EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:287:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 287, 22. september 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.C_2012.287.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 287

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

55. köide
22. september 2012


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2012/C 287/01

Euroopa Liidu Kohtu viimane väljaanne Euroopa Liidu TeatajasELT C 273, 8.9.2012

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2012/C 287/02

Kohtuasi C-269/09: Euroopa Kohtu (esimene koda) 12. juuli 2012. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Hispaania Kuningriik. (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — EÜ artiklid 18, 39 ja 43 — EMP lepingu artiklid 28 ja 31 — Maksuõigusnormid — Maksukohustuslase elukoha üleviimine välismaale — Kohustus arvata maksustamata tulu viimase maksustamisaasta maksubaasi hulka — Võimaliku maksusoodustuse, mis kujutab endast maksuvõla edasilükkamist, kaotamine)

2

2012/C 287/03

Kohtuasi C-318/10: Euroopa Kohtu (esimene koda) 5. juuli 2012. aasta otsus (Cour de cassation’i eelotsusetaotlus — Belgia) — Société d’investissement pour l’agriculture tropicale SA (SIAT) versus Belgia riik (Teenuste osutamise vabadus — Maksuõigusnormid — Teenuste osutamise eest makstud tasu mahaarvamine ettevõtlusega seotud kuludena — Kulud, mis on kantud seoses teenuseosutajaga, kelle asukoht on teises liikmesriigis, kus ta ei ole kohustatud tulumaksu maksma või on kohustatud maksma seda märgatavalt soodsama maksustamiskorra alusel — Mahaarvamine, mis sõltub kohustusest esitada tõendid selle kohta, et teenus on tegelik ja aus ning et sellega seotud tasu on tavapärane — Takistus — Põhjendatus — Maksupettuste ja maksustamise vältimise vastane võitlus — Tõhus maksukontroll — Maksustamispädevuse tasakaalustatud jaotus liikmesriikide vahel — Proportsionaalsus)

2

2012/C 287/04

Kohtuasi C-378/10: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 12. juuli 2012. aasta otsus (Legfelsőbb Bíróság — Ungari eelotsusetaotlus) — äriregistrisse kandmise taotlus, mille esitas VALE Építési kft (ELTL artiklid 49 ja 54 — Asutamisvabadus — Võrdväärsuse ja tõhususe põhimõtted — Piiriülene ümberkujundamine — Registrisse kandmisest keeldumine)

3

2012/C 287/05

Kohtuasi C-509/10: Euroopa Kohtu (esimene koda) 5. juuli 2012. aasta otsus (Bundesgerichtshof — Saksamaa eelotsusetaotlus) — Josef Geistbeck, Thomas Geistbeck versus Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH (Intellektuaal- ja tööstusomand — Ühenduse sordikaitse — Määrus (EÜ) nr 2100/94 — Põllumajandustootja erand — Mõiste „õiglane tasu” — Kahju hüvitamine — Rikkumine)

3

2012/C 287/06

Kohtuasi C-527/10: Euroopa Kohtu (esimene koda) 5. juuli 2012. aasta otsus (Legfelsőbb Bíróság — Ungari eelotsusetaotlus) — ERSTE Bank Hungary Nyrt versus Magyar Állam, B.C.L. Trading GmbH, ERSTE Befektetési Zrt (Õigusalane koostöö tsiviilasjades — Maksejõuetusmenetlused — Määrus (EÜ) nr 1346/2000 — Artikli 5 lõige 1 — Ajaline kohaldamine — Asjaõigusliku hagi esitamine riigis, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriik — Muus liikmesriigis võlgniku vastu algatatud maksejõuetusmenetlus — Esimene riik, mis on saanud Euroopa Liidu liikmeks — Kohaldatavus)

4

2012/C 287/07

Kohtuasi C-558/10: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 5. juuli 2012. aasta otsus (Tribunal de grande instance de Chartres’i eelotsusetaotlus — Prantsusmaa) — Michel Bourges-Maunoury, Marie-Louise Heintz, M. Bourges-Maunoury abikaasa versus Direction des services fiscaux d’Eure et Loir (Euroopa ühenduste privileegid ja immuniteedid — Liidu makstavate töötasude vabastamine riigimaksudest — Liidu makstavate töötasude arvessevõtmine solidaarse varandusmaksu ülemmäära arvutamise)

5

2012/C 287/08

Kohtuasi C-562/10: Euroopa Kohtu (teine koda) 12. juuli 2012. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Saksamaa Liitvabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumise hagi — ELTL artikkel 56 — Saksamaa õigusnormid hoolduskindlustuse valdkonnas — Kodus osutatavad mitterahalised hooldusteenused, mis on välistatud teises liikmesriigis ajutise viibimise korral — Ülekantavatest rahalistest hüvitistest madalam tase — Teistes liikmesriikides hooldusabivahendite laenutamisega seotud kulude hüvitamata jätmine)

5

2012/C 287/09

Kohtuasi C-602/10: Euroopa Kohtu (neljas koda) 12. juuli 2012. aasta otsus (Judecătoria Călărași — Rumeenia eelotsusetaotlus) — SC Volksbank România SA versus Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor — Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Călărași (CJPC) (Tarbijakaitse — Tarbijakrediidilepingud — Direktiiv 2008/48/EÜ — Artiklid 22, 24 ja 30 — Siseriiklikud õigusnormid, millega see direktiiv üle võetakse — Kohaldatavus lepingute suhtes, mis on nimetatud direktiivi esemelisest ja ajalisest reguleerimisalast välja jäetud — Kohustus, mida sama direktiiv ei sätesta — Piirang pangatasude osas, mida krediidiandja võib võtta — ELTL artiklid 56, 58 ja 63 — Kohustus kehtestada siseriiklikus õiguses asjakohane ja tõhus vaidluste lahendamise kohtuväline menetlus)

6

2012/C 287/10

Liidetud kohtuasjad C-608/10, C-10/11 ja C-23/11: Euroopa Kohtu (esimene koda) 12. juuli 2012. aasta otsus (Finanzgericht Hamburg — Saksamaa eelotsusetaotlus) — Südzucker AG (C-608/10), WEGO Landwirtschaftliche Schlachtstellen GmbH (C-10/11), Fleischkontor Moksel GmbH (C-23/11) versus Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Põllumajandus — Eksporditoetused — Ekslik viide eksportija kohta ekspordideklaratsioonis — Siseriiklikud õigusnormid, mis seavad õiguse saada eksporditoetust sõltuvusse ekspordideklaratsiooni taotleja kui eksportija kohta tehtud kandest — Ekspordideklaratsiooni parandamine pärast kauba vabastamist)

6

2012/C 287/11

Kohtuasi C-616/10: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 12. juuli 2012. aasta otsus (Rechtbank ’s-Gravenhage — Madalamaad eelotsusetaotlus) — Solvay SA versus Honeywell Fluorine Products Europe BV, Honeywell Belgium NV, Honeywell Europe NV (Õigusalane koostöö tsiviilasjades — Kohtualluvus, kohtuotsuste tunnustamine ja täitmine — Määrus (EÜ) nr 44/2001 — Euroopa patendist tulenevate õiguste rikkumise hagi — Valikuline ja erandlik kohtualluvus — Artikli 6 punkt 1 — Kostjate paljusus — Artikli 22 punkt 4 — Patendi kehtivuse vaidlustamine — Artikkel 31 — Ajutised või kaitsemeetmed)

7

2012/C 287/12

Kohtuasi C-49/11: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 5. juuli 2012. aasta otsus (Oberlandesgericht Wien — Austria eelotsusetaotlus) — Content Services Ltd versus Bundesarbeitskammer (Eelotsusetaotlus — Direktiiv 97/7/EÜ — Tarbijakaitse — Sidevahendi abil sõlmitud lepingud — Tarbijate teavitamine — Esitatud või saadud teave — Püsiv andmekandja — Mõiste — Hüperlink tarnija veebilehel — Lepingust taganemise õigus)

8

2012/C 287/13

Liidetud kohtuasjad C-55/11, C-57/11 ja C-58/11: Euroopa Kohtu (neljas koda) 12. juuli 2012. aasta otsus (Tribunal Supermo — Hispaania eelotsusetaotlused) — Vodafone España, SA versus Ayuntamiento de Santa Amalia (C-55/11), Ayuntamiento de Tudela (C-57/11) ja France Telecom España SA versus Ayuntamiento de Torremayor (C-58/11) (Direktiiv 2002/20/EÜ — Elektroonilised sidevõrgud ja teenused — Luba — Artikkel 13 — Tasu kasutusõiguste ja seadmete paigaldamise õiguste eest)

8

2012/C 287/14

Kohtuasi C-59/11: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 12. juuli 2012. aasta otsus (Cour d’appel de Nancy — Prantsusmaa eelotsusetaotlus) — Association Kokopelli versus Graines Baumaux SAS (Põllumajandus — Direktiivid 98/95/EÜ, 2002/53/EÜ, 2002/55/EÜ ja 2009/145/EÜ — Kehtivus — Köögivili — Siseriiklikul seemneturul selliste köögiviljaseemnete müümine, mis ei ole kantud ametlikku ühisesse köögiviljasortide kataloogi — Turuleviimiseks kehtestatud eelneva loa korra eiramine — Toidu ja põllumajanduse taimede geneetilisi ressursse käsitlev rahvusvaheline leping — Proportsionaalsuse põhimõte — Ettevõtlusvabadus — Kaupade vaba liikumine — Võrdne kohtlemine)

9

2012/C 287/15

Kohtuasi C-79/11: Euroopa Kohtu (teine koda) 12. juuli 2012. aasta otsus (Tribunale di Firenze — Itaalia eelotsusetaotlus) — kriminaalasi Maurizio Giovanardi jt süüdistuses (Politseikoostöö ja õigusalane koostöö kriminaalasjades — Raamotsus 2001/220/JSK — Ohvrite seisund kriminaalmenetluses — Direktiiv 2004/80/EÜ — Kuriteoohvritele hüvitise maksmine — Juriidilise isiku vastutus — Hüvitise maksmine kriminaalmenetluses)

10

2012/C 287/16

Kohtuasi C-128/11: Euroopa Kohtu (suurkoda) 3. juuli 2012. aasta otsus (Bundesgerichtshof'i — Saksamaa eelotsusetaotlus) — UsedSoft GmbH versus Oracle International Corp. (Arvutiprogrammide õiguskaitse — Internetist alla laaditud kasutatud tarkvaralitsentside turustamine — Direktiiv 2009/24/EÜ — Artikli 4 lõige 2 ja artikli 5 lõige 1 — Levitamisõiguse ammendumine — Mõiste „arvutiprogrammi õiguspäraselt omandanud isik”)

10

2012/C 287/17

Kohtuasi C-138/11: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 12. juuli 2012. aasta otsus (Oberster Gerichtshof’i (Austria) eelotsusetaotlus) — Compass-Datenbank GmbH versus Austria Vabariik (Konkurents — ELTL artikkel 102 — Mõiste „ettevõtja” — Andmebaasi salvestatud äriregistri andmed — Selliste andmete kogumine ja tasu eest kättesaadavaks tegemine — Nende andmete taaskasutamiseks loa andmisest avaliku võimu kandja poolt keeldumise mõju — Direktiivi 96/9/EÜ artiklis 7 ette nähtud sui generis õigus)

11

2012/C 287/18

Kohtuasi C-141/11: Euroopa Kohtu (teine koda) 5. juuli 2012. aasta otsus (Södertörns tingsrätt'i — Rootsi eelotsusetaotlus) — Torsten Hörnfeldt versus Posten Meddelande AB (Võrdne kohtlemine töö saamisel ja kutsealale pääsemisel — Vanuse alusel diskrimineerimise keeld — Siseriiklik normistik, mis annab tingimusteta õiguse töötada kuni 67. eluaastani ja lubab töölepingu automaatselt lõpetada selle kuu lõpus, mil töötaja sellesse vanusesse jõuab — Vanaduspensioni summa arvestamata jätmine)

11

2012/C 287/19

Kohtuasi C-146/11: Euroopa Kohtu (teine koda) 12. juuli 2012. aasta otsus (Riigikohtu (Eesti) eelotsusetaotlus) — AS Pimix (likvideerimisel) versus Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskus, Põllumajandusministeerium (Uute liikmesriikide ühinemine — Põllumajandustoodete üleliigse laovaru tasu kindlaksmääramine — Siseriiklikus õigusnormis Euroopa Liidu niisuguse määruse sättele viitamine, mida ei olnud Euroopa Liidu Teatajas asjaomase liikmesriigi keeles nõuetekohaselt avaldatud)

12

2012/C 287/20

Kohtuasi C-171/11: Euroopa Kohtu (neljas koda) 12. juuli 2012. aasta otsus (eelotsusetaotlus, mille esitas Oberlandesgericht Düsseldorf, Saksamaa) — Fra.bo SpA versus Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches eV (DVGW) — Technisch-Wissenschaftlicher Verein (Kaupade vaba liikumine — Koguselise piiranguga samaväärse toimega meetmed — Siseriiklik sertifitseerimismenetlus — Siseriiklikule õigusele vastavuse eeldus — EÜ artikli 28 kohaldatavus sertifitseerimisega tegelevale eraõiguslikule ühingule)

12

2012/C 287/21

Kohtuasi C-176/11: Euroopa Kohtu (neljas koda) 12. juuli 2012. aasta otsus (Verwaltungsgerichtshof — Austria eelotsusetaotlus) — HIT hoteli, igralnice, turizem dd Nova Gorica, HIT LARIX, prirejanje posebnih iger na sreco in turizem dd versus Bundesminister für Finanzen (ELTL artikkel 56 — Teenuste osutamise vabaduse piirang — Hasartmängud — Liikmesriigi õigusnormid, mille kohaselt on teistes liikmesriikides asuvate kasiinode reklaamimine asjaomases liikmesriigis keelatud, kui nende riikide seadusega tagatud mängijate kaitse ei ole samaväärne asjaomases liikmesriigis kehtiva kaitsetasemega — Põhjendatus — Ülekaalukas üldine huvi — Proportsionaalsus)

13

2012/C 287/22

Kohtuasi C-181/11 P: Euroopa Kohtu (kuues koda) 12. juuli 2012. aasta aasta otsus — Compañía Española de Tabaco en Rama, SA (Cetarsa) versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonikaebus — Konkurents — Keelatud kokkulepped — Toortubaka ostu ja esmase töötlemise turg Hispaanias — EÜ artikli 81 rikkumise tuvastamise otsus — Hindade kindlaksmääramine ja turu jagamine — Trahvid — Võrdne kohtlemine — 10 % käibe ülempiir — Koostöö — Tõendite moonutamine — Ilmne hindamisviga — Põhjenduse puudumine)

13

2012/C 287/23

Kohtuasi C-259/11: Euroopa Kohtu (kuues koda) 5. juuli 2012. aasta otsus (Hoge Raad der Nederlandeni (Madalmaad) eelotsusetaotlus) — DTZ Zadelhoff vof versus Staatssecretaris van Financiën (Kuues käibemaksudirektiiv — Artikli 5 lõike 3 punkt c ja artikli 13 B osa punkti d alapunkt 5 — Äriühingu aktsiate ülemineku vahendamine — Tehing, mis hõlmab ka äriühingule kuuluva kinnisasja omandiõiguse üleminekut — Maksuvabastus)

14

2012/C 287/24

Kohtuasi C-284/11: Euroopa Kohtu (teine koda) 12. juuli 2012. aasta otsus (Varhoven administrativen sad (Bulgaaria) eelotsusetaotlus) — EMS-Bulgaria Transport OOD versus Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” Plovdiv (Käibemaks — Direktiiv 2006/112/EÜ — Mahaarvamisõigus — Käibemaksu mahaarvamisõiguse kasutamise aegumistähtaeg — Tõhususe põhimõte — Käibemaksu mahaarvamisõiguse andmisest keeldumine — Neutraalse maksustamise põhimõte)

14

2012/C 287/25

Kohtuasi C-291/11: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 12. juuli 2012. aasta otsus (Hoge Raad der Nederlanden’i (Madalmaad) eelotsusetaotlus) — Staatssecretaris van Financiën versus TNT Freight Management (Amsterdam) BV (Ühine tollitariifistik — Kombineeritud nomenklatuur — Tariifirubriigid 3002 ja 3502 — Verealbumiin, mis on valmistatud ravi- või profülaktilistel eesmärkidel — Toote töötlemine)

15

2012/C 287/26

Kohtuasi C-311/11 P: Euroopa Kohtu (viies koda) 12. juuli 2012. aasta otsus — Smart Technologies ULC versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (Apellatsioonkaebus — Ühenduse kaubamärk — Määrus (EÜ) nr 40/94 — Artikli 7 lõike 1 punkt b — Sõnamärk WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH — Reklaamlausest koosnev kaubamärk — Eristusvõime — Registreerimisest keeldumine)

15

2012/C 287/27

Kohtuasi C-326/11: Euroopa Kohtu (neljas koda) 12. juuli 2012. aasta otsus (Hoge Raad der Nederlanden — Madalmaad eelotsusetaotlus) — J.J. Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard BV versus Staatssecretaris van Financiën (Kuues käibemaksudirektiiv — Artikli 13 B osa punkt g koosmõjus artikli 4 lõike 3 punktiga a — Ehitiste ja ehitiste aluse maa võõrandamine — Sellise ehitise võõrandamine, kus tehakse ümberehitustöid eesmärgiga saada uus ehitis — Müüja poolt tööde tegemine ja lõpetamine pärast võõrandamist — Käibemaksuvabastus)

16

2012/C 287/28

Kohtuasi C-212/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Düsseldorf (Saksamaa) 4. mail 2012 — Butz, Helmut; Bachman-Butz, Christel; Butz, Frederike versus Société Air France SA

16

2012/C 287/29

Kohtuasi C-220/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Hannover (Saksamaa) 11. mail 2012 — Andreas Ingemar Thiele Meneses versus Region Hannover

16

2012/C 287/30

Kohtuasi C-278/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Raad van State (Madalmaad) 4. juunil 2012 — A. Adil, teine menetlusosaline: Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

17

2012/C 287/31

Kohtuasi C-300/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesfinanzhof (Saksamaa) 20. juunil 2012 — Finanzamt Düsseldorf-Mitte versus Ibero Tours GmbH

17

2012/C 287/32

Kohtuasi C-302/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hoge Raad der Nederlanden (Madalmaad) 20. juunil 2012 — X versus Minister van Financiën

18

2012/C 287/33

Kohtuasi C-303/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal de première instance de Liège (Belgia) 21. juunil 2012 — Guido Imfeld, Nathalie Garcet versus Belgia riik

18

2012/C 287/34

Kohtuasi C-306/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht Saarbrücken (Saksamaa) 26. juunil 2012 — Spedition Welter GmbH versus Avanssur S.A.

18

2012/C 287/35

Kohtuasi C-309/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Central Adminitrativo Norte (Portugal) 27. juunil 2012 — Maria Albertina Gomes Viana Novo ja teised versus Fundo de Garantia Salarial, IP

19

2012/C 287/36

Kohtuasi C-311/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Arbeitsgericht Nienburg (Saksamaa) 27. juunil 2012 — Heinz Kassner versus Mittelweser-Tiefbau GmbH & Co. KG

19

2012/C 287/37

Kohtuasi C-312/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal du travail de Huy (Belgia) 28. juunil 2012 — Agim Adjani versus Belgia riik, Service des Allocations aux Handicapés

20

2012/C 287/38

Kohtuasi C-319/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Naczelny Sąd Administracyjny (Poola) 2. juulil 2012 — Minister Finansów versus MDDP Sp. z o.o., Akademia Biznesu, Sp. komandytowa

21

2012/C 287/39

Kohtuasi C-321/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Centrale Raad van Beroep (Madalmaad) 2. juulil 2012 — F. van der Helder, D. Farrington versus College voor zorgverzekeringen (Cvz)

21

2012/C 287/40

Kohtuasi C-322/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour de cassation (Belgia) 4. juulil 2012 — Belgia riik — SPF Finances versus GIMLE SA

22

2012/C 287/41

Kohtuasi C-325/12: 10. juulil 2012 esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Portugali Vabariik

22

2012/C 287/42

Kohtuasi C-329/12: 11. juulil 2012 esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Saksamaa Liitvabariik

23

2012/C 287/43

Kohtuasi C-330/12: 9. juulil 2012 esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Poola Vabariik

23

2012/C 287/44

Kohtuasi C-331/12: 9. juulil 2012 esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Poola Vabariik

24

2012/C 287/45

Kohtuasi C-332/12: 10. juulil 2012 esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Poola Vabariik

24

2012/C 287/46

Kohtuasi C-333/12: 11. juulil 2012 esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Poola Vabariik

24

2012/C 287/47

Kohtuasi C-336/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Østre Landsret (Taani) 16. juulil 2012 — Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser versus Manova A/S

25

2012/C 287/48

Kohtuasi C-341/12 P: Mizuno KK 17. juulil 2012 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 8. mai 2012. aasta otsuse peale kohtuasjas T-101/11: Mizuno KK versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

25

2012/C 287/49

Kohtuasi C-344/12: 18. juulil 2012 esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Itaalia Vabariik

26

2012/C 287/50

Kohtuasi C-345/12: 19. juulil 2012 esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Itaalia Vabariik

26

2012/C 287/51

Kohtuasi C-346/12: DMK Deutsches Milchkontor GmbH (varem Nordmilch AG) 19. juulil 2012 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 22. mai 2012. aasta otsuse peale kohtuasjas T-546/10: Nordmilch AG versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

26

2012/C 287/52

Kohtuasi C-347/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Luksemburg) 20. juulil 2012 — Caisse nationale des prestations familiales versus Ulrike Wiering, Markus Wiering

27

2012/C 287/53

Kohtuasi C-348/12 P: Euroopa Liidu Nõukogu 16. juulil 2012 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 25. aprilli 2012. aasta otsuse peale kohtuasjas T-509/10: Kala Naft versus nõukogu

27

2012/C 287/54

Kohtuasi C-353/12: 25. juulil 2012 esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Itaalia Vabariik

28

2012/C 287/55

Kohtuasi C-357/12 P: Harald Wohlfahrti 27. juulil 2012 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 16. mai 2012. aasta otsuse peale kohtuasjas T-580/10: Harald Wohlfahrt versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

28

2012/C 287/56

Kohtuasi C-365/12 P: Euroopa Komisjoni 31. juulil 2012 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 22. mai 2012. aasta otsuse peale kohtuasjas T-344/08: EnBW Energie Baden-Württemberg AG versus Euroopa Komisjon

29

 

Üldkohus

2012/C 287/57

Kohtuasi T-240/11: Üldkohtu 17. juuli 2012. aasta määrus — L’Oréal versus Siseturu Ühtlustamise Amet — United Global Media Group (MyBeauty TV) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Siseturu Ühtlustamise Ameti menetlusega seotud hüvitatavad kulud — Töötaja esindustasu — Määruse nr 207/2009 artikli 85 lõige 1 — Ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi)

31

2012/C 287/58

Kohtuasi T-517/11: Üldkohtu 17. juuli 2012. aasta määrus — United States Polo Association versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Polo/Lauren (kahe polomängija siluettkujutis) (Ühenduse kaubamärk — Osaline registreerimisest keeldumine — Registreerimistaotluse tagasivõtmine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

31

2012/C 287/59

Kohtuasi T-317/12: 11. juulil 2012 esitatud hagi — Holcim (Rumeenia) versus Euroopa Komisjon

31

2012/C 287/60

Kohtuasi T-319/12: 19. juulil 2012 esitatud hagi — Hispaania versus komisjon

32

2012/C 287/61

Kohtuasi T-321/12: 20. juulil 2012 esitatud hagi — Ciudad de la Luz ja Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana versus komisjon

32

2012/C 287/62

Kohtuasi T-327/12: 16. juulil 2012 esitatud hagi — Simca Europe versus Siseturu Ühtlustamise Amet — PSA Peugeot Citroën (Simca)

33

2012/C 287/63

Kohtuasi T-328/12: 24. juulil 2012 esitatud hagi — Mundipharma versus Siseturu Ühtlustamise Amet — AFP Pharmaceuticals (Maxigesic)

34

2012/C 287/64

Kohtuasi T-331/12: 27. juulil 2012 esitatud hagi — Sartorius Weighing Technology versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Ekraani allservas olev kollase kurvi kujutis)

34

2012/C 287/65

Kohtuasi T-332/12: 23. juulil 2012 esitatud hagi — ING Groep versus komisjon

35

2012/C 287/66

Kohtuasi T-335/12: 19. juulil 2012 esitatud hagi — T&L Sugars ja Sidul Açúcares versus komisjon

35

2012/C 287/67

Kohtuasi T-336/12: 1. augustil 2012 esitatud hagi — Klizli versus nõukogu

37

2012/C 287/68

Kohtuasi T-337/12: 30. juulil 2012 esitatud hagi — El Hogar Perfecto del Siglo XXI versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Wenf International Advisers (korgitserid)

38

2012/C 287/69

Kohtuasi T-343/12: 30. juulil 2012 esitatud hagi — Grupo T Diffusión versus Siseturu Ühtlustamise Amet — ABR Producción Contemporánea (lambid)

38

2012/C 287/70

Kohtuasi T-349/12: 1. augustil 2012 esitatud hagi — Leiner versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Recaro (REVARO)

39

2012/C 287/71

Kohtuasi T-82/11: Üldkohtu 11. juuli 2012. aasta määrus — Formica versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Silicalia (CompacTop)

39

 

Avaliku Teenistuse Kohus

2012/C 287/72

Kohtuasi F-4/11: Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 10. juuli 2012. aasta otsus — AV versus komisjon (Avalik teenistus — Ajutine teenistuja — Töölevõtmine — Meditsiiniline lisatingimus — Meditsiinilise lisatingimuse tagasiulatuv kohaldamine — Töövõimetuskomitee arvamus)

40

2012/C 287/73

Kohtuasi F-66/11: Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 20. juuni 2012. aasta otsus — Cristina versus komisjon (Avalik teenistus — Avalik konkurss — Konkursikomisjoni otsus katsetele mitte lubamise kohta — Õiguskaitsevahendid — Hagi esitamine halduskaebuse kohta tehtud otsust ära ootamata — Vastuvõetavus — Konkursile lubamise eritingimused — Nõutud töökogemus)

40

2012/C 287/74

Kohtuasi F-83/11: Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 20. juuni 2012. aasta otsus — Cristina versus komisjon (Avalik teenistus — Avalik konkurss — Konkursikomisjoni otsus hindamistestidel osalemisele mittelubamise kohta — Õiguskaitsevahendid — Kohtusse pöördumine, ilma et oleks oodatud ära otsust halduskaebuse kohta — Vastuvõetavus — Konkursile lubamise eritingimused — Töökogemus alal, mis on seotud kirjeldatud tööülesannetega)

40

2012/C 287/75

Kohtuasi F-22/11: Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 12. juuli 2012. aasta määrus — Conticchio versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Pension — Pensioniõiguste arvutamine — Palgajärgu määramine — Õigusvastasuse väide — Vastuvõetavus)

41

2012/C 287/76

Kohtuasi F-75/12: 20. juulil 2012 esitatud hagi — ZZ ja ZZ versus komisjon

41

2012/C 287/77

Kohtuasi F-76/12: 20. juulil 2012 esitatud hagi — ZZ versus komisjon

41

2012/C 287/78

Kohtuasi F-129/11: Avaliku Teenistuse Kohtu 28. juuni 2012. aasta määrus — BH versus komisjon

42

2012/C 287/79

Kohtuasi F-139/11: Avaliku Teenistuse Kohtu 28. juuni 2012. aasta määrus — BJ versus komisjon

42

2012/C 287/80

Kohtuasi F-140/11: Avaliku Teenistuse Kohtu 28. juuni 2012. aasta määrus — BK versus komisjon

42


ET

 

Top