Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:112:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 112, 14. aprill 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 112

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

57. köide
14. aprill 2014


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2014/C 112/01

Euroopa Liidu Kohtu viimane väljaanne Euroopa Liidu TeatajasELT C 102, 7.4.2014

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2014/C 112/02

Kohtuasi C-656/11: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 27. veebruari 2014. aasta otsus – Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik versus Euroopa Liidu Nõukogu (Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine — Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Šveitsi Konföderatsiooni vaheline isikute vaba liikumist käsitlev kokkulepe — Nõukogu otsus — Õigusliku aluse valik — ELTL artikkel 48 — ELTL artikli 79 lõike 2 punkt b)

2

2014/C 112/03

Kohtuasi C-82/12: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 27. veebruari 2014. aasta otsus (Tribunal Superior de Justicia de Cataluña eelotsusetaotlus – Hispaania) – Transportes Jordi Besora, SL versus Generalitat de Catalunya (Kaudsed maksud — Aktsiis — Direktiiv 92/12/EMÜ — Artikli 3 lõige 2 — Mineraalõlid — Jaemüügi maks — Mõiste „eriotstarve” — Pädevuste üleandmine autonoomsetele piirkondadele — Rahastamine — Ette kindlaks määratud kasutamine — Tervishoiu ja keskkonnaga seotud kulutused)

3

2014/C 112/04

Kohtuasi C-132/12 P: Euroopa Kohtu (esimene koda) 27. veebruari 2014. aasta otsus – Stichting Woonpunt, Stichting Havensteder, varem Stichting Com.wonen, Woningstichting Haag Wonen, Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Riigiabi — Abikavad, mille raames antakse abi sotsiaalkortereid ehitavatele ühingutele — Kokkusobivaks tunnistamise otsus — Siseriiklike ametiasutuste poolt liidu õiguse järgimiseks võetud kohustused — ELTL artikli 263 neljas lõik — Tühistamishagi — Vastuvõetavuse tingimused — Põhjendatud huvi — Õigus esitada hagi — Isiklikult ja otseselt puudutatud abisaajad — Mõiste „suletud ring”)

3

2014/C 112/05

Kohtuasi C-133/12 P: Euroopa Kohtu (esimene koda) 27. veebruari 2014. aasta otsus – Stichting Woonlinie, Stichting Allee Wonen, Woningstichting Volksbelang, Stichting WoonInvest, Stichting Woonstede versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Riigiabi — Riigiabisüsteemid, mille raames antakse abi sotsiaalkortereid ehitavatele ühingutele — Kokkusobivaks tunnistamise otsus — Siseriiklike ametiasutuste poolt liidu õiguse järgimiseks võetud kohustused — ELTL artikli 263 neljas lõik — Tühistamishagi — Vastuvõetavuse tingimused — Põhjendatud huvi — Õigus esitada hagi — Isiklikult ja otseselt puudutatud abisaajad — Mõiste „suletud ring”)

4

2014/C 112/06

Kohtuasi C-351/12: Euroopa Kohtu (neljas koda) 27. veebruari 2014. aasta otsus (Krajský soud v Plzni – Tšehhi Vabariik eelotsusetaotlus) – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním o. s. (OSA) versus Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. (Direktiiv 2001/29/EÜ — Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused infoühiskonnas — Mõiste „üldsusele edastamine” — Teoste ülekandmine sanatooriumi numbritubades — Direktiivi sätete vahetu õigusmõju — ELTL artiklid 56 ja 102 — Direktiiv 2006/123/EÜ — Teenuste osutamise vabadus — Konkurents — Autoriõiguste kollektiivse esindamise ainuõigus)

5

2014/C 112/07

Kohtuasi C-365/12 P: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 27. veebruari 2014. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Rootsi Kuningriik, Siemens AG, ABB Ltd (Apellatsioonkaebus — Määrus (EÜ) nr 1049/2001 — Juurdepääs institutsioonide dokumentidele — EÜ artikli 81 kohaldamise menetlusega seotud dokumendid — Määruse (EÜ) nr 1/2003 ja määrus (EÜ) nr 773/2004 — Juurdepääsu keelamine — Uurimise, ärihuvide ja institutsioonide otsustusprotsessi kaitsega seotud erandid — Institutsiooni kohustus hinnata juurdepääsutaotluses nimetatud dokumentide sisu konkreetselt ja individuaalselt)

6

2014/C 112/08

Kohtuasi C-396/12: Euroopa Kohtu (neljas koda) 27. veebruari 2014. aasta otsus (Raad van State eelotsusetaotlus – Madalmaad) – A. M. van der Ham, A. H. van der Ham-Reijersen van Buuren versus College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (Ühine põllumajanduspoliitika — Rahastamine EAFRD-st — Maaelu arengu toetused — Toetuste vähendamine või andmata jätmine nõuetele vastavuse nõuete rikkumise korral — Mõiste „tahtlik rikkumine”)

7

2014/C 112/09

Liidetud kohtuasjad C-454/12 ja C-455/12: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 27. veebruari 2014. aasta otsus (Bundesfinanzhof’i eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Pro Med Logistik GmbH (C-454/12) versus Finanzamt Dresden-Süd ja Eckard Pongratz, kes tegutseb Karin Oertel’i pankrotihaldurina (C-455/12) versus Finanzamt Würzburg mit Außenstelle Ochsenfurt (Eelotsusetaotlus — Käibemaks — Kuues käibemaksudirektiiv — Artikli 12 lõige 3 — H lisa 5. rühm — Direktiiv 2006/112/EÜ — Artikli 98 lõiked 1 ja 2 — III lisa punkt 5 — Neutraalse maksustamise põhimõte — Reisijate ja nende pagasi vedu — Siseriiklikud õigusnormid, mille järgi kohaldatakse erinevat käibemaksumäära taksoveole ja juhiga üüriautoveole)

8

2014/C 112/10

Kohtuasi C-470/12: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 27. veebruari 2014. aasta otsus (Okresný súd vo Svidníku eelotsusetaotlus – Slovakkia) – Pohotovosť s.r.o. versus Miroslav Vašuta (Eelotsusetaotlus — Tarbimiskrediidileping — Ebaõiglased tingimused — Direktiiv 93/13/EMÜ — Vahekohtuotsuse sundtäitmine — Täitemenetlusse astumise taotlus — Tarbijakaitseühing — Siseriiklikud õigusnormid, mis sellist menetlusse astumist ei võimalda — Liikmesriikide menetlusautonoomia)

9

2014/C 112/11

Kohtuasi C-571/12: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 27. veebruari 2014. aasta otsus (Augstākās tiesas Senāts‘i eelotsusetaotlus – Läti) – SIA Greencarrier Freight Services Latvia versus Valsts ieņēmumu dienests (Eelotsusetaotlus — Ühenduse tolliseadustik — Artikli 70 lõige 1 ja artikkel 78 — Tollideklaratsioonid — Kauba osaline kontroll — Proovide ja näidiste võtmine — Vale kood — Pärast kauba vabastamist tulemuste laiendamine identsele kaubale, mis on hõlmatud varasemaste tollideklaratsioonidega — Tollivormistusjärgne kontroll — Võimatus taotleda kauba täiendavat kontrolli)

10

2014/C 112/12

Kohtuasi C-588/12: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 27. veebruari 2014. aasta otsus (Arbeidshof te Antwerpen’i eelotsusetaotlus – Belgia) – Lyreco Belgium NV versus Sophie Rogiers (Sotsiaalpoliitika — Direktiiv 96/34/EÜ — Raamkokkulepe lapsehoolduspuhkuse kohta — Klausel 1 ja klausli 2 punkt 4 — Osalise ajaga lapsehoolduspuhkus — Töötaja töölepingu ülesütlemine ilma mõjuva või piisava põhjuseta — Kindlasummaline ülesütlemishüvitis lapsehoolduspuhkuse kasutamise tõttu — Hüvitise arvutamise alus)

11

2014/C 112/13

Kohtuasi C-601/12 P: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 27. veebruari 2014. aasta otsus – Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd versus Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Komisjon, European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI) (Apellatsioonkaebus — Dumping — Määrus (EÜ) nro384/96 — Artikli 2 lõike 7 punkti c teine lõige — Teatavate Hiinast pärit rauast või terasest kinnitusdetailide import — Turumajanduslikes tingimustes tegutsemise staatus — Sellise staatuse andmise otsuse tähtaja ületamine — Mõju)

12

2014/C 112/14

Kohtuasi C-1/13: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 27. veebruari 2014. aasta otsus (Cour de cassation’i eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – Cartier parfums – lunettes SAS, Axa Corporate Solutions Assurance SA versus Ziegler France SA, Montgomery transports Sàrl, Inko Trade s.r.o., Jaroslave Mateja, Groupama transport (Eelotsusetaotlus — Õigusalane koostöö tsiviilasjades — Määrus (EÜ) nro44/2001 — Artikkel 27 lõige 2 — Pooleliolevad kohtuasjad — Artikkel 24 — Kohtualluvuse kokkulepe — Kindlaks tegemine, kas kohtuasi allub kohtule, millele hagi esitati esimesena kas seetõttu, et pooled ei ole vaidlustanud asja allumist esimesele kohtule, või seetõttu, et otsuse peale ei saa edasi kaevata)

12

2014/C 112/15

Kohtuasi C-32/13: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 27. veebruari 2014. aasta otsus (Sozialgericht Nürnbergi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Petra Würker versus Familienkasse Nürnberg (Sotsiaalkindlustus — Määrus (EMÜ) nr 1408/71 — Peretoetused — Artiklid 77 ja 78 — Hüvitised pensionäride ülalpeetavatele lastele ja orbudele — Määrus (EÜ) nr 883/2004 — Perehüvitised — Artikkel 67 — Teises liikmesriigis elavad pereliikmed — Mõiste „pension” — Isik, kes saab pärast oma lahutatud abikaasa surma Saksa õigusnormide alusel laste kasvatamisega seotud pensioni (Erziehungsrente))

13

2014/C 112/16

Kohtuasi C-79/13: Euroopa Kohtu (neljas koda) 27. veebruari 2014. aasta otsus (Arbeidshof te Brussel’i eelotsusetaotlus – Belgia) – Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers versus Selver Saciri, Danijela Dordevic, Danjel Saciri, keda esindavad Selver Saciri ja Danijela Dordevic, Sanela Saciri, keda esindavad Selver Saciri ja Danijela Dordevic, Denis Saciri, keda esindavad Selver Saciri ja Danijela Dordevic, Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Diest (Direktiiv 2003/9/EÜ — Liikmesriikides varjupaigataotlejate vastuvõtu miinimumnõuded — Artikli 13 lõige 1 — Materiaalsete vastuvõtutingimuste andmise tähtajad — Artikli 13 lõige 2 — Materiaalsete vastuvõtutingimuste tagamine — Tagatised — Artikli 13 lõige 5 — Varjupaigataotlejate vastuvõtu miinimumtingimuste kindlaksmääramine ja andmine — Antud abi summa — Artikkel 14 — Materiaalsete vastuvõtutingimuste üksikasjalikud eeskirjad — Vastuvõtuvõrgustiku täiskoormus — Edasisuunamine riiklikesse sotsiaalabisüsteemidesse — Materiaalsete vastuvõtutingimuste andmine rahaliste toetustena)

14

2014/C 112/17

Kohtuasi C-110/13: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 27. veebruari 2014. aasta otsus (Bundesfinanzhof’i eelotsusetaotlus – Saksamaa) – HaTeFo GmbH versus Finanzamt Haldensleben (Eelotsusetaotlus — Äriühinguõigus — Soovitus 2003/361/EÜ — Mikroettevõtjate ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate määratlemine — Töötajate arvu ja rahaliste summade arvutamisel arvessevõetavad ettevõtjate liigid — Seotud ettevõtjad — Mõiste „ühiselt tegutsev füüsiliste isikute rühm”)

15

2014/C 112/18

Kohtuasi C-422/12 P: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 30. jaanuari 2014. aasta määrus – Industrias Alen SA de CV versus The Clorox Company, Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (Apellatsioonkaebus — Kodukorra artikkel 181 — Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi CLORALEX taotlus — Varasem siseriiklik sõnamärk CLOROX — Segiajamise tõenäosus — Määrus (EÜ) nr 207/2009 — Artikli 8 lõike 1 punkt b — Vastuapellatsioonkaebus — Kodukorra artikkel 176 — Nõue esitada vastuapellatsioonkaebus eraldi dokumendina)

16

2014/C 112/19

Liidetud kohtuasjad C-614/12 ja C-10/13: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 16. jaanuari 2014. aasta määrus (Debreceni Munkaügyi Bíróság’i ja Fővárosi Munkaügyi Bíróság’i eelotsusetaotlused – Ungari) – József Dutka (C-614/12), Csilla Sajtos (C-10/13) versus Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (C-614/12), Budapest Főváros VI. Ker. Önkormányzata (C-10/13) (Eelotsusetaotlus — Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 30 — Liidu õiguse rakendamine — Puudumine — Euroopa Kohtu ilmselge pädevuse puudumine)

16

2014/C 112/20

Kohtuasi C-24/13: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 16. jaanuari 2014. aasta määrus (Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósági eelotsusetaotlus – Ungari) – Dél-Zempléni Nektár Leader Nonprofit kft versus Vidékfejlesztési Miniszter (Põllumajandus — Määrus (EÜ) nr 1698/2005 — EAFRD — Kohalike tegevusrühmade õiguslikule vormile esitatavad nõuded — Nimetatud nõuete muutmine — Liikmesriikide pädevus — Piirid)

17

2014/C 112/21

Kohtuasi C-25/13: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 30. jaanuari 2014. aasta määrus (Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 17 de Barcelona eelotsusetaotlus – Hispaania) – France Telecom España, SA versus Organismo de Gestión Tributaria de la Diputación de Barcelona (Eelotsusetaotlus — Elektroonilised sidevõrgud ja teenused — Direktiiv 2002/20/EÜ — Elektroonilise side teenuseid osutavatele operaatoritele kehtestatud tasu munitsipaalomandi isikliku ja erikasutuse eest — Kodukorra artikkel 99 — Kohtupraktikast selgelt tuletatav vastus)

18

2014/C 112/22

Kohtuasi C-122/13: Euroopa Kohtu (kuues koda) 30. jaanuari 2014. aasta määrus (Tribunale Ordinario di Firenze eelotsusetaotlus – Itaalia) – Paola C versus Presidenza del Consiglio dei Ministri (Eelotsusetaotlus — Õigusalane koostöö kriminaalasjades — Direktiiv 2004/80/EÜ — Artikkel 12 — Tahtlike vägivallakuritegude ohvritele hüvitise maksmine — Puhtalt riigisisene olukord — Euroopa Kohtu pädevuse ilmne puudumine)

19

2014/C 112/23

Kohtuasi C-193/13 P: Euroopa Kohtu (kuues koda) 16. jaanuari 2014. aasta määrus – nfon AG versus Fon Wireless Ltd, Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (Apellatsioonkaebus — Ühenduse kaubamärk — Määrus (EÜ) nro40/94 — Sõnalist osa „nfon” sisaldav kujutismärk — Sõnalist osa „fon” sisaldava ühenduse kujutismärgi ja siseriikliku sõnamärgi FON omaniku vastulause — Vastulause tagasilükkamine ühtlustamisameti apellatsioonikoja poolt)

19

2014/C 112/24

Kohtuasi C-332/13: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 16. jaanuari 2014. aasta määrus (Kúria eelotsusetaotlus – Ungari) – Ferenc Weigl versus Nemzeti Innovációs Hivatal (Eelotsusetaotlus — Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 30 — Liidu õiguse kohaldamine — Kohaldamata jätmine — Ilmne Euroopa Kohtu pädevuse puudumine)

20

2014/C 112/25

Kohtuasi C-430/13: Euroopa Kohtu (kuues koda) 16. jaanuari 2014. aasta määrus (Fővárosi Ítélőtábla eelotsusetaotlus – Ungari) – Ilona Baradics jt versus QBE Insurance (Europe) Ltd Magyarországi Fióktelepe, Magyar Állam (Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 99 — Reisipaketid, puhkusepaketid ja ekskursioonipaketid — Siseriiklikud õigusnormid, mille kohaselt peab reisikorraldaja maksejõuetuse korral tarbijate ettemaksu hüvitamiseks antava varalise tagatise suurus vastama teatavale minimaalsele protsendile)

21

2014/C 112/26

Kohtuasi C-651/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 9. detsembril 2013 – Lb Group Ltd versus Ministero dell’Economia e delle Finanze jt

21

2014/C 112/27

Kohtuasi C-652/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale ordinario di Cagliari (Itaalia) 9. detsembril 2013 – kriminaalasi Mirko Saba süüdistuses

22

2014/C 112/28

Kohtuasi C-689/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (Itaalia) 24. detsembril 2013 – PFE versus Airgest

22

2014/C 112/29

Kohtuasi C-18/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Madalmaad) 16. jaanuaril 2014 – CO Sociedad de Gestion y Participación SA jt versus De Nederlandsche Bank NV ja De Nederlandsche Bank NV versus CO Sociedad de Gestion y Participación SA jt

24

2014/C 112/30

Kohtuasi C-27/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht Duisburg (Saksamaa) 20. jaanuaril 2014 – Elfriede Stermann, Hans Gerd Stermann versus Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG

24

2014/C 112/31

kohtuasi C-99/14 P: Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón’i (Carbunión) 28. veebruaril 2014 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 10. detsembri 2013. aasta määruse peale kohtuasjas T-176/11: Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión) versus Euroopa Liidu Nõukogu

25

2014/C 112/32

Kohtuasi C-477/12: Euroopa Kohtu presidendi 17. jaanuari 2014. aasta määrus (Bundespatentgericht’i eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Hogan Lovells International LLP versus Bayer CropScience K.K.

26

2014/C 112/33

Kohtuasi C-259/13: Euroopa Kohtu presidendi 6. veebruari 2014. aasta määrus (Bundesgerichtshofi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Elena Recinto-Pfingsten versus Swiss International Air Lines AG

26

 

Üldkohus

2014/C 112/34

Kohtuasi T-91/11: Üldkohtu 27. veebruari 2014. aasta otsus – InnoLux versus komisjon (Konkurents — Keelatud kokkulepped — Vedelkristallkuvarite (LCD) ülemaailmne turg — Kokkulepped ja kooskõlastatud tegevus hindande ja tootmiskoguste alal — Territoriaalne pädevus — Sisemüük — Kartelli esemeks olevaid tooteid sisaldavate valmistoodete müük — Üks ja vältav rikkumine — Trahvid — Ümardamismeetod — Täielik pädevus)

27

2014/C 112/35

Kohtuasi T-520/11: Üldkohtu 28. veebruari 2014. aasta otsus – Genebre versus Siseturu Ühtlustamise Amet – General Electric (GE) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi GE taotlus — Varasem siseriiklik sõnamärk GE — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

27

2014/C 112/36

Kohtuasi T-602/11: Üldkohtu 27. veebruari 2014. aasta otsus – Pêra-Grave versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Fundação Eugénio de Almeida (QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA taotlus — Varasemad siseriiklikud kujutismärgid VINHO PERA-MANCA TINTO, VINHO PERA-MANCA BRANCO ja PÊRA-MANCA — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

28

2014/C 112/37

Kohtuasi T-229/12: Üldkohtu 27. veebruari 2014. aasta otsus – Advance Magazine Publishers versus Siseturu Ühtlustamise Amet – López Cabré (VOGUE) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi VOGUE taotlus — Varasem ühenduse sõnamärk VOGUE — Segiajamise tõenäosus — Kaupade identsus või sarnasus — Tähiste identsus või sarnasus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b — Kaubamärgitaotluse ebatäpsus — Määruse nr 207/2009 artikli 26 lõike 1 punkt c — Määruse (EÜ) nr 2868/95 eeskirja 2 lõige 2 — Osaline registreerimisest keeldumine)

29

2014/C 112/38

Kohtuasi T-416/12: Üldkohtu 5. märtsi 2014. aasta otsus – HP Health Clubs Iberia versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Shiseido (ZENSATIONS) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi ZENSATIONS taotlus — Varasem ühenduse sõnamärk ZEN — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b — Menetlusse astuja nõuete vastuvõetavus — kodukorra artikkel 46 — Põhjendamiskohustus — Määruse nr 207/2009 artikli 75 esimene lause — Faktide kontrollimine omal algatusel — Määruse nr 207/2009 artikli 76 lõige 1)

29

2014/C 112/39

Kohtuasi T-25/13: Üldkohtu 27. veebruari 2014. aasta otsus – Mäurer & Wirtz versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Sacra (4711 Aqua Mirabilis) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi 4711 Aqua Mirabilis taotlus — Varasem ühenduse sõnamärk AQUA ADMIRABILIS — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Varasema kaubamärgi eristusvõime — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

30

2014/C 112/40

Kohtuasi T-71/13: Üldkohtu 6. märtsi 2014. aasta otsus – Anapurna versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Annapurna (ANNAPURNA) (Ühenduse kaubamärk — Tühistamismenetlus — Ühenduse sõnamärk ANNAPURNA — Menetlusse astuja esitatud tühistamisnõue — Üldkohtu kodukorra artikli 134 lõiked 1 - 3 — Kaubamärgi tegelik kasutamine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 punkt a ja artikli 51 lõike 1 punkt a — Kaubamärgi kasutamisvorm — Tõend kasutamise kohta seoses registreeritud kaupadega)

31

2014/C 112/41

Kohtuasi T-79/09: Üldkohtu 31. jaanuari 2014. aasta määrus – Prantsusmaa versus komisjon (Riigiabi — Prantsusmaal tunnustatud põllumajandusorganisatsioonide tegevuse raamprogramm, mis näeb ette esindatud põllumajandusharu liikmetele toetuse andmise — Kohustuslikuks muudetud vabatahtlikest maksetest rahastamine — Otsus, millega abikava tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks — Otsuse tühistamine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

31

2014/C 112/42

Liidetud kohtuasjad T-162/11 ja T-163/11: Üldkohtu 12. veebruari 2014. aasta määrus – Cofra versus Siseturu Ühtlustamise Amet – O2 (can do) (Ühenduse kaubamärk — Vastulause — Vastulause tagasivõtmine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

32

2014/C 112/43

Kohtuasi T-87/12: Üldkohtu 6. veebruari 2014. aasta määrus – Duff Beer versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Twentieth Century Fox Film (Duff) (Ühenduse kaubamärk — Vastulause — Vastulause tagasivõtmine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

33

2014/C 112/44

Kohtuasi T-470/12: Üldkohtu 29. jaanuari 2014. aasta määrus – Sothys Auriac versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Grand Hotel Primavera (BEAUTY GARDEN) (Ühenduse kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise taotlus — Kehtetuks tunnistamise taotluse tagasivõtmine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

33

2014/C 112/45

Kohtuasi T-180/13: Üldkohtu 7. veebruari 2014 määrus – Pesquerias Riveirenses jt versus nõukogu (Tühistamishagi — Kalanduspoliitika — Määrus (EÜ) nro40/2013 — Lubatud kogupüügi kehtestamiseks Kirde-Atlandi põhjaputassuu varude põhja- ja lõunaosa koos käsitlemine — Otsese puutumuse puudumine — Ilmselge vastuvõetamatus)

34

2014/C 112/46

Kohtuasi T-646/13: 25. novembril 2013 esitatud hagi – Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe jt versus komisjon

34

2014/C 112/47

Kohtuasi T-664/13: 10. detsembril 2013 esitatud hagi – Petco Animal Supplies Stores versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Gutiérrez Ariza (PETCO)

35

2014/C 112/48

Kohtuasi T-673/13: 9. detsembril 2013 esitatud hagi – European Coalition to End Animal Experiments versus ECHA

36

2014/C 112/49

Kohtuasi T-711/13: 20. detsembril 2013 esitatud hagi – Harrys Pubar versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Harry’s New York Bar (HARRY’S BAR)

37

2014/C 112/50

Kohtuasi T-716/13: 27. detsembril 2013 esitatud hagi – Harry’s New York Bar versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Harrys Pubar (HARRY’S BAR)

38

2014/C 112/51

Kohtuasi T-721/13: 31. detsembril 2013 esitatud hagi – The Directv Group versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Bolloré (DIRECTV)

39

2014/C 112/52

Kohtuasi T-722/13: 31. detsembril 2013 esitatud hagi – The Directv Group versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Bolloré (DIRECTV)

39

2014/C 112/53

Kohtuasi T-7/14 P: 2. jaanuaril 2014 BQ esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 23. oktoobri 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas F-39/12: BQ versus kontrollikoda

40

2014/C 112/54

Kohtuasi T-17/14: 8. jaanuaril 2014 esitatud hagi – U4U jt versus parlament ja nõukogu

41

2014/C 112/55

Kohtuasi T-20/14: 8. jaanuaril 2014 esitatud hagi – Nguyen versus parlament ja nõukogu

42

2014/C 112/56

Kohtuasi T-22/14: 8. jaanuaril 2014 esitatud hagi – Bergallou versus parlament ja nõukogu

43

2014/C 112/57

Kohtuasi T-23/14: 6. jaanuaril 2014 esitatud hagi – Bos jt versus parlament ja nõukogu

44

2014/C 112/58

Kohtuasi T-40/14: 10. jaanuaril 2014 esitatud hagi – Electrabel and Dunamenti Erőmű versus komisjon

45

2014/C 112/59

Kohtuasi T-49/14: 17. jaanuaril 2014 esitatud hagi – Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks versus komisjon

46

2014/C 112/60

Kohtuasi T-66/14: 24. jaanuaril 2014 esitatud hagi – Bredenkamp jt versus nõukogu ja komisjon

47

2014/C 112/61

Kohtuasi T-67/14: 1. veebruaril 2014 esitatud hagi – Viraj Profiles versus nõukogu

48

2014/C 112/62

Kohtuasi T-69/14: 27. jaanuaril 2014 esitatud hagi – UAB MELT WATER versus Siseturu Ühtlustamise Amet (MELT WATER Original)

48

2014/C 112/63

Kohtuasi T-70/14: 27. jaanuaril 2014 esitatud hagi – UAB MELT WATER versus Siseturu Ühtlustamise Amet (pudeli kuju)

49

2014/C 112/64

Kohtuasi T-82/14: 4. veebruaril 2014 esitatud hagi – Copernicus-Trademarks versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Maquet (LUCEO)

50

2014/C 112/65

Kohtuasi T-83/14: 4. veebruaril 2014 esitatud hagi – LTJ Diffusion versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Arthur et Aston (ARTHUR & ASTON)

51

2014/C 112/66

Kohtuasi T-100/14: 12. veebruaril 2014 esitatud hagi – Tecalan versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Ensinger (TECALAN)

51

2014/C 112/67

Kohtuasi T-101/14: 10. veebruaril 2014 esitatud hagi – British Aggregates versus komisjon

52

2014/C 112/68

Kohtuasi T-102/14: 17. veebruaril 2014 esitatud hagi – Deutsche Post versus Siseturu Ühtlustamise Amet – PostNL Holding (TPG POST)

53

2014/C 112/69

Kohtuasi T-103/14: 17. veebruaril 2014 esitatud hagi – Frucona Košice versus komisjon

53

2014/C 112/70

Kohtuasi T-105/14: 12. veebruaril 2014 esitatud hagi – TrekStor versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Scanlab (iDrive)

54

2014/C 112/71

Kohtuasi T-111/14: 17. veebruaril 2014 esitatud hagi – UNitec Bio versus nõukogu

55

2014/C 112/72

Kohtuasi T-112/14: 17. veebruaril 2014 esitatud hagi – Molinos Río de la Plata versus nõukogu

55

2014/C 112/73

Kohtuasi T-113/14: 17. veebruaril 2014 esitatud hagi – Oleaginosa Moreno Hermanos versus nõukogu

56

2014/C 112/74

Kohtuasi T-114/14: 17. veebruaril 2014 esitatud hagi – Vicentin versus nõukogu

57

2014/C 112/75

Kohtuasi T-115/14: 17. veebruaril 2014 esitatud hagi – Aceitera General Deheza versus nõukogu

58

2014/C 112/76

Kohtuasi T-120/14: 18. veebruaril 2014 esitatud hagi – PT Ciliandra Perkasa versus nõukogu

58

2014/C 112/77

Kohtuasi T-121/14: 18. veebruaril 2014 esitatud hagi – PT Pelita Agung Agrindustri versus nõukogu

60

2014/C 112/78

Kohtuasi T-126/14: 21. veebruaril 2014 esitatud hagi – Madalmaad versus komisjon

61


ET

 

Top