Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:270:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 270, 17. august 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 270

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

58. aastakäik
17. august 2015


Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2015/C 270/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2015/C 270/02

Liidetud kohtuasjad C-226/13, C-245/13, C-247/13 ja C-578/13: Euroopa Kohtu (esimene koda) 11. juuni 2015. aasta otsus (eelotsusetaotlused, mille on esitanud Landgericht Wiesbaden, Landgericht Kiel – Saksamaa) – Stefan Fahnenbrock (C-226/13), Holger Priestoph (C-245/13), Matteo Antonio Priestoph (C-245/13), Pia Antonia Priestoph (C-245/13), Rudolf Reznicek (C-247/13), Hans-Jürgen Kickler (C-578/13), Walther Wöhlk (C-578/13), Zahnärztekammer Schleswig-Holstein Versorgungswerk (C-578/13) versus Hellenische Republik (Eelotsusetaotlus — Õigusalane koostöö tsiviilasjades — Kohtu- ja kohtuväliste dokumentide kättetoimetamine — Määrus (EÜ) nr 1393/2007 — Artikli 1 lõige 1 — Mõiste „tsiviil- ja kaubandusasjad” — Riigi vastutus acta iure imperii eest)

2

2015/C 270/03

Kohtuasi C-554/13: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 11. juuni 2015. aasta otsus (Raad van State – Madalmaad eelotsusetaotlus) – Z. Zh. versus . Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie; Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie versus I. O. (Eelotsusetaotlus — Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala — Direktiiv 2008/115/EÜ — Riigis ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmine — Artikli 7 lõige 4 — Mõiste „oht avalikule korrale” — Tingimused, mille esinemisel võivad liikmesriigid jätta vabatahtliku lahkumise tähtaja määramata või määrata alla seitsmepäevase tähtaja)

3

2015/C 270/04

Kohtuasi C-649/13: Euroopa Kohtu (esimene koda) 11. juuni 2015. aasta otsus (Tribunal de commerce de Versailles’ eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – Comité d’entreprise de Nortel Networks SA jt versus Cosme Rogeau likvideerija Nortel Networks SA teiseses maksejõuetusmenetluses ja Cosme Rogeau likvideerija Nortel Networks SA teiseses maksejõuetusmenetluses versus Alan Robert Bloom jt (Eelotsusetaotlus — Määrus (EÜ) nr 1346/2000 — Artikli 2 punkt g, artikli 3 lõige 2 ja artikkel 27 — Määrus (EÜ) nr 44/2001 — Õigusalane koostöö tsiviilasjades — Põhimaksejõuetusmenetlus — Teisene maksejõuetusmenetlus — Kohtualluvuse kollisioon — Erandlik või alternatiivne kohtualluvus — Kohaldatava õiguse kindlaksmääramine — Teisesesse maksejõuetusmenetlusse jäävate võlgniku varade kindlaksmääramine — Nende varade asukoha kindlakstegemine — Kolmandas riigis asuv vara)

4

2015/C 270/05

Kohtuasi C-686/13: Euroopa Kohtu (teine koda) 10. juuni 2015. aasta otsus (Högsta förvaltningsdomstoleni eelotsusetaotlus – Rootsi) – X AB versus Skatteverket (Eelotsusetaotlus — ELTL artikkel 49 — Asutamisvabadus — Maksuõigusnormid — Ettevõtte tulumaks — Majandustegevusega seotud osalus — Siseriiklikud õigusnormid, mis vabastavad maksust kapitalikasumi ja samal ajal välistavad kapitalikahjumi mahaarvamise — Residendist äriühingu osaluse võõrandamine mitteresidendist tütarettevõtjas — Vahetuskursi muutustest tingitud kapitalikahjum)

5

2015/C 270/06

Kohtuasi C-1/14: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 11. juuni 2015. aasta otsus (Grondwettelijk Hofi eelotsusetaotlus – Belgia) – Base Company NV, varem KPN Group Belgium NV ja Mobistar NV versus Ministerraad (Eelotsusetaotlus — Elektroonilised sidevõrgud ja -teenused — Direktiiv 2002/22/EÜ — Artiklid 4, 9, 13 ja 32 — Universaalteenuse osutamise kohustused ja sotsiaalsed kohustused — Juurdepääsu pakkumine määratletud piirkonnas ja telefoniteenuste osutamine — Tariifi vastuvõetavus — Eritariifide võimalused — Universaalteenuse osutamise kohustuste rahastamine — Kohustuslikud lisateenused — Mobiiltelefoniteenuste ja/või Interneti-ühenduse pakkumine)

5

2015/C 270/07

Kohtuasi C-29/14: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 11. juuni 2015. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Poola Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Rahvatervis — Direktiiv 2004/23/EÜ — Direktiiv 2006/17/EÜ — Direktiiv 2006/86/EÜ — Sugurakkude, lootekoe ja embrüonaalse koe välja jätmine nimetatud direktiive üle võtvate siseriiklike õigusnormide kohaldamisalast)

6

2015/C 270/08

Kohtuasi C-51/14: Euroopa Kohtu (neljas koda) 11. juuni 2015. aasta otsus (Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen’i eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG versus Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (Eelotsusetaotlus — Põllumajandus — Ühine turukorraldus — Suhkur — Ladustamiskulude hüvitamine — Määrus (EMÜ) nr 1998/78 — Artikli 14 lõige 3 — Määrus (EMÜ) nr 2670/81 — Artikli 2 lõige 2 — C-suhkru asendamine eksportimisel — Tingimused — C-suhkru füüsiline asendamine asendussuhkruga — Suhkru asendamine, mida saab teha vaid suhkruga, mille on tootnud sama liikmesriigi territooriumil asuv tootja — Kehtivus ELTL artiklite 34 ja 35 alusel)

7

2015/C 270/09

Kohtuasi C-52/14: Euroopa Kohtu (neljas koda) 11. juuni 2015. aasta otsus (Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen’i eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG versus Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (Eelotsusetaotlus — Euroopa Liidu finantshuvide kaitse — Määrus (EÜ, Euratom) nr 2988/95 — Artikli 3 lõige 1 — Aegumistähtaeg — Dies a quo — Korduvad eeskirjade eiramised — Aegumistähtaja katkemine — Tingimused — Pädev asutus — Kõnealune isik — Eeskirjade eiramisega seotud juurdluse või kohtumenetluse algatamine — Kahekordse aegumistähtajaga võrdne tähtaeg)

8

2015/C 270/10

Kohtuasi C-58/14: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 11. juuni 2015. aasta otsus (Bundesfinanzhof – Saksamaa eelotsusetaotlus) – Hauptzollamt Hannover versus Amazon EU Sàrl (Eelotsusetaotlus — Määrus (EMÜ) nr 2658/87 — Tolliliit ja ühine tollitariifistik — Kombineeritud nomenklatuur — Rubriik 8543 70 — Mujal kui kombineeritud nomenklatuuri grupis 85 nimetamata elektriseadmed, mis täidavad iseseisvaid tööoperatsioone — Alamrubriigid 8543 70 10 ja 8543 70 90 — Tõlke- või sõnastikufunktsiooniga e-raamatu luger)

9

2015/C 270/11

Kohtuasi C-98/14: Euroopa Kohtu (esimene koda) 11. juuni 2015. aasta otsus (Fővárosi Törvényszéki eelotsusetaotlus – Ungari) – Berlington Hungary Tanácsadó és Szolgáltató kft jt versus Magyar Állam (Eelotsusetaotlus — Teenuste osutamise vabadus — Hasartmängud — Mängukoha mänguautomaadilt võetav siseriiklik maks — Mänguautomaatide väljaspool kasiinosid käitamise keelavad liikmesriigi õigusnormid — Õiguskindluse ja õiguspärase ootuse kaitse põhimõtted — Direktiiv 98/34/EÜ — Kohustus edastada komisjonile tehniliste eeskirjade eelnõud — Liikmesriigi kohustus hüvitada liidu õigusega vastuolus olevate õigusnormide tagajärjel tekkinud kahju)

10

2015/C 270/12

Kohtuasi C-100/14 P: Euroopa Kohtu (teise koja) 11. juuni 2015. aasta otsus – Euroopa Ravimiamet (EMA) versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Vahekohtuklausel — Lepingud Cocoon ja Dicoems, mis on sõlmitud teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse kuuenda raamprogrammi raames, mille eesmärk on toetada Euroopa teadusruumi loomist ja innovatsiooni (2002 – 2006) — Eeskirjade eiramine — Abikõlbmatud kulud — Lepingu lõpetamine)

11

2015/C 270/13

Kohtuasi C-256/14: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 11. juuni 2015. aasta otsus (Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugal eelotsusetaotlus) – Lisboagás GDL, Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, S.A. versus Autoridade Tributária e Aduaneira (Eelotsusetaotlus — Käibemaks — Direktiiv 2006/112/EÜ — Artiklid 9 ja 73, artikli 78 esimese lõigu punkt a ning artikli 79 esimese lõigu punkt c — Maksustatav väärtus — Maa-aluse ruumi kasutamiselt võetava kohaliku maksu, mida tasub maagaasi jaotusvõrgu kontsessiooni omav äriühing, arvamine selle äriühingu poolt maagaasi turustamisega tegelevale äriühingule osutatava teenuse käibemaksuga maksustatava väärtuse hulka)

12

2015/C 270/14

Kohtuasi C-272/14: Euroopa Kohtu (seitsmenda koja) 11. juuni 2015. aasta otsus (Vestre Landsreti eelotsusetaotlus – Taani) – Skatteministeriet versus Baby Dan A/S (Eelotsusetaotlus — Tolliliit ja ühine tollitariifistik — Kombineeritud nomenklatuur — Tariifne klassifitseerimine — Rubriigid 7318 ja 8302 — Spetsiaalselt laste turvaväravate kinnitamiseks mõeldud toode)

13

2015/C 270/15

Kohtuasi C-216/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesarbeitsgericht (Saksamaa) 12. mail 2015 – Betriebsrat der Ruhrlandklinik gGmbH versus Ruhrlandklinik gGmbH

13

2015/C 270/16

Kohtuasi C-234/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea de Apel Constanţa (Rumeenia) 21. mail 2015 – SC Doris Spedition SRL versus Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați

14

2015/C 270/17

Kohtuasi C-235/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea de Apel Constanţa (Rumeenia) 21. mail 2015 – Maria Bosneaga versus Instituția Prefectului – Județul Constanța – Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor

14

2015/C 270/18

Kohtuasi C-236/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea de Apel Constanţa (Rumeenia) 21. mail 2015 – Dinu Antoci versus Instituția Prefectului – Județul Constanța – Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor

15

2015/C 270/19

Kohtuasi C-239/15 P: RFA International, LP 22. mail 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 17. märtsi 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-466/12: RFA International, LP versus Euroopa Komisjon

15

2015/C 270/20

Kohtuasi C-258/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Hispaania) 1. juunil 2015 – Gorka Salaberria Sorondo versus Academia Vasca de Policía y Emergencias

16

2015/C 270/21

Kohtuasi C-261/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Vredegerecht te Ieper (Belgia) 1. juunil 2015 – Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen NV versus Gregory Demey

17

2015/C 270/22

Kohtuasi C-274/15: 8. juunil 2015 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Luksemburgi Suurhertsogiriik

17

2015/C 270/23

Kohtuasi C-286/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Augstākā tiesa (Läti) 12. juunil 2015 – SIA Latvijas propāna gāze versus Valsts ieņēmumu dienests

18

2015/C 270/24

Kohtuasi C-299/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgia) 19. juunil 2015 – Daniele Striani jt, RFC Sérésien ASBL versus Union Européenne des Sociétés de Football Association (UEFA), Union Royale Belge des Sociétés de Football – Association (URBSFA)

19

 

Üldkohus

2015/C 270/25

Liidetud kohtuasjad T-425/04 RENV ja T-444/04 RENV: Üldkohtu 2. juuli 2015. aasta otsus – Prantsusmaa versus komisjon (Riigiabi — France Télécomi kasuks rakendatud finantsmeetmed — Aktsionärilaenu projekt — Prantsuse riigi avalikud avaldused — Otsus, millega tunnistatakse abi ühisturuga kokkusobimatuks — Ametliku uurimismenetluse laiendamata jätmine — Kaitseõigused — Aruka erainvestori kriteerium — Tavapärased turutingimused — Õigusnormide rikkumine — Ilmsed hindamisvead)

21

2015/C 270/26

Kohtuasi T-404/10 RENV: Üldkohtu 30. juuni 2015. aasta otsus – National Lottery Commission versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Mediatek Italia ja De Gregorio (labakäe kujutis) (Ühenduse kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Labakäe kujutisest koosnev ühenduse kujutismärk — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 53 lõike 2 punkt c — Siseriikliku õiguse alusel kaitstud varasema autoriõiguse esinemine — Tõendamiskoormis — Siseriikliku õiguse kohaldamine Siseturu Ühtlustamise Ameti poolt)

22

2015/C 270/27

Liidetud kohtuasjad T-186/13, T-190/13 ja T-193/13: Üldkohtu 30. juuni 2015. aasta otsus – Madalmaad jt versus Euroopa Komisjon (Riigiabi — Maade müük — Leidschendam-Voorburgi omavalitsuse loodud avaliku ja erasektori partnerluse poolt Schouten-deJong Bouwfonds’ile antud abi — Maa müügihinna vähendamine ning tagasiulatuv vabastamine maa kasutamise ja kvaliteedi eest makstavast lõivust — Otsus, millega tunnistatakse abi ühisturuga kokkusobimatuks ja määratakse selle tagastamine — Abi mõiste — Erainvestori kriteerium — Hindamine vaidlusaluse tehingu kõiki asjaolusid ja konteksti arvestades)

22

2015/C 270/28

Kohtuasi T-214/13: Üldkohtu 2. juuli 2015. aasta otsus – Typke versus komisjon (Dokumentidega tutvumine — Määrus (EÜ) nr 1049/2001 — Dokumendid, mis puudutavad konkurssi EPSO/AD/230-231/12 — Dokumentidega tutvumise taotlust vaikimisi rahuldamata jättev otsus — Dokumentidega tutvumise taotluse rahuldamata jätmine — Repliigis esitatud taotlus nõuete muutmiseks — Tähtaeg — Vaikimisi tehtud otsuse tühistamine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine — Mõiste „dokument” — Elektroonilistes andmebaasides sisalduvast teabest väljavõtete tegemine ja teabe korrastamine)

23

2015/C 270/29

Kohtuasi T-489/13: Üldkohtu 30. juuni 2015. aasta otsus – La Rioja Alta versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Aldi Einkauf (VIÑA ALBERDI) (Ühenduse kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Ühenduse sõnamärk VIÑA ALBERDI — Varasem siseriiklik kujutismärk VILLA ALBERTI — Suhteline keeldumispõhjus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b — Kaubamärkide kooseksisteerimise puudumine — Segiajamise tõenäosus)

24

2015/C 270/30

Kohtuasi T-657/13: Üldkohtu 2. juuli 2015. aasta otsus – BH Stores versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Alex Toys (ALEX) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi ALEX taotlus — Siseriiklikud sõnamärgid ja siseriiklik kujutismärk ALEX — Suhtelised keeldumispõhjused — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b — Apellatsioonikojale esitatud kaebuse vastuvõetavus — Põhjendamiskohustus — Määruse nr 207/2009 artikkel 75 — Vastandatud kaubamärkidega tähistatud kaupade ja teenuste sarnasuse puudumine — Segiajamise tõenäosuse puudumine)

24

2015/C 270/31

Kohtuasi T-618/14: Üldkohtu 29. juuni 2015. aasta otsus – Grupo Bimbo versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Mehhiko tortilja kuju) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse ruumilise kaubamärgi taotlus — Mehhiko tortilja kuju — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b)

25

2015/C 270/32

Kohtuasi T-355/11: Üldkohtu 1. juuni 2015 määrus – Segovia Bonet versus Siseturu Ühtlustamise Amet – IES (IES) (Ühenduse kaubamärk — Vastulause — Vastulause tagasivõtmine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

26

2015/C 270/33

Kohtuasi T-573/14: Üldkohtu 1. juuni 2015 määrus – Polyelectrolyte Producers Group ja SNF versus Euroopa Komisjon (Tühistamishagi — Keskkond — Euroopa Liidu ökomärgise andmise kriteeriumid — Järeltöödeldud paberist tooted — Ained ja segud, mille kasutamine on keelatud või lubatud piirangutega — Jääkmonomeeride kontsentratsiooni piirmäär — Artikkel 263, esimene lõik, ELTL — Otsese puutumuse puudumine — Vastuvõetamatus)

26

2015/C 270/34

Kohtuasi T-274/15 R: Üldkohtu presidendi 16. juuni 2015 määrus – Alcogroup ja Alcodis versus Euroopa Komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Konkurents — Kartellid — Bioetanooli ja etanooli turg — Haldusmenetlus — Korraldus alluda kontrollile — Uurimismeetmete peatamisest keeldumine — Ajutiste meetmete kohaldamise taotlus — Vastuvõetamatus)

27

2015/C 270/35

Kohtuasi T-208/15: 24. aprillil 2015 esitatud hagi – UA versus REA

28

2015/C 270/36

Kohtuasi T-210/15: 24. aprillil 2015 esitatud hagi – Deutsche Telekom versus komisjon

28

2015/C 270/37

Kohtuasi T-234/15: 9. mail 2015 esitatud hagi – Systema Teknolotzis kai Pliroforikis versus komisjon

30

2015/C 270/38

Kohtuasi T-279/15: 26. mail 2015 esitatud hagi – Pirelli Tyre vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (Mootorsõiduki kummist õhkrehvid)

31

2015/C 270/39

Kohtuasi T-280/15: 26. mail 2015 esitatud hagi – Pirelli Tyre vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (Rehvimuster)

32

2015/C 270/40

Kohtuasi T-281/15: 26. mail 2015 esitatud hagi – Pirelli Tyre vs Siseturu Ühtlustamise Amet (Mootorsõiduki kummist õhkrehvid)

32

2015/C 270/41

Kohtuasi T-282/15: 26. mail 2015 esitatud hagi – Pirelli Tyre vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (Rehvimuster)

33

2015/C 270/42

Kohtuasi T-301/15: 8. juunil 2015 esitatud hagi – Jochen Schweizer vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (Du bist, was du erlebst.)

34

2015/C 270/43

Kohtuasi T-305/15: 5. juunil 2015 esitatud hagi – Airdata versus komisjon

34

2015/C 270/44

Kohtuasi T-307/15: 5. juunil 2015 esitatud hagi – 1&1 Telecom versus komisjon

35

2015/C 270/45

Kohtuasi T-308/15: 3. juunil 2015 esitatud hagi – Reisenthel vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (keep it easy)

36

2015/C 270/46

Kohtuasi T-309/15 P: CW 5. juunil 2015 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu otsuse peale kohtuasjas F-124/13: CW versus parlament

37

2015/C 270/47

Kohtuasi T-312/15: 9. juunil 2015 esitatud hagi – Market Watch vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Glaxo Group (MITOCHRON)

37

2015/C 270/48

Kohtuasi T-324/15: 23. juunil 2015 esitatud hagi – Volkswagen vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Bagpax Cargo Systems (BAG PAX)

38

2015/C 270/49

Kohtuasi T-344/15: 1. juulil 2015 esitatud hagi – Prantsusmaa versus komisjon

39

2015/C 270/50

Kohtuasi T-347/15: 18. juunil 2015 esitatud hagi – Uganda Commercial Impex versus nõukogu

40

2015/C 270/51

Kohtuasi T-350/15: 30. juunil 2015 esitatud hagi – Perry Ellis International Group versus Siseturu Ühtlustamise Amet – CG (P)

41

2015/C 270/52

Kohtuasi T-51/13: Üldkohtu 29. juuni 2015. aasta määrus – Evropaïki Dynamiki versus EIP

42

2015/C 270/53

Kohtuasi T-134/14: Üldkohtu 8. juuni 2015. aasta määrus – Saksamaa versus komisjon

42

2015/C 270/54

Kohtuasi T-311/14: Üldkohtu 25. juuni 2015. aasta määrus – Seca Benelux jt versus parlament

42

2015/C 270/55

Kohtuasi T-820/14: Üldkohtu 19. juuni 2015. aasta määrus – Delta Group agroalimentare versus komisjon

42

2015/C 270/56

Kohtuasi T-821/14: Üldkohtu 19. juuni 2015. aasta määrus – Pollo Delta di Scabin Giancarlo e C. versus komisjon

42

 

Avaliku Teenistuse Kohus

2015/C 270/57

Kohtuasi F-34/14: Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 8. juuli 2015. aasta otsus – DP versus ACER (Avalik teenistus — ACER-i töötajad — Lepinguline töötaja — Lepingu pikendamata jätmine — Tühistamishagi — Hagi vastuvõetavus — ACER-i üldiste rakendussätete artikli 6 lõike 2 õigusvastasuse väide muude teenistujate teenistustingimuste artikli 85 lõikega 1 seoses — Kahju hüvitamise nõue — Etteteatamine — Mittevaraline kahju — Kahju hüvitamine)

43

2015/C 270/58

Kohtuasi F-53/14: Avaliku Teenistuse Kohtu 7. juuli 2015. aasta otsus – WR (*1) versus komisjon (Avalik teenistus — Töötasu — Peretoetused — Ülalpeetava lapse toetus — Personalieeskirjade VII lisa artikli 2 lõige 4 — Ülalpeetava lapsena käsitatav isik — Isik, keda ametnik on seaduslikult kohustatud ülal pidama ja kelle ülalpidamine nõuab suuri kulusid — Saamise tingimused — Toetuse äravõtmine — Alusetult saadu tagastamine personalieeskirjade artikli 85 alusel)

43

2015/C 270/59

Kohtuasi F-142/14: Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 9. juuli 2015. aasta määrus – De Almeida Pereira versus Eurojust (Avalik teenistus — Eurojusti töötajad — Ajutine teenistuja — Teade vaba ametikoha kohta — Kandidaatide valiku menetlus — Avalduste läbivaatamine valikukomitee poolt — Valikumenetluse järgmisse etappi lubamine — Tingimused — Valikukriteeriumide punktid — Nõutud punktide lävi — Kandidatuuri tagasilükkamine — Ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi — Kodukorra artikkel 81)

44

2015/C 270/60

Kohtuasi F-75/14: Avaliku Teenistuse Kohtu 9. juuli 2015. aasta määrus – Vecchio versus Entreprise commune ECSEL

45

2015/C 270/61

Kohtuasi F-29/15: Avaliku Teenistuse Kohtu 9. juuli 2015. aasta määrus – Vecchio versus Entreprise commune ECSEL

45


(*1)Teave, mis on kustutatud seoses üksikisikute kaitsega isikuandmete töötlemisel.

 


ET

 

Isikuandmete kaitse tõttu ei saa osa käesolevas väljaandes sisalduvat teavet enam avaldada ning seepärast avaldati uus autentne versioon.

Top