrati del Ministero

41

2015/C 294/54

Kohtuasi C-337/15 P: Euroopa Ombudsmani 6. juulil 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 29. aprilli 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-217/11: Staelen versus Euroopa Ombudsman

42

2015/C 294/55

Kohtuasi C-338/15 P: Claire Staeleni 7. juulil 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 29. aprilli 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-217/11: Claire Staelen versus Euroopa Ombudsman

43

2015/C 294/56

Kohtuasi C-351/15 P: Euroopa Komisjoni 10. juulil 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 29. aprilli 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-470/11: Total ja Elf Aquitaine versus komisjon

44

2015/C 294/57

Kohtuasi C-358/15 P: Bank of Industry and Mine’i 13. juulil 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 29. aprilli 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-10/13: Bank of Industry and Mine versus nõukogu

45

2015/C 294/58

Kohtuasi C-359/15 P: National Iranian Gas Company 13. juulil 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 29. aprilli 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-9/13: National Iranian Gas Company versus Euroopa Liidu Nõukogu

47

2015/C 294/59

Kohtuasi C-373/15 P: Prantsuse Vabariigi 15. juulil 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas koda) 30. aprilli 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-259/13: Prantsusmaa versus komisjon

48

 

Üldkohus

2015/C 294/60

Kohtuasi T-172/14: Üldkohtu 9. juuni 2015. aasta määrus – Stahlwerk Bous versus komisjon (Riigiabi — Saksamaa võetud meetmed taastuvenergia ja palju elektrienergiat tarbivate ettevõtete toetamiseks — Otsus algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlus — Lõpliku otsuse vastuvõtmine pärast hagi esitamist — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine — Tühistamishagi — Nõuete muutmise taotlus — Uue asjaolu puudumine — Vastuvõetamatus)

50

2015/C 294/61

Kohtuasi T-173/14: Üldkohtu 9. juuni 2015. aasta määrus – WeserWind versus komisjon (Riigiabi — Saksamaa võetud meetmed taastuvenergia ja palju elektrienergiat tarbivate ettevõtete toetamiseks — Otsus algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlus — Lõpliku otsuse vastuvõtmine pärast hagi esitamist — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

51

2015/C 294/62

Kohtuasi T-174/14: Üldkohtu 9. juuni 2015. aasta määrus – Dieckerhoff Guss versus Euroopa Komisjon (Riigiabi — Saksamaa võetud meetmed taastuvenergia ja palju elektrienergiat tarbivate ettevõtete toetamiseks — Otsus algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlus — Lõpliku otsuse vastuvõtmine pärast hagi esitamist — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

51

2015/C 294/63

Kohtuasi T-175/14: Üldkohtu 9. juuni 2015. aasta määrus – Walter Hundhausen versus Euroopa Komisjon (Riigiabi — Saksamaa võetud meetmed taastuvenergia ja palju elektrienergiat tarbivate ettevõtete toetamiseks — Otsus algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlus — Lõpliku otsuse vastuvõtmine pärast hagi esitamist — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

52

2015/C 294/64

Kohtuasi T-176/14: Üldkohtu 9. juuni 2015. aasta määrus – Georgsmarienhütte versus Euroopa Komisjon (Riigiabi — Saksamaa võetud meetmed taastuvenergia ja palju elektrienergiat tarbivate ettevõtete toetamiseks — Otsus algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlus — Lõpliku otsuse vastuvõtmine pärast hagi esitamist — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine — Tühistamishagi — Nõuete muutmise taotlus — Uue asjaolu puudumine — Vastuvõetamatus)

53

2015/C 294/65

Kohtuasi T-177/14: Üldkohtu 9. juuni 2015. aasta määrus – Harz Guss Zorge versus Euroopa Komisjon (Riigiabi — Saksamaa võetud meetmed taastuvenergia ja palju elektrienergiat tarbivate ettevõtete toetamiseks — Otsus algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlus — Lõpliku otsuse vastuvõtmine pärast hagi esitamist — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine — Tühistamishagi — Nõuete muutmise taotlus — Uue asjaolu puudumine — Vastuvõetamatus)

54

2015/C 294/66

Kohtuasi T-178/14: Üldkohtu 9. juuni 2015. aasta määrus – Friedrich Wilhelms-Hütte Eisenguss versus Euroopa Komisjon (Riigiabi — Saksamaa võetud meetmed taastuvenergia ja palju elektrienergiat tarbivate ettevõtete toetamiseks — Otsus algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlus — Lõpliku otsuse vastuvõtmine pärast hagi esitamist — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

55

2015/C 294/67

Kohtuasi T-179/14: Üldkohtu 9. juuni 2015. aasta määrus – Schmiedewerke Gröditz versus Euroopa Komisjon (Riigiabi — Saksamaa võetud meetmed taastuvenergia ja palju elektrienergiat tarbivate ettevõtete toetamiseks — Otsus algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlus — Lõpliku otsuse vastuvõtmine pärast hagi esitamist — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

56

2015/C 294/68

Kohtuasi T-183/14: Üldkohtu 9. juuni 2015. aasta määrus – Schmiedag versus Euroopa Komisjon (Riigiabi — Saksamaa võetud meetmed taastuvenergia ja palju elektrienergiat tarbivate ettevõtete toetamiseks — Otsus algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlus — Lõpliku otsuse vastuvõtmine pärast hagi esitamist — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine — Tühistamishagi — Nõuete muutmise taotlus — Uue asjaolu puudumine — Vastuvõetamatus)

57

2015/C 294/69

Kohtuasi T-230/14: Üldkohtu 9. juuni 2015. aasta määrus – Deutsche Edelstahlwerke versus Euroopa Komisjon (Riigiabi — Saksamaa võetud meetmed taastuvenergia ja palju elektrienergiat tarbivate ettevõtete toetamiseks — Otsus algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlus — Lõpliku otsuse vastuvõtmine pärast hagi esitamist — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

57

2015/C 294/70

Kohtuasi T-235/14: Üldkohtu 9. juuni 2015. aasta määrus – ArcelorMittal Hamburg jt versus Euroopa Komisjon (Riigiabi — Saksamaa võetud meetmed taastuvenergia ja palju elektrienergiat tarbivate ettevõtete toetamiseks — Otsus algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlus — Lõpliku otsuse vastuvõtmine pärast hagi esitamist — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

58

2015/C 294/71

Kohtuasi T-236/14: Üldkohtu 9. juuni 2015. aasta määrus – Kronotex ja Kronoply versus Euroopa Komisjon (Riigiabi — Saksamaa võetud meetmed taastuvenergia ja palju elektrienergiat tarbivate ettevõtete toetamiseks — Otsus algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlus — Lõpliku otsuse vastuvõtmine pärast hagi esitamist — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

59

2015/C 294/72

Kohtuasi T-237/14: Üldkohtu 9. juuni 2015. aasta määrus – Steinbeis Papier versus Euroopa Komisjon (Riigiabi — Saksamaa võetud meetmed taastuvenergia ja palju elektrienergiat tarbivate ettevõtete toetamiseks — Otsus algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlus — Lõpliku otsuse vastuvõtmine pärast hagi esitamist — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

60

2015/C 294/73

Kohtuasi T-265/14: Üldkohtu 9. juuni 2015. aasta määrus – Schumacher Packaging versus Euroopa Komisjon (Riigiabi — Saksamaa võetud meetmed taastuvenergia ja palju elektrienergiat tarbivate ettevõtete toetamiseks — Otsus algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlus — Lõpliku otsuse vastuvõtmine pärast hagi esitamist — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

60

2015/C 294/74

Kohtuasi T-270/14: Üldkohtu 9. juuni 2015. aasta määrus – Grupa Azoty ATT Polymers versus Euroopa Komisjon (Riigiabi — Saksamaa võetud meetmed taastuvenergia ja palju elektrienergiat tarbivate ettevõtete toetamiseks — Otsus algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlus — Lõpliku otsuse vastuvõtmine pärast hagi esitamist — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

61

2015/C 294/75

Kohtuasi T-272/14: Üldkohtu 9. juuni 2015. aasta määrus – P-D Glasseiden jt versus Euroopa Komisjon (Riigiabi — Saksamaa võetud meetmed taastuvenergia ja palju elektrienergiat tarbivate ettevõtete toetamiseks — Otsus algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlus — Lõpliku otsuse vastuvõtmine pärast hagi esitamist — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

62

2015/C 294/76

Kohtuasi T-275/14: Üldkohtu 9. juuni 2015. aasta määrus – Drahtwerk St. Ingbert jt versus Euroopa Komisjon (Riigiabi — Saksamaa võetud meetmed taastuvenergia ja palju elektrienergiat tarbivate ettevõtete toetamiseks — Otsus algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlus — Lõpliku otsuse vastuvõtmine pärast hagi esitamist — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

63

2015/C 294/77

Kohtuasi T-276/14: Üldkohtu 9. juuni 2015. aasta määrus – Flachglas Torgau jt versus Euroopa Komisjon (Riigiabi — Saksamaa võetud meetmed taastuvenergia ja palju elektrienergiat tarbivate ettevõtete toetamiseks — Otsus algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlus — Lõpliku otsuse vastuvõtmine pärast hagi esitamist — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

63

2015/C 294/78

Kohtuasi T-280/14: Üldkohtu 9. juuni 2015. aasta määrus – Ineos Manufacturing Deutschland jt versus Euroopa Komisjon (Riigiabi — Saksamaa võetud meetmed taastuvenergia ja palju elektrienergiat tarbivate ettevõtete toetamiseks — Otsus algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlus — Lõpliku otsuse vastuvõtmine pärast hagi esitamist — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

64

2015/C 294/79

Kohtuasi T-281/14: Üldkohtu 9. juuni 2015. aasta määrus – Fels-Werke versus Euroopa Komisjon (Riigiabi — Saksamaa võetud meetmed taastuvenergia ja palju elektrienergiat tarbivate ettevõtete toetamiseks — Otsus algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlus — Lõpliku otsuse vastuvõtmine pärast hagi esitamist — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

65

2015/C 294/80

Kohtuasi T-282/14: Üldkohtu 9. juuni 2015. aasta määrus – Bayer MaterialScience versus Euroopa Komisjon (Riigiabi — Saksamaa võetud meetmed taastuvenergia ja palju elektrienergiat tarbivate ettevõtete toetamiseks — Otsus algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlus — Lõpliku otsuse vastuvõtmine pärast hagi esitamist — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

66

2015/C 294/81

Kohtuasi T-283/14: Üldkohtu 9. juuni 2015. aasta määrus – Advansa jt versus Euroopa Komisjon (Riigiabi — Saksamaa võetud meetmed taastuvenergia ja palju elektrienergiat tarbivate ettevõtete toetamiseks — Otsus algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlus — Lõpliku otsuse vastuvõtmine pärast hagi esitamist — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

66

2015/C 294/82

Kohtuasi T-318/14: Üldkohtu 9. juuni 2015. aasta määrus – Vinnolit versus Euroopa Komisjon (Riigiabi — Saksamaa võetud meetmed taastuvenergia ja palju elektrienergiat tarbivate ettevõtete toetamiseks — Otsus algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlus — Lõpliku otsuse vastuvõtmine pärast hagi esitamist — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

67

2015/C 294/83

Kohtuasi T-161/15: 1. aprillil 2015 esitatud hagi – Brinkmann (Steel Trading) jt versus komisjon ja EKP

68

2015/C 294/84

Kohtuasi T-255/15: 19. mail 2015 esitatud hagi – Almaz-Antey versus nõukogu

69

2015/C 294/85

Kohtuasi T-262/15: 22. mail 2015 esitatud hagi – Kiselev versus nõukogu

70

2015/C 294/86

Kohtuasi T-275/15: 29. mail 2015 esitatud hagi – Hmicho versus nõukogu

71

2015/C 294/87

Kohtuasi T-278/15 P: Euroopa välisteenistuse 1. juunil 2015 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 18. märtsi 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas F-51/14

72

2015/C 294/88

Kohtuasi T-292/15: 3. juunil 2015 esitatud hagi – Vakakis versus komisjon

73

2015/C 294/89

Kohtuasi T-310/15: 5. juunil 2015 esitatud hagi – European Union Copper Task Force versus komisjon

74

2015/C 294/90

Kohtuasi T-316/15: 11. juunil 2105 esitatud hagi – Poola Vabariik versus komisjon

75

2015/C 294/91

Kohtuasi T-332/15: 16. juunil 2015 esitatud hagi – Ocean Capital Administration a.O. versus nõukogu

76

2015/C 294/92

Kohtuasi T-336/15: 25. juunil 2015 esitatud hagi – Windrush Aka versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Dammers (The Specials)

77

2015/C 294/93

Kohtuasi T-337/15: 29. juunil 2015 esitatud hagi – Bach Flower Remedies versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Durapharma (RESCUE)

78

2015/C 294/94

Kohtuasi T-349/15: 30. juunil 2015 esitatud hagi – CG versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Perry Ellis International Group (P PRO PLAYER)

79

2015/C 294/95

Kohtuasi T-355/15: 30. juunil 2015 esitatud hagi – Alpex Pharma versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Astex Pharmaceuticals (ASTEX)

79

2015/C 294/96

Kohtuasi T-358/15: 3. juulil 2015 esitatud hagi – Arrom Conseil vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Puig France (Roméo has a Gun by Romano Ricci)

80

2015/C 294/97

Kohtuasi T-359/15: 3. juulil 2015 esitatud hagi – Arrom Conseil vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Nina Ricci (Roméo has a Gun by Romano Ricci)

81

2015/C 294/98

Kohtuasi T-361/15: 3. juulil 2015 esitatud hagi – Choice versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Choice chocolate & ice cream)

81

2015/C 294/99

Kohtuasi T-362/15: 1. juulil 2015 esitatud hagi – Lacamanda Group versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Woolley (HENLEY)

82

 

Avaliku Teenistuse Kohus

2015/C 294/00

Kohtuasi F-92/15: 26. juunil 2015 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

83

2015/C 294/01

Kohtuasi F-94/15: 30. juunil 2015 esitatud hagi – ZZ versus Euroopa välisteenistus

83

2015/C 294/02

Kohtuasi F-95/15: 1. juulil 2015 esitatud hagi – ZZ versus Euroopa Komisjon

84

2015/C 294/03

Kohtuasi F-96/15: 1. juulil 2015 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

84

2015/C 294/04

Kohtuasi F-97/15: 1. juulil 2015 esitatud hagi – ZZ versus Euroopa Komisjon

85

2015/C 294/05

Kohtuasi F-98/15: 3. juulil 2015 esitatud hagi – ZZ versus Euroopa Parlament

86


ET

 

Top