Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:026:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 26, 26. jaanuar 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 26

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

58. köide
26. jaanuar 2015


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2015/C 026/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2015/C 026/02

Liidetud kohtuasjad C-103/12 ja C-165/12: Euroopa Kohtu (suurkoda) 26. novembri 2014. aasta otsus – Euroopa Parlament (C-103/12), Euroopa Komisjon (C-165/12) versus Euroopa Liidu Nõukogu (Tühistamishagi — Otsus 2012/19/EL — Õiguslik alus — ELTL artikli 43 lõiked 2 ja 3 — Kahepoolne leping, millega lubatakse kasutada lubatud kogupüügi ülejääki — Sellise huvitatud kolmanda riigi valimine, kellel liit lubab kasutada bioloogilisi ressursse — Majandusvöönd — Poliitiline otsus — Kalapüügivõimaluste kehtestamine)

2

2015/C 026/03

Liidetud kohtuasjad C-22/13, C-61/13–C-63/13 ja C-418/13: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 26. novembri 2014. aasta otsus (Tribunale di Napoli ja Corte costituzionale eelotsusetaotlused – Itaalia) – Raffaella Mascolo (C-22/13), Alba Forni (C-61/13), Immacolata Racca (C-62/13) versus Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Fortuna Russo versus Comune di Napoli (C-63/13), Carla Napolitano, Salvatore Perrella, Gaetano Romano, Donatella Cittadino, Gemma Zangari versus Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (C-418/13) (Eelotsusetaotlus — Sotsiaalpoliitika — Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC), Euroopa Tööandjate Föderatsiooni (UNICE) ja Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse (CEEP) raamkokkulepe tähtajalise töö kohta — Järjestikused tähtajalised töölepingud — Haridus — Avalik sektor — Täitmata ja vabade ametikohtade täitmine asenduslepingute alusel seniks, kuni konkurss on läbi viidud — Klausli 5 punkt 1 — Meetmed, mille eesmärk on vältida tähtajaliste lepingute kuritarvituslikku kasutamist — Mõiste „objektiivsed alused”, mis õigustavad selliseid lepinguid — Sanktsioonid — Määramata tähtajaga töösuhteks muutmise keeld — Õiguse kahju hüvitamisele puudumine)

3

2015/C 026/04

Kohtuasi C-66/13: Euroopa Kohtu (neljas koda) 26. novembri 2014. aasta otsus (Consiglio di Stato eelotsusetaotlus – Itaalia) – Green Network SpA versus Autorità per l'energia elettrica e il gas (Eelotsusetaotlus — Taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia tarbimise riiklik toetuskava — Elektrienergia tootjate ja importijate kohustus tuua siseriiklikku süsteemi teatud kogus taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergiat või kui seda ei saa teha, siis osta pädevatelt asutustelt „rohelisi sertifikaate” — Süsteemi toomise tõendamine, milleks on nõutav niisuguste sertifikaatide esitamine, mis tõendavad toodetud või imporditud elektrienergia rohelist päritolu — Kolmandas riigis väljaantud sertifikaatide tunnustamine tingimusel, et selle kolmanda riigi ja asjassepuutuva liikmesriigi vahel on sõlmitud kahepoolne leping või selle liikmesriigi riikliku võrguettevõtja ja kolmanda riigi analoogse asutuse vahel on sõlmitud leping — Direktiiv 2001/77/EÜ — Ühenduse välispädevus — Lojaalne koostöö)

4

2015/C 026/05

Kohtuasi C-310/13: Euroopa Kohtu (neljas koda) 20. novembri 2014. aasta otsus (Bundesgerichtshof’i eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Novo Nordisk Pharma GmbH versus S (Eelotsusetaotlus — Direktiiv 85/374/EMÜ — Tarbijakaitse — Tootevastutus — Direktiivi esemeline kohaldamisala — Direktiivi teatavakstegemise kuupäeval kehtinud vastutuse kohaldamise erikorrad — Niisuguse siseriikliku vastutuse kohaldamise korra lubatavus, mis muu hulgas lubab teabe saamist farmaatsiatoodete kõrvaltoimete kohta)

5

2015/C 026/06

Kohtuasi C-356/13: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 20. novembri 2014. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Poola Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 91/676/EMÜ — Veekogude kaitsmine põllumajandusest lähtuva nitraadireostuse eest — Reostunud veekogude või nende, mida reostus võib mõjutada, ebapiisav määratlus — Tundlike alade ebapiisav määratlemine — Tegevusprogrammid — Puudulikud meetmed)

5

2015/C 026/07

Kohtuasi C-404/13: Euroopa Kohtu (teine koda) 19. novembri 2014. aasta otsus (Supreme Court of the United Kingdom’i eelotsusetaotlus – Ühendkuningriik) – The Queen, taotluse alusel, mille esitas: ClientEarth versus The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affair (Eelotsusetaotlus — Keskkond — Õhu kvaliteet — Direktiiv 2008/50/EÜ — Lämmastikdioksiidi piirtasemed — Kohustus taotleda kehtestatud tähtaja pikendamist, esitades õhukvaliteedi kava — Sanktsioonid)

6

2015/C 026/08

Kohtuasi C-581/13 P: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 20. novembri 2014. aasta otsus – Intra-Presse versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), Golden Balls Ltd (Apellatsioonkaebus — Ühenduse kaubamärk — Määrus (EÜ) nr 40/94 — Artikli 8 lõike 1 punkt b — Artikli 8 lõige 5 — Sõnamärk GOLDEN BALLS — Varasema ühenduse sõnamärgi BALLON D’OR omaniku vastulause — Asjaomane avalikkus — Tähiste sarnasus — Segiajamise tõenäosus)

7

2015/C 026/09

Kohtuasi C-666/13: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 20. novembri 2014. aasta otsus (Finanzgericht Düsseldorfi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Rohm Semiconductor GmbH versus Hauptzollamt Krefeld (Eelotsusetaotlus — Tolliliit — Tariifne klassifitseerimine — Ühine tollitariifistik — Kombineeritud nomenklatuur — Rubriigid 8541 ja 8543 — Andmete lühidistantsilt saatmis- ja vastuvõtumoodulid — Alamrubriigid 8543 89 95 ja 8543 90 80 — Mõiste „elektrimasinate ja -seadmete osad”)

7

2015/C 026/10

Kohtuasi C-40/14: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 20. novembri 2014. aasta otsus (Cour de cassation’i eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – Direction générale des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon versus Utopia SARL (Eelotsusetaotlus — Tolliliit ja ühine tollitariifistik — Imporditollimaksust vabastamine — Loomad, kes on ette valmistatud kasutamiseks laboratooriumis — Avalik või avalikes huvides tegutsev asutus või loa saanud eraasutus — Importija, kelle klientideks on sellised asutused — Pakkematerjalid ja pakendid — Loomade transportimiseks mõeldud puurid)

8

2015/C 026/11

Kohtuasi C-487/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungari) 4. novembril 2014 – SC Total Waste Recycling SRL versus Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

9

2015/C 026/12

Kohtuasi C-488/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea de Apel Oradea (Rumeenia) 4. novembril 2014 – SC Max Boegl România SRL jt versus RA Aeroportul Oradea jt

10

2015/C 026/13

Kohtuasi C-489/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court of Justice, Family Division (England and Wales) (Ühendkuningriik) 4. novembril 2014 – A versus B

10

2015/C 026/14

Kohtuasi C-491/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado de lo Mercantil no 3 de Madrid (Hispaania) 5. novembril 2014 – Rossa dels Vents Assessoria S.L. versus U Hostels Albergues Juveniles S.L.

11

2015/C 026/15

Kohtuasi C-495/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento (Itaalia) 6. novembril 2014 – Antonio Tita jt versus Ministero della Giustizia jt

12

2015/C 026/16

Kohtuasi C-499/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hof van Cassatie van België (Belgia) 10. novembril 2014 – VAD BVBA, Johannes Josephus Maria van Aert vs. Belgia riik

12

2015/C 026/17

Kohtuasi C-502/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 10. novembril 2014 – Buzzi Unicem SpA jt versus Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE jt

13

2015/C 026/18

Kohtuasi C-509/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, Sala de lo Social (Hispaania) 13. novembril 2014 – Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) versus Luis Aira Pascual jt

14

2015/C 026/19

Kohtuasi C-514/14 P: Éditions Odile Jacob SAS 14. novembril 2014 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 5. septembri 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas T-471/11: Odile Jacob versus komisjon

14

2015/C 026/20

Kohtuasi C-517/14 P: Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. 17. novembril 2014 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 3. septembri 2014. aasta määruse peale kohtuasjas T-112/11: Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. versus Euroopa Komisjon

15

2015/C 026/21

Kohtuasi C-524/14 P: Euroopa Komisjoni 20. novembril 2014 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 9. septembri 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas T-461/12: Hansestadt Lübeck versus Euroopa Komisjon

16

2015/C 026/22

Kohtuasi C-527/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Berlin (Saksamaa) 21. novembril 2014 – Ukamaka Mary Jecinta Oruche ja Nzubechukwu Emmanuel Oruche versus Saksamaa Liitvabariik

19

2015/C 026/23

Kohtuasi C-530/14 P: Euroopa Komisjoni 21. novembril 2014 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 11. septembri 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas T-425/11: Kreeka versus komisjon

19

2015/C 026/24

Kohtuasi C-535/14 P: Vadzim Ipatau 24. novembril 2014 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 23. septembri 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas T-646/11: Ipatau versus nõukogu

20

2015/C 026/25

Kohtuasi C-539/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Castellón (Hispaania) 27. novembril 2014 – Juan Carlos Sánchez Morcillo ja María del Carmen Abril García versus Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

21

2015/C 026/26

Kohtuasi C-540/14 P: DK Recycling und Roheisen GmbH 27. novembril 2014 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 26. septembri 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas T-630/13: DK Recycling und Roheisen GmbH versus Euroopa Komisjon

21

2015/C 026/27

Kohtuasi C-551/14 P: Arctic Paper Mochenwagen GmbH 2. detsembril 2014 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 26. septembri 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas T-634/13: Arctic Paper Mochenwangen GmbH versus Euroopa Komisjon

22

 

Üldkohus

2015/C 026/28

Kohtuasi T-57/11: Üldkohtu 3. detsembri 2014. aasta otsus – Castelnou Energía versus komisjon (Riigiabi — Elekter — Täiendavate tootmiskulude hüvitamine — Avaliku teenindamise kohustus toota teatav kogus elektrienergiat omamaisest söest — Võrgujärjekorras eelise andmise mehhanism — Otsus vastuväiteid mitte esitada — Otsus, millega tunnistatakse abi siseturuga kokkusobivaks — Tühistamishagi — Isiklik puudutatus — Konkurentsiseisundi oluline mõjutamine — Vastuvõetavus — Ametliku uurimismenetluse algatamata jätmine — Tõsised raskused — Üldist majandushuvi pakkuv teenus — Elektrienergia varustuskindlus — Direktiivi 2003/54 artikli 11 lõige 4 — Kaupade vaba liikumine — Keskkonnakaitse — Direktiiv 2003/87/EÜ)

24

2015/C 026/29

Kohtuasi T-661/11: Üldkohtu 2. detsembri 2014. aasta otsus – Itaalia versus komisjon (EAGGF — Tagatisrahastu — EAGF ja EAFRD — Rahastamisest väljajäetavad kulud — Piimakvoodid — Sihtotstarbeline tulu — Võtmekontrollid — Hilinemine — Kindla määraga finantskorrektsioon — Õiguslik alus — Määruse (EÜ) nr 1605/2002 artikkel 53 — Korduv rikkumine)

25

2015/C 026/30

Kohtuasi T-75/13: Üldkohtu 2. detsembri 2014. aasta otsus – Boehringer Ingelheim Pharma versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Nepentes Pharma (Momarid) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi Momarid taotlus — Varasem ühenduse sõnamärk LONARID — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b — Asjaomane avalikkus — Põhjendamiskohustus — Määruse nr 207/2009 artikkel 75)

25

2015/C 026/31

Kohtuasi T-272/13: Üldkohtu 3. detsembri 2014. aasta otsus – Max Mara Fashion Group versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Mackays Stores (M&Co.) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi M&Co. taotlus — Varasemad ühenduse ja siseriiklik kujutismärk MAX&Co. — Varasem siseriiklik sõnamärk MAX&CO. — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b))

26

2015/C 026/32

Liidetud kohtuasjad T-494/13 ja T-495/13: Üldkohtu 4. detsembri 2014. aasta otsus – Sales & Solutions versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Inceda (WATT ja WATT) (Ühenduse kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Ühenduse kujutis- ja sõnamärk WATT ja WATT — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c)

27

2015/C 026/33

Kohtuasi T-595/13: Üldkohtu 4. detsembri 2014. aasta otsus – BSH versus Siseturu Ühtlustamise Amet – LG Electronics (compressor technology) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi compressor technology taotlus — Varasemad siseriiklikud sõnamärgid KOMPRESSOR — Suhteline keeldumispõhjus — Osaline registreerimisest keeldumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

27

2015/C 026/34

Kohtuasi T-289/13: Üldkohtu 10. novembri 2014. aasta määrus – Ledra Advertising versus komisjon ja EKP (Tühistamishagi ja kahju hüvitamise hagi — Küprose stabiilsustoetuse programm — ESM-i ja Küprose Vabariigi vahel sõlmitud konkreetseid majandustingimusi käsitlev poliitiline vastastikuse mõistmise memorandum — Üldkohtu pädevus — Põhjuslik seos — Hagi, mis on osaliselt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu)

28

2015/C 026/35

Kohtuasi T-290/13: Üldkohtu 10. novembri 2014. aasta määrus – CMBG versus komisjon ja EKP (Tühistamishagi ja kahju hüvitamise hagi — Küprose stabiilsustoetuse programm — ESM-i ja Küprose Vabariigi vahel sõlmitud konkreetseid majandustingimusi käsitlev poliitiline vastastikuse mõistmise memorandum — Üldkohtu pädevus — Põhjuslik seos — Hagi, mis on osaliselt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu)

29

2015/C 026/36

Kohtuasi T-291/13: Üldkohtu 10. novembri 2014. aasta määrus – Eleftheriou ja Papachristofi versus komisjon ja EKP (Tühistamishagi ja kahju hüvitamise hagi — Küprose stabiilsustoetuse programm — ESM-i ja Küprose Vabariigi vahel sõlmitud konkreetseid majandustingimusi käsitlev poliitiline vastastikuse mõistmise memorandum — Üldkohtu pädevus — Põhjuslik seos — Hagi, mis on osaliselt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu)

29

2015/C 026/37

Kohtuasi T-292/13: Üldkohtu 10. novembri 2014. aasta määrus – Evangelou versus komisjon ja EKP (Tühistamishagi ja kahju hüvitamise hagi — Küprose stabiilsustoetuse programm — ESM-i ja Küprose Vabariigi vahel sõlmitud konkreetseid majandustingimusi käsitlev poliitiline vastastikuse mõistmise memorandum — Üldkohtu pädevus — Põhjuslik seos — Hagi, mis on osaliselt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu)

30

2015/C 026/38

Kohtuasi T-293/13: Üldkohtu 10. novembri 2014. aasta määrus – Theophilou versus komisjon ja EKP (Tühistamishagi ja kahju hüvitamise hagi — Küprose stabiilsustoetuse programm — ESM-i ja Küprose Vabariigi vahel sõlmitud konkreetseid majandustingimusi käsitlev poliitiline vastastikuse mõistmise memorandum — Üldkohtu pädevus — Põhjuslik seos — Hagi, mis on osaliselt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu)

31

2015/C 026/39

Kohtuasi T-294/13: Üldkohtu 10. novembri 2014. aasta määrus – Fialtor versus komisjon ja EKP (Tühistamishagi ja kahju hüvitamise hagi — Küprose stabiilsustoetuse programm — ESM-i ja Küprose Vabariigi vahel sõlmitud konkreetseid majandustingimusi käsitlev poliitiline vastastikuse mõistmise memorandum — Üldkohtu pädevus — Põhjuslik seos — Hagi, mis on osaliselt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu)

31

2015/C 026/40

Kohtuasi T-298/13: Üldkohtu 11. novembri 2014. aasta määrus – LemonAid Beverages versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Pret a Manger (Europe) (Lemonaid) (Ühenduse kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Kehtetuks tunnistamise taotluse tagasivõtmine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

32

2015/C 026/41

Kohtuasi T-320/13: Üldkohtu 10. novembri 2014. aasta määrus – DelSolar (Wujiang) versus komisjon (Dumping — Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide ja plaatide) import — Ajutine dumpinguvastane tollimaks — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

33

2015/C 026/42

Kohtuasi T-125/14: Üldkohtu 21. oktoobri 2014. aasta määrus – Gappol Marzena Porczyńska versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Gap (ITM) (GAPPol) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Vaidlustatud otsuse kehtetuks tunnistamine — Vaidluse eseme äralangemine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

33

2015/C 026/43

Kohtuasi T-674/14 R: Üldkohtu presidendi 27. novembri 2014. aasta määrus – SEA versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Riigiabi — Kohustus nõuda tagasi abi, mida avalik-õiguslik lennujaamaoperaator andis haldusteenuseid osutavale tütarettevõtjast äriühingule — Nimetatud äriühingu likvideerimine — Haldusteenuseid osutava uue äriühingu asutamine — Komisjoni otsus algatada riigiabi ametlik uurimismenetlus, et uurida nende kahe äriühingu vahelise majandusliku järjepidavuse küsimust — Täitmise peatamise taotlus — Põhimenetluses lahendatava hagi ilmselge vastuvõetamatus — Vastuvõetamatus — Kiireloomulisuse puudumine)

34

2015/C 026/44

Kohtuasi T-688/14 R: Üldkohtu presidendi 28. novembri 2014. aasta määrus – Airport Handling versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Riigiabi — Kohustus nõuda tagasi abi, mida avalik-õiguslik lennujaamaoperaator andis haldusteenuseid osutavale tütarettevõtjast äriühingule — Nimetatud äriühingu likvideerimine — Haldusteenuseid osutava uue äriühingu asutamine — Komisjoni otsus algatada riigiabi ametlik uurimismenetlus, et uurida nende kahe äriühingu vahelise majandusliku järjepidavuse küsimust — Täitmise peatamise taotlus — Põhimenetluses lahendatava hagi ilmselge vastuvõetamatus — Vastuvõetamatus — Kiireloomulisuse puudumine)

35

2015/C 026/45

Kohtuasi T-703/14 R: Üldkohtu ajutiste meetmete kohaldamise üle otsustava kohtuniku 27. oktoobri 2014. aasta määrus – Diktyo Amyntikon Viomichanion Net versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Toetused — Teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmes raamprogramm (2007 – 2013) — Lepingupartnerile saadetud võlateade — Täitmise peatamise taotlus — Kohtuasi, milles ei võeta ajutisi meetmeid)

35

2015/C 026/46

Kohtuasi T-750/14: 6. novembril 2014 esitatud hagi – Segimerus vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Ergo Versicherungsgruppe (ELGO)

36

2015/C 026/47

Kohtuasi T-753/14: 14. novembril 2014 esitatud hagi – Ice Mountain Ibiza versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Etyam (ocean beach club ibiza)

36

2015/C 026/48

Kohtuasi T-755/14: 14. novembril 2014 esitatud hagi – Herbert Smith Freehills versus komisjon

37

2015/C 026/49

Kohtuasi T-764/14: 14. novembril 2014 esitatud hagi – European Dynamics Luxembourg ja Evropaïki Dynamiki versus komisjon

38

2015/C 026/50

Kohtuasi T-770/14: 21. novembril 2014 esitatud hagi – Itaalia versus komisjon

39

2015/C 026/51

Kohtuasi T-774/14: 17. novembril 2014 esitatud hagi – Ica Foods versus Siseturu Ühtlustamise Amet –San Lucio (GROK)

40

2015/C 026/52

Kohtuasi T-777/14: 26. novembril 2014 esitatud hagi – Fon Wireless versus Siseturu Ühtlustamise Amet – (NEOFON – FON ET AL.)

41

2015/C 026/53

Kohtuasi T-778/14: 26. novembril 2014 esitatud hagi – Ugly versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Group Lottuss (COYOTE UGLY)

41

2015/C 026/54

Kohtuasi T-781/14: 20. novembril 2014 esitatud hagi – TVR Automotive vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Cardoni (TVR ENGINEERING)

42

 

Avaliku Teenistuse Kohus

2015/C 026/55

Kohtuasi F-4/13: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 8. detsembri 2014. aasta otsus – Cwik versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Hindamine — Hindamisaruanne — Hindamisperiood 1995/1997 — Esimese Astme Kohtu otsuse täitmine — Hindamisaruande tühistamise taotlus — Hindamise ühiskomitee poole pöördumata jätmine — Hindamisaruande koostamisega viivitamine — Kahju hüvitamise nõue)

43

2015/C 026/56

Kohtuasi F-109/13: Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 3. detsembri 2014. aasta otsus – DG versus Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (Avalik teenistus — Ajutine teenistuja — Lepingu ülesütlemine — Põhjenduse puudumine — Hindamismenetluse normide rikkumine — Ilmne hindamisviga)

43

2015/C 026/57

Kohtuasi F-110/13: Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 2. detsembri 2014. aasta otsus – Migliore versus komisjon (Edutamine — Sertifitseerimismenetlus — Menetlus 2013. aastal — Hageja väljajätmine nende ametnike lõplikust loetelust, kellel lubati osaleda koolitusprogrammis — Personalieeskirjade artikkel 45a)

44

2015/C 026/58

Kohtuasi F-142/11 DEP: Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 2. detsembri 2014. aasta määrus – Erik Simpson versus nõukogu (Avalik teenistus — Menetlus — Kohtukulude kindlaksmääramine)

45

2015/C 026/59

Kohtuasi F-106/14: 9. oktoobril 2014 esitatud hagi – ZZ versus Euroopa Komisjon

45

2015/C 026/60

Kohtuasi F-108/14: 10. oktoobril 2014 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

46

2015/C 026/61

Kohtuasi F-110/14: 15. oktoobril 2014 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

46

2015/C 026/62

Kohtuasi F-112/14: 17. oktoobril 2014 esitatud hagi – ZZ jt versus komisjon

47

2015/C 026/63

Kohtuasi F-116/14: 23. oktoobril 2014 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

47

2015/C 026/64

Kohtuasi F-118/14: 23. oktoobril 2014 esitatud hagi – ZZ versus nõukogu

48


ET

 

Top