Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:315:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 315, 15. september 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 315

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

57. köide
15. september 2014


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2014/C 315/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2014/C 315/02

Liidetud kohtuasjad C-141/12 ja C-372/12: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 17. juuli 2014. aasta otsus (Rechtbank Middelburg, Raad van State – Madalmaad eelotsusetaotlused) – Y.S. (C-141/12), Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (C-372/12) versus Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (C-141/12), M S (C-372/12) (Eelotsusetaotlus — Füüsiliste isikute kaitse isikuandmete töötlemisel — Direktiiv 95/46/EÜ — Artiklid 2, 12 ja 13 — Mõiste „isikuandmed” — Andmesubjekti andmetega tutvumise õiguse ulatus — Elamisloa taotlejat puudutavad andmed ja õiguslik analüüs, mis sisaldub otsust ettevalmistavas haldusdokumendis — Euroopa Liidu põhiõiguste harta — Artiklid 8 ja 41)

2

2014/C 315/03

Kohtuasi C-295/12 P: Euroopa Kohtu (viies koda) 10. juuli 2014. aasta otsus – Telefónica ja Telefónica de España versus komisjon, France Telecom España, SA, Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo), European Competitive Telecommunications Association (ELTL artikkel 102 — Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine — Hispaania lairibaühendusturud — Hinnakruvi — ELTL artikkel 263 — Seaduslikkuse kontroll — ELTL artikkel 261 — Täielik pädevus — Harta artikkel 47 — Tõhusa kohtuliku kaitse põhimõte — Täieulatuslik kohtulik kontroll — Trahvi suurus — Proportsionaalsuse põhimõte — Diskrimineerimiskeelu põhimõte)

3

2014/C 315/04

Kohtuasi C-335/12: Euroopa Kohtu (viies koda) 17. juuli 2014. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Portugali Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Omavahendid — Imporditollimaksude tollivormistusjärgne sissenõudmine — Liikmesriikide rahaline vastutus — Ülemäärane eksportimata suhkruvaru)

3

2014/C 315/05

Kohtuasi C-358/12: Euroopa Kohtu (kuues koda) 10. juuli 2014. aasta otsus (Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia eelotsusetaotlus – Itaalia) – Consorzio Stabile Libor Lavori Pubblici versus Comune di Milano (Eelotsusetaotlus — Hanked — Hanked, mille maksumus ei ulatu direktiivis 2004/18/EÜ ette nähtud piirmäärani — ELTL artiklid 49 ja 56 — Proportsionaalsuse põhimõte — Hankemenetlusest kõrvaldamise kriteeriumid — Kvalifitseerimise kriteeriumid, mis puudutavad taotleja või pakkuja isiklikku olukorda — Sotsiaalkindlustusmaksetega seonduvad kohustused — Mõiste raske rikkumine — Maksmisele kuuluvate ja makstud summade vahe üle 100 euro ja suurem kui 5 % maksmisele kuuluvatest summadest)

4

2014/C 315/06

Kohtuasi C-421/12: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 10. juuli 2014. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Belgia Kuningriik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Tarbijakaitse — Ebaausad kaubandustavad — Direktiiv 2005/29/EÜ — Täielik ühtlustamine — Vabade elukutsete esindajate, hambaarstide ja kinesioloogide väljaarvamine — Allahindluste pakkumise viisid — Teatavate rändkaubandustegevuse vormide piiramine või keelamine)

5

2014/C 315/07

Kohtuasi C-472/12: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 17. juuli 2014. aasta otsus (Corte suprema di cassazione eelotsusetaotlus – Itaalia) – Panasonic Italia SpA, Panasonic Marketing Europe GmbH, Scerni Logistics S.r.l. versus Agenzia delle Dogane di Milano (Eelotsusetaotlus — Määrus (EMÜ) nr 2658/87 — Ühine tollitariifistik — Tariifne klassifitseerimine — Kombineeritud nomenklatuur — Rubriigid 8471 ja 8528 — Plasmakuvarid — Arvutikuvari kasutuseesmärk — Telerikuvari võimalik kasutuseesmärk pärast videokaardi sisestamist)

5

2014/C 315/08

Kohtuasi C-553/12 P: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 17. juuli 2014. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI), Kreeka Vabariik, Energeiaki Thessalonikis AE, Elliniki Energeia kai Anaptyxi AE (H.E. & D.S.A.) (Apellatsioonkaebus — Konkurents — EÜ artikkel 82 ja EÜ artikli 86 lõige 1 — Kreeka Vabariigi poolt riigi osalusega äriühingule pruunsöemaardlate uurimiseks ja kaevandamiseks antud eelisõiguste säilitamine — Nende õiguste teostamine — Konkurentsieelis pruunsöe tarnimise turul ja elektrienergia hulgimüügiturul — Turgu valitseva seisundi säilitamine, laiendamine või tugevdamine)

6

2014/C 315/09

Kohtuasi C-554/12 P: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 17. juuli 2014. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI), Kreeka Vabariik (Apellatsioonkaebus — Konkurents — EÜ artikli 86 lõige 3 — Kreeka Vabariigi poolt riigi osalusega äriühingule pruunsöemaardlate uurimiseks ja kaevandamiseks antud eelisõiguste säilitamine — Rikkumine — Otsus — Vastuolu liidu õigusega — Hilisem otsus — Erimeetmete rakendamine — Rikkumise konkurentsivastase mõju leevendamine — Tühistamishagi)

7

2014/C 315/10

Kohtuasi C-600/12: Euroopa Kohtu (viies koda) 17. juuli 2014. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Kreeka Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Keskkond — Jäätmekäitlus — Direktiivid 2008/98/EÜ, 1999/31/EÜ ja 92/43/EMÜ — Jäätmete ladestamine Zakynthose saarel — Zakynthose mererahvuspark — Natura 2000 ala — Merikilpkonn Caretta caretta — Keskkonnanõuete kehtivusaja pikendamine — Vastavusse viimise kava puudumine — Prügila käitamine — Häired — Prügila ülekoormamine — Nõrgvee imbumine pinnasesse — Ebapiisav kate ja jäätmete levimine — Prügila laiendamine)

7

2014/C 315/11

Kohtuasi C-48/13: Euroopa Kohtu (suurkoda) 17. juuli 2014. aasta otsus (Østre Landsreti eelotsusetaotlus – Taani) – Nordea Bank Danmark A/S versus Skatteministeriet (Maksuõigusnormid — Asutamisvabadus — Riiklik tulumaks — Kontsernide maksustamine — Siseriiklike äriühingute välismaal asuvate püsivate tegevuskohtade tegevuse maksustamine — Topeltmaksustamise vältimine maksu mahaarvamise kaudu (mahaarvamismeetod) — Eelnevalt arvesse võetud kahjumi tagantjärele maksustamine püsiva tegevuskoha võõrandamisel samasse kontserni kuuluvale äriühingule, kelle suhtes asjaomane liikmesriik oma maksustamispädevust ei teosta)

8

2014/C 315/12

Liidetud kohtuasjad C-58/13 ja C-59/13: Euroopa Kohtu (suurkoda) 17. juuli 2014. aasta otsus (Consiglio Nazionale Forense eelotsusetaotlus – Itaalia) – Angelo Alberto Torresi (C-58/13), Pierfrancesco Torresi (C-59/13) versus Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Macerata (Eelotsusetaotlus — Isikute vaba liikumine — Advokaadi kutsealale pääsemine — Võimalus keelduda liikmesriigi sellise kodaniku kandmisest advokatuuri registrisse, kes on advokaadi kutsekvalifikatsiooni saanud teises liikmesriigis — Õiguste kuritarvitamine)

9

2014/C 315/13

Kohtuasi C-83/13: Euroopa Kohtu (suurkoda) 8. juuli 2014. aasta otsus (Arbetsdomstolen’i eelotsusetaotlus – Rootsi) – Fonnship A/S, Svenska Transportarbetareförbundet versus Svenska Transportarbetareförbundet, Fonnship A/S, Facket för Service och Kommunikation (SEKO) (Meretransport — Teenuste osutamise vabadus — Määrus (EMÜ) nr 4055/86 — Kohaldatavus Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) liikmesriigist või liikmesriiki toimuvale mereveole laevaga, mis sõidab kolmanda riigi lipu all — Niisuguse liikmesriigi sadamas toimunud kollektiivne survetegevus nendel laevadel töötavate kolmandate riikide kodanike toetuseks — Nende töötajate kodakondsuse ja laevade riikkondsuse mõju puudumine liidu õiguse kohaldatavusele)

9

2014/C 315/14

Kohtuasi C-126/13 P: Euroopa Kohtu (teine koda) 10. juuli 2014. aasta otsus – BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (Apellatsioonkaebus — Ühenduse kaubamärk — Määrus (EÜ) nr 207/2009 — Artikli 7 lõike 1 alapunkt c — Kirjeldavus — Sõnamärgi ecoDoor registreerimisest keeldumine — Toote osa omadused)

10

2014/C 315/15

Kohtuasi C-138/13: Euroopa Kohtu (teine koda) 10. juuli 2014. aasta otsus (Verwaltungsgericht Berlini eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Naime Dogan versus Saksamaa Liitvabariik (Eelotsusetaotlus — EMÜ-Türgi assotsiatsioonileping — Lisaprotokoll — Artikli 41 lõige 1 — Türgi kodanike pereliikmete riigis elamise õigus — Siseriiklikud õigusnormid, mis nõuavad riigi territooriumile siseneda soovivalt pereliikmelt algtaseme keeleoskuse tõendamist — Lubatavus — Direktiiv 2003/86/EÜ — Perekonna taasühinemine — Artikli 7 lõige 2 — Kooskõla)

11

2014/C 315/16

Kohtuasi C-141/13 P: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 17. juuli 2014. aasta otsus – Reber Holding GmbH & Co. KG versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), Wedl & Hofmann GmbH (Apellatsioonkaebus — Ühenduse kaubamärk — Kujutismärk Walzer Traum — Siseriikliku sõnamärgi Walzertraum omaniku vastulause — Mõiste „kaubamärgi tegelik kasutamine” — Varasemate otsuste arvessevõtmata jätmine — Võrdse kohtlemise põhimõte)

11

2014/C 315/17

Kohtuasi C-173/13: Euroopa Kohtu (neljas koda) 17. juuli 2014. aasta otsus (Cour administrative d'appel de Lyon’i eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – Maurice Leone, Blandine Leone versus Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (Sotsiaalpoliitika — EÜ artikkel 141 — Meeste ja naiste võrdne tasustamine — Ennetähtaegselt pensionile jäämine koos võimalusega saada kohe pensioni — Staažilisa pensioni arvutamise eesmärgil — Eelised, millest saavad kasu peamiselt naisametnikud — Kaudne diskrimineerimine — Objektiivne põhjendus — Tõeline huvi saavutada väidetud eesmärk — Ühtne rakendamine — EÜ artikli 141 lõige 4 — Meetmed, mille eesmärk on heastada halvemusi naiste tööalases karjääris — Kohaldamatus)

12

2014/C 315/18

Kohtuasi C-183/13: Euroopa Kohtu (neljas koda) 10. juuli 2014. aasta otsus (Supremo Tribunal Administrativo eelotsusetaotlus – Portugal) – Fazenda Pública versus Banco Mais SA (Maksustamine — Käibemaks — Direktiiv 77/388/EMÜ — Artikli 17 lõike 5 kolmanda lõigu punkt c — Artikkel 19 — Sisendkäibemaksu mahaarvamine — Liisingutehingud — Segakasutusega kaubad ja teenused — Mahaarvatava osa arvutamise eeskiri, mida tuleb kasutada — Erand — Tingimused)

13

2014/C 315/19

Kohtuasi C-198/13: Euroopa Kohtu (viies koda) 10. juuli 2014. aasta otsus (Juzgado de lo Social no1 de Benidormi eelotsusetaotlus – Hispaania) – Víctor Manuel Julián Hernández jt versus Puntal Arquitectura SL jt (Töötajate kaitse tööandja maksejõuetuse korral — Direktiiv 2008/94/EÜ — Kohaldamisala — Tööandja õigus nõuda liikmesriigilt hüvitist töötajale makstud töötasu eest viimase algatatud vallandamise vaidlustamise menetluse ajal alates 60 tööpäeva möödumisest nimetatud kaebuse esitamisest — Õiguse puudumine hüvitisele vallandamise tühisuse korral — Töötaja subrogatsioon tööandja õiguses saada viimase ajutise maksejõuetuse korral hüvitist — Tühiselt vallandatud töötajate diskrimineerimine — Euroopa Liidu põhiõiguste harta — Kohaldamisala — Artikkel 20)

13

2014/C 315/20

Kohtuasi C-213/13: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 10. juuli 2014. aasta otsus (Consiglio di Stato eelotsusetaotlus – Itaalia) – Impresa Pizzarotti & C. Spa versus Comune di Bari, Giunta comunale di Bari, Consiglio comunale di Bari (Eelotsusetaotlus — Ehitustööde riigihange — Direktiiv 93/37/EMÜ — Tulevikus ehitatavate hoonete „üürileandmise kohustuse võtmise” akt — Siseriikliku kohtu otsus, millel on kohtuotsuse seadusjõud — Kohtuotsuse seadusjõu ulatus olukorras, kus esineb vastuolu liidu õigusega)

14

2014/C 315/21

Kohtuasi C-220/13 P: Euroopa Kohtu (esimene koda) 10. juuli 2014. aasta otsus – Kalliopi Nikolaou versus Eurooa Liidu Kontrollkoda (Apellatsioonkaebus — Lepinguväline vastutus — Kontrollikoja tegevusetus — Kahjuhüvitise nõue — Süütuse presumptsiooni põhimõte — Lojaalse koostöö põhimõte — Pädevus — Esialgse uurimise käik)

15

2014/C 315/22

Kohtuasi C-244/13: Euroopa Kohtu (teine koda) 10. juuli 2014. aasta otsus (High Court of Ireland’i eelotsusetaotlus – Iirimaa) – Ewaen Fred Ogieriakhi versus Minister for Justice and Equality, Iirimaa, Attorney General, An Post (Eelotsusetaotlus — Direktiiv 2004/38/EÜ — Artikli 16 lõige 2 — Alaline elamisõigus kolmanda riigi kodaniku puhul, kes on liidu kodaniku pereliige — Abikaasade kooselu lõppemine — Kohene kooselu alustamine teiste elukaaslastega viie aasta pikkuse pideva elamisperioodi jooksul — Määrus (EMÜ) nr 1612/68 — Artikli 10 lõige 3 — Tingimused — Liidu õiguse rikkumine liikmesriigi poolt — Asjaomase rikkumise laadi analüüs — Eelotsusetaotluse esitamise vajadus)

15

2014/C 315/23

Kohtuasi C-272/13: Euroopa Kohtu (kuues koda) 17. juuli 2014. aasta otsus (Commissione Tributaria Regionale per la Toscana eelotsusetaotlus – Itaalia) – Equoland Soc. coop. arl versus Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Livorno (Eelotsusetaotlus — Käibemaks — Kuues direktiiv 77/388/EMÜ — Direktiiv 2006/112/EÜ — Selliste kaupade impordi maksuvabastus, mis suunatakse mõnele muule ladustamisprotseduurile kui tolliprotseduur — Kohustus kaup lattu viia füüsiliselt — Täitmata jätmine — Kohustus tasuda käibemaksu hoolimata asjaolust, et see on pöördmaksustamise korra kohaselt juba tasutud)

16

2014/C 315/24

Kohtuasi C-307/13: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 10. juuli 2014. aasta otsus (Helsingborgs tingsrätt’i eelotsusetaotlus – Rootsi) – kriminaalasi Lars Ivanssoni, Carl-Rudolf Palmgreni, Kjell Otto Pehrssoni, Håkan Rosengreni süüdistuses (Eelotsusetaotlus — Siseturg — Direktiiv 98/34/EÜ — Artikli 8 lõike 1 kolmas lõik — Tehnilistest standarditest ja eeskirjadest teatamise kord — Mõiste „tehnilised eeskirjad” — Munakanad — Tehniliste eeskirjade jõustumiseks algselt planeeritud rakendamise ajakava lühendamine — Teatamise kohustus — Tingimused — Lahknevad keeleversioonid)

17

2014/C 315/25

Liidetud kohtuasjad C-325/13 P ja C-326/13 P: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 10. juuli 2014. aasta otsus – Peek & Cloppenburg KG versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), Peek & Cloppenburg KG (Apellatsioonkaebus — Ühenduse kaubamärk — Sõnamärk Peek & Cloppenburg — Kaubandusliku nime „Peek & Cloppenburg” teise omaniku vastulause — Registreerimisest keeldumine)

18

2014/C 315/26

Kohtuasi C-338/13: Euroopa Kohtu (teine koda) 17. juuli 2014. aasta otsus (Verwaltunsgerichtshofi eelotsusetaotlus – Austria) – Marjan Noorzia versus Bundesministerin für Inneres (Eelotsusetaotlus — Perekonnaga taasühinemise õigus — Direktiiv 2003/86/EÜ — Artikli 4 lõige 5 — Siseriiklikud õigusnormid, mille kohaselt peavad perekonna taasühinemist taotlev isik ja tema abikaasa olema perekonna taasühinemise taotluse esitamise ajal vähemalt 21-aastased — Kooskõlaline tõlgendamine)

18

2014/C 315/27

Liidetud kohtuasjad C-358/13 ja C-181/14: Euroopa Kohtu (neljas koda) 10. juuli 2014. aasta otsus (Bundesgerichtshofi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – kriminaalasi Markus D. (C-358/13) ja G. (C-181/14) süüdistuses (Inimtervishoius kasutatavad ravimid — Direktiiv 2001/83/EÜ — Kohaldamisala — Mõiste „ravim” tõlgendamine — Füsioloogilise talitluse modifitseerimise võimega seotud kriteeriumi ulatus — Aromaatsete taimede ja kannabinoidide baasil valmistatud toode — Väljaarvamine)

19

2014/C 315/28

Kohtuasi C-391/13 P: Euroopa Kohtu (kuues koda) 10. juuli 2014. aasta otsus – Kreeka Vabariik versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — EAGGF, EAGF ja EAFRD — Euroopa Liidu rahastamisest välja jäetud kulud — Oliiviõli — Põllukultuurid — Ilmne hindamisviga — Kindla korrektsioonimäära suurendamine korduva rikkumise tõttu — Ühise põllumajanduspoliitika reformi mõju kindla määraga korrektsioonile — Proportsionaalsus — Oliivikasvatuse GIS-süsteemi loomiseks mõeldud kulutuste laad)

19

2014/C 315/29

Kohtuasi C-420/13: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 10. juuli 2014. aasta otsus (Bundespatentgerichti eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Netto Marken Discount AG & Co. KG. versus Deutsches Patent- und Markenamt (Eelotsusetaotlus — Kaubamärgid — Direktiiv 2008/95/EÜ — Nende kaupade ja teenuste määratlemine, mille jaoks kaubamärgikaitset taotletakse — Selguse ja täpsuse nõuded — Nizza klassifikatsioon — Jaekaubandus — Teenuste komplekteerimine)

20

2014/C 315/30

Kohtuasi C-421/13: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 10. juuli 2014. aasta otsus (Bundespatentgerichti eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Apple, Inc. versus Deutsches Patent- und Markenamt (Eelotsusetaotlus — Kaubamärgid — Direktiiv 2008/95/EÜ — Artiklid 2 ja 3 — Tähised, mis võivad moodustada kaubamärgi — Eristusvõime — Esinduskaupluse („flagship store”) sisustuse kujutise joonis — Registreerimine kaubamärgina „teenuste” jaoks, mis on seotud selles kaupluses müügil olevate kaupadega)

20

2014/C 315/31

Kohtuasi C-438/13: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 17. juuli 2014. aasta otsus (Curtea de Apel Bucureşti – Rumeenia eelotsusetaotluse) – SC BCR Leasing IFN SA versus Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor (Käibemaks — Direktiiv 2006/112/EÜ — Artiklid 16 ja 18 — Kapitalirent — Vara, mis on liisingulepingu ese — Vara, mida liisinguandja pärast liisingulepingu ülesütlemist tagasi ei saanud — Puuduolev kaup)

21

2014/C 315/32

Kohtuasi C-469/13: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 17. juuli 2014. aasta otsus (Tribunale di Verona – Itaalia eelotsusetaotlus) – Shamim Tahir versus Ministero dell'Interno, Questura di Verona (Eelotsusetaotlus — Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala — Direktiiv 2003/109/EÜ — Artikkel 2, artikli 4 lõige 1, artikli 7 lõige 1 ja artikkel 13 — Pikaajalise elaniku EL elamisluba — Saamise tingimused — Seaduslik ja pidev viibimine vastuvõtvas liikmesriigis viie aasta jooksul enne loataotluse esitamist — Pikaajalise elanikuga perekondlikult seotud isik — Soodsamad siseriiklikud õigus- ja haldusnormid — Tagajärjed)

22

2014/C 315/33

Liidetud kohtuasjad C-473/13 ja C-514/13: Euroopa Kohtu (suurkoda) 17. juuli 2014. aasta otsus (Bundesgerichtshof, Landgericht München I eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Adala Bero vs. Regierungspräsidium Kassel (C-473/13), Ettayebi Bouzalmate versus Kreisverwaltung Kleve (C-514/13) (Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala — Direktiiv 2008/115/EÜ — Ühised nõuded ja kord liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel — Artikli 16 lõige 1 — Kinnipidamine väljasaatmise eesmärgil — Kinnipidamine vanglas — Kolmandate riikide kodanike spetsiaalsesse kinnipidamisasutusse paigutamise võimatus — Niisuguse kinnipidamisasutuse puudumine liidumaal, kus kolmanda riigi kodanikku kinni peetakse)

22

2014/C 315/34

Kohtuasi C-474/13: Euroopa Kohtu (suurkoda) 17. juuli 2014. aasta otsus (Bundesgerichtshofi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Thi Ly Pham versus Stadt Schweinfurt, Amt für Meldewesen und Statistik (Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala — Direktiiv 2008/115/EÜ — Ühised nõuded ja kord liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel — Artikli 16 lõige 1 — Kinnipidamine väljasaatmise eesmärgil — Kinnipidamine vanglas — Võimalus paigutada kinnipidamise eesmärgil tavaliste vangidega kokku kolmanda riigi kodanik, kes on selleks andnud oma nõusoleku)

23

2014/C 315/35

Kohtuasi C-480/13: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 17. juuli 2014. aasta otsus (Finanzgericht Hamburgi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Sysmex Europe GmbH versus Hauptzollamt Hamburg-Hafen (Eelotsusetaotlus — Tariifne klassifitseerimine — Ühine tollitariifistik — Kombineeritud nomenklatuur — Rubriigid 3204, 3212 ja 3822 — Valgete vereliblede analüüsimiseks mõeldud aine, mis keemilise reaktsiooni ja laserkiirega mõjutamise tulemusel fluorestseerub)

24

2014/C 315/36

Kohtuasi C-481/13: Euroopa Kohtu (neljas koda) 17. juuli 2014. aasta otsus (Oberlandesgericht Bamberg’i eelotsusetaotlus – Saksamaa) – kriminaalasi Mohammad Ferooz Qurbani süüdistuses (Eelotsusetaotlus — 28. juuli 1951. aasta Genfi pagulasseisundi konventsioon — Artikkel 31 — Kolmanda riigi kodanik, kes on sisenenud liikmesriiki pärast teise liikmesriigi läbimist — Välismaalase ebaseaduslikult üle piiri toimetaja teenuste kasutamine — Seadusliku aluseta riiki sisenemine ja seal viibimine — Võltsitud passi esitamine — Kriminaalkaristused — Euroopa Kohtu pädevuse puudumine)

24

2014/C 315/37

Arvamus 1/14: Arvamuse taotlus, mille on ELTL artikli 218 lõike 11 alusel esitanud Malta Vabariik

25

2014/C 315/38

Kohtuasi C-169/14: Euroopa Kohtu (esimene koda) 17. juuli 2014. aasta otsus (Audiencia Provincial de Castellóni eelotsusetaotlus – Hispaania) – Juan Carlos Sánchez Morcillo, María del Carmen Abril García versus Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (Eelotsusetaotlus — Direktiiv 93/13/EMÜ — Artikkel 7 — Euroopa Liidu põhiõiguste harta — Artikkel 47 — Tarbijalepingud — Hüpoteeklaenu leping — Ebaõiglased tingimused — Hüpoteegiga tagatud nõude täitemenetlus — Kaebeõigus)

25

2014/C 315/39

Kohtuasi C-264/14: Euroopa Kohtu (kuues koda) 26. juuni 2014. aasta määrus (Tribunal do Trabalho de Porto – Portugal eelotsusetaotlus) – Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins versus Fidelidade Mundial – Companhia de Seguros, SA (Eelotsusetaotlus — Kodukorra artikli 53 lõige 2 — Euroopa Liidu põhiõiguste harta — Siseriiklikud õigusnormid, millega kehtestatakse palga vähendamine teatud avaliku sektori töötajatele — Liidu õiguse rakendamata jätmine — Ilmne Euroopa Kohtu pädevuse puudumine)

26

2014/C 315/40

Kohtuasi C-552/12: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 19. juuni 2014. aasta määrus – Kreeka Vabariik versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — EAGGF, EAGF ja EAFRD — Euroopa Liidu rahastamisest välja jäetud kulutused — Kreeka Vabariigi tehtud kulutused)

26

2014/C 315/41

Kohtuasi C-71/13 P: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 15. juuli 2014. aasta määrus – Kreeka Vabariik versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — EAGGF, EAGF ja EAFRD — Euroopa Liidu rahastamisest välja jäetud kulutused — Kreeka Vabariigi tehtud kulutused)

27

2014/C 315/42

Kohtuasi C-102/13: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 3. juuli 2014. aasta määrus – Saksamaa Liitvabariik versus komisjon (Apellatsioonkaebus — Tühistamishagi — Hagi esitamise tähtaeg — Liikmesriigi alalisele esindusele komisjoni otsusest teatamise nõuetekohasus — Teatamise kuupäeva kindlakstegemine — Euroopa Kohtu kodukord — Artikkel 181 — Ilmselgelt põhjendamatu apellatsioonkaebus)

27

2014/C 315/43

Kohtuasi C-370/13: Euroopa Kohtu (kuues koda) 19. juuni 2014. aasta määrus (Naczelny Sąd Administracyjny eelotsusetaotlus – Poola) – Henryk Teisseyre, Jan Teisseyre versus Minister Skarbu Państwa (Eelotsusetaotlus — ELTL artikkel 18 — Liidu kodakondsus — Diskrimineerimiskeeld — Hüvitis väljapool asjaomase liikmesriigi praeguseid piire mahajäetud kinnisvara eest — Kodakondsusnõue — Seose puudumine liidu õigusega — Ilmne Euroopa Kohtu pädevuse puudumine)

28

2014/C 315/44

Kohtuasi C-427/13: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 17. juuli 2014. aasta määrus (Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture eelotsusetaotlus – Itaalia) – Emmeci Srl versus Cotral SpA (Eelotsusetaotlus — Euroopa Kohtu kodukorra artikli 53 lõige 2 — Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture — ELTL artikkel 267 — Mõiste „siseriiklik kohus” — Euroopa Kohtu pädevuse puudumine)

28

2014/C 315/45

Kohtuasi C-450/13 P: Euroopa Kohtu (kuues koda) 19. juuni 2014. aasta määrus – Donaldson Filtration Deutschland GmbH versus ultra air GmbH, Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (Apellatsioonkaebus — Ühenduse kaubamärk — Sõnamärk ultrafilter international — Kehtetuks tunnistamise taotlus — Õiguste kuritarvitamine)

29

2014/C 315/46

Kohtuasi C-459/13: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 17. juuli 2014. aasta määrus (Najvyšší súd’i eelotsusetaotlus – Slovakkia) – Milica Široká versus Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (Eelotsusetaotlus — Rahvatervise kaitse — Siseriiklikud õigusnormid, mis näevad ette alaealiste laste vaktsineerimise kohustuse — Vanemate õigus sellisest vaktsineerimisest keelduda — ELTL artikkel 168 — Euroopa Liidu põhiõiguste harta — Artiklid 33 ja 35 — Liidu õiguse kohaldamine — Puudumine — Ilmne Euroopa Kohtu pädevuse puudumine)

29

2014/C 315/47

Kohtuasi C-468/13 P: Euroopa Kohtu (kuues koda) 17. juuli 2014. aasta määrus – MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (Apellatsioonkaebus — Ühenduse kaubamärk — Määrus (EÜ) nr 207/2009 — Artikli 8 lõike 1 punkt b — Sõnamärk MOL Blue Card — Vastulause — Registreerimisest keeldumine)

30

2014/C 315/48

Kohtuasi C-643/13 P: Euroopa Kohtu (kuues koda) 17. juuli 2014. aasta määrus – Melkveebedrijf Overenk BV jt versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Lepinguväline vastutus — Määrus (EÜ) nr 1468/2006 — Maksude kehtestamine piima- ja piimatootesektoris — Ilmselge vastuvõetamatus)

30

2014/C 315/49

Kohtuasi C-654/13: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 17. juuli 2014. aasta määrus (Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság’i eelotsusetaotlus – Ungari) – Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó kft versus Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV) (Eelotsusetaotlus — Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 99 — Käibemaks — Direktiiv 2006/112/EÜ — Artikkel 183 — Käibemaksu enammakse tagastamine — Liikmesriigi kord, mis välistab viivitusintressi maksmise käibemaksu summalt, mille tagastamist ei saa mõistliku tähtaja jooksul nõuda, tulenevalt sellisest tingimusest, mis on tunnistatud liidu õigusega vastuolus olevaks — Võrdsuse põhimõte)

31

2014/C 315/50

Kohtuasi C-670/13 P: Euroopa Kohtu (kuues koda) 19. juuni 2014. aasta määrus – The Cartoon Network, Inc. versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), Boomerang TV, SA (Apellatsioonkaebus — Ühenduse kaubamärk — Ühenduse sõnamärgi BOOMERANG taotlus — Varasem ühenduse kujutismärk Boomerang TV — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus)

31

2014/C 315/51

Kohtuasi C-19/14: Euroopa Kohtu (kuues koda) 3. juuli 2014. aasta määrus (Sozialgericht Duisburgi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Ana-Maria Talasca, Angelina Marita Talasca versus Stadt Kevelaer (Eelotsusetaotlus — Euroopa Kohtu kodukorra artikli 53 lõige 2 ja artikkel 94 — Piisavate täpsustuste puudumine põhikohtuasja faktilise ja õigusliku tausta kohta ja põhjuste kohta, mis selgitavad, miks eelotsuse küsimusele vastamine on vajalik — Ilmselge vastuvõetamatus)

32

2014/C 315/52

Kohtuasi C-45/14: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 19. juuni 2014. aasta määrus – (Fővárosi Ítélőtábla eelotsusetaotlus – Ungari) – kriminaalasi István Balázsi ja Dániel Pappi süüdistuses (Eelotsusetaotlus — Põhiõigused — Euroopa Liidu põhiõiguste harta — Artiklid 47, 50 ja 54 — Liidu õiguse kohaldamine — Puudumine — Euroopa Kohtu pädevuse ilmselge puudumine)

32

2014/C 315/53

Kohtuasi C-92/14: Euroopa Kohtu (kuues koda) 3. juuli 2014. aasta määrus (Judecătoria Câmpulung’i eelotsusetaotlus – Rumeenia) – Liliana Tudoran, Florin Iulian Tudoran, Ilie Tudoran versus SC Suport Colect SRL (Eelotsusetaotlus — Direktiivid 93/13/EMÜ ja 2008/48/EÜ — Ajaline ja esemeline kohaldamine — Asjaolud, mis leidsid aset enne Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga — Euroopa Liidu põhiõiguste harta — Liidu õiguse kohaldamine — Puudumine — Ilmselge pädevuse puudumine — ELTL artiklid 49 ja 56 — Ilmselge vastuvõetamatus)

33

2014/C 315/54

Kohtuasi C-22/14 P: Three-N-Products Private Ltd 17. jaanuari 2014. aasta apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 7. novebri 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas T-63/13: Three-N-Products Private Ltd versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

33

2014/C 315/55

Kohtuasi C-107/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Commissione tributaria regionale della Lombardia (Itaalia) 4. veebruaril 2014 – 3D I srl versus Agenzia delle Entrate Ufficio di Cremona

34

2014/C 315/56

Kohtuasi C-262/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunalul Neamț (Rumeenia) 2. juunil 2014 – Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate în rezervă și în retragere (SCMD) jt versus Ministerul Finanțelor Publice prin Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Neamț

34

2014/C 315/57

Kohtuasi C-280/14 P: Itaalia Vabariigi 9. juunil 2014 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 28. märtsi 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas T-117/10: Itaalia Vabariik versus komisjon

35

2014/C 315/58

Kohtuasi C-283/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Finanzgericht Düsseldorf (Saksamaa) 11. juunil 2014 – CM Eurologistik GmbH versus Hauptzollamt Duisburg

36

2014/C 315/59

Kohtuasi C-284/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Finanzgericht Hamburg (Saksamaa) 11. juunil 2014 – Grünwald Logistik Service GmbH (GLS) versus Hauptzollamt Hamburg-Stadt

37

2014/C 315/60

Kohtuasi C-294/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Finanzgericht Hamburg (Saksamaa) 16. juunil 2014 – ADM Hamburg AG versus Hauptzollamt Hamburg-Stadt

37

2014/C 315/61

Kohtuasi C-299/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (Saksamaa) 17. juunil 2014. aastal – Vestische Arbeit Jobcenter Kreis Recklinghausen versus Jovanna Garcia-Nieto jt

38

2014/C 315/62

Kohtuasi C-304/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Ühendkuningriik) 24. juunil 2014. aastal – Secretary of State for the Home Department versus CS

39

2014/C 315/63

Kohtuasi C-319/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hoge Raad der Nederlanden (Madlamaad) 3. juulil 2014 – B&S Global Transit Center BV versus Staatssecretaris van Financiën

39

2014/C 315/64

Kohtuasi C-321/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht Krefeld (Saksamaa) 4. juulil 2014 – Colena AG versus Karnevalservice Bastian GmbH

40

2014/C 315/65

Kohtuasi C-322/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Ladgerichts Krefeld (Saksamaa) 4. juulil 2014. Aastal – Jaouad El Majdoub versus CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH

40

2014/C 315/66

Kohtuasi C-323/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rechtbank Noord-Holland (Madalmaad) 7. juulil 2014 – Helm AG versus Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Rotterdam Rijnmond

41

2014/C 315/67

Kohtuasi C-325/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hof van Beroep te Brussel (Belgia) 7. juulil 2014 – SBS Belgium NV versus Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM)

41

2014/C 315/68

Kohtuasi C-337/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Rüsselsheim (Saksamaa) 14. juulil 2014 – Elvira Mandl, Helmut Mandl versus Condor Flugdienst GmbH

42

2014/C 315/69

Kohtuasi C-358/14: 22. juulil 2014 esitatud hagi – Poola Vabariik versus Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu

42

2014/C 315/70

Kohtuasi C-360/14 P: Saksamaa Liitvabariigi 24. juulil 2014 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 14. mai 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas T-198/12: Saksamaa Liitvabariik versus Euroopa Komisjon

43

2014/C 315/71

Kohtuasi C-578/12: Euroopa Kohtu presidendi 5. juuni 2014. aasta määrus – El Corte Inglés, SA versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), Emilio Pucci International BV

44

2014/C 315/72

Kohtuasi C-582/12 P: Euroopa Kohtu presidendi 5. juuni 2014. aasta määrus – El Corte Inglés, SA versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), Emilio Pucci International BV

45

2014/C 315/73

Kohtuasi C-584/12: Euroopa Kohtu presidendi 5. juuni 2014. aasta määrus – El Corte Inglés, SA versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), Emilio Pucci International BV

45

2014/C 315/74

Kohtuasi C-86/13: Euroopa Kohtu presidendi 10. juuli 2014. aasta määrus – Euroopa Komisjon versus Euroopa Liidu Nõukogu: menetlusse astujad: Euroopa Parlament, Saksamaa Liitvabariik ja Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

45

2014/C 315/75

Kohtuasi C-248/13: Euroopa Kohtu presidendi 10. juuli 2014. aasta määrus – Euroopa Komisjon versus Euroopa Liidu Nõukogu, menetluses osalesid: Euroopa Parlament, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

45

2014/C 315/76

Kohtuasi C-431/13: Euroopa Kohtu neljanda koja presidendi 5. juuni 2014. aasta määrus (Landgericht Frankfurt am Maini eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Vietnam Airlines Co. Ltd versus Brigitta Voss, Klaus-Jürgen Voss

46

2014/C 315/77

Kohtuasi C-442/13: Euroopa Kohtu kolmanda koja presidendi 18. juuni 2014. aasta määrus (Oberster Gerichtshofi eelotsusetaotlus – Austria) – Sarah Nagy versus Marcel Nagy

46

2014/C 315/78

Kohtuasi C-451/13: Euroopa Kohtu presidendi 4. juuli 2014. aasta määrus (Bundesgerichtshofi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Gigaset AG versus SKW Stahl-Metallurgie GmbH, SKW Stahl-Metallurgie Holding AG

46

2014/C 315/79

Kohtuasi C-563/13: Euroopa Kohtu presidendi 12. juuni 2014. aasta määrus (Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósági eelotsusetaotlus – Ungari) – UPC DTH Sàrl versus Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

46

2014/C 315/80

Kohtuasi C-79/14: Euroopa Kohtu presidendi 19. juuni 2014. aasta määrus (Landgericht Hannover’i eelotsusetaotlus – Saksamaa) – TUIfly GmbH versus Harald Walter

47

 

Üldkohus

2014/C 315/81

Kohtuasi T-1/10 RENV: Üldkohtu 24. juuni 2014. aasta määrus – PPG ja SNF versus ECHA (Tühistamishagi — REACH — Akrüülamiidi määratlemine väga ohtliku ainena — Otsese puutumuse puudumine — Vastuvõetamatus)

48

2014/C 315/82

Kohtuasi T-271/10: Üldkohtu 10. juuli 2014. aasta määrus – H versus nõukogu jt (Tühistamishagi — Kahju hüvitamise nõue — Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — EUPM-i Bosnias ja Hertsegoviinas lähetatud riiklik ekspert — Üleviimise otsus — Üldkohtu pädevuse puudumine — Vastuvõetamatus)

48

2014/C 315/83

Kohtuasi T-224/12: Üldkohtu 25. juuni 2014. aasta määrus – Accorinti jt versus EKP (Tühistamishagi — Majandus- ja rahapoliitika — Euroopa Keskpank — Riikide keskpangad — Kreeka valitsemissektori võla restruktureerimine — Kreeka Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkus eurosüsteemi rahapoliitilisteks operatsioonideks — Piisava krediidikvaliteedi künnise hoidmine kõlblikkuse säilitamiseks — Tagatise kvaliteedi parandamine väärtpaberite väljaostmise kavaga riikide keskpankade kasuks — Erasektori võlausaldajad — Teatavate õiguslike tagajärgede omistamine vaidlustatud aktile — Põhjendatud huvi puudumine — Otsese puutumuse puudumine — Vastuvõetamatus)

49

2014/C 315/84

Kohtuasi T-268/12: Üldkohtu 19. juuni 2014. aasta määrus – Suwaid versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Teatavate isikute ja üksuste suhtes võetud piiravad meetmed seoses olukorraga Süürias — Esindatuse puudumine — Hageja tegevusetus — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

50

2014/C 315/85

Kohtuasi T-202/13: Üldkohtu 7. juuli 2014. aasta määrus – Group’Hygiène versus komisjon (Tühistamishagi — Keskkond — Direktiiv 94/62/EÜ — Pakendid ja pakendijäätmed — Direktiiv 2013/2/EL — Elastsesse materjali mähitud torud ja silindrid — Otsese puutumuse puudumine — Vastuvõetamatus)

50

2014/C 315/86

Kohtuasi T-217/13: Üldkohtu 5. juuni 2014. aasta määrus – Saf-Holland versus Siseturu Ühtlustamise Amet (INTEGRAL) (Ühenduse kaubamärk — Registreerimisest keeldumine — Registreerimistaotluse tagasivõtmine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

51

2014/C 315/87

Kohtuasi T-223/13: Üldkohtu 7. juuli 2014. aasta määrus – Cofresco Frischhalteprodukte versus komisjon (Tühistamishagi — Keskkond — Direktiiv 94/62/EÜ — Pakendid ja pakendijäätmed — Direktiiv 2013/2/EL — Elastsesse materjali mähitud torud ja silindrid — Otsese puutumuse puudumine — Vastuvõetamatus)

52

2014/C 315/88

Kohtuasi T-224/13: Üldkohtu 7. juuli 2014. aasta määrus – Melitta France versus komisjon (Tühistamishagi — Keskkond — Direktiiv 94/62/EÜ — Pakendid ja pakendijäätmed — Direktiiv 2013/2/EL — Elastsesse materjali mähitud torud ja silindrid — Otsese puutumuse puudumine — Vastuvõetamatus)

52

2014/C 315/89

Kohtuasi T-231/13: Üldkohtu 7. juuli 2014. aasta määrus – Wepa Lille versus komisjon (Tühistamishagi — Keskkond — Direktiiv 94/62/EÜ — Pakendid ja pakendijäätmed — Direktiiv 2013/2/EL — Elastsesse materjali mähitud torud ja silindrid — Otsese puutumuse puudumine — Vastuvõetamatus)

53

2014/C 315/90

Kohtuasi T-232/13: Üldkohtu 7. juuli 2014. aasta määrus – SCA Hygiène Products versus komisjon (Tühistamishagi — Keskkond — Direktiiv 94/62/EÜ — Pakendid ja pakendijäätmed — Direktiiv 2013/2/EL — Elastsesse materjali mähitud torud ja silindrid — Otsese puutumuse puudumine — Vastuvõetamatus)

53

2014/C 315/91

Kohtuasi T-233/13: Üldkohtu 7. juuli 2014. aasta määrus – Paul Hartmann versus komisjon (Tühistamishagi — Keskkond — Direktiiv 94/62/EÜ — Pakendid ja pakendijäätmed — Direktiiv 2013/2/EL — Elastsesse materjali mähitud torud ja silindrid — Otsese puutumuse puudumine — Vastuvõetamatus)

54

2014/C 315/92

Kohtuasi T-234/13: Üldkohtu 7. juuli 2014. aasta määrus – Lucart France versus komisjon (Tühistamishagi — Keskkond — Direktiiv 94/62/EÜ — Pakendid ja pakendijäätmed — Direktiiv 2013/2/EL — Elastsesse materjali mähitud torud ja silindrid — Otsese puutumuse puudumine — Vastuvõetamatus)

55

2014/C 315/93

Kohtuasi T-235/13: Üldkohtu 7. juuli 2014. aasta määrus – Gopack versus komisjon (Tühistamishagi — Keskkond — Direktiiv 94/62/EÜ — Pakendid ja pakendijäätmed — Direktiiv 2013/2/EL — Elastsesse materjali mähitud torud ja silindrid — Otsese puutumuse puudumine — Vastuvõetamatus)

55

2014/C 315/94

Kohtuasi T-236/13: Üldkohtu 7. juuli 2014. aasta määrus – CMC France versus komisjon (Tühistamishagi — Keskkond — Direktiiv 94/62/EÜ — Pakendid ja pakendijäätmed — Direktiiv 2013/2/EL — Elastsesse materjali mähitud torud ja silindrid — Otsese puutumuse puudumine — Vastuvõetamatus)

56

2014/C 315/95

Kohtuasi T-237/13: Üldkohtu 7. juuli 2014. aasta määrus – SCA Tissue France versus komisjon (Tühistamishagi — Keskkond — Direktiiv 94/62/EÜ — Pakendid ja pakendijäätmed — Direktiiv 2013/2/EL — Elastsesse materjali mähitud torud ja silindrid — Otsese puutumuse puudumine — Vastuvõetamatus)

56

2014/C 315/96

Kohtuasi T-238/13: Üldkohtu 7. juuli 2014. aasta määrus – Delipapier versus komisjon (Tühistamishagi — Keskkond — Direktiiv 94/62/EÜ — Pakendid ja pakendijäätmed — Direktiiv 2013/2/EL — Elastsesse materjali mähitud torud ja silindrid — Otsese puutumuse puudumine — Vastuvõetamatus)

57

2014/C 315/97

Kohtuasi T-243/13: Üldkohtu 7. juuli 2014. aasta määrus – ICT versus komisjon (Tühistamishagi — Keskkond — Direktiiv 94/62/EÜ — Pakendid ja pakendijäätmed — Direktiiv 2013/2/EL — Elastsesse materjali mähitud torud ja silindrid — Otsese puutumuse puudumine — Vastuvõetamatus)

58

2014/C 315/98

Kohtuasi T-244/13: Üldkohtu 7. juuli 2014. aasta määrus – Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica versus komisjon (Tühistamishagi — Keskkond — Direktiiv 94/62/EÜ — Pakendid ja pakendijäätmed — Direktiiv 2013/2/EL — Elastsesse materjali mähitud torud ja silindrid — Otsese puutumuse puudumine — Vastuvõetamatus)

58

2014/C 315/99

Kohtuasi T-288/13 P: Üldkohtu 26. mai 2014. aasta määrus – AK versus komisjon (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Ametnikud — Hindamine — Karjääriarengu aruanne — Hindamisperioodid 2001/2002, 2004, 2005 ja 2008 — Karjääriarengu aruande koostamine hilinenult — Mittevaraline kahju — Edutamisvõimaluse kaotamine — Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt põhjendamatu apellatsioonkaebus)

59

2014/C 315/00

Kohtuasi T-305/13 R: Üldkohtu presidendi 13. juuni 2014. aasta määrus – SACE ja SACE BT versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Riigiabi — Kapitalisüstid kindlustusandjale avalik-õiguslikult emaettevõtjalt — Otsus, millega abi tunnistatakse siseturuga kokkusobimatuks ja kohustatakse see tagasi nõudma — Täitmise peatamise taotlus — Kiireloomulisus — Fumus boni iuris — Huvide kaalumine)

60

2014/C 315/01

Kohtuasi T-315/13: Üldkohtu 16. juuli 2014. aasta määrus – Kompas MTS versus parlament jt (Kahju hüvitamise nõue — Kahju, mis on väidetavalt tekkinud tubakatoodete valmistamist, esitlemist ja müüki käsitleva direktiivi Austria õigusesse ülevõtmise tulemusel — Tubakatoodete märgistamine — Tubakatoodete impordipiirangud — Ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi)

60

2014/C 315/02

Kohtuasi T-356/13 P: Üldkohtu 14. juuli 2014. aasta määrus – Lebedef versus komisjon (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Ametnikud — Distsiplinaarmenetlus — Distsiplinaarkaristus — Palgaastme alandamine — Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt põhjendamata apellatsioonkaebus)

61

2014/C 315/03

Kohtuasi T-503/13 P: Üldkohtu 19. juuni 2014. aasta määrus – Marcuccio versus komisjon (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Ametnikud — Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra artikkel 14 — Seadusega ette kindlaksmääratud kohtu põhimõte — Esimeses kohtuastmes hagi läbi vaatamata jätmine ilmselge vastuvõetamatuse tõttu — Faksi teel esitatud hagiavaldus, millel on advokaadi mitteomakäeline allkiri — Faksi teel esitatud hagiavalduse ja hiljem esitatud originaali samasuse puudumine — Hilinenult esitatud hagi — Taotlus tasuda teatud summa ühe neljandiku kohtukulude eest, mis tekkisid kohtuasja F-56/09 menetluses — Ilmselgelt põhjendamatu apellatsioonkaebus)

62

2014/C 315/04

Kohtuasi T-603/13: Üldkohtu 24. juuni 2014. aasta määrus – Léon Van Parys versus komisjon (Tühistamishagi — Tolliliit — Komisjoni taotlus täiendava teabe saamiseks Belgia ametivõimudelt — Selle taotluse kohta hagejale esitatav informatiivne kiri — Vaidlustatav akt — Vastuvõetamatus)

62

2014/C 315/05

Kohtuasi T-8/14: Üldkohtu 27. juuni 2014. aasta määrus – Mogyi Kft versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Just crunch it...) (Ühenduse kaubamärk — Apellatsioonikoja otsuse kehtetuks tunnistamine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

63

2014/C 315/06

Kohtuasi T-9/14: Üldkohtu 27. juuni 2014. aasta määrus – Mogyi versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Just crunch it...) (Ühenduse kaubamärk — Apellatsioonikoja otsuse tühistamine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

63

2014/C 315/07

Kohtuasi T-410/14 R: Üldkohtu presidendi 20. juuni 2014. aasta määrus – Wilders versus parlament ja nõukogu (Ajutiste meetmete kohaldamine — Euroopa Parlament — Euroopa Parlamendi liikmete valimist otsestel ja üldistel valimistel käsitlev akt — Euroopa parlamendi liikmelisuse kokkusobimatus riigi parlamendi liikmelisusega (topeltmandaadi keeld) — Ajutiste meetmete kohaldamise taotlus — Vorminõuete eiramine — Põhimenetluses lahendatava hagi ilmselge vastuvõetamatus — Vastuvõetamatus)

64

2014/C 315/08

Kohtuasi T-390/14: 3. juunil 2014 esitatud hagi – Établissement Amra versus Siseturu Ühtlustamise Amet (KJ KANGOO JUMPS XR)

64

2014/C 315/09

Kohtuasi T-395/14: 28. mail 2014 esitatud hagi – Best-Lock (Europe) versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Lego Juris (mängukujukese kuju)

65

2014/C 315/10

Kohtuasi T-396/14: 28. mail 2014 esitatud hagi – Best-Lock (Europe) versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Lego Juris (mängukujukese kuju)

66

2014/C 315/11

Kohtuasi T-440/14: 13. juunil 2014 esitatud hagi – Premo versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Prema Semiconductor (PREMO)

66

2014/C 315/12

Kohtuasi T-548/14: 24. juulil 2014 esitatud hagi – Hispaania versus komisjon

67

2014/C 315/13

Kohtuasi T-475/14: 17. juunil 2014 esitatud hagi – Prysmian ja Prysmian cavi e sistemi versus komisjon

68

2014/C 315/14

Kohtuasi T-548/14: 24. juulil 2014 esitatud hagi – Hispaania versus komisjon

69

2014/C 315/15

Kohtuasi T-580/14: 4. augustil 2014 esitatud hagi – Aduanas y Servicios Fornesa versus komisjon

70

2014/C 315/16

Kohtuasi T-420/09: Üldkohtu 22. mai 2014. aasta määrus – BSA versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) – Loblaws (PRÉSIDENT)

71

2014/C 315/17

Kohtuasi T-337/10: Üldkohtu 4. juuni 2014. aasta määrus – Seatech International jt versus nõukogu ja komisjon

72

2014/C 315/18

Kohtuasi T-557/11: Üldkohtu 20. juuni 2014. aasta määrus – Elsid jt versus komisjon

72

2014/C 315/19

Kohtuasi T-419/12: Üldkohtu 27. juuni 2014. aasta määrus – LVM versus komisjon

72

2014/C 315/20

Kohtuasi T-621/13: Üldkohtu 26. juuni 2014. aasta määrus – Pell Amar Cosmetics versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Alva Management (Pell amar dr. Ionescu – Calinesti)

72

2014/C 315/21

Kohtuasi T-651/13: Üldkohtu 2. juuni 2014. aasta määrus – Time versus Siseturu Ühtlustamise Amet (InStyle)

72

 

Avaliku Teenistuse Kohus

2014/C 315/22

Kohtuasi F-5/13: Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 2. juuni 2014. aasta otsus – Da Cunha Almeida versus komisjon (Avalik teenistus — Avalik konkurss — Reservnimekirja kandmata jätmine — Verbaalse võimekuse test — Väide, et konkursiteade on õigusvastane — Teise keele valimine kolme keele hulgast — Diskrimineerimiskeelu põhimõte)

73

2014/C 315/23

Kohtuasi F-26/13: Avaliku Teenistuse Kohtu 8. juuli 2014. aasta otsus – Morgan versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Avalik teenistus — Ametnikud — Hindamine — Hindamisaruanne — Hindamisaruande tühistamise taotlus)

73

2014/C 315/24

Kohtuasi F-114/13: Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 16. juuli 2014. aasta määrus – Klar ja Fernandez Fernandez versus komisjon (Avalik teenistus — Komisjoni personali komitee — Keskkomitee — Luxembourgi kohaliku sektsiooni liikmete määramine personali keskkomiteesse — Keskkomitee täisliikme tema kohaliku sektsiooni poolt tagasikutsumine — Ametisse nimetava asutuse keeldumine tunnustada tagasikutsumise otsuse õiguspärasust — Põhjendatud huvi — Kohtueelse menetluse järgimata jätmine — Kaebuse hilinemine — Ilmselge vastuvõetamatus)

74


ET

 

Top