Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:138:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 138, 27. aprill 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 138

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

58. köide
27. aprill 2015


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2015/C 138/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2015/C 138/02

Kohtuasi C-463/12: Euroopa Kohtu (neljas koda) 5. märtsi 2015. aasta otsus (Østre Landsreti eelotsusetaotlus – Taani) – Copydan Båndkopi versus Nokia Danmark A/S (Eelotsusetaotlus — Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused — Direktiiv 2001/29/EÜ — Artikli 5 lõike 2 punkt b ja artikkel 6 — Reprodutseerimisõigus — Erand — Isiklikuks tarbeks tehtud koopiad — Mobiiltelefoni mälukaardi abil tehtud reproduktsioonid — Õiglane hüvitis — Salvestustasu andmekandjatelt — Võrdne kohtlemine — Salvestustasu tagasimaksmine — Minimaalne kahju)

2

2015/C 138/03

Liidetud kohtuasjad C-93/13 P ja C-123/13 P: Euroopa Kohtu (viies koda) 5. märtsi 2015. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Versalis SpA, varem Polimeri Europa SpA, ja Eni SpA ning Versalis SpA, varem Polimeri Europa SpA, ja Eni SpA versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Konkurents — Kartellid — Kloropreenkautšuki turg — Tootmisüksuste õigusjärglus — Rikkumise süüks panemine — Trahvid — Korduvus — Täielik pädevus)

4

2015/C 138/04

Kohtuasi C-143/13: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 26. veebruari 2015. aasta otsus (Tribunalul Specializat Cluj’i eelotsusetaotlus – Rumeenia) – Bogdan Matei, Ioana Ofelia Matei versus SC Volksbank România SA (Direktiiv 93/13/EMÜ — Ebaõiglased tingimused müüja või teenuste osutaja ning tarbija vahel sõlmitud lepingutes — Artikli 4 lõige 2 — Lepingutingimuste ebaõiglase iseloomu hindamine — Lepingu põhiobjekti või hinna ja tasu sobivuse suhtes tehtud erand, välja arvatud juhul, kui need tingimused on koostatud lihtsas ja arusaadavas keeles — Lepingutingimused, mille kohaselt makstakse laenuandjale „riskitasu” ja laenuandjal on teatavatel tingimustel õigus muuta ühepoolselt intressimäära)

4

2015/C 138/05

Liidetud kohtuasjad C-144/13, C-154/13 ja C-160/13: Euroopa Kohtu (esimene koda) 26. veebruari 2015. aasta otsus (Hoge Raad der Nederlandeni eelotsusetaotlus – Madalmaad) – VDP Dental Laboratory NV versus Staatssecretaris van Financiën (C-144/13), Staatssecretaris van Financiën versus X BV (C-154/13), Nobel Biocare Nederland BV (C-160/13) (Eelotsusetaotlus — Käibemaks — Mahaarvamised — Maksuvabastused — Hambaproteeside tarnimine)

5

2015/C 138/06

Kohtuasi C-343/13: Euroopa Kohtu (viies koda) 5. märtsi 2015. aasta otsus (Tribunal do Trabalho de Leiria eelotsusetaotlus – Portugal) – Modelo Continente Hipermercados SA versus Autoridade Para As Condições de Trabalho – Centro Local do Lis (ACT) (Eelotsusetaotlus — Aktsiaseltside ühinemise kord — Direktiiv 78/855/EMÜ — Ühinemine ühendamise teel — Artikkel 19 — Mõju — Ühendatava äriühingu kogu vara ja kohustuste üleminek ühendavale äriühingule — Ühendatava äriühingu poolt enne ühinemist toime pandud rikkumine — Rikkumise tuvastamine haldusotsusega pärast ühinemist — Riigisisene õigus — Ühendatava äriühingu vastutuse üleminek tööõigusalaste rikkumiste eest — Lubatavus)

6

2015/C 138/07

Kohtuasi C-359/13: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 26. veebruari 2015. aasta otsus (Centrale Raad van Beroep – Madalmaad eelotsusetaotlus) – B. Martens versus Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Eelotsusetaotlus — Isikute vaba liikumine — ELTL artiklid 20 ja 21 — Liikmesriigi kodanik — Elukoht teises liikmesriigis — Õpingud ülemeremaal või -territooriumil — Kõrgkooliõpinguteks antava toetuse säilimine — Elukohanõue „kuuest aastast kolm” — Piirang — Õigustatus)

6

2015/C 138/08

Kohtuasi C-472/13: Euroopa Kohtu (teine koda) 26. veebruari 2015. aasta otsus (Bayerisches Verwaltungsgericht München’i eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Andre Lawrence Shepherd versus Bundesrepublik Deutschland (Eelotsusetaotlus — Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala — Varjupaik — Direktiiv 2004/83/EÜ — Artikli 9 lõike 2 punktid b, c ja e — Kolmandate riikide kodanike või kodakondsuseta isikute pagulaseks kvalifitseerumise miinimumnõuded — Pagulasseisundi saamise tingimused — Tagakiusamisaktid — Ameerika Ühendriikide relvajõudude liikme karistamine Iraagis peetavas sõjas teenimisest keeldumise eest)

7

2015/C 138/09

Kohtuasi C-479/13: Euroopa Kohtu (neljas koda) 5. märtsi 2015. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Prantsuse Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Maksustamine — Käibemaks — Vähendatud maksumäära kohaldamine — Digi- ja elektronraamatute tarnimine)

8

2015/C 138/10

Kohtuasi C-502/13: Euroopa Kohtu (neljas koda) 5. märtsi 2015. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Luksemburgi Suurehertsogiriik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Maksustamine — Käibemaks — Vähendatud maksumäära kohaldamine — Digi- ja elektronraamatute tarnimine)

9

2015/C 138/11

Liidetud kohtuasjad C-503/13 ja C-504/13: Euroopa Kohtu (neljas koda) 5. märtsi 2015. aasta otsus (Bundesgerichtshof’i eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Boston Scientific Medizintechnik GmbH versus AOK Sachsen-Anhalt (C-503/13), Betriebskrankenkasse RWE (C-504/13) (Eelotsusetaotlus — Tarbijakaitse — Tootevastutus — Direktiiv 85/374/EMÜ — Artikkel 1, artikli 6 lõige 1 ja artikli 9 esimese lõigu punkt a — Südamestimulaatorid ja siiratavad kardioverter-defibrillaatorid — Toote rikkimineku risk — Tervisekahjustus — Väidetavalt puudusega toote eemaldamine ja muu seadme siirdamine — Operatsioonikulude hüvitamine)

9

2015/C 138/12

Kohtuasi C-512/13: Euroopa Kohtu (suurkoda) 24. veebruari 2015. aasta otsus (eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hoge Raad der Nederlanden – Madalmaad) – C.G. Sopora versus Staatssecretaris van Financiën (Eelotsusetaotlus — Töötajate vaba liikumine — ELTL artikkel 45 — Mitteresidendist töötajate võrdne kohtlemine — Maksusoodustus, mis seisneb tööandja makstava hüvitise maksust vabastamises — Kindla määraga maksusoodustus — Teisest liikmesriigist kui töökoha liikmesriik pärinevad töötajad — Tingimus, mille kohaselt peab elukoht asuma teatud kaugusel töökoha liikmesriigi piirist)

10

2015/C 138/13

Kohtuasi C-515/13: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 26. veebruari 2015. aasta otsus (Østre Landsret’i eelotsusetaotlus – Taani) – Ingeniørforeningen i Danmark, mis esindab Poul Landin’i, versus Tekniq, mis esindab ENCO A/S – VVS-i (Eelotsusetaotlus — Sotsiaalpoliitika — Direktiiv 2000/78/EÜ — Võrdne kohtlemine töö saamisel ja kutsealale pääsemisel — Artikli 2 lõige 1 ja lõike 2 punkt a — Artikli 6 lõige 1 — Erinev kohtlemine vanuse alusel — Siseriiklikud õigusnormid, mille kohaselt ei maksta töölepingu ülesütlemise hüvitist töötajatele, kellel on töölepingu lõppemise kuupäeval õigus riiklikule vanaduspensionile)

11

2015/C 138/14

Kohtuasi C-534/13: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 4. märtsi 2015. aasta otsus (Consiglio di Stato eelotsusetaotlus – Itaalia) – Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare jt versus Fipa Group srl, Tws Automation srl, Ivan srl (Eelotsusetaotlus — ELTL artikli 191 lõige 2 — Direktiiv 2004/35/EÜ — Keskkonnavastutus — Siseriiklikud õigusnormid, mis ei näe haldusorganile ette võimalust kohustada saastatud maatüki omanikku, kes ei ole saastuse põhjustamises osaline, võtma ennetus- ja parandusmeetmeid, ning millega on ette nähtud üksnes kohustus hüvitada haldusorgani võetud meetmed — Kooskõla saastaja maksab põhimõtte, ettevaatusprintsiibi ja põhimõtetega, mille järgi tuleb võtta ennetusmeetmeid ja keskkonnakahjustus heastada eeskätt kahjustuse kohas)

12

2015/C 138/15

Kohtuasi C-547/13: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 4. märtsi 2015. aasta otsus (Administratīvā rajona tiesa eelotsusetaotlus – Läti) – SIA „Oliver Medical”versus Valsts ieņēmumu dienests (Eelotsusetaotlus — Määrus (EMÜ) nr 2658/87 — Ühine tollitariifistik — Tariifne klassifitseerimine — Kombineeritud nomenklatuur — Rubriigid 8543, 9018 ja 9019 — Laser- ja ultraheliseadmed ning nende tagavaraosad ja tarvikud)

12

2015/C 138/16

Kohtuasi C-553/13: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 5. märtsi 2015. aasta otsus (Tallinna Ringkonnakohtu eelotsusetaotlus – Eesti) – Tallinna Ettevõtlusamet versus Statoil Fuel & Retail Eesti AS (Eelotsusetaotlus — Kaudsed maksud — Aktsiis — Direktiiv 2008/118/EÜ — Artikli 1 lõige 2 — Aktsiisikaubaks olev vedelkütus — Jaemüügi maksustamine — Mõiste „erieesmärk” — Eelnevalt kindlaks määratud sihtotstarve — Ühistranspordi korraldamine linna territooriumil)

13

2015/C 138/17

Kohtuasi C-559/13: Euroopa Kohtu (suurkoda) 24. veebruari 2015. aasta otsus (Bundesfinanzhofi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Finanzamt Dortmund-Unna versus Josef Grünewald (Eelotsusetaotlus — Kapitali vaba liikumine — Otsene maksustamine — Tulumaks — Pärandvarast tehtud kinke eest vastusooritusena makstud elatise mahaarvatavus — Välistamine mitteresidentide puhul)

14

2015/C 138/18

Kohtuasi C-564/13 P: Euroopa Kohtu (viies koda) 26. veebruari 2015. aasta otsus – Planet AE Anonymi Etaireia Parochis Symvouleftikon Ypiresion versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — ELTL artikli 340 esimene lõik — Liidu lepinguline vastutus — ELTL artikkel 272 — Vahekohtuklausel — Teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse kuues raamprogramm — Lepingud projektide Ontogov, FIT ja RACWeb kohta — Rahastamiskõlblikud kulud ja komisjoni poolt ettemaksena tasutud summad — Tuvastushagi — Tekkinud ja jätkuva põhjendatud huvi puudumine)

15

2015/C 138/19

Kohtuasi C-585/13 P: Euroopa Kohtu (viies koda) 5. märtsi 2015. aasta otsus – Europäisch-Iranische Handelsbank AG versus Euroopa Liidu Nõukogu, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik, Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Iraani Islamivabariigi suhtes võetud piiravad meetmed, mille eesmärk on tõkestada tuumarelva levikut — Rahaliste vahendite külmutamine — Rahaülekannete piiramine — Loetellu kantud üksuste abistamine piiravatest meetmetest kõrvalehoidmisel või nende rikkumisel)

15

2015/C 138/20

Kohtuasi C-623/13: Euroopa Kohtu (esimene koda) 26. veebruari 2015. aasta otsus (Conseil d'État – Prantsusmaa eelotsusetaotlus) – Ministre de l'Économie et des Finances versus Gérard de Ruyter (Eelotsusetaotlus — Sotsiaalkindlustus — Määrus (EMÜ) nr 1408/71 — Artikkel 4 — Esemeline kohaldamisala — Varast saadud tulu maksustamine — Üldine sotsiaalkindlustusmaks — Sotsiaalvõla hüvitamise maks — Kinnipeetav sotsiaalmaks — Sotsiaalmaksu lisamaks — Osalemine kohustuslike sotsiaalkindlustusskeemide rahastamises — Otsene ja piisavalt asjakohane seos teatavate sotsiaalkindlustuse liikide vahel)

16

2015/C 138/21

Kohtuasi C-667/13: Euroopa Kohtu (teine koda) 5. märtsi 2015. aasta otsus (Tribunal do Comércio de Lisboa eelotsusetaotlus – Portugal) – Estado português versus Banco Privado Português SA, likvideerimisel ja Massa Insolvente do Banco Privado Português SA (Eelotsusetaotlus — Riigiabi — Riigigarantii laenule — Otsus 2011/346/EL — Küsimused kehtivuse kohta — Vastuvõetavus — ELTL artikli 107 lõige 1 — Põhjendused — Liikmesriikidevahelise kaubanduse kahjustamine — ELTL artikli 107 lõike 3 punkt b — Tõsine häire mõne liikmesriigi majanduses)

17

2015/C 138/22

Kohtuasi C-691/13: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 26. veebruari 2015. aasta otsus (Conseil d'État – Prantsusmaa eelotsusetaotlus) – Les Laboratoires Servier SA versus Ministre des affaires sociales et de la santé, Ministre de l'Économie et des Finances (Eelotsusetaotlus — Inimtervishoius kasutatavad ravimid — Direktiiv 89/105/EMÜ — Artikli 6 punkt 2 — Haigekassa poolt hüvitatavate ravimite loetelu koostamine — Ravimi hüvitamistingimuste muutmine selle taaskandmisel niisugusesse loetellu — Põhjendamiskohustus)

17

2015/C 138/23

Kohtuasi C-6/14: Euroopa Kohtu (esimene koda) 26. veebruari 2015. aasta otsus (Oberster Gerichtshof’i eelotsusetaotlus – Austria) – Wucher Helicopter GmbH, Euro-Aviation Versicherungs AG versus Fridolin Santer (Eelotsusetaotlus — Määrus (EÜ) nr 785/2004 — Lennuettevõtjad ja õhusõidukite käitajad — Kindlustus — Nõuded — Mõisted „reisija” ja „meeskonna liige” — Helikopter — Lõhkelaengute toimel laviinide vallandamise eksperdi transportimine — Lennu ajal töö käigus tekitatud kahju — Hüvitis)

18

2015/C 138/24

Kohtuasi C-41/14: Euroopa Kohtu (neljas koda) 26. veebruari 2015. aasta otsus (Cour de cassation’i eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – Christie’s France SNC versus Syndicat national des antiquaires (Eelotsusetaotlus — Direktiiv 2001/84/EÜ — Artikkel 1 — Intellektuaalomand — Algupärase kunstiteose müük enampakkumisel — Algupärase teose autori edasimüügitasuõigus — Edasimüügi eest makstava autoritasu võlgnik — Ostja või müüja — Kokkuleppimine teisiti, kui on seaduses ette nähtud)

19

2015/C 138/25

Kohtuasi C-43/14: Euroopa Kohtu (teine koda) 26. veebruari 2015. aasta otsus (Nejvyšší správní soud’i eelotsusetaotlus – Tšehhi Vabariik) – ŠKO-ENERGO s. r. o. versus Odvolací finanční ředitelství (Eelotsusetaotlus — Osoonikihi kaitse — Kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem Euroopa Liidus — Saastekvootide eraldamise meetod — Saastekvootide tasuta eraldamine — Tasuta eraldatud saastekvootide omandamise maksustamine kinkemaksuga)

19

2015/C 138/26

Kohtuasi C-104/14: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 26. veebruari 2015. aasta otsus (Corte suprema di cassazione eelotsusetaotlus – Itaalia) – Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali versus Federazione Italiana Consorzi Agrari Soc. coop. arl – Federconsorzi, kompromissimenetluses, Liquidazione giudiziale dei beni ceduti ai creditori della Federazione Italiana Consorzi Agrari Soc. coop. arl – Federconsorzi (Eelotsusetaotlus — ELTL artikli 288 kolmas lõik — Hilinenud maksmisega võitlemine äritehingute puhul — Direktiiv 2000/35/EÜ — Artiklid 2, 3 ja 6 — Direktiiv 2011/7/EL — Artiklid 2, 7 ja 12 — Liikmesriigi õigusnormid, mis võivad riigi võlausaldaja kahjuks muuta neist direktiividest varasema nõudega seotud intressi)

20

2015/C 138/27

Kohtuasi C-175/14: Euroopa Kohtu (kuues koda) 26. veebruari 2015. aasta otsus (Verwaltungsgerichtshof’i eelotsusetaotlus – Austria) – Ralph Prankl (Eelotsusetaotlus — Maksustamine — Direktiiv 92/12/EMÜ — Aktsiisikauba üldine korraldus — Salakauba maksustamine — Kaup, mis on ühes liikmesriigis tarbimiseks ringlusse lubatud ja mis on toimetatud teise liikmesriiki — Pädeva liikmesriigi kindlaksmääramine — Transiidiliikmesriigi õigus seda kaupa maksustada)

21

2015/C 138/28

Kohtuasi C-178/14: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 5. märtsi 2015. aasta otsus (Finanzgericht Düsseldorf – Saksamaa eelotsusetaotlus) – Vario Tek GmbH versus Hauptzollamt Düsseldorf (Eelotsusetaotlus — Tolliliit ja ühine tollitariifistik — Kombineeritud nomenklatuur — Tariifne klassifitseerimine — Rubriik 8525 80 — Telekaamerad, digitaalkaamerad ja salvestavad videokaamerad — Alamrubriigid 8525 80 91 ja 8525 80 99 — Spordiprillidesse sisseehitatud videokaamerad — Optilise suumimise võimalus — Välisallikatest pärit failide salvestamine)

21

2015/C 138/29

Kohtuasi C-220/14 P: Euroopa Kohtu (viies koda) 5. märtsi 2015. aasta otsus – Ahmed Abdelaziz Ezz jt versus Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Teatavate isikute vastu suunatud piiravad meetmed seoses olukorraga Egiptuses — Isikute, kelle suhtes toimub kohtumenetlus riigi vahendite õigusvastase kasutamise eest, rahaliste vahendite külmutamine — ÜRO korruptsioonivastane konventsioon)

22

2015/C 138/30

Kohtuasi C-221/14 P: Euroopa Kohtu (teine koda) 26. veebruari 2015. aasta otsus – H versus Euroopa Liidu Kohus (Apellatsioonkaebus — Euroopa Liidu Kohtu liikmete rahaliste tasude kindlaksmääramise kord — Avaliku Teenistuse Kohtu endine liige — Ühise ravikindlustusskeemiga liitumise taotlus — Otsus — Keeldumine — Õiguskaitsevahendid — Hilinemine — Vastuvõetamatus)

23

2015/C 138/31

Kohtuasi C-238/14: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 26. veebruari 2015. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Luksemburgi Suurhertsogiriik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Sotsiaalpoliitika — Direktiiv 1999/70/EÜ — Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC), Euroopa Tööandjate Föderatsiooni (UNICE) ja Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse (CEEP) raamkokkulepe tähtajalise töö kohta — Vahelduva tööajaga meelelahutustöötajad — Järjestikused tähtajalised töölepingud — Klausli 5 punkt 1 — Meetmed, mille eesmärk on vältida järjestikuste tähtajaliste lepingute kasutamise kuritarvitamist — Mõiste „objektiivsed alused”, mis õigustavad selliseid lepinguid)

23

2015/C 138/32

Arvamus C-1/15: Arvamuse taotlus, mille on ELTL artikli 218 lõike 11 alusel esitanud Euroopa Parlament

24

2015/C 138/33

Kohtuasi C-451/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rayonen sad Sofia (Bulgaaria) 26. septembril 2014 – Rumyana Asenova Petrus versus Bulgaaria Vabariik

24

2015/C 138/34

Kohtuasi C-512/14 P: Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) 14. novembril 2014 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 3. septembri 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas T-686/13: Unibail versus Siseturu Ühtlustamise Amet

24

2015/C 138/35

Kohtuasi C-513/14 P: Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) 14. novembril 2014 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 3. septembri 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas T-687/13: Unibail versus Siseturu Ühtlustamise Amet

25

2015/C 138/36

Kohtuasi C-595/14: 19. detsembril 2014 esitatud hagi – Euroopa Parlament versus Euroopa Liidu Nõukogu

26

2015/C 138/37

Kohtuasi C-11/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Nejvyšší správní soud (Tšehhi Vabariik) 13. jaanuaril 2015 – Odvolací finanční ředitelství versus Český Rozhlas

26

2015/C 138/38

Kohtuasi C-24/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Finanzgericht München (Saksmaa) 21. jaanuaril 2015 – Josef Plöckl versus Finanzamt Schrobenhausen

27

2015/C 138/39

Kohtuasi C-27/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (Itaalia) 22. jaanuaril 2015 – Pippo Pizzo versus CRGT srl

27

2015/C 138/40

Kohtuasi C-28/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Madalmaad) 23. jaanuaril 2015 – Koninklijke KPN NV jt versus Autoriteit Consument en Markt (ACM)

28

2015/C 138/41

Kohtuasi C-30/15 P: Simba Toys GmbH & Co. KG 27. jaanuaril 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 25. novembri 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas T-450/09: Simba Toys GmbH & Co. KG versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

29

2015/C 138/42

Kohtuasi C-37/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari (Itaalia) 29. jaanuaril 2015 – Giacomo Bolasco di Gianni Bolasco S.a.s. versus Comune di Monastir, Equitalia Centro SpA

31

2015/C 138/43

Kohtuasi C-41/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court of Ireland (Iirimaa) 2. veebruaril 2015 – Gerard Dowling, Padraig McManus, Piotr Skoczylas, Scotchstone Capital Fund Limited versus Minister for Finance

31

2015/C 138/44

Kohtuasi C-48/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour d’appel de Bruxelles (Belgia) 6. veebruaril 2015 – Belgia riik – SPF Finances versus ING International SA, kes võttis üle ING Dynamic SA õigused ja kohustused

32

2015/C 138/45

Kohtuasi C-50/15 P: Kurt Hesse 6. veebruaril 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 27. novembri 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas T-173/11: Kurt Hesse ja Lutter & Partner GmbH versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

33

2015/C 138/46

Kohtuasi C-57/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hof van beroep te Antwerpen (Belgia) 9. veebruaril 2015 – United Video Properties Inc. versus Telenet NV

34

2015/C 138/47

Kohtuasi C-59/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro (Itaalia) 9. veebruaril 2015 – Esse Di Emme Costruzioni Srl versus Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Ministero della Giustizia ja Ministero dell’Economia e delle Finanze

35

2015/C 138/48

Kohtuasi C-60/15 P: Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH 11. veebruaril 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 11. detsembri 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas T-476/12: Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH versus Euroopa Komisjon

35

2015/C 138/49

Kohtuasi C-63/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rechtbank Den Haag, kohtumaja ’s-Hertogenbosch (Madalmaad) 12. veebruaril 2015 – Mehrdad Ghezelbash versus Staatssecretaris van Veiligheit en Justitie

36

2015/C 138/50

Kohtuasi C-64/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesfinanzhof (Saksamaa) 12. veebruaril 2015 – BP Europa SE versus Hauptzollamt Hamburg-Stadt

37

2015/C 138/51

Kohtuasi C-65/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale di Bari (Itaalia) 12. veebruaril 2015 – kriminaalasi Vito Santoro süüdistuses

38

2015/C 138/52

Kohtuasi C-66/15: 12. veebruaril 2015 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Kreeka Vabariik

38

2015/C 138/53

Kohtuasi C-69/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungari) 16. veebruaril 2015 – Nutrivet D.O.O.E.L. versus Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

39

2015/C 138/54

Kohtuasi C-75/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Markkinaoikeus (Soome) 19. veebruaril 2015 – Viiniverla Oy versus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

40

2015/C 138/55

Kohtuasi C-77/15 P: Euroopa Liidu Kohtu 19. veebruaril 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 9. jaanuari 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-409/14: Marcuccio versus Euroopa Liit ja Euroopa Liidu Kohus

41

2015/C 138/56

Kohtuasi C-81/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Symvoulio tis Epikrateias (Kreeka Vabariik) 20. veebruaril 2015 – Kapnoviomichania Karelia ΑΕ versus Ypourgos Oikonomikon (rahandusminister)

42

2015/C 138/57

Kohtuasi C-95/15 P: H & R ChemPharm GmbH 24. veebruaril 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 12. detsembri 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas T-551/08: H & R ChemPharm GmbH versus Euroopa Komisjon

43

2015/C 138/58

Kohtuasi C-101/15 P: Pilkington Group Ltd, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH, Pilkington Italia SpA 27. veebruaril 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 17. detsembri 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas T-72/09: Pilkington Group Limited jt versus komisjon

45

 

Üldkohus

2015/C 138/59

Liidetud kohtuasjad T-249/12 ja T-269/12: Üldkohtu 12. märtsi 2015. aasta otsus – Vestel Iberia ja Makro autoservicio mayorista versus komisjon (Tühistamishagi — Tolliliit — Imporditollimaksu järelarvestuskande tegemine ja selle vähendamine — Türgist pärinevad värvitelerid — Kahe importija esitatud tollimaksu vähendamise taotlus — Komisjoni tuginemine riigisiseste asutuste ees ühte teist importijat puudutavale otsusele — Määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikli 871 lõiked 2 ja 6 ning artikli 905 lõiked 2 ja 6 — Otsese puutumuse puudumine — Vastuvõetamatus)

46

2015/C 138/60

Kohtuasi T-377/13: Üldkohtu 9. märtsi 2015. aasta otsus – ultra air versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Donaldson Filtration Deutschland (ultra.air ultrafilter) (Ühenduse kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Ühenduse sõnamärk ultra.air ultrafilter — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c — Määruse nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkt a)

46

2015/C 138/61

Kohtuasi T-513/13: Üldkohtu 6. märtsi 2015. aasta otsus – Braun Melsungen versus Siseturu Ühtlustamise Amet (SafeSet) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse sõnamärgi SafeSet taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c — Põhjendamiskohustus — Määruse nr 207/2009 artikli 75 esimene lause — Faktide kontrollimine omal algatusel — Määruse nr 207/2009 artikli 76 lõige 1)

47

2015/C 138/62

Kohtuasi T-257/14: Üldkohtu 6. märtsi 2015. aasta otsus – Novomatic versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Berentzen Mally Marketing plus Services (BLACK JACK TM) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi BLACK JACK TM taotlus — Varasem ühenduse sõna- ja kujutismärk BLACK TRACK — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

48

2015/C 138/63

Kohtuasi T-392/12: Üldkohtu 26. veebruari 2015. aasta määrus – Lavazza versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Commercialunione prima (LAVAZZA A MODO MIO) (Ühenduse kaubamärk — Vastulause — Vastulause tagasivõtmine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

48

2015/C 138/64

Kohtuasi T-251/13: Üldkohtu 3. märtsi 2015. aasta määrus – Gemeente Nijmegen versus komisjon (Tühistamishagi — Riigiabi — Madalmaade omavalitsuse poolt professionaalsele jalgpalliklubile antud abi — Otsus algatada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud ametlik uurimismenetlus — Abimeede, mis on otsuse kuupäevaks täielikult rakendatud — Vastuvõetavus — Vaidlustatav akt)

49

2015/C 138/65

Kohtuasi T-431/13: Üldkohtu 26. veebruari 2015. aasta määrus – Métropole Gestion versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Metropol (METROPOL) (Ühenduse kaubamärk — Sõnamärk METROPOL — Kehtetuks tunnistamise taotlus — Kaubamärgi registreeringu kehtivuse pikendamise taotluse esitamata jätmine — Kaubamärgi registrist kustutamine pärast registreeringu kehtivuse lõppemist — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

49

2015/C 138/66

Kohtuasi T-473/13: Üldkohtu 24. veebruari 2015. aasta määrus – G-Star Raw versus Siseturu Ühtlustamise Amet – PepsiCo (PEPSI RAW) (Ühenduse kaubamärk — Vastulause — Vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotluse tagasivõtmine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

50

2015/C 138/67

Kohtuasi T-233/14: Üldkohtu 5. märtsi 2015. aasta määrus – Intesa Sanpaolo versus Siseturu Ühtlustamise Amet (NEXTCARD) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse sõnamärgi NEXTCARD taotlus — Kontrollija osaline keeldumine kaubamärgi registreerimisest — Põhjendamiskohustus — Ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi)

51

2015/C 138/68

Kohtuasi T-833/14: 23. detsembril 2014 esitatud hagi – Søndagsavisen versus komisjon

51

2015/C 138/69

Kohtuasi T-834/14: 23. detsembril 2014 esitatud hagi – Forbruger-Kontakt versus komisjon

52

2015/C 138/70

Kohtuasi T-52/15: 4. veebruaril 2015 esitatud hagi – Sharif University of Technology versus nõukogu

52

2015/C 138/71

Kohtuasi T-59/15: 4. veebruaril 2015 esitatud hagi – Amitié versus EACEA

53

2015/C 138/72

Kohtuasi T-65/15: 6. veebruaril 2015 esitatud hagi – ΤΑLΑΝΤΟΝ versus komisjon

55

2015/C 138/73

Kohtuasi T-68/15: 12. veebruaril 2015 esitatud hagi – Scandlines Øresund jt versus komisjon

56

2015/C 138/74

Kohtuasi T-72/15: 6. veebruaril 2015 esitatud hagi – Hippler versus komisjon

57

2015/C 138/75

Kohtuasi T-86/15: 20. veebruaril 2015 esitatud hagi – Aston Martin Lagonda versus Siseturu Ühtlustamise Amet (mootorsõiduki esiotsa paigutatud iluvõre kujutis)

58

2015/C 138/76

Kohtuasi T-87/15: 20. veebruaril 2015 esitatud hagi – Aston Martin Lagonda versus Siseturu Ühtlustamise Amet (mootorsõiduki esiotsa paigutatud iluvõre kujutis)

59

2015/C 138/77

Kohtuasi T-88/15: 20. veebruaril 2015 esitatud hagi – Aston Martin Lagonda versus Siseturu Ühtlustamise Amet (mootorsõiduki esiotsa paigutatud iluvõre kujutis)

59

2015/C 138/78

Kohtuasi T-98/15: 25. veebruaril 2015 esitatud hagi – Tubes Radiatori versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Antrax It (kütteradiaatorid)

60

2015/C 138/79

Kohtuasi T-101/15: 26. veebruaril 2015 esitatud hagi – Red Bull versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Optimum Mark (sinise ja hõbedase värvi kujutis)

61

2015/C 138/80

Kohtuasi T-102/15: 26. veebruaril 2015 esitatud hagi – Red Bull versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Optimum Mark (sinise ja hõbedase värvi kujutis)

61

2015/C 138/81

Kohtuasi T-103/15: 27. veebruaril 2015 esitatud hagi – Flabeg Deutschland versus komisjon

62

2015/C 138/82

Kohtuasi T-108/15: 27. veebruaril 2015 esitatud hagi – Bundesverband Glasindustrie jt versus komisjon

63

2015/C 138/83

Kohtuasi T-109/15: 2. märtsil 2015 esitatud hagi – Saint-Gobain Isover G+H jt versus komisjon

64

2015/C 138/84

Kohtuasi T-110/15: 2. märtsil 2015 esitatud hagi – International Management Group versus komisjon

65

2015/C 138/85

Kohtuasi T-120/15: 6. märtsil 2015 esitatud hagi – Proforec versus komisjon

66

2015/C 138/86

Kohtuasi T-639/13: Üldkohtu 2. märtsi 2015. aasta määrus – Watch TV versus nõukogu

67

2015/C 138/87

Kohtuasi T-459/14: Üldkohtu 4. märtsi 2015. aasta määrus – Messi Cuccittini versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Pires Freitas Campos (LEO)

67


ET

 

Top