EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:133:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 133, 9. mai 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.C_2013.133.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 133

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

56. köide
9. mai 2013


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

ARVAMUSED

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

 

Täiskogu 487. istungjärk 13. ja 14. veebruaril 2013

2013/C 133/01

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Meretööstus: kriisi mõjul kiirenenud ümberkorraldamine” (omaalgatuslik arvamus)

1

2013/C 133/02

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Jätkusuutlikku majanduskasvu soodustavad ärimudelid, vähese CO2-heitega majandus ja tööstuse muutused” (omaalgatuslik arvamus)

8

2013/C 133/03

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Suurte jaemüügikettide ja toiduainete tarnijate kaubanduslikud suhted – praegune olukord” (omaalgatuslik arvamus)

16


 

III   Ettevalmistavad aktid

 

EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEE

 

Täiskogu 487. istungjärk 13. ja 14. veebruaril 2013

2013/C 133/04

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Raadiospektriressursside ühiskasutuse edendamine siseturul””COM(2012) 478 final

22

2013/C 133/05

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Toimiv energiaturg””COM(2012) 663 final

27

2013/C 133/06

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ajutise erandi tegemise kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem”COM(2012) 697 final – 2012/0328 COD

30

2013/C 133/07

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2011/92/EL teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta”COM(2012) 628 final – 2012/0297 COD

33

2013/C 133/08

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eritingimused süvamere kalavarude püügiks Kirde-Atlandil ja sätted kalapüügiks Kirde-Atlandi rahvusvahelistes vetes ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2347/2002”COM(2012) 371 final – 2012/0179 COD

41

2013/C 133/09

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Nõukogu soovitus euroalasse kuuluvate liikmesriikide majanduspoliitika üldsuuniste rakendamise kohta”COM(2012) 301 final

44

2013/C 133/10

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse meditsiiniseadmeid ja millega muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ, määrust (EÜ) nr 178/2002 ja määrust (EÜ) nr 1223/2009”COM(2012) 542 final – 2012/0266 COD; teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus in vitro diagnostikameditsiiniseadmete kohta”COM(2012) 541 final – 2012/0267 COD ja teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele„ Ohutud, tõhusad ja innovatiivsed meditsiiniseadmed ja in vitro diagnostikameditsiiniseadmed, mis toovad kasu patsientidele, tarbijatele ja tervishoiuspetsialistidele””COM(2012) 540 final

52

2013/C 133/11

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv raadioseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta”COM(2012) 584 final – 2012/0283 COD

58

2013/C 133/12

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa abifondi enim puudust kannatavate isikute jaoks”COM(2012) 617 final – 2012/0295 COD

62

2013/C 133/13

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse soolise tasakaalu parandamist börsil noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas ja sellega seotud meetmeid”COM(2012) 614 final – 2012/0299 COD

68

2013/C 133/14

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta”COM(2012) 709 final – 2012/0335 NLE

77

2013/C 133/15

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis „2013. aasta majanduskasvu analüüs””COM(2012) 750 final

81

2013/C 133/16

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist”COM(2012) 499 final – 2012/0237 COD

90


ET

 

Top