Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:175:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 175, 10. juuni 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 175

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

57. köide
10. juuni 2014


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2014/C 175/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2014/C 175/02

Liidetud kohtuasjad C-231/11 P – C-233/11 P: Euroopa Kohtu (neljas koda) 10. aprilli 2014. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Siemens AG Österreich, VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens Transmission & Distribution Ltd, Siemens Transmission & Distribution SA, Nuova Magrini Galileo SpA (Apellatsioonkaebus — Konkurents — Keelatud kokkulepe — Gaasiisolatsiooniga jaotusseadmete projektide turg — Solidaarvastutus trahvi maksmise eest — Ettevõtja mõiste — Isikliku vastutuse ning karistuste ja sanktsioonide individuaalsuse põhimõtted — Üldkohtu täielik pädevus — Ne ultra petita põhimõte — Proportsionaalsuse ja võrdse kohtlemise põhimõtted)

2

2014/C 175/03

Liidetud kohtuasjad C-247/11 P ja C-253/11 P: Euroopa Kohtu (neljas koda) 10. aprilli 2014. aasta otsus – Areva versus Alstom SA, T&D Holding, varem Areva T&D Holding SA, Alstom Grid SAS, varem Areva T&D SA, Alstom Grid AG, varem Areva T&D AG, Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Konkurents — Keelatud kokkulepe — Gaasisolatsiooniga jaotusseadmete projektide turg — Tütarettevõtjate rikkuva tegevuse emaettevõtjatele süükspandavus — Põhjendamiskohustus — Solidaarvastutus trahvi maksmise eest — Ettevõtja mõiste — „Faktiline” solidaarsus — Õiguskindluse ja karistuste individuaalsuse põhimõtted — Proportsionaalsuse ja võrdse kohtlemise põhimõtted)

3

2014/C 175/04

Kohtuasi C-616/11: Euroopa Kohtu (viies koda) 9. aprilli 2014. aasta otsus (Oberster Gerichtshofi eelotsusetaotlus – Austria) – T-Mobile Austria GmbH versus Verein für Konsumenteninformation (Direktiiv 2007/64/EÜ — Makseteenused — Artikli 4 punkt 23 — Mõiste „makseviis” — Internetis tehtud maksekorraldused ja paberkandjal tehtud maksekorraldused — Artikli 52 lõige 3 — Saaja õigus nõuda maksjalt makseviisi kasutamise eest tasu — Liikmesriikide pädevus näha ette üldine keeld — Mobiilsideoperaatori ja üksikisikute vaheline leping)

4

2014/C 175/05

Kohtuasi C-190/12: Euroopa Kohtu (esimene koda) 10. aprilli 2014. aasta otsus (Wojewódzki Sąd Administracyjny eelotsusetaotlus – Poola) – Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Compan versus Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy (Eelotsusetaotlus — Asutamisvabadus — Kapitali vaba liikumine — ELTL artiklid 63 ja 65 — Juriidiliste isikute tulumaks — Residendist investeerimisfondile makstud dividendide ja mitteresidendist investeerimisfondile makstud dividendide erinev maksustamine — Erand maksuvabastusest — Põhjendamatu piirang)

5

2014/C 175/06

Kohtuasi C-288/12: Euroopa Kohtu (suurkoda) 8. aprilli 2014. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Ungari (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 95/46/EÜ — Üksikisikute kaitse isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumine — Artikli 28 lõige 1 — Siseriiklikud järelevalveasutused — Sõltumatus — Siseriiklikud õigusaktid, millega lõpetatakse ennetähtaegselt järelevalveasutuse ametiaeg — Uue järelevalveasutuse loomine ja teise isiku nimetamine selle presidendiks)

6

2014/C 175/07

Liidetud kohtuasjad C-293/12 ja C-594/12: Euroopa Kohtu (suurkoda) 8. aprilli 2014. aasta otsus (High Court of Irelandi, Verfassungsgerichtshofi eelotsusetaotlused – Iirimaa, Austria) – Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12), Kärntner Landesregierung, Michael Seitlinger, Christof Tschohl jt (C-594/12) versus Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, The Commissioner of the Garda Síochána, Iirimaa ja The Attorney General (Elektrooniline side — Direktiiv 2006/24/EÜ — Üldkasutatavad elektroonilised sideteenused või üldkasutatavate sidevõrkude teenused — Selliste teenustega kaasnevate või nende käigus töödeldud andmete säilitamine — Kehtivus — Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklid 7, 8 ja 11)

6

2014/C 175/08

Kohtuasi C-435/12: Euroopa Kohtu (neljas koda) 10. aprilli 2014. aasta otsus (Hoge Raad der Nederlanden’i eelotsusetaotlus – Madalmaad) – ACI Adam BV jt versus Stichting de Thuiskopie, Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding (Eelotsusetaotlus — Intellektuaalomand — Autoriõigused ja sellega kaasnevad õigused — Autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamine infoühiskonnas — Direktiiv 2001/29/EÜ — Artikli 5 lõike 2 punkt b ja lõige 5 — Reprodutseerimisõigus — Erandid ja piirangud — Isiklikuks tarbeks reprodutseerimine — Koopia seaduslik päritolu — Direktiiv 2004/48/EÜ — Kohaldamisala)

7

2014/C 175/09

Kohtuasi C-485/12: Euroopa Kohtu (esimene koda) 10. aprilli 2014. aasta otsus (College van Beroep voor het Bedrijfsleven – Madalmaad eelotsusetaotlus) – Gesellschaft T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouwer versus Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (Põllumajandus — Ühine põllumajanduspoliitika — Otsetoetuskavad — Määrus (EÜ) nr 73/2009 — Teatavate toetuskavade ühtne haldus- ja kontrollisüsteem — Põldude identifitseerimise süsteem — Toetuse saamise tingimused — Halduskontroll — Kohapealne kontroll — Määrus (EÜ) nr 796/2004 — Toetuskõlblike maa-alade kindlaksmääramine — Kaugseire — Põldude kontroll looduses)

8

2014/C 175/10

Kohtuasi C-583/12: Euroopa Kohtu (teine koda) 9. aprilli 2014. aasta otsus (Riigikohtu eelotsusetaotlus – Eesti) – Sintax Trading OÜ versus Maksu- ja Tolliamet (Eelotsusetaotlus — Määrus (EÜ) nr 1383/2003 — Võltsitud ja piraatkaupade turuleviimist takistavad meetmed — Artikli 13 lõige 1 — Tolli pädevus teha kindlaks intellektuaalomandi õiguse rikkumist)

9

2014/C 175/11

Kohtuasi C-609/12: Euroopa Kohtu (neljas koda) 10. aprilli 2014. aasta otsus (Bundesgerichtshof’i eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Ehrmann AG versus Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV (Eelotsusetaotlus — Tarbijate teavitamine ja kaitse — Määrus (EÜ) nr 1924/2006 — Toidu kohta esitatavad toitumis- ja tervisealased väited — Toidu märgistamine ja esitlemine — Artikli 10 lõige 2 — Ajaline kohaldamine — Artikli 28 lõiked 5 ja 6 — Üleminekumeetmed)

10

2014/C 175/12

Kohtuasi C-74/13: Euroopa Kohtu (teine koda) 9. aprilli 2014. aasta otsus (Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság’i eelotsusetaotlus – Ungari) – GSV kft versus Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága (Eelotsusetaotlus — Ühine tollitariifistik — Tariifne klassifitseerimine — Kombineeritud nomenklatuur — TARIC koodid 7019590010 ja 7019590090 — Määrused, millega kehtestatakse dumpinguvastased tollimaksud teatavate Hiina Rahvavabariigist pärit hõreda koega klaaskiust kangaste impordi suhtes — Keeleversioonide vahelised erinevused — Dumpinguvastaste tollimaksude tasumise kohustus)

11

2014/C 175/13

Kohtuasi C-85/13: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 10. aprilli 2014. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Itaalia Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 91/271/EMÜ — Asulareovee puhastamine — Artiklid 3 – 5 ja 10 — I lisa osad A ja B)

11

2014/C 175/14

Kohtuasi C-115/13: Euroopa Kohtu (kuues koda) 10. aprilli 2014. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Ungari (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimaksud — Direktiiv 92/83/EMÜ — Aktsiisimäärade kehtestamine — Piiritusetehases etanooli tootmisele aktsiisi määraga 0 forintit kehtestamine — Füüsiliste isikute poolt etanooli tootmise aktsiisist vabastamine)

13

2014/C 175/15

Kohtuasi C-225/13: Euroopa Kohtu (teine koda) 9. aprilli 2014. aasta otsus (Conseil d’État’ eelotsusetaotlus – Belgia) – Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, Michel Tillieut, Willy Gregoire, Marc Lacroix versus Région wallonne (Eelotsusetaotlus — Keskkond — Jäätmed — Direktiiv 75/442/EMÜ — Artikli 7 lõige 1 — Jäätmekava — Jäätmete kõrvaldamiseks sobilikud kõrvaldamiskohad või rajatised — Mõiste „jäätmekava” — Direktiiv 1999/31/EÜ — Artiklid 8 ja 14 — Prügilad, millele on antud luba või mis tegutsevad käesoleva direktiivi ülevõtmise ajal)

13

2014/C 175/16

Kohtuasi C-269/13 P: Euroopa Kohtu (kuues koda) 10. aprilli 2014. aasta otsus – Acino AG versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Inimtervishoius kasutatavad ravimid — Toimeainet klopidogreel sisaldavate ravimite teatud partiide turustamise peatamine ja turult kõrvaldamine — Müügiloa tingimuste muutmine — Turustamise keeld — Määrus (EÜ) nr 726/2004 ja direktiiv 2001/83/EÜ — Ettevaatuspõhimõte — Proportsionaalsus — Põhjendamiskohustus)

14

2014/C 175/17

Kohtuasi C-28/13 P: Euroopa Kohtu (viies koda) 6. veebruari 2014. aasta määrus – Gabi Thesing, Bloomberg Finance LP versus Euroopa Keskpank (EKP) (Apellatsioonkaebus — Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 181 — Euroopa Kohtu kodukorra artikli 169 lõige 2 — Andmed, mida apellatsioonkaebus peab sisaldama)

15

2014/C 175/18

Kohtuasi C-33/13: Euroopa Kohtu (viies koda) 6. veebruari 2014. aasta määrus (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi eelotsusetaotlus – Poola) – Marcin Jagiełło versus Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (Eelotsusetaotlus — Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 99 — Maksustamine — Käibemaks — Kuues direktiiv — Mahaarvamisõigus — Keeldumine Refus — Variisikuna tegutseva äriühingu väljastatud arve)

16

2014/C 175/19

Liidetud kohtuasjad C-97/13 ja C-214/13: Euroopa Kohtu (suurkoda) 3. veebruari 2014. aasta määrus (Tribunalul Sibiu, Curtea de Apel Bucureşti eelotsusetaotlused – Rumeenia) – Silvia Georgiana Câmpean vs. Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Mediaş, Administraţia Fondului pentru Mediu (C-97/13), Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Alexandria vs. George Ciocoiu (C-214/13) (Eelotsusetaotlus — Riigimaks — ELTL artikkel 110 — Mootorsõidukite esmasel registreerimisel nõutav saastetasu — Imporditud kasutatud sõidukite ja siseriiklikul turul juba olemas olevate sarnaste sõidukite neutraalne maksustamine)

16

2014/C 175/20

Kohtuasi C-223/13: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 6. veebruari 2014. aasta määrus – Madalmaade Kuningriik versus Euroopa Komisjon (Tühistamishagi — Määrus (EÜ) nr 93/2013 — Kohtuasja saatmine Euroopa Liidu Üldkohtule uueks arutamiseks)

17

2014/C 175/21

Kohtuasi C-301/13 P: Euroopa Kohtu (kuues koda) 6. veebruari 2014. aasta määrus – El Corte Inglés, SA versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (Apellatsioonkaebus — Ühenduse kaubamärk — Määrus (EÜ) nr 207/2009 — Artikli 8 lõike 1 punkt b — Sõnamärk CLUB GOURMET ja CLUB DEL GOURMET — Vastulause tagasilükkamine — Euroopa Kohtu kodukord — Artikkel 181 — Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt põhjendamatu apellatsioonkaebus)

18

2014/C 175/22

Kohtuasi C-372/13: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 30. jaanuari 2014. aasta määrus (Polymeles Protodikeio Athinon’i eelotsusetaotlus – Kreeka) – Warner – Lambert Company LLC, Pfizer Ellas A versus SiegerPharma Anonymi Farmakeftiki Etaireia (Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 99 — Eelotsuse küsimused, mis on identsed Euroopa Kohtu poolt juba lahendatud küsimustega — Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping (TRIPS-leping) — Artikkel 27 — Patendi objekt — Artikkel 70 — Olemasolevate objektide kaitse)

18

2014/C 175/23

Kohtuasi C-397/13 P: Euroopa Kohtu 29. jaanuari 2014. aasta määrus – Simone Gbagbo versus Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Komisjon, Côte d’Ivoire’i Vabariik (Apellatsioonkaebus — Tähtaeg — Vorminõuded — Ilmselge vastuvõetamatus)

19

2014/C 175/24

Kohtuasi C-462/13: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 30. jaanuari 2014. aasta määrus (Polymeles Protodikeio Athinon’i eelotsusetaotlus – Kreeka) – Warner – Lambert Company LLC, Pfizer Ellas AE versus Minerva Farmakeftiki AE (Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 99 — Eelotsuse küsimused, mis on identsed Euroopa Kohtu poolt juba lahendatud küsimustega — Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping (TRIPS-leping) — Artikkel 27 — Patendi objekt — Artikkel 70 — Olemasolevate objektide kaitse)

20

2014/C 175/25

Kohtuasi C-110/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Judecătoria Oradea (Rumeenia) 7. märtsil 2014 – Horațiu Ovidiu Costea versus SC Volksbank România SA

21

2014/C 175/26

Kohtuasi C-115/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberlandesgericht Koblenz (Saksamaa) 11. märtsil 2014 – RegioPost GmbH & Co. KG versus Stadt Landau

21

2014/C 175/27

Kohtuasi C-124/14: 17. märtsil 2014 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Itaalia Vabariik

22

2014/C 175/28

Kohtuasi C-125/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Fővárosi Törvényszék (Ungari) 18. märtsil 2014 – Iron & Smith Kft. versus Unilever NV

23

2014/C 175/29

Kohtuasi C-126/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Leedu) 17. märtsil 2014 – Sveda UAB versus Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

24

2014/C 175/30

Kohtuasi C-132/14: 21. märtsil 2014 esitatud hagi – Euroopa Parlament versus Euroopa Liidu Nõukogu

24

2014/C 175/31

Kohtuasi C-133/14: 21. märtsil 2014 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Euroopa Liidu Nõukogu

25

2014/C 175/32

Kohtuasi C-134/14: 21. märtsil 2014 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Euroopa Liidu Nõukogu

26

2014/C 175/33

Kohtuasi C-135/14: 21. märtsil 2014 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Euroopa Liidu Nõukogu

26

2014/C 175/34

Kohtuasi C-136/14: 21. märtsil 2014 esitatud hagi – Euroopa Parlament versus Euroopa Liidu Nõukogu

27

2014/C 175/35

Kohtuasi C-146/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaaria) 28. märtsil 2014 – Direktor na Direktsia „Migratsia” pri Ministerstvo na vatreshnite raboti versus Bashir Mohamed Ali Mahdi

28

2014/C 175/36

Kohtuasi C-159/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Administrativen sad – Varna (Bulgaaria) 4. aprillil 2014 – „Koela-N” EOOD versus Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

29

2014/C 175/37

Kohtuasi C-160/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Varas Cíveis de Lisboa (5a Vara Cível) (Portugal) 4. aprillil 2014 – João Filipe Ferreira da Silva e Brito jt versus Portugali riik

30

2014/C 175/38

Kohtuasi C-165/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Supremo (Hispaania) 7. aprillil 2014 – Alfredo Rendón Marín versus Administración del Estado

31

2014/C 175/39

Kohtuasi C-168/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Supremo (Hispaania) 7. aprillil 2014 – Grupo Itevelesa S.L. jt versus Oca Inspección Técnica de Vehículos SA jt

31

2014/C 175/40

Kohtuasi C-169/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Audiencia Provincial de Castellón (Hispaania) 7. aprillil 2014 – Juan Carlos Sánchez Morcillo ja María del Carmen Abril García versus Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

32

2014/C 175/41

Kohtuasi C-451/12: Euroopa Kohtu presidendi 16. jaanuari 2014. aasta määrus (Audiencia Provincial de Salamanca eelotsusetaotlus – Hispaania) – Josune Esteban García versus Cachorros Plus CBF SCP

33

2014/C 175/42

Kohtuasi C-460/12: Euroopa Kohtu kaheksanda koja presidendi 7. veebruari 2014. aasta määrus (Krajský súd v Prešove eelotsusetaotlus – Slovakkia) – SKP k.s. versus Ján Bríla

33

2014/C 175/43

Kohtuasi C-298/13: Euroopa Kohtu presidendi 31. jaanuari 2014. aasta määrus (Tribunal d’instance d’Orléansi eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – Facet SA, BNP Paribas Personal Finance SA versus Saïda Bouchelaghem, Nathalie Cousin, Clémentine Benoni, Hili Aziz, Mohamed Zouhir, Jean Morel, Jalid Anissa, Marine Bourreau, Anthony Cartier, Patrick Rousselière, Karine Lenfant

33

2014/C 175/44

Kohtuasi C-444/13: Euroopa Kohtu presidendi 16. jaanuari 2014. aasta määrus (Tribunalul Braşov’i eelotsusetaotlus – Rumeenia) – Imre Solyom ja Luiza Solyom versus Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Brașov

34

 

Üldkohus

2014/C 175/45

Kohtuasi T-340/09: Üldkohtu 10. aprilli 2014. aasta otsus – Evropaïki Dynamiki versus komisjon (Teenuste riigihanked — Väljaannete talituse hankemenetlus — CORDISe veebilehega seotud abi kirjastamis- ja sideteenuste osutamisel — Pakkuja pakkumuste tagasilükkamine ja otsus sõlmida hankelepingud teiste pakkujatega — Pakkuja pakkumuse järjekoht — Põhjendamiskohustus — Rakenduseeskirjade artikli 148 lõiked 1 ja 3 — Ilmne hindamisviga — Lepinguväline vastutus)

35

2014/C 175/46

Kohtuasi T-623/11: Üldkohtu 9. aprilli 2014. aasta otsus – Pico Food versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kaubamärgi MILANÓWEK CREAM FUDGE taotlus — Varasemad siseriiklikud kujutismärgid Original Sahne Muh-Muhs HANDGESCHNITTEN HANDGEWICKELT ja SAHNE TOFFEE LUXURY CREAM FUDGE, mis kujutavad lehma — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosuse puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b ja artikli 76 lõige 1)

35

2014/C 175/47

Kohtuasi T-144/12: Üldkohtu 9. aprilli 2014. aasta otsus – Comsa versus Siseturu Ühtlustamise Amet – COMSA (COMSA) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi COMSA taotlus — Varasem ärinimi Comsa, SA — Suhteline keeldumispõhjus — Ulatuslikuma kui üksnes kohaliku tähtsusega tähise kaubanduses kasutamata jätmine — Teenuste sarnasus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõige 4)

36

2014/C 175/48

Kohtuasi T-150/12: Üldkohtu 9. aprilli 2014. aasta otsus – Kreeka versus komisjon (Riigiabi — Intressivabad ja riigigarantiiga laenud, mille Kreeka andis teraviljasektori kooperatiivide liitudele — Otsus, millega abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobimatuks — Põhjendamiskohustus — Eelis — Abi, mis on mõeldud mõne liikmesriigi majanduses tõsise häire kõrvaldamiseks)

37

2014/C 175/49

Kohtuasi T-288/12: Üldkohtu 9. aprilli 2014. aasta otsus – EI du Pont de Nemours versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Zueco Ruiz (ZYTeL) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Kujutismärgi ZYTeL taotlus — Varasem ühenduse sõnamärk ja Pariisi konventsiooni artikli 6a tähenduses üldtuntud kaubamärk ZYTEL — Suhtelised keeldumispõhjused — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b — Varasema kaubamärgi eristusvõime või maine kahjustamine — Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõige 5)

37

2014/C 175/50

Kohtuasi T-386/12: Üldkohtu 9. aprilli 2014. aasta otsus – Elite Licensing versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Aguas De Mondariz Fuente del Val (elite BY MONDARIZ) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi elite BY MONDARIZ taotlus — Varasemad ühenduse kujutismärgid ja rahvusvaheline kujutismärk ELITE — Apellatsioonimenetluse keel — Tähtajad — Apellatsioonikojale esitatud kaebuse vastuvõetavus — Määruse (EÜ) nr 2868/95 eeskirja 48 lõige 2, eeskirja 49 lõige 1 ja eeskirja 96 lõige 1 — Segiajamise tõenäosuse puudumine — Tähiste sarnasuse puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b — Maine kahjustamine — Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõige 5)

38

2014/C 175/51

Kohtuasi T-488/12: Üldkohtu 9. aprilli 2014. aasta otsus – CITEB ja Belgo-Metal versus parlament (Ehitustööde hanked — Hankemenetlus — Brüsselis asuva Eastman’i hoone renoveerimis- ja laiendustööd — Pakkuja pakkumuse tagasilükkamine — Hindamiskomitee aruande edastamine — Põhjendamiskohustus)

38

2014/C 175/52

Kohtuasi T-501/12: Üldkohtu 9. aprilli 2014. aasta otsus – Farmaceutisk Laboratorium Ferring versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Tillotts Pharma (OCTASA) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi OCTASA taotlus — Varasemad siseriiklikud sõnamärgid PENTASA — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

39

2014/C 175/53

Kohtuasi T-502/12: Üldkohtu 9. aprilli 2014. aasta määrus – Ferring versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Tillotts Pharma (OCTASA) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi OCTASA taotlus — Varasemad siseriiklikud, Beneluxi ja rahvusvahelised sõnamärgid PENTASA ja OCTOSTIM — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

40

2014/C 175/54

Kohtuasi T-209/13: Üldkohtu 11. aprilli 2014. aasta otsus – Olive Line International versus Siseturu Ühtlustamise Amet (OLIVE LINE) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse kujutismärgi OLIVE LINE taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b)

40

2014/C 175/55

Kohtuasi T-249/13: Üldkohtu 9. aprilli 2014. aasta otsus – MHCS versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Ambra (DORATO) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi DORATO taotlus — Pudelikaelaetiketti kujutavad varasemad ühenduse ja siseriiklikud kaubamärgid — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b — Määruse (EÜ) nr 2868/95 eeskirja 50 lõige 1)

41

2014/C 175/56

Kohtuasi T-293/09: Üldkohtu 2. aprilli 2014. aasta määrus – CNIEL versus komisjon (Riigiabi — Raamprogramm, mis käsitleb meetmeid, mida võivad võtta Prantsusmaal tunnustatud põllumajandusvaldkonna tootmisharudevahelised organisatsioonid esindatud põllumajandusharu liikmete huvides — Rahastamine kohustuslikuks muudetud vabatahtlikest maksetest — Otsus, millega abikava tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks — Otsuse tühistamine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

41

2014/C 175/57

Kohtuasi T-302/09: Üldkohtu 2. aprilli 2014. aasta määrus – CNIPT versus komisjon (Riigiabi — Raamprogramm, mis käsitleb meetmeid, mida võivad võtta Prantsusmaal tunnustatud põllumajandusvaldkonna tootmisharudevahelised organisatsioonid esindatud põllumajandusharu liikmete huvides — Rahastamine kohustuslikuks muudetud vabatahtlikest maksetest — Otsus, millega abikava tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks — Otsuse tühistamine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

42

2014/C 175/58

Kohtuasi T-306/09: Üldkohtu 2. aprilli 2014. aasta määrus – Val’hor versus komisjon (Riigiabi — Raamprogramm, mis käsitleb meetmeid, mida võivad võtta Prantsusmaal tunnustatud põllumajandusvaldkonna tootmisharudevahelised organisatsioonid esindatud põllumajandusharu liikmete huvides — Rahastamine kohustuslikuks muudetud vabatahtlikest maksetest — Otsus, millega abikava tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks — Otsuse tühistamine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

43

2014/C 175/59

Kohtuasi T-313/09: Üldkohtu 2. aprilli 2014. aasta määrus – Onidol versus komisjon (Riigiabi — Raamprogramm, mis käsitleb meetmeid, mida võivad võtta Prantsusmaal tunnustatud põllumajandusvaldkonna tootmisharudevahelised organisatsioonid esindatud põllumajandusharu liikmete huvides — Rahastamine kohustuslikuks muudetud vabatahtlikest maksetest — Otsus, millega abikava tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks — Otsuse tühistamine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

43

2014/C 175/60

Kohtuasi T-314/09: Üldkohtu 2. aprilli 2014. aasta määrus – Intercéréales ja Grossi versus komisjon (Riigiabi — Raamprogramm, mis käsitleb meetmeid, mida võivad võtta Prantsusmaal tunnustatud põllumajandusvaldkonna tootmisharudevahelised organisatsioonid esindatud põllumajandusharu liikmete huvides — Rahastamine kohustuslikuks muudetud vabatahtlikest maksetest — Otsus, millega abikava tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks — Otsuse tühistamine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

44

2014/C 175/61

Kohtuasi T-270/13: Üldkohtu 31. märtsi 2014. aasta määrus – SACBO versus komisjon ja INEA (Tühistamishagi — Ühenduse rahalise abi andmine ühist huvi pakkuvate projektide jaoks üleeuroopaliste transpordi- ja energiavõrkude valdkonnas — Otsese puutumuse puudumine — Vaidlustamatu akt — Ettevalmistav akt — Vastuvõetamatus)

44

2014/C 175/62

Üldkohtu presidendi 4. veebruari 2014. aasta määrus – Serco Belgium jt versus komisjon (kohtuasi T–644/13 R) (Ajutiste meetmete kohaldamine — Riigihange — Hankemenetlus — Pakkumuse tagasilükkamine — Kohaldamise peatamise taotlus — Fumus boni iuris)

45

2014/C 175/63

Kohtuasi T-154/14: 7. märtsil 2014 esitatud hagi – ANKO versus komisjon

46

2014/C 175/64

Kohtuasi T-155/14: 7. märtsil 2014 esitatud hagi – ANKO versus komisjon

46

2014/C 175/65

Kohtuasi T-165/14: 7. märtsil 2014 esitatud hagi – ANKO versus komisjon ja AER

47

2014/C 175/66

Kohtuasi T-195/14: 19. märtsil 2014 esitatud hagi – Compagnie des gaz de pétrole Primagaz versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Reeh (PRIMA KLIMA)

48

2014/C 175/67

Kohtuasi T-215/14: 8. aprillil 2014 esitatud hagi – Gmina Miasto Gdynia ja Port Lotniczy Gdynia Kosakowo versus komisjon

48

2014/C 175/68

Kohtuasi T-219/14: 2. aprillil 2014 esitatud hagi – Regione autonoma della Sardegna versus komisjon

49

2014/C 175/69

Kohtuasi T-220/14: 2. aprillil 2014 esitatud hagi – Saremar versus komisjon

50

2014/C 175/70

Kohtuasi T-222/14: 10. aprillil 2014 esitatud hagi – Deluxe Laboratories versus Siseturu Ühtlustamise Amet (deluxe)

51

2014/C 175/71

Kohtuasi T-144/13: Üldkohtu 1. aprilli 2014. aasta määrus – Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology versus komisjon

52

2014/C 175/72

Kohtuasi T-145/13: Üldkohtu 1. aprilli 2014. aasta määrus – Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance versus komisjon

52

2014/C 175/73

Kohtuasi T-146/13: Üldkohtu 1. aprilli 2014. aasta määrus – Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology versus komisjon

52

2014/C 175/74

Kohtuasi T-147/13: Üldkohtu 1. aprilli 2014. aasta määrus – Zhejiang Yuhui Solar Energy Source versus komisjon

52

2014/C 175/75

Kohtuasi T-575/13: Üldkohtu 2. aprilli 2014. aasta määrus – Lesaffre et Compagnie versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Louis Baking Company (BAKING CENTER BY TECHNOLINE)

53

 

Avaliku Teenistuse Kohus

2014/C 175/76

Kohtuasi F-14/14: 17. veebruaril 2014 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

54

2014/C 175/77

Kohtuasi F-16/14: 24. veebruaril 2014 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

54

2014/C 175/78

Kohtuasi F-20/14: 10. märtsil 2014 esitatud hagi – ZZ versus EMSK

55

2014/C 175/79

Kohtuasi F-24/14: 21. märtsil 2014 esitatud hagi – ZZ versus Siseturu Ühtlustamise Amet

55

2014/C 175/80

Kohtuasi F-26/14: 24 märtsil 2014 esitatud hagi – ZZ versus parlament

56

2014/C 175/81

Kohtuasi F-30/14: 28. märtsil 2014 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

56


ET

 

Top