Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:230:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 230, 14. juuli 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 230

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

58. köide
14. juuli 2015


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

ARVAMUSED

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

 

Komitee täiskogu 503. istungjärk 10.–11. detsembril 2014

2015/C 230/01

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Kogukonna juhitav kohalik areng 2014.–2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika vahendina kohalikuks, maaelu, linna- ja linnalähipiirkondade arenguks” (ettevalmistav arvamus eesistujariigi Kreeka taotlusel)

1

2015/C 230/02

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „ELi Alpi piirkonna strateegia” (ettevalmistav arvamus)

9

2015/C 230/03

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „ELi lennujaamade läbilaskevõime” (Euroopa Komisjoni konsulteerimistaotluse alusel koostatav ettevalmistav arvamus)

17

2015/C 230/04

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Majandus- ja rahaliidu lõpuleviimine – maksupoliitika roll” (omaalgatuslik arvamus)

24

2015/C 230/05

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Tööstuse muutused Euroopa pakendamissektoris” (omaalgatuslik arvamus)

33

2015/C 230/06

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Puidutöötlemissektori panus süsinikubilanssi” (omaalgatuslik arvamus)

39

2015/C 230/07

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Euroopa filmindus digitaalajastul” (omaalgatuslik arvamus)

47

2015/C 230/08

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Venemaa kodanikuühiskond” (omaalgatuslik arvamus)

52


 

III   Ettevalmistavad aktid

 

EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEE

 

Komitee täiskogu 503. istungjärk 10.–11. detsembril 2014

2015/C 230/09

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Teadusuuringud ja innovatsioon kui tulevase majanduskasvu allikad””(COM(2014) 339 final – SWD(2014) 181 final)

59

2015/C 230/10

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programm (REFIT): hetkeseis ja tulevikuväljavaated””(COM(2014) 368 final)

66

2015/C 230/11

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele „Uudetud konsensuse poole intellektuaalomandi õiguskaitsel: ELi tegevuskava””(COM(2014) 392 final)

72

2015/C 230/12

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Valge raamat „ELi ettevõtjate ühinemise kontrolli tõhustamine””(COM(2014) 449 final)

77

2015/C 230/13

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „ELi töötervishoiu ja tööohutuse strateegiline raamistik aastateks 2014–2020””(COM(2014) 332 final)

82

2015/C 230/14

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele ressursitõhususe võimaluste kohta hoonesektoris”(COM(2014) 445 final),„Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Ringmajanduse suunas: jäätmevaba Euroopa kava””(COM(2014) 398 final) ja „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiive 2008/98/EÜ jäätmete kohta, 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta, 1999/31/EÜ prügilate kohta, 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta, 2006/66/EÜ, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid, ning 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta”(COM(2014) 397 final – 2014/0201 (COD))

91

2015/C 230/15

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Keskkonnahoidlik tegevuskava VKEde jaoks. Kuidas võimaldada VKEdel muuta keskkonnaalased väljakutsed ärivõimalusteks””(COM(2014) 440 final) ja „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Keskkonnasäästliku tööhõive algatus. Keskkonnasäästliku majanduse tööhõivepotentsiaali vallandamine””(COM(2014) 446 final)

99

2015/C 230/16

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Parem olukorrateadlikkus mereseireasutuste tõhustatud koostöö tulemusena: järgmised sammud ELi merendusvaldkonna ühise teabejagamiskeskkonna arendamisel””(COM(2014) 451 final)

107

2015/C 230/17

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Intellektuaalomandi õiguste kaitse ja tagamise strateegia kolmandates riikides” (teatis) (COM(2014) 389 final)

112

2015/C 230/18

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Türgist pärinevate põllumajandustoodete liitu importimise kohta (kodifitseeritud tekst)”(COM(2014) 586 final – 2014/0272 (COD))

117

2015/C 230/19

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega peatatakse teatavad soodustused Türgist pärinevate põllumajandustoodete liitu importimisel (kodifitseeritud tekst)”(COM(2014) 593 final – 2014/0275 (COD))

118

2015/C 230/20

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kvaliteetse veiseliha, samuti sealiha, kodulinnuliha, nisu ja meslini ning kliide, peprede ja muude töötlusjääkide suhtes teatavate liidu tariifikvootide avamise ja haldamise kohta (kodifitseeritud)”(COM(2014) 594 final – 2014/0276 COD)

119

2015/C 230/21

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Läänemere tursa-, räime- ja kiluvarude majandamise ja nende varude püügi mitmeaastane kava, muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2187/2005 ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1098/2007”(COM(2014) 614 final – 2014/0285 COD)

120

2015/C 230/22

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Majandusühenduse ja Islandi Vabariigi vahelises lepingus sätestatud kaitsemeetme kohta” (kodifitseeritud tekst) COM(2014) 308 final – 2014/0160 (COD)

121

2015/C 230/23

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühiste ekspordieeskirjade kohta (kodifitseeritud tekst)”COM(2014) 322 final – 2014/0167 (COD)

122

2015/C 230/24

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus impordi ühiste eeskirjade kohta (kodifitseeritud tekst)”(COM(2014) 321 final – 2014/0166 (COD))

123

2015/C 230/25

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus teatavatest kolmandatest riikidest pärit impordi ühiste eeskirjade kohta (uuesti sõnastatud)”(COM(2014) 323 final – 2014/0168 (COD))

124

2015/C 230/26

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus teatavatest kahepoolsete lepingute, protokollide või muude kokkulepetega ja liidu impordi erieeskirjadega hõlmamata kolmandatest riikidest pärit tekstiiltoodete importimise ühiseeskirjade kohta (uuesti sõnastatud)”(COM(2014) 345 final – 2014/0177 (COD))

125

2015/C 230/27

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse liidu meetmed ühise kaubanduspoliitika vallas, et tagada rahvusvahelistest kaubanduseeskirjadest, eeskätt Maailma Kaubandusorganisatsiooni egiidi all kehtestatud eeskirjadest, tulenevate liidu õiguste kasutamine (kodifitseeritud)”(COM(2014) 341 final – 2014/0174 (COD))

126

2015/C 230/28

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus meetmete kohta, mida liit võib võtta pärast WTO vaidluste lahendamise organi aruannet dumpingu- ja subsiidiumivastaste meetmete kohta (kodifitseeritud tekst)”COM(2014) 317 final – 2014/0163 (COD)

127

2015/C 230/29

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Montenegro Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu teatava rakenduskorra kohta (kodifitseeritud tekst)”(COM(2014) 374 final – 2014/0190 (COD))

128

2015/C 230/30

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kaitse kohta subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed (kodifitseeritud tekst)”COM(2014) 660 final – 2014/0305 (COD)

129


ET

 

Top