Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:135:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 135, 5. mai 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 135

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

57. köide
5. mai 2014


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2014/C 135/01

Euroopa Liidu Kohtu viimane väljaanne Euroopa Liidu TeatajasELT C 129, 28.4.2014

1

2014/C 135/02

Euroopa Kohtu otsus, 25. märts 2014, ametlike puhkepäevade ja kohtutöö vaheaegade kohta

2


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2014/C 135/03

Kohtuasi C-222/12: Euroopa Kohtu (kuues koda) 13. märtsi 2014. aasta otsus (Tartu Ringkonnakohtu eelotsusetaotlus – Eesti) – A Karuse AS versus Politsei- ja Piirivalveamet (Maanteevedu  — Määrus (EÜ) nr 561/2006  — Kohustus kasutada sõidumeerikut  — Erand teehoolduseks kasutatava sõiduki puhul  — Laadimiskohast teehooldustööde paika kruusa vedav sõiduk)

3

2014/C 135/04

Kohtuasi C-366/12: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 13. märtsi 2014. aasta otsus (Bundesfinanzhofi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Finanzamt Dortmund-West versus Klinikum Dortmund gGmbH (Eelotsusetaotlus  — Kuues direktiiv  — Maksuvabastused  — Artikli 13 A osa lõike 1-punkt b  — Kaubatarne  — Tsütostaatikumide tarnimine ambulatoorsete patsientide raviks  — Erinevate maksukohustuslaste tehtud tarned  — Artikli 13 A osa lõike 1 punkt c  — Meditsiiniline abi  — Ravimid, mille kirjutab välja haiglas erapraksise korras tegutsev arst  — Otseselt seotud tegevus  — Meditsiinilise abi kõrvalteenused  — Tehingud, mis on füüsiliselt ja majanduslikult lahutamatud)

4

2014/C 135/05

Kohtuasi C-375/12: Euroopa Kohtu (viies koda) 13. märtsi 2014. aasta otsus (Tribunal administratif de Grenoble’i eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – Margaretha Bouanich versus Direction départementale des finances publiques de la Drôme (Eelotsusetaotlus  — ELTL artikkel 63  — Kapitali vaba liikumine  — ELTL artikkel 49  — Asutamisvabadus  — Füüsiliste isikute tulumaks  — Otseste maksude ülempiir vastavalt tulule  — Kahepoolne topeltmaksustamise vältimise leping  — Teises liikmesriigis asuva äriühingu jaotatud selliste dividendide maksustamine, millelt on maks juba kinni peetud  — Teises liikmesriigis tasutud maksu arvestamata jätmine või osaline arvessevõtmine maksu ülempiiri arvutamisel  — ELTL artikkel 65  — Piirang  — Põhjendatus)

5

2014/C 135/06

Kohtuasi C-456/12: Euroopa Kohtu (suurkoda) 12. märtsi 2014. aasta otsus (Raad van State eelotsusetaotlus – Madalmaad) – O versus Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel ja Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel versus B (Direktiiv 2004/38/EÜ  — ELTL artikli 21 lõige 1  — Õigus vabalt liikuda ja elada liikmesriikide territooriumil  — Soodustatud isikud  — Liidu kodaniku pereliikmest kolmanda riigi kodaniku õigus elada selle liidu kodaniku kodakondsusjärgses liikmesriigis  — Liidu kodaniku tagasipöördumine sellesse liikmesriiki pärast mitut lühiajalist viibimist teises liikmesriigis)

6

2014/C 135/07

Kohtuasi C-457/12: Euroopa Kohtu (suurkoda) 12. märtsi 2014. aasta otsus (Raad van State eelotsusetaotlus – Madalmaad) – S versus Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel ja Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel versus G (ELTL artikkel 20, ELTL artikli 21 lõige 1 ja ELTL artikkel 45  — Direktiiv 2004/38/EÜ  — Õigus vabalt liikuda ja elada liikmesriikide territooriumil  — Soodustatud isikud  — Liidu kodaniku pereliikmest kolmanda riigi kodaniku õigus elada selle liidu kodaniku kodakondsusjärgses liikmesriigis  — Liidu kodanik, kes elab oma kodakondsusjärgses liikmesriigis  — Kutsealane tegevus  — Korrapärased käigud teise liikmesriiki)

7

2014/C 135/08

Kohtuasi C-464/12: Euroopa Kohtu (viies koda) 13. märtsi 2014. aasta otsus (Østre Landsret’i eelotsusetaotlus – Taani) – ATP Pension Service A/S versus Skatteministeriet (Kuues käibemaksudirektiiv  — Maksuvabastus  — Artikli 13 B osa punkti d alapunktid 3 ja 6  — Eriotstarbelised investeerimisfondid  — Tööandjapensioniskeemid  — Haldamine  — Hoiuste, arvelduskontode, maksete ja ülekannetega seotud tehingud)

8

2014/C 135/09

Kohtuasi C-512/12: Euroopa Kohtu (esimene koda) 13. märtsi 2014. aasta otsus (Conseil d'État’ eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – Octapharma France SAS versus Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), Ministère des affaires sociales et de la santé (Õigusaktide ühtlustamine  — Direktiiv 2001/83/EÜ  — Direktiiv 2002/98/EÜ  — Kohaldamisala  — Labiilne veretoode  — Tööstuslikult valmistatud plasma  — Direktiivide kohaldamine samaaegselt või üksteist välistavalt  — Liikmesriigi võimalus näha plasma suhtes ette rangem kord kui ravimite suhtes)

9

2014/C 135/10

Kohtuasi C-548/12: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 13. märtsi 2014. aasta otsus (Landgericht Krefeldi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Marc Brogsitter versus Fabrication de Montres Normandes Eurl., Karsten Fräßdorf (Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala  — Kohtualluvus tsiviil- ja kaubandusasjades  — Määrus (EÜ) nr 44/2001  — Valikuline kohtualluvus  — Artikli 5 punktid 1 ja 3  — Vastutuse tuvastamise hagi  — Lepinguline või lepinguväline olemus)

10

2014/C 135/11

Kohtuasi C-599/12: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 13. märtsi 2014. aasta otsus (Rechtbank van eerste aanleg te Brugge eelotsusetaotlus – Belgia) – Jetair NV, BTW-eenheid BTWE Travel4you versus FOD Financiën (Käibemaks  — Reisibüroode eriskeem  — Väljaspool Euroopa Liitu tehtud tehingud  — Kuues direktiiv 77/388/EMÜ  — Artikli 28 lõige 3  — Direktiiv 2006/112/EÜ  — Artikkel 370  — Standstill-tingimus  — Siseriiklike õigusnormide muutmine ülevõtmise tähtajal)

10

2014/C 135/12

Liidetud kohtuasjad C-29/13 ja C-30/13: Euroopa Kohtu (esimene koda) 13. märtsi 2014. aasta otsus (Administrativen sad Sofia-grad’i eelotsusetaotlus – Bulgaaria) – Global Trans Lodzhistik OOD versus Nachalnik na Mitnitsa Stolichna (Eelotsusetaotlus  — Ühenduse tolliseadustik  — Artiklid 243 ja 245  — Määrus (EMÜ) nr 2454/93  — Artikkel 181a  — Vaidlustatav otsus  — Kohtusse esitatud kaebuse vastuvõetavus juhul, kui eelnevalt ei ole haldusasutusele kaebust esitatud  — Kaitseõiguste tagamise põhimõte)

11

2014/C 135/13

Kohtuasi C-38/13: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 13. märtsi 2014. aasta otsus (Sąd Rejonowy w Białymstoku eelotsusetaotlus – Poola) – Małgorzata Nierodzik versus Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy (Eelotsusetaotlus  — Sotsiaalpoliitika  — Direktiiv 1999/70/EÜ  — Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC), Euroopa Tööandjate Föderatsiooni (UNICE) ja Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse (CEEP) raamkokkulepe tähtajalise töö kohta  — Klausel 4  — Mõiste „töötingimused”  — Tähtajalise töölepingu ülesütlemise etteteatamistähtaeg  — Erinev kohtlemine võrreldes tähtajatu töölepingu alusel töötajatega)

13

2014/C 135/14

Kohtuasi C-52/13: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 13. märtsi 2014. aasta otsus (Consiglio di Stato eelotsusetaotlus – Itaalia) – Posteshop SpA – Divisione Franchising Kipoint versus Autorità garante della concorrenza e del mercato, Presidenza del Consiglio dei Ministri (Eelotsusetaotlus  — Direktiiv 2006/114/EÜ  — Mõisted „eksitav reklaam” ja „võrdlev reklaam”  — Liikmesriigi õigusnormid, mille kohaselt on eksitav reklaam ja lubamatu võrdlev reklaam kaks erinevat õigusvastast tegu)

13

2014/C 135/15

Kohtuasi C-107/13: Euroopa Kohtu (teine koda) 13. märtsi 2014. aasta otsus (Administrativen sad Veliko Tarnovo eelotsusetaotlus – Bulgaaria) – FIRIN OOD versus Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Ühine käibemaksusüsteem  — Sisendkäibemaksu mahaarvamine  — Ettemaksete tegemine  — Mahaarvamise keelamine  — Pettus  — Mahaarvamise korrigeerimine, kui maksustatavat tehingut ei ole tehtud  — Tingimused)

14

2014/C 135/16

Kohtuasi C-132/13: Euroopa Kohtu (kuues koda) 13. märtsi 2014. aasta otsus (Landgericht Köln’i eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV versus ILME GmbH (Eelotsusetaotlus  — Õigusaktide ühtlustamine  — Direktiiv 2006/95/EÜ  — Mõiste „elektriseade”  — CE-vastavusmärgis  — Mitmepooluseliste elektriühenduste korpused)

15

2014/C 135/17

Kohtuasi C-155/13: Euroopa Kohtu (neljas koda) 13. märtsi 2014. aasta otsus (Commissione Tributaria Regionale di Mestre-Venezia eelotsusetaotlus – Itaalia) – Società Italiana Commercio e Servizi srl, likvideerimisel (SICES) jt versus Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Venezia (Põllumajandus  — Määrus (EÜ) nr 341/2007  — Artikli 6 lõige 4  — Tariifikvoodid  — Hiinast pärit küüslauk  — Impordilitsentsid  — Teatavatest impordilitsentsidest tulenevate õiguste üleandmise võimatus  — Kõrvalehoidmine  — Õiguse kuritarvitamine)

16

2014/C 135/18

Kohtuasi C-190/13: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 13. märtsi 2014. aasta otsus (Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona eelotsusetaotlus – Hispaania) – Antonio Márquez Samohano versus Universitat Pompeu Fabra (Sotsiaalpoliitika  — Direktiiv 1999/70/EÜ  — Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC), Euroopa Tööandjate Föderatsiooni (UNICE) ja Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse (CEEP) raamkokkulepe tähtajalise töö kohta  — Ülikoolid  — Abiõppejõud  — Järjestikused tähtajalised töölepingud  — Klausli 5 punkt 1  — Meetmed, mille eesmärk on hoida ära tähtajaliste lepingute kasutamise kuritarvitamist  — Mõiste „objektiivsed alused”, mis õigustavad selliseid lepinguid  — Klausel 3  — Mõiste „tähtajatu tööleping”  — Sanktsioonid  — Õigus hüvitisele  — Tähtajatu töölepingu alusel töötavate töötajate erinev kohtlemine)

17

2014/C 135/19

Kohtuasi C-204/13: Euroopa Kohtu (kuues koda) 13. märtsi 2014. aasta otsus (Bundesfinanzhofi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Finanzamt Saarlouis versus Heinz Malburg (Maksustamine  — Käibemaks  — Mahaarvamisõiguse tekkimine ja kohaldamisala  — Seltsingu lõpetamine seltsinglase poolt  — Selle seltsingu kliendibaasist osa omandamine  — Mitterahaline sissemakse teise seltsingusse  — Sisendkäibemaksu tasumine  — Võimalik mahaarvamisõigus)

18

2014/C 135/20

Kohtuasi C-30/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hoge Raad der Nederlanden (Madalmaad) 22. jaanuaril 2014 – Ryanair Ltd versus PR Aviation BV

18

2014/C 135/21

Kohtuasi C-42/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Naczelny Sąd Administracyjny (Poola) 27. jaanuaril 2014 – Minister Finansów versus Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie

19

2014/C 135/22

Kohtuasi C-49/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado de Primera Instancia de Cartagena (Hispaania) 3. veebruaril 2014 – Finanmadrid E.F.C, SA versus Jesús Vicente Albán Zambrano jt

20

2014/C 135/23

Kohtuasi C-54/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado de Primera Instancia no 34 de Madrid (Hispaania) 5. veebruaril 2014 – Rafael Villafañez Gallego ja María Pérez Anguio versus Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

20

2014/C 135/24

Kohtuasi C-56/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout (Belgia) 5. veebruaril 2014 – Openbaar Ministerie versus Marc Emiel Melanie De Beuckeleer jt

21

2014/C 135/25

Kohtuasi C-61/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento (Itaalia) 7. veebruaril 2014 – Orizzonte Salute – Studio Infermieristico Associato versus Azienda Pubblica di Servizi alla persona „San Valentino” jt

21

2014/C 135/26

Kohtuasi C-63/14: 10. veebruaril 2014 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Prantsuse Vabariik

22

2014/C 135/27

kohtuasi C-70/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu (Portugal) 10. veebruaril 2014 – Agrocaramulo – Empreendimentos Agropecuários do Caramulo S.A. versus Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP)

23

2014/C 135/28

Kohtuasi C-75/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ávila (Hispaania) 11. veebruaril 2014 – Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, SA versus Francisco Javier Rodríguez Barbero ja María Ángeles Barbero Gutiérrez

23

2014/C 135/29

Kohtuasi C-88/14: 21. veebruaril 2014 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu

24

2014/C 135/30

Kohtuasi C-102/14 P: Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA 4. märtsil 2014 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 13. jaanuari 2014. aasta määruse peale kohtuasjas T-134/12: Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT versus komisjon

25

2014/C 135/31

Kohtuasi C-114/14: 10. märtsil 2014 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Rootsi Kuningriik

26

2014/C 135/32

Kohtuasi C-116/14: 10. märtsil 2014 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Portugali Vabariik

27

2014/C 135/33

Kohtuasi C-121/14: 12. märtsil 2014 esitatud hagi – Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik versus Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu

28

 

Üldkohus

2014/C 135/34

Kohtuasi T-292/11: Üldkohtu 14. märtsi 2014. aasta otsus – Cemex jt versus komisjon (Konkurents  — Haldusmenetlus  — Teabe nõudmise otsus  — Nõutud teabe vajalikkus  — Põhjendamiskohustus  — Proportsionaalsus)

29

2014/C 135/35

Kohtuasi T-293/11: Üldkohtu 14. märtsi 2014. aastaotsus – Holcim (Saksamaa) ja Holcim versus komisjon (Konkurents  — Haldusmenetlus  — Teabe nõudmise otsus  — Nõutud teabe vajalikkus  — Põhjendamiskohustus  — Proportsionaalsus)

29

2014/C 135/36

Kohtuasi T-296/11: Üldkohtu 14. märtsi 2014. aasta otsus – Cementos Portland Valderrivas versus komisjon (Konkurents  — Haldusmenetlus  — Teabe nõudmise otsus  — Nõutud teabe vajalikkus  — Piisavalt veenvad kaudsed tõendid  — Kohtulik kontroll  — Proportsionaalsus)

30

2014/C 135/37

Kohtuasi T-297/11: Üldkohtu 14. märtsi 2014. aasta otsus – Buzzi Unicem versus komisjon (Konkurents  — Haldusmenetlus  — Teabe nõudmise otsus  — Nõutud teabe vajalikkus  — Hea halduse põhimõte  — Põhjendamiskohustus  — Proportsionaalsus)

31

2014/C 135/38

Kohtuasi T-302/11: Üldkohtu 14. märtsi 2014. aasta otsus – HeidelbergCement versus komisjon (Konkurents  — Haldusmenetlus  — Teabe nõudmise otsus  — Nõutud teabe vajalikkus  — Põhjendamiskohustus  — Proportsionaalsus)

31

2014/C 135/39

Kohtuasi T-305/11: Üldkohtu 14. märtsi 2014. aasta otsus – Italmobiliare versus komisjon (Konkurents  — Haldusmenetlus  — Teabe nõudmise otsus  — Nõutud teabe vajalikkus  — Hea halduse põhimõte  — Põhjendamiskohustus  — Proportsionaalsus)

32

2014/C 135/40

Kohtuasi T-306/11: Üldkohtu 14. märtsi 2014. aasta otsus – Schwenk Zement versus komisjon (Konkurents  — Haldusmenetlus  — Teabe nõudmise otsus  — Nõutud teabe vajalikkus  — Põhjendamiskohustus  — Proportsionaalsus)

32

2014/C 135/41

Kohtuasi T-131/13: Üldkohtu 14. märtsi 2014. aasta otsus – Lardini versus Siseturu Ühtlustamise Amet (nööpaugus olev lill) (Ühenduse kaubamärk  — Nööpaugus olevas lilles seisneva ühenduse kaubamärgi taotlus  — Absoluutne keeldumispõhjus  — Eristusvõime puudumine  — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b)

33

2014/C 135/42

Kohtuasi T-134/10: Üldkohtu 7. märtsi 2014. aasta määrus – FESI versus nõukogu (Tühistamishagi  — Dumping  — Teatavate Vietnamist ja Hiina Rahvavabariigist pärit nahast pealsetega jalatsite impordi suhtes kehtestatud lõpliku dumpinguvastase tollimaksu laiendamine Aomeni erihalduspiirkonnast lähetatud teatavate nahast pealsetega jalatsite impordi suhtes  — Sõltumatuid importijaid esindav ühing  — Isikliku puutumuse puudumine  — Üldkohaldatav akt, mis sisaldab rakendusmeetmeid  — Vastuvõetamatus)

34

2014/C 135/43

Kohtuasi T-430/10: Üldkohtu 10. märtsi 2014. aasta määrus – Magnesitas de Rubián jt versus komisjon (Keskkond  — Saastuse kompleksne vältimine ja kontroll  — Tsemendi, lubja ja magneesiumoksiidi tootmise parimat võimalikku tehnikat käsitlev viitedokument  — Nõue tuvastada, et otsuse tegemise vajadus on ära langenud  — Rahuldamata jätmine  — Hagist loobumine  — Kohtuasja registrist kustutamine)

34

2014/C 135/44

Kohtuasi T-158/11: Üldkohtu 10. märtsi 2014. aasta määrus – Magnesitas de Rubián jt versus Euroopa Liidu Nõukogu (Keskkond  — Saastuse kompleksne vältimine ja kontroll  — Direktiivi 2010/75/EL artikli 13 lõikes 7 sisalduv individuaalne otsus  — Nõue tuvastada, et otsuse tegemise vajadus on ära langenud  — Rahuldamata jätmine  — Hagist loobumine  — Kohtuasja registrist kustutamine)

35

2014/C 135/45

Kohtuasi T-411/11: Üldkohtu 10. märtsi 2014. aasta määrus – Hemofarm versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Laboratorios Diafarm (HEMOFARM) (Ühenduse kaubamärk  — Vastulausemenetlus  — Vastulause tagasivõtmine  — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

36

2014/C 135/46

Kohtuasjad T-240/12 ja T-211/13: Üldkohtu 7. märtsi 2014. aasta määrus – Eni versus komisjon (Konkurents  — Keelatud kokkulepped  — Butadieenkautšuki ja emulsioonpolümerisatsiooni teel toodetud stüreen-butadieenkautšuki turg  — Otsus EÜ artikli 81 rikkumise tuvastamise kohta  — Üldkohtu otsus osaliselt tühistada ja muuta komisjoni otsust — Menetluse taasavamine  — Uus vastuväiteteatis  — Menetluse lõpetamine  — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

36

2014/C 135/47

Liidetud kohtuasjad T-241/12 ja T-210/13: Üldkohtu 7. märtsi 2014. aasta määrus – Versalis versus komisjon (Konkurents  — Keelatud kokkulepped  — Butadieenkautšuki ja emulsioonpolümerisatsiooni teel toodetud stüreen-butadieenkautšuki turg  — EÜ artikli 81 rikkumise tuvastamise otsus  — Komisjoni otsuse osaline tühistamine ja muutmine Üldkohtu poolt  — Menetluse jätkamine  — Uus vastuväiteteatis  — Menetluse lõpetamine  — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

37

2014/C 135/48

Kohtuasi T-518/12: Üldkohtu 10. märtsi 2014. aasta määrus – Spirlea versus komisjon (Tühistamishagi  — Rahvatervis  — Otsus lõpetada menetlus katseprojekti „EU Pilot” raames  — Kaebuse menetlemise lõpetamine  — Kohustuste rikkumise menetluse algatamata jätmine  — Vastuvõetamatus)

38

2014/C 135/49

Kohtuasi T-187/13: Üldkohtu 20. veebruari 2014. aasta määrus – Jannatian versus nõukogu (Tühistamishagi  — Ühine välis- ja julgeolekupoliitika  — Iraani vastu suunatud piiravad meetmed  — Nende isikute ja üksuste loetelu, kelle suhtes neid piiravaid meetmeid kohaldatakse  — Hagi esitamise tähtaeg  — Hilinemine  — Vastuvõetamatus)

38

2014/C 135/50

Kohtuasi T-578/13 R: Üldkohtu presidendi 13. veebruari 2014. aasta määrus – Luxembourg Pamol (Cyprus) ja Luxembourg Industries versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine  — Taimekaitsevahendite turuleviimise menetlus  — Toimeaine heakskiitmist puudutavate dokumentide avaldamine  — Teatava teabe konfidentsiaalsena käsitlemise taotluse rahuldamatajätmine  — Täitmise peatamise taotlus  — Vastuvõetavus  — Kiireloomulisus  — Fumus boni iuris  — Huvide kaalumine)

39

2014/C 135/51

Kohtuasi T-1/14 R: Üldkohtu presidendi 7. märtsi 2014. aasta määrus – Aluminios Cortizo ja Cortizo Cartera versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine  — Riigiabi  — Hispaania ametisasutuste poolt teatavatele majandushuviühingutele ja nende investoritele antud abi  — Laevade ostmiseks ette nähtud teatavate kapitalirendilepingute suhtes kohaldatav maksustamiskord (Hispaania maksu tasaarvelduse süsteem)  — Taotlus kohaldamise peatamiseks  — Vorminõuete järgimata jätmine  — Vastuvõetamatus)

40

2014/C 135/52

Kohtuasi T-506/12 P: Eva Cuallado Martorelli 12. märtsil 2014 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 18. septembri 2012. aasta otsuse peale kohtuasjas F-96/09: Cuallado Martorell versus komisjon

40

2014/C 135/53

Kohtuasi T-11/14: 3. jaanuaril 2014 esitatud hagi – Grundig Multimedia versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Pianissimo)

41

2014/C 135/54

Kohtuasi T-36/14: 15. jaanuaril 2014 esitatud hagi – St’art jt versus komisjon

42

2014/C 135/55

Kohtuasi T-65/14: 28. jaanuaril 2014 esitatud hagi – Bank Refah Kargaran versus nõukogu

43

2014/C 135/56

Kohtuasi T-74/14: 31. jaanuaril 2014 esitatud hagi – Prantsusmaa versus komisjon

44

2014/C 135/57

Kohtuasi T-76/14: 4. veebruaril 2014 esitatud hagi – Morningstar versus komisjon

45

2014/C 135/58

Kohtuasi T-77/14: 4. veebruaril 2014 esitatud hagi – EE versus Siseturu Ühtlustamise Amet (halli tooni motiiv)

46

2014/C 135/59

Kohtuasi T-78/14: 4. veebruaril 2014 esitatud hagi – Benediktinerabtei St. Bonifaz versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Andechser Molkerei Scheitz (Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455)

46

2014/C 135/60

Kohtuasi T-81/14: 6. veebruaril 2014 esitatud hagi – Energy Brands versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Smart Wines (SMARTWATER)

47

2014/C 135/61

Kohtuasi T-84/14: 6. veebruaril 2014 esitatud hagi – Harrys Pubar versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Harry’s New York Bar (HARRY’S NEW YORK BAR)

48

2014/C 135/62

Kohtuasi T-85/14: 7. veebruaril 2014 esitatud hagi – Infocit versus Siseturu Ühtlustamise Amet – DIN (DINKOOL)

48

2014/C 135/63

Kohtuasi T-89/14: 10. veebruaril 2014 esitatud hagi – Export Development Bank of Iran versus nõukogu

49

2014/C 135/64

Kohtuasi T-90/14: 3. veebruaril 2014 esitatud hagi – Secolux versus komisjon ja CdT

50

2014/C 135/65

Kohtuasi T-93/14: 10. veebruaril 2014 esitatud hagi – St’art jt versus komisjon

51

2014/C 135/66

Kohtuasi T-94/14: 11. veebruaril 2014 esitatud hagi – EE versus Siseturu Ühtlustamise Amet (värvilise mustri motiiv)

52

2014/C 135/67

Kohtuasi T-96/14: 11. veebruaril 2014 esitatud hagi – Vimeo versus Siseturu Ühtlustamise Amet – PT Comunicações (VIMEO)

52

2014/C 135/68

Kohtuasi T-130/14 P: Euroopa Liidu Nõukogu 24. veebruaril 2014 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu otsuse peale kohtuasjas F-142/11: Simpson versus nõukogu

53

2014/C 135/69

Kohtuasi T-132/14: 24. veebruaril 2014 esitatud hagi – Albis Plastic versus Siseturu Ühtlustamise Amet – IQAP Masterbatch Group (ALCOLOR)

53

2014/C 135/70

Kohtuasi T-135/14: 20. veebruaril 2014 esitatud hagi – Kicktipp versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Società Italiana Calzature (kicktipp)

54

2014/C 135/71

Kohtuasi T-136/14: 24. veebruaril 2014 esitatud hagi – Tilda Riceland Private versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Siam Grains (BASMALI LONG GRAIN RICE RIZ LONG DE LUXE)

55

2014/C 135/72

Kohtuasi T-137/14: 25. veebruaril 2014 esitatud hagi – I Castellani versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Chomarat (ringi motiiv)

55

2014/C 135/73

Kohtuasi T-140/14: 28. veebruaril 2014 esitatud hagi – Bora Creations versus Siseturu Ühtlustamise Amet (gel nails at home)

56

2014/C 135/74

Kohtuasi T-143/14: 3. märtsil 2014 esitatud hagi – EE versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kollaka tooni motiiv)

57

2014/C 135/75

Kohtuasi T-144/14: 3. märtsil 2014 esitatud hagi – EE versus Siseturu Ühtlustamise Amet (elevandiluuvärvi täpilise mustri motiiv)

57

2014/C 135/76

Kohtuasi T-156/14: 7. märtsil 2014 esitatud hagi – Volkswagen versus Siseturu Ühtlustamise Amet (StartUp)

58

2014/C 135/77

Kohtuasi T-162/14: 28. veebruaril 2014 esitatud hagi – Canadian Solar Emea jt versus nõukogu

58

2014/C 135/78

Kohtuasi T-163/14: 28. veebruaril 2014 esitatud hagi – Canadian Solar Emea jt versus nõukogu

59

2014/C 135/79

Kohtuasi T-168/14: 13. märtsil 2014 esitatud hagi – Pérez Gutiérrez versus komisjon

60

2014/C 135/80

Kohtuasi T-119/12: Üldkohtu 20. veebruari 2014. aasta määrus – USFSPEI ja Loescher versus nõukogu

61

2014/C 135/81

Kohtuasi T-600/13: Üldkohtu 24. veebruari 2014. aasta määrus – Bimbo versus Siseturu Ühtlustamise Amet (FIBRA PROTEÍNAS NUTRIENTES)

61


ET

 

Top