EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:177:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 177, 11. juuni 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 177

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

57. köide
11. juuni 2014


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

ARVAMUSED

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

 

Täiskogu 495. istungjärk 21.–22. jaanuaril 2014

2014/C 177/1

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ühis- ehk osalustarbimine: 21. sajandi säästev mudel” (omaalgatuslik arvamus)

1

2014/C 177/2

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Varimajanduse ja deklareerimata töö vastu võitlemise strateegia” (omaalgatuslik arvamus)

9

2014/C 177/3

Euroopa Majandus– ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ligipääs kui inimõigus puuetega inimeste jaoks” (omaalgatuslik arvamus)

15

2014/C 177/4

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste taskukohasus: määratlus, hindamine, probleemid, ELi algatused” (omaalgatuslik arvamus)

24

2014/C 177/5

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „ELi Aadria ja Joonia mere piirkonna strateegia” (ettevalmistav arvamus)

32

2014/C 177/6

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta”COM(2013) 803 final – 2013/0392 (NLE)

40

2014/C 177/7

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 260/2012 ELi kreedit- ja otsekorraldustele ülemineku osas”COM(2013) 937 final – 2013/0449 (COD)

41


 

III   Ettevalmistavad aktid

 

EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEE

 

Täiskogu 495. istungjärk 21.–22. jaanuaril 2014

2014/C 177/8

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus finantsinstrumentide ja -lepingute puhul korraldatud näitajatena kasutatavate indeksite kohta”COM(2013) 641 final – 2013/0314 (COD)

42

2014/C 177/9

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kohandatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 ja 291 teatavaid õigusakte, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist”COM(2013) 751 final – 2013/0365 (COD)

48

2014/C 177/10

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus uute psühhoaktiivsete ainete kohta”COM(2013) 619 final – 2013/0305 (COD) COM(2013) 618 final – 2013/0304 (COD)

52

2014/C 177/11

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „NAIADES II pakett, mis sisaldab kolme järgmist dokumenti: „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 718/1999, mis käsitleb ühenduse laevastiku mahutavuse poliitikat siseveetranspordi edendamiseks”COM(2013) 621 final – 2013/0303 (COD)„Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse siseveelaevade tehnilised nõuded ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/87/EÜ”COM(2013) 622 final – 2013/0302 (COD)„Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ja Regioonide Komiteele „Kvaliteetse siseveetranspordi suunas – NAIADES II””COM(2013) 623 final

58

2014/C 177/12

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „ELi ühtse telekommunikatsioonituru uued meetmed”, milles käsitletakse järgmisi dokumente: „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega nähakse ette sätted, mis käsitlevad Euroopa elektroonilise side ühtset turgu ja ühendatud Euroopani jõudmiseks vajalikke meetmeid, ning millega muudetakse direktiive 2002/20/EÜ, 2002/21/EÜ ja 2002/22/EÜ ning määrusi (EÜ) nr 1211/2009 ja (EL) nr 531/2012”COM(2013) 627 final – 2013/0309 (COD) ning „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele ühtse telekommunikatsioonituru kohta”COM(2013) 634 final

64

2014/C 177/13

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Euroopa kõrgharidus maailmas”COM(2013) 499 final

71

2014/C 177/14

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Konsultatiivne teatis fosfori säästva kasutamise kohta””COM(2013) 517 final

78

2014/C 177/15

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus invasiivsete võõrliikide sissetoomise ja levimise ennetamise ja ohjamise kohta”COM(2013) 620 final – 2013/0307 (COD)

84

2014/C 177/16

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem, seoses sellise rahvusvahelise kokkuleppe rakendamisega 2020. aastaks, mille alusel kohaldatakse rahvusvahelise lennunduse heitkoguste suhtes ühtset üleilmset turupõhist meedet”COM(2013) 722 final – 2013/0344 (COD)

88


ET

 

Top