Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:012:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 12, 15. jaanuar 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 12

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

58. köide
15. jaanuar 2015


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

ARVAMUSED

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

 

Komitee täiskogu 502. istungjärk 15.–16. oktoobril 2014

2015/C 012/01

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Tarbijate haavatavus seoses ühtse turu äritavadega” (omaalgatuslik arvamus)

1

2015/C 012/02

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Naised teaduses” (omaalgatuslik arvamus)

10

2015/C 012/03

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Peredele suunatud teenuste arendamine tööhõivemäära suurendamiseks ja soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks töökohal” (omaalgatuslik arvamus)

16

2015/C 012/04

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Äriteenuste mõju tööstusele” (omaalgatuslik arvamus)

23

2015/C 012/05

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa kodanikualgatuse „Vesi ja kanalisatsioon on inimõigus! Vesi on avalik hüve, mitte kaup” („Right2Water”) kohta”(COM(2014) 177 final) (omaalgatuslik arvamus)

33

2015/C 012/06

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Kodanikuühiskonna roll ELi ja Jaapani vabakaubanduslepingus” (omaalgatuslik arvamus)

39

2015/C 012/07

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ukraina kodanikuühiskonna olukord Ukraina Euroopa-püüdluste valguses” (omaalgatuslik arvamus)

48


 

III   Ettevalmistavad aktid

 

EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEE

 

Komitee täiskogu 502. istungjärk 15.–16. oktoobril 2014

2015/C 012/08

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „2013. aasta konkurentsipoliitika aruanne””COM(2014) 249 final

54

2015/C 012/09

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv Maa seire satelliitandmete ärilisel eesmärgil levitamise kohta”COM(2014) 344 final – 2014/0176 (COD)

60

2015/C 012/10

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele makropiirkondlike strateegiate juhtimise kohta”COM(2014) 284 final

64

2015/C 012/11

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 604/2013 seoses sellega, kuidas määrata kindlaks sellise rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest vastutav liikmesriik, mille esitab saatjata alaealine, kellel ei ole liikmesriigis seaduslikult viibivaid pereliikmeid, õdesid-vendi või sugulasi”COM(2014) 382 final – 2014/0202 (COD)

69

2015/C 012/12

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr XXX/XXX (ametlike kontrollide määrus) muutmise ning nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 kehtetuks tunnistamise kohta”COM(2014) 180 final – 2014/0100 (COD)

75

2015/C 012/13

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni talituste töödokument „Tegevuskava ELi-üleste teabe-, planeerimis- ja piletimüügiteenuste osutamiseks mitmeliigiliste reisimisvõimaluste valdkonnas””SWD(2014) 194 final

81

2015/C 012/14

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Uus ajastu lennunduses – lennundusturu avamine kaugjuhitavate õhusõidukite süsteemide tsiviilkasutusse võtmiseks ohutul ja jätkusuutlikul viisil””COM(2014) 207 final

87

2015/C 012/15

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Innovatsioon meremajanduses: merede ja ookeanide potentsiaali kasutamine töökohtade loomiseks ja majanduskasvu edendamiseks””COM(2014) 254 final/2

93

2015/C 012/16

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega luuakse Euroopa haldusasutuste, ettevõtjate ja kodanike jaoks koostalitlusvõime alaste lahenduste programm (ISA2). Koostalitlusvõime kui avaliku sektori ajakohastamise vahend”COM(2014) 367 final – 2014/0185 (COD)

99

2015/C 012/17

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Ülevaade tööhõive ja majanduskasvu strateegia „Euroopa 2020” rakendamise edusammudest””COM(2014) 130 final

105

2015/C 012/18

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega hõlbustatakse piiriülest teabevahetust liiklusohutusega seotud liiklusnõuete rikkumise kohta”COM(2014) 476 final – 2014/0218 (COD)

115

2015/C 012/19

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta määrust (EL) nr 1343/2011 teatavate kalapüüki käsitlevate sätete kohta Vahemere üldise kalanduskomisjoni (GFCM) lepinguga hõlmatud piirkonnas”COM(2014) 457 final – 2014/0213 COD

116

2015/C 012/20

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb väävlisisalduse vähendamist teatavates vedelkütustes (kodifitseeritud tekst)”COM(2014) 466 final – 2014/0216 COD

117


ET

 

Top