EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:068E:TOC

Euroopa Liidu Teataja, CE 068, 7. märts 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.CE2014.068.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 68E

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

57. köide
7. märts 2014


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

RESOLUTSIOONID

 

Euroopa Parlament
2012–2013 ISTUNGJÄRK
23. oktoobri 2012 istung
Istungjärgu protokoll on avaldatud ELT C 10 E, 15.1.2013.
23. oktoobril 2012. aastal vastu võetud tekstid, mis käsitlevad 2010. aasta eelarvele heakskiidu andmist, on avaldatud ELT L 350, 20.12.2012.
VASTUVÕETUD TEKSTID

 

Teisipäev, 23. oktoober 2012

2014/C 068E/01

Mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020
Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2012. aasta resolutsioon mitmeaastase finantsraamistiku 2014-2020 heakskiitmise menetluse positiivse lõpptulemuse saavutamise huvides (COM(2011)0398 – COM(2012)0388 – 2011/0177(APP))

1

2014/C 068E/02

Ühised viisapiirangud Sergei Magnitski juhtumiga seotud Venemaa ametnikele
Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2012. aasta soovitus nõukogule ühiste viisapiirangute kehtestamise kohta Sergei Magnitski juhtumiga seotud Venemaa ametnikele (2012/2142(INI))

13

2014/C 068E/03

Ühtset Euroopa taevast käsitlevate õigusaktide rakendamine
Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2012. aasta resolutsioon ühtset Euroopa taevast käsitlevate õigusaktide rakendamise kohta (2012/2005(INI))

15

2014/C 068E/04

Reisijate õigused kõikide transpordiliikide puhul
Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2012. aasta resolutsioon reisijate õiguste kohta kõikide transpordiliikide puhul (2012/2067(INI))

21

2014/C 068E/05

ELi arengupoliitika tulevik
Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2012. aasta resolutsioon ELi arengupoliitika tulevikku käsitleva muutuste kava kohta (2012/2002(INI))

30

2014/C 068E/06

VKEd: konkurentsivõime ja ärivõimalused
Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2012. aasta resolutsioon väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) konkurentsivõime ja ärivõimaluste kohta (2012/2042(INI))

40

2014/C 068E/07

Kaubandus- ja majandussuhted Ameerika Ühendriikidega
Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2012. aasta resolutsioon kaubandus- ja majandussuhete kohta Ameerika Ühendriikidega (2012/2149(INI))

53


 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Parlament

 

Teisipäev, 23. oktoober 2012

2014/C 068E/08

Martin Ehrenhauseri puutumatuse äravõtmise taotlus
Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2012. aasta otsus Martin Ehrenhauseri puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2012/2152(IMM))

61

2014/C 068E/09

Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve - kõik jaod
Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2012. aasta resolutsioon, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve projekti kohta (12749/2012 – C7-0233/2012 – 2012/2092(BUD))

63

2014/C 068E/10

Sobivus komisjoni juhatusse (kodukorra artikli 191 lõike 1 tõlgendamine)
Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2012. aasta otsus, mis käsitleb sobivust komisjoni juhatusse (kodukorra artikli 191 lõike 1 tõlgendamine)

77


 

III   Ettevalmistavad aktid

 

EUROOPA PARLAMENT

 

Teisipäev, 23. oktoober 2012

2014/C 068E/11

Käibemaksupõhised omavahendid *
Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2012. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus meetodite ja menetluse kohta, millega tehakse kättesaadavaks käibemaksupõhised omavahendid (COM(2011)0737 – C7-0504/2011 – 2011/0333(CNS))

78

2014/C 068E/12

Aastaeelarve suhtes kohaldatavad finantseeskirjad ***I
Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2012. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Liidu aastaeelarve suhtes kohaldatavate finantseeskirjade kohta (COM(2010)0815 – C7-0016/2011 – 2010/0395(COD))

80

P7_TC1-COD(2010)0395
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 23. oktoobril 2012. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) nr …/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002

81

Seadusandliku resolutsiooni lisa

81

2014/C 068E/13

Paranduseelarve projekt nr 4/2012
Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2012. aasta resolutsioon, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2012. aasta paranduseelarve projekti nr 4/2012 kohta, III jagu – Komisjon (14059/2012 – C7-0305/2012 – 2012/2127(BUD))

82

2014/C 068E/14

Metsapaljundusmaterjal ***I
Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2012. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu otsust 2008/971/EÜ, lisades kõnealuse otsuse kohaldamisalasse kategooriasse „tingimustele vastav paljundusmaterjal” kuuluva metsapaljundusmaterjali ja ajakohastades toodangu heakskiidu ja kontrolli eest vastutavate asutuste nimesid (COM(2012)0355 – C7-0175/2012 – 2012/0172(COD))

84

P7_TC1-COD(2012)0172
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 23. oktoobril 2012. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr …/2012/EL, millega muudetakse nõukogu otsust 2008/971/EÜ, et lisada kategooriasse „tingimustele vastav paljundusmaterjal” kuuluvat metsapaljundusmaterjali ning ajakohastada toodangu heakskiidu ja kontrolli eest vastutavate asutuste nimesid

85

2014/C 068E/15

Euroopa kodanike aasta (2013) ***I
Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2012. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa kodanike aasta kohta (2013) (COM(2011)0489 – C7-0217/2011 – 2011/0217(COD))

85

P7_TC1-COD(2011)0217
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 23. oktoobril 2012. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr …/2012/EL Euroopa kodanike aasta kohta (2013)

86

2014/C 068E/16

Kontrollikoja liikme ametissenimetamine (Leonard Orban)
Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2012. aasta otsus ettepaneku kohta nimetada Leonard Orban kontrollikoja liikmeks (C7-0153/2012 – 2012/0805(NLE))

86

2014/C 068E/17

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond: taotlus EGF/2012/001 IE/Talk Talk
Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2012. aasta resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktiga 28 (taotlus EGF/2012/001 IE/Talk Talk, Iirimaa) (COM(2012)0423 – C7-0204/2012 – 2012/2157(BUD))

87

LISA

90

2014/C 068E/18

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond: taotlus EGF/2011/015/SE/AstraZeneca
Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2012. aasta resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 28 (taotlus EGF/2011/015 SE/AstraZeneca, Rootsi) (COM(2012)0396 – C7-0191/2012 – 2012/2155(BUD))

90

LISA

93

2014/C 068E/19

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond: taotlus EGF/2011/019 ES/Galicia Metal
Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2012. aasta resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2011/019 ES/Galicia Metal, Hispaania) (COM(2012)0451 – C7-0214/2012 – 2012/2160(BUD))

93

LISA

96

2014/C 068E/20

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond: taotlus EGF/2011/009 NL/Gelderland
Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2012. aasta resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2011/009 NL/Gelderland Construction osa 41, Madalmaad) (COM(2012)0395 – C7-0190/2012 – 2012/2154(BUD))

96

LISA

99

2014/C 068E/21

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond: taotlus EGF/2011/021 NL/Zalco
Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2012. aasta resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2011/021 NL/Zalco, Madalmaad) (COM(2012)0450 – C7-0220/2012 – 2012/2164(BUD))

100

LISA

103

2014/C 068E/22

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond: taotlus EGF/2010/015 FR/Peugeot
Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2012. aasta resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2010/015 FR/Peugeot, Prantsusmaa) (COM(2012)0461 – C7-0222/2012 – 2012/2165(BUD))

103

LISA

106

2014/C 068E/23

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2012/003 DK/VESTAS
Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2012. aasta resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktiga 28 (taotlus EGF/2012/003 DK/Vestas, Taani) (COM(2012)0502 – C7-0292/2012 – 2012/2228(BUD))

106

LISA

109

2014/C 068E/24

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtt: taotlus EGF/2012/002 DE/manroland
Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2012. aasta resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktiga 28 (taotlus EGF/2012/002 DE/manroland, Saksamaa) (COM(2012)0493 – C7-0294/2012 – 2012/2230(BUD))

109

LISA

112

2014/C 068E/25

Ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks ***I
Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2012. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 428/2009, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks (COM(2011)0704 – C7-0395/2011 – 2011/0310(COD))

112

P7_TC1-COD(2011)0310
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 23. oktoobri 2012. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 428/2009, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks

113

2014/C 068E/26

Meremeeste väljaõppe miinimumtase ***I
Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2012. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/106/EÜ meremeeste väljaõppe miinimumtaseme kohta (COM(2011)0555 – C7-0246/2011 – 2011/0239(COD))

118

P7_TC1-COD(2011)0239
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 23. oktoobril 2012. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/…/EL, millega muudetakse direktiivi 2008/106/EÜ meremeeste väljaõppe miinimumtaseme kohta

119

2014/C 068E/27

Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon Euroopa ühenduste ning Iisraeli Riigi vahel) protokoll, milles käsitletakse tööstustoodete vastavushindamist ja tunnustamist ***
Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2012. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahel) protokolli sõlmimise kohta, milles käsitletakse tööstustoodete vastavushindamist ja tunnustamist (12428/2012 – C7-0205/2012 – 2009/0155(NLE))

119


Menetluste selgitus

*

Nõuandemenetlus

**I

Koostöömenetlus, esimene lugemine

**II

Koostöömenetlus, teine lugemine

***

Nõusolekumenetlus

***I

Kaasotsustamismenetlus, esimene lugemine

***II

Kaasotsustamismenetlus, teine lugemine

***III

Kaasotsustamismenetlus, kolmas lugemine

(Menetlus põhineb Euroopa Komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Poliitilised muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on tähistatud sümboliga ▐.

Teenistuste tehnilised parandused ja kohandused: uus või muudetud tekst on märgistatud tavalises kaldkirjas, välja jäetud tekst on tähistatud sümboliga ║.

ET

 

Top