EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:032:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 32, 4. veebruar 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.C_2012.032.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 32

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

55. köide
4. veebruar 2012


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2012/C 032/01

Euroopa Liidu Kohtu viimane väljaanne Euroopa Liidu TeatajasELT C 25, 28.1.2012

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2012/C 032/02

Kohtuasi C-250/08: Euroopa Kohtu (esimene koda) 1. detsembri 2011. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Belgia Kuningriik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Isikute vaba liikumine — Uueks peamiseks elukohaks mõeldud kinnisasja ostmine — Maksusoodustuse arvutamine — Registreerimislõivud — Maksusüsteemi ühtsus)

2

2012/C 032/03

Kohtuasi C-371/08: Euroopa Kohtu (esimene koda) 8. detsembri 2011. aasta otsus (Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Saksamaa eelotsusetaotlus) — Nural Ziebell, varasemalt Nural Örnek versus Land Baden-Württemberg (EMÜ-Türgi assotsiatsioonileping — Töötajate vaba liikumine — Assotsiatsiooninõukogu otsuse nr 1/80 artikli 7 esimese lõigu teine taane ja artikli 14 lõige 1 — Direktiivid 64/221/EMÜ, 2003/109/EÜ ja 2004/38/EÜ — Vastuvõtva liikmesriigi territooriumil sündinud ja seal seaduslikult ja katkematult Türgi päritolust töötaja lapsena enam kui kümme aastat elanud Türgi kodaniku elamise õigus — Süüdimõistvad kohtuotsused — Väljasaatmisotsuse seaduslikkus — Tingimused)

2

2012/C 032/04

Kohtuasi C-157/09: Euroopa Kohtu (kuues koda) 1. detsembri 2011. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Madalmaade Kuningriik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — EÜ artikkel 43 — Asutamisvabadus — Notarid — Kodakondsuse nõue — EÜ artikkel 45 — Osalemine avaliku võimu teostamisel)

3

2012/C 032/05

Kohtuasi C-253/09: Euroopa Kohtu (esimene koda) 1. detsembri 2011. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Ungari Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Isikute vaba liikumine — Asutamisvabadus — Uueks peamiseks elukohaks mõeldud kinnisasja ostmine — Kinnisasja omandamisel tasumisele kuuluva maksu baasi kindlaksmääramine — Müüdud elukoha väärtuse mahaarvamine omandatud elukoha väärtusest — Mahaarvamise välistamine juhul, kui müüdud kinnisasi ei asu riigi territooriumil)

3

2012/C 032/06

Kohtuasi C-272/09 P: Euroopa Kohtu (teine koda) 8. detsembri 2011. aasta otsus — KME Germany AG, varem KM Europa Metal AG, KME France SAS, varem Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, varem Europa Metalli SpA versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Konkurents — Kartellikokkulepped — Tööstuslike vasktorude turg — Trahvid — Turu suurus, rikkumise kestus ja koostöö, mida võib arvesse võtta — Tõhus kohtulik kaitse)

4

2012/C 032/07

Liidetud kohtuasjad C-446/09 ja C-495/09: Euroopa Kohtu (esimene koda) 1. detsembri 2011. aasta otsus (eelotsusetaotlused, mille esitasid Rechtbank van eerste aanleg te Anwerpen (Belgia) ja Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Ühendkuningriik)) — Koninklijke Philips Electronics NV versus Lucheng Meijing Industrial Company Ltd, Far East Sourcing Ltd, Röhlig Hong Kong Ltd, Röhlig Belgium NV (C-446/09), Nokia Corporation versus Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs (C-495/09) (Ühine kaubanduspoliitika — Võitlus võltsitud ja piraatkaupade liitu toomise vastu — Määrused (EÜ) nr 3295/94 ja nr 1383/2003 — Kolmandatest riikidest pärit, liidus intellektuaalomandi õigustega kaitstud kaupade imitatsioonide või piraatkoopiate tolliladustamine ja välistransiit — Liikmesriikide asutuste sekkumine — Tingimused)

4

2012/C 032/08

Kohtuasi C-79/10: Euroopa Kohtu (neljas koda) 1. detsembri 2011. aasta otsus (Bundesfinanzhofi (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — Systeme Helmholz GmbH versus Hauptzollamt Nürnberg (Direktiiv 2003/96/EÜ — Energiatoodete ja elektrienergia maksustamine — Artikli 14 lõike 1 punkt b — Õhusõidukite kütusena kasutatavate energiatoodete maksuvabastus — Õhusõiduki kasutamine muul kui kaubanduslikul eesmärgil — Ulatus)

5

2012/C 032/09

Kohtuasi C-81/10 P: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 8. detsembri 2011. aasta otsus — France Télécom versus Euroopa Komisjon, Prantsuse Vabariik (Apellatsioonkaebus — Riigiabi — France Télécomi suhtes kohaldatud ettevõtlusmaksu režiim — Mõiste „abi” — Õiguspärane ootus — Aegumistähtaeg — Põhjendamiskohustus — Õiguskindluse põhimõte)

6

2012/C 032/10

Kohtuasi C-125/10: Euroopa Kohtu (teine koda) 8. detsembri 2011. aasta otsus (Bundespatentgericht — Saksamaa eelotsusetaotlus) — Merck Sharp & Dohme Corp., varem Merck & Co. Inc versus Deutsches Patent- und Markenamt (Intellektuaal- ja tööstusomand — Patendid — Määrus (EMÜ) nr 1768/92 — Artikkel 13 — Ravimite täiendava kaitse tunnistus — Nimetatud tunnistuse andmise võimalikkus juhul, kui ajavahemik aluspatendi taotluse esitamise kuupäevast esimese liidus toote turuleviimise loa väljaandmise kuupäevani on lühem kui viis aastat — Määrus (EÜ) nr 1901/2006 — Artikkel 36 — Täiendava kaitse tunnistuse kehtivusaja pikendamine)

6

2012/C 032/11

Kohtuasi C-145/10: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 1. detsembri 2011. aasta otsus (Handelsgericht Wien — Austria eelotsusetaotlus) — Eva-Maria Painer versus Standard VerlagsGmbH, Axel Springer AG, Süddeutsche Zeitung GmbH, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG, Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG (Kohtualluvus tsiviilasjades — Määrus (EÜ) nr 44/2001 — Artikli 6 punkt 1 — Kostjate paljusus — Direktiiv 93/98/EMÜ — Artikkel 6 — Fotode kaitse — Direktiiv 2001/29/EÜ — Artikkel 2 — Reprodutseerimine — Portreefoto näidisena kasutamine fotoroboti valmistamiseks — Artikli 5 lõike 3 punkt d — Tsiteerimist puudutavad erandid ja piirangud — Artikli 5 lõike 3 punkt e — Avaliku julgeolekuga seotud erandid ja piirangud — Artikli 5 lõige 5)

7

2012/C 032/12

Kohtuasi C-157/10: Euroopa Kohtu (esimene koda) 8. detsembri 2011. aasta otsus (Tribunal Supremo — Hispaania eelotsusetaotlus) — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA versus Administración General del Estado (Kapitali vaba liikumine — Ettevõtte tulumaks — Topeltmaksustamise vältimise leping — Keeld arvata maha tasumisele kuuluv maks, mida teistes liikmesriikides ei ole sisse nõutud)

8

2012/C 032/13

Kohtuasi C-275/10: Euroopa Kohtu (esimene koda) 8. detsembri 2011. aasta otsus (Hoge Raad der Nederlanden — (Madalmaad) eelotsusetaotlus) — Residex Capital IV CV versus Gemeente Rotterdam (EÜ artikli 88 lõige 3 — Riigiabi — Laenuandjale garantii vormis antud abi, mis võimaldab tal laenusaajale laenu anda — Menetlusnormide rikkumine — Tagasinõudmise kohustus — Tühisus — Siseriikliku kohtu pädevus)

8

2012/C 032/14

Kohtuasi C-371/10: Euroopa Kohtu (suurkoda) 29. novembri 2011. aasta otsus (Gerechtshof te Amsterdami (Madalmaad) eelotsusetaotlus) — National Grid Indus BV versus Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam (Äriühingu juhtimise tegeliku keskuse üleviimine asutamise liikmesriigist teise liikmesriiki — Asutamisvabadus — ELTL artikkel 49 — Sellise äriühingu varalt saadud varjatud kapitalikasumi maksustamine, kes viib oma asukoha üle teise liikmesriiki — Maksusumma kindlaksmääramine asukoha üleviimise hetkel — Maksu viivitamatu sissenõudmine — Proportsionaalsus)

9

2012/C 032/15

Kohtuasi C-386/10 P: Euroopa Kohtu (teine koda) 8. detsembri 2011. aasta otsus — Chalkor AE Epexergasias Metallon versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Konkurents — Kartellikokkulepped — Sanitaartehniliste vasktorude turg — Trahvid — Turu suurus, rikkumise kestus ja koostöö, mida võib arvesse võtta — Tõhus kohtulik kaitse)

9

2012/C 032/16

Kohtuasi C-389/10 P: Euroopa Kohtu (teine koda) 8. detsembri 2011. aasta otsus — KME Germany AG, varem KM Europa Metal AG, KME France SAS, varem Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, varem Europa Metalli SpA versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Konkurents — Kartellikokkulepped — Sanitaartehniliste vasktorude turg — Trahvid — Turu suurus, rikkumise kestus ja koostöö, mida võib arvesse võtta — Tõhus kohtulik kaitse)

10

2012/C 032/17

Kohtuasi C-442/10: Euroopa Kohtu (neljas koda) 1. detsembri 2011. aasta otsus (Court of Appeali (England & Wales) (Civil Division) eelotsusetaotlus — Ühendkuningriik) — Churchill Insurance Company Limited versus Benjamin Wilkinson ning Tracy Evans versus Equity Claims Limited (Kohustuslik liikluskindlustus — Direktiiv 84/5/EMÜ — Artikli 1 lõige 4 ja artikli 2 lõige 1 — Kolmandast isikust kannatanu — Otsene või kaudne juhtimisvolitus — Direktiiv 90/232/EMÜ — Artikli 1 esimene lõik — Direktiiv 2009/103/EÜ — Artikkel 10, artikli 12 lõige 1 ja artikli 13 lõige 1 — Liiklusõnnetuses kannatanu, kes viibib kaassõitjana sõidukis, mille juhina ta on kindlustatud — Kindlustuspoliisiga kindlustamata isiku juhitud sõiduk — Kindlustatud kannatanu, kes ei jää kindlustuse alt välja)

10

2012/C 032/18

Kohtuasi C-492/10: Euroopa Kohtu (esimene koda) 1. detsembri 2011. aasta otsus (Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linzi eelotsusetaotlus (Austria)) — Immobilien Linz GmbH & Co KG versus Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr (Maksustamine — Direktiiv 69/335/EMÜ — Kaudsed maksud — Kapitali koondumine — Artikli 4 lõike 2 punkt b — Kapitalimaksuga maksustatavad tehingud — Vara suurendamine — Ühingu liikme poolt osutatud teenus — Kahjumi ülevõtmine enne selle tekkimist võetud kohustuse alusel)

11

2012/C 032/19

Kohtuasi C-515/10: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 1. detsembri 2011. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Prantsuse Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 1999/31/EÜ — Otsus 2003/33/EÜ — Siseriiklikud õigusnormid — Püsijäätmeprügila — Asbesttsemendi jäätmete vastuvõtmine)

11

2012/C 032/20

Kohtuasi C-329/11: Euroopa Kohtu (suurkoda) 6. detsembri 2011. aasta otsus (Cour d’appel de Paris — Prantsusmaa eelotsusetaotlus) — Alexandre Achughbabian versus Préfet du Val-de-Marne (Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala — Direktiiv 2008/115/EÜ — Ühised nõuded ja kord liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel — Siseriiklikud õigusnormid, mis näevad ebaseadusliku riigis viibimise korral ette vanglakaristuse ja trahvi)

12

2012/C 032/21

Liidetud kohtuasjad C-448/10 P — C-450/10 P: Euroopa Kohtu (kuues koda) 6. oktoobri 2011. aasta määrus — ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA (C-448/10 P), Cementir Italia Srl (C-449/10 P), Nuova Terni Industrie Chimiche SpA (C-450/10 P) versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonikaebus — Üldistes huvides sundvõõrandamise korral makstav hüvitis — Elektrienergia tarnimisel kohaldatava soodustariifi kehtivusaja pikendamine — Otsus, millega abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobimatuks ja kohustatakse see tagasi nõudma — Mõiste „eelis” — Õiguspärase ootuse kaitse põhimõte — Siseriikliku õiguse tõlgendamine — Moonutamine — Mõiste — Ilmselgelt vastuvõetamatu ja ilmselgelt põhjendamatu apellatsioonikaebus)

12

2012/C 032/22

Kohtuasi C-515/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Berlin (Saksamaa) 3. oktoobril 2011 — Deutsche Umwelthilfe e.V. versus Saksamaa Liitvabariik

13

2012/C 032/23

Kohtuasi C-559/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rechtbank van koophandel te Antwerpen (Belgia) 7. novembril 2011 — Pelckmans Turnhout NV versus Walter Van Gastel Balen NV jt

13

2012/C 032/24

Kohtuasi C-574/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht Düsseldorf (Saksamaa) 16. novembril 2011 — Novartis AG versus Actavis Deutschland GmbH & Co KG, Actavis Ltd.

13

2012/C 032/25

Kohtuasi C-577/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour d’appel de Bruxelles (Belgia) 21. novembril 2011 — DKV Belgium versus Association delge des consommateurs test-achats ASBL

14

2012/C 032/26

Kohtuasi C-579/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto (Portugal) 22. novembril 2011 — Grande Área Metropolitana do Porto (GAMP) versus Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território jt

14

2012/C 032/27

Kohtuasi C-594/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Düsseldorf (Saksamaa) 25. novembril 2011 — Christoph Becker versus Société Air France SA

15

2012/C 032/28

Kohtuasi C-604/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado de Primera Instancia no 12 de Madrid (Hispaania) 28. novembril 2011 — Genil 48, S.L. ja Comercial Hostelera de Grandes Vinos, S.L. versus Bankinter S.A. ja Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

15

2012/C 032/29

Kohtuasi C-613/11: 30. novembril 2011 esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Itaalia Vabariik

16

 

Üldkohus

2012/C 032/30

Kohtuasi T-291/04: Üldkohtu 16. detsembri 2011. aasta otsus — Enviro Tech Europe ja Enviro Tech International versus komisjon (Keskkond ja tarbijakaitse — N-propüülbromiidi liigitamine ohtlikuks aineks ning selle pakendamine ja märgistamine ohtliku ainena — Direktiiv 2004/73/EÜ — Direktiiv 67/548/EMÜ — Määrus (EÜ) nr 1272/2008 — Tühistamishagi — Hilinenud taotlus nõuete muutmiseks — Põhjendatud huvi — Isikliku puutumuse puudumine — Vastuvõetamatus — Lepinguväline vastutus — Euroopa Kohtu otsus direktiivi 2004/73 kehtivuse kohta — Eseme samasus)

17

2012/C 032/31

Kohtuasi T-377/07: Üldkohtu 13. detsembri 2011. aasta otsus — Evropaïki Dynamiki versus komisjon (Teenuste riigihanked — Hankemenetlus — Euroopa e-valitsuse teenuste infosisude koostalitlusvõimet puudutavate arvutiteenuste osutamine — Pakkuja pakkumuse tagasilükkamine — Ilmne hindamisviga — Põhjendamiskohustus — Võimu kuritarvitamine — Lepinguväline vastutus)

17

2012/C 032/32

Kohtuasi T-232/08: Üldkohtu 15. detsembri 2011. aasta otsus — Luksemburg versus komisjon (EAGGF — Tagatisrahastu — Ühenduse rahastamisest välja jäetud kulud — Maaelu arengu meetmed — Ebasoodsamad piirkonnad ja põllumajanduse keskkonnapoliitika — Riiklikud haldus-, kontrolli- ja sanktsioonisüsteemid — Ühtse määraga finantskorrektsioon)

18

2012/C 032/33

Kohtuasi T-244/08: Üldkohtu 13. detsembri 2011. aasta otsus — Konsum Nord versus komisjon (Riigiabi — Maa müügihind — Otsus, millega tunnistatakse abi ühisturuga kokkusobimatuks ja nõutakse selle tagasimaksmist — Eraõigusliku investori kriteerium — Turuhinna kindlaksmääramine)

18

2012/C 032/34

Kohtuasi T-437/08: Üldkohtu 15. detsembri 2011. aasta otsus — CDC Hydrogene Peroxide versus komisjon (Juurdepääs dokumentidele — Määrus (EÜ) nr 1049/2001 — Keelatud kokkulepete valdkonnas läbiviidava menetluse haldustoimiku sisukord — Juurdepääsu keelamine — Kolmanda isiku ärihuvide kaitsega seotud erand — Kontrollimiste, uurimise või audiitorkontrolli eesmärgi kaitsega seotud erand)

18

2012/C 032/35

Kohtuasi T-52/09: Üldkohtu 14. detsembri 2011. aasta otsus — Nycomed Danmark versus EMA (Inimtervishoius kasutatavad ravimid — Ravimi müügiluba — Määrus (EÜ) nr 1901/2006 — Pediaatrilise uuringu programmi esitamise nõudest loobumise taotlus — EMA tagasilükkav otsus — Võimu kuritarvitamine)

19

2012/C 032/36

Kohtuasi T-61/09: Üldkohtu 13. detsembri 2011. aasta otsus — Meica versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Bösinger Fleischwaren (Schinken King) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi Schinken Kingtaotlus — Varasem siseriiklik sõnamärk King — Varasem siseriiklik ja ühenduse sõnamärk Curry King — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b) — Põhjendamiskohustus — Määruse nr 40/94 artikkel 73 (nüüd määruse nr 207/2009 artikkel 75))

19

2012/C 032/37

Kohtuasi T-62/09: Üldkohtu 16. detsembri 2011 otsus — Rintisch versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Bariatrix Europe (PRONTI SNACK) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi PROTI SNACK taotlus — Siseriiklikud sõna- ja kujutismärgid PROTIPLUS, PROTI ja PROTIPOWER — Dokumentide esitamine hilinemisega — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 74 lõikega 2 antud kaalutlusõigus (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 76 lõige 2) — Mõiste „teisiti sätestav säte” — Määruse (EÜ) nr 2868/95 eeskirja 20 lõige 1 — Määruse nr 2868/95 eeskirja 50 lõige 1)

20

2012/C 032/38

Kohtuasi T-109/09: Üldkohtu 16. detsembri 2011. aasta otsus — Rintisch versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Valfleuri Pâtes alimentaires (PROTIVITAL) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi PROTIVITAL taotlus — Varasemad siseriiklikud sõna-ja kujutismärgid PROTIPLUS, PROTI ja PROTIPOWER — Dokumentide hilinenult esitamine — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 74 lõikest 2 (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikkel 76 lõige 2) tulenev kaalutlusõigus — Mõiste „kui ei ole sätestatud teisiti” — Määruse (EÜ) nr 2868/95 eeskirja 20 lõige 1 — Määruse (EÜ) nr 2868/95 eeskirja 50 lõige 1)

20

2012/C 032/39

Kohtuasi T-152/09: Üldkohtu 16. detsembri 2011 otsus — Bernhard Rintisch versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Valfleuri Pâtes alimentaires (PROTIACTIVE) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi PROTIACTIVE taotlus — Varasemad siseriiklikud sõna- ja kujutismärgid PROTIPLUS, PROTI ja PROTIPOWER — Dokumentide esitamine hilinemisega — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 74 lõikega 2 antud kaalutlusõigus (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 76 lõige 2) — Mõiste „teisiti sätestav säte” — Määruse (EÜ) nr 2868/95 eeskirja 20 lõige 1 — Määruse nr 2868/95 eeskirja 50 lõige 1)

21

2012/C 032/40

Kohtuasi T-377/09: Üldkohtu 15. detsembri 2011. aasta otsus — Mövenpick versus Siseturu Ühtlustamise Amet (PASSIONATELY SWISS) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse sõnamärgi PASSIONATELY SWISS taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Geograafiline tähis — Eristusvõime puudumine)

21

2012/C 032/41

Kohtuasi T-423/09: Üldkohtu 16. detsembri 2011. aasta otsus — Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials versus nõukogu (Dumping — Teatavate Hiinast pärit magneesiumoksiidtelliste import — Määrus, millega lõpetatakse vahepealne läbivaatamine — Normaalväärtuse ja ekspordihinna võrdlus — Päritolumaa käibemaksu arvessevõtmine — Esialgsel uurimisel kasutatud meetodist erineva meetodi kasutamine — Asjaolude muutumine — Määruse (EÜ) nr 384/96 artikli 2 lõike 10 punkt b ja artikli 11 lõige 9 (muudetuna määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 2 lõike 10 punkt b ja artikli 11 lõige 9))

21

2012/C 032/42

Kohtuasi T-424/09: Üldkohtu 13. detsembri 2011. aasta otsus — Goodyear Dunlop Tyres UK versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Sportfive (QUALIFIER) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi QUALIFIER taotlus — Varasem ühenduse sõnamärk Qualifiers 2006 — Registreerimisest keeldumine — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

22

2012/C 032/43

Kohtuasi T-504/09: Üldkohtu 14. detsembri 2011. aasta otsus — Völkl versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Marker Völkl (VÖLKL) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi VÖLKL taotlus — Varasem rahvusvaheline sõnamärk VÖLKL — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Osaline registreerimisest keeldumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b — Varasema kaubamärgi tegelik kasutamine — Määruse nr 207/2009 artikli 42 lõiked 2 ja 3 ning määruse nr 2868/95 eeskirja 22 lõige 3 — Apellatsioonikoja pädevus, kui kaebus puudutab üksnes üht osa registreerimistaotluses märgitud kaupadest või teenustest — Määruse nr 207/2009 artikli 64 lõige 1 — Apellatsioonikoja otsuse muumise taotlus — Määruse nr 207/2009 artikli 65 lõige 3)

22

2012/C 032/44

Kohtuasi T-106/10: Üldkohtu 14. detsembri 2011. aasta otsus — Hispaania versus komisjon (EAGGF — Arendusrahastu — Rahalise abi vähendamine — Ühenduse algatusprogramm Leader+ — Määruse (EÜ) nr 438/2001 artikkel 4 — Proportsionaalsus)

23

2012/C 032/45

Kohtuasi T-237/10: Üldkohtu 14. detsembri 2011. aasta otsus — Vuitton Malletier versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Friis Group International (lukustussüsteemi kujutis) (Ühenduse kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Eristusvõime — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b — Kasutamise käigus omandatava eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõige 3)

23

2012/C 032/46

Kohtuasi T-361/10 P: Üldkohtu 14. detsembri 2011. aasta otsus — komisjon versus Pachtitis (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Ametnikud — Töölevõtmine — Konkursiteade — Avalik konkurss — Eelvaliku testides saadud tulemuste põhjal kirjalikule katsele mittelubamine — EPSO ja konkursikomisjoni pädevuse jaotus)

23

2012/C 032/47

Kohtuasi T-425/10: Üldkohtu 14. detsembri 2011. aasta otsus — Häfele versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Mixfront) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse sõnamärgi Mixfront taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c)

24

2012/C 032/48

Kohtuasi T-433/10 P: Üldkohtu 14. detsembri 2011. aasta otsus — Allen jt versus komisjon (Apellatsioonikaebus — Ühisettevõttes JET töötavad isikud — Ajutise teenistuja õiguslikust staatusest erineva õigusliku staatuse kohaldamine — Varalise kahju hüvitamine — Hagi esitamise tähtaeg — Hilinemine — Mõistlik aeg)

24

2012/C 032/49

Kohtuasi T-488/10: Üldkohtu 16. detsembri 2011. aasta otsus — Prantsusmaa versus komisjon (ERF — Rahalise abi vähendamine — Ühenduse struktuuriabi Martinique’i piirkonnas — Tühistamishagi — Hanked — Direktiiv 93/37/EMÜ — Mõiste „otsetoetus” — Mõiste „spordi-, puhke- ja vaba aja veetmise rajatised” — Põhjendamiskohustus — Proportsionaalsuse põhimõte)

24

2012/C 032/50

Kohtuasi T-531/10: Üldkohtu 14. detsembri 2011. aasta otsus — Häfele versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Vorfront) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse sõnamärgi Vorfront taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c)

25

2012/C 032/51

Kohtuasi T-563/10 P: Üldkohtu 14. detsembri 2011. aasta otsus — De Luca versus komisjon (Apellatsioonkaebus — Vastuapellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Ametnikud — Avaliku konkursi teel kõrgemasse tegevusüksusesse kuuluvasse ametisse nimetamine — Uute personalieeskirjade jõustumine — Üleminekusätted — Personalieeskirjade XIII lisa artikli 12 lõige 3)

25

2012/C 032/52

Kohtuasi T-6/11: Üldkohtu 14. detsembri 2011. aasta otsus — komisjon versus Vicente Carbajosa jt (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Ametnikud — Töölevõtmine — Konkursiteade — Avalik konkurss — Eelvaliku testides saadud tulemuste põhjal kirjalikule katsele mittelubamine — EPSO ja konkursikomisjoni pädevuse jaotus — Võistlevuse põhimõte)

25

2012/C 032/53

Kohtuasi T-166/11: Üldkohtu 14. detsembri 2011. aasta otsus — Häfele versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Infront) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse sõnamärgi Infront taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c)

26

2012/C 032/54

Kohtuasi T-283/11: 23. mail 2011 esitatud hagi — Fon Wireless versus Siseturu Ühtlustamise Amet — nfon (nfon)

26

2012/C 032/55

Kohtuasi T-566/11: 31. oktoobril 2011 esitatud hagi — Viejo Valle versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Etablissements Coquet (Joondekooriga kohviserviis)

26

2012/C 032/56

Kohtuasi T-567/11: 31. oktoobril 2011 esitatud hagi — Viejo Valle versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Etablissements Coquet (lainelise servaga õõnes taldrik)

27

2012/C 032/57

Kohtuasi T-584/11: 15. novembril 2011 esitatud hagi — Atlas Transport versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Hartmann (ATLAS TRANSPORT)

27

2012/C 032/58

Kohtuasi T-589/11: 17. novembril 2011 esitatud hagi — Phonebook of the World versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Seat Pagine Gialle (PAGINE GIALLE)

28

2012/C 032/59

Kohtuasi T-591/11: 15. novembril 2011 esitatud hagi — Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Lepiarz versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Henkel (SUPER GLUE)

29

2012/C 032/60

Kohtuasi T-598/11: 28. novembril 2011 esitatud hagi — MPDV Mikrolab versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Lean Performance Index)

29

2012/C 032/61

Kohtuasi T-599/11: 25. novembril 2011 esitatud hagi — Eni versus Siseturu Ühtlustamise Amet — EMI (IP) (ENI)

29

2012/C 032/62

Kohtuasi T-600/11: 25. novembril 2011 esitatud hagi — Schuhhaus Dielmann versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Carrera (Carrera panamericana)

30

2012/C 032/63

Kohtuasi T-602/11: 22. novembril 2011 esitatud hagi — Pêra-Grave versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Fundação De Almeida (QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA)

30

2012/C 032/64

Kohtuasi T-604/11: 28. novembril 2011 esitatud hagi — Mega Brands versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Diset (MAGNEXT)

31

2012/C 032/65

Kohtuasi T-605/11: 29. novembril 2011 esitatud hagi — Novartis versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Organic (BIOCERT)

31

2012/C 032/66

Kohtuasi T-606/11: 30. novembril 2011 esitatud hagi — Woodman Labs versus Siseturu Ühtlustamise Amet — 2 Mas 2 Publicidad Integral (HERO)

32

2012/C 032/67

Kohtuasi T-608/11: 30. novembril 2011 esitatud hagi — Beifa Group versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Schwan-Stabilo Schwanhäußer (kirjutusvahendid)

32

2012/C 032/68

Kohtuasi T-610/11: 2. detsembril 2011 esitatud hagi — Wagon Automotive Nagold versus komisjon

33

2012/C 032/69

Kohtuasi T-611/11: 1. detsembril 2011 esitatud hagi — Spa Monopole versus Siseturu Ühtlustamise Amet — South Pacific Management (Manea Spa)

34

2012/C 032/70

Kohtuasi T-612/11: 2. detsembril 2011 esitatud hagi — Treofan Holdings ja Treofan Germany versus komisjon

34

2012/C 032/71

Kohtuasi T-613/11: 5. detsembril 2011 esitatud hagi — VMS Deutschland versus komisjon

35

2012/C 032/72

Kohtuasi T-615/11: 6. detsembril 2011 esitatud hagi — Royal Scandinavian Casino Århus versus komisjon

36

2012/C 032/73

Kohtuasi T-617/11: 5. detsembril 2011 esitatud hagi — Meyr-Melnhof Karton versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Stora Enso (SILVAWHITE)

37

2012/C 032/74

Kohtuasi T-622/11 P: 2. detsembril 2011 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 12. septembri 2011 aasta otsuse peale kohtuasjas F-98/10: Cervelli versus komisjon

37

2012/C 032/75

Kohtuasi T-623/11: 30. novembril 2011 esitatud hagi — PICO Food versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE)

38

2012/C 032/76

Kohtuasi T-624/11: 30. novembril 2011 esitatud hagi — Yueqing Onesto Electric versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Ensto (ONESTO)

38

2012/C 032/77

Kohtuasi T-625/11: 2. detsembril 2011 esitatud hagi — BSH versus Siseturu Ühtlustamise Amet (ecoDoor)

39

2012/C 032/78

Kohtuasi T-631/11: 6. detsembril 2011 esitatud hagi — Caventa versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Anson’s Herrenhaus (B BERG)

39

2012/C 032/79

Kohtuasi T-633/11: 8. detsembril 2011 esitatud hagi — Guangdong Kito Ceramics jt versus nõukogu

40

2012/C 032/80

Kohtuasi T-634/11 P: Mario Paulo da Silva Tenreiro 9. detsembril 2011 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 29. septembri 2011. aasta otsuse peale kohtuasjas F-72/10: da Silva Tenreiro versus komisjon

40

2012/C 032/81

Kohtuasi T-635/11: 9. detsembril 2011 esitatud hagi — Regency Entertainment Psychagogiki kai Touristiki versus komisjon

41

2012/C 032/82

Kohtuasi T-637/11: 15. detsembril 2011 esitatud hagi — Euris Consult versus parlament

41

2012/C 032/83

Kohtuasi T-342/09: Üldkohtu 2. detsembri 2011. aasta määrus — Bard versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Braun Melsungen (PERFIX)

42

 

Avaliku Teenistuse Kohus

2012/C 032/84

Kohtuasi F-51/08 RENV: Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 13. detsembri 2011. aasta otsus — Stols versus nõukogu (Avalik teenistus — Ametnikud — Kohtuasja saatmine uueks arutamiseks Avaliku Teenistuse Kohtule pärast lahendi tühistamist — Edutamine — 2007. aasta hindamine — Teenete võrdlev hindamine — Ilmne hindamisviga — Puudumine — Otsuse põhjendused — Täiendav väide — Ainetu väide)

43

2012/C 032/85

Kohtuasi F-30/10: Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 15. detsembri 2011. aasta otsus — de Fays versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Sotsiaalkindlustus — Õnnetus- ja kutsehaiguskindlustus — Personalieeskirjade artikkel 73 — Keeldumine tunnistamast haigust kutsehaiguseks)

43

2012/C 032/86

Kohtuasi F-9/11: Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 15. detsembri 2011. aasta otsus — Sabbag Afota versus nõukogu (Avalik teenistus — Ametnikud — Hindamine — Edutamine — 2010. aasta edutamine — Hindamisaruande puudumine)

43


ET

 

Top