EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:024:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 24, 28. jaanuar 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.C_2012.024.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 24

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

55. köide
28. jaanuar 2012


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

ARVAMUSED

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

 

Täiskogu 475. istungjärk 26. ja 27. oktoobril 2011

2012/C 024/01

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Sotsiaalne ettevõtlus ja sotsiaalne ettevõte” (ettevalmistav arvamus)

1

2012/C 024/02

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Kriisi mõju Euroopa ettevõtete suutlikkusele teha kliimakaitseinvesteeringuid” (ettevalmistav arvamus)

7

2012/C 024/03

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Euroopa Liidu tööstus- ja kaevandusjäätmete töötlemine ja kasutamine majanduslikul ja keskkonnaalasel eesmärgil” (omaalgatuslik arvamus)

11

2012/C 024/04

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Euroopa konkurentsivõimelisema puidutöötlemis- ja mööblitööstuse võimalused ja väljakutsed” (omaalgatuslik arvamus)

18

2012/C 024/05

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Jätkusuutliku tööhõive perspektiivid raudtee- ja veeremisektoris ning infrastruktuuritootjate jaoks: kuidas mõjutavad tööstuse muutused tööhõivet ja oskuste baasi Euroopas?” (omaalgatuslik arvamus)

24

2012/C 024/06

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „ELi ühtekuuluvuse ja ELi sotsiaalpoliitika kooskõlastamise parandamine ELi toimimise lepingu artiklis 9 sisalduva uue horisontaalse sotsiaalklausli abil” (omaalgatuslik arvamus)

29

2012/C 024/07

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Kodutuse probleem” (omaalgatuslik arvamus)

35

2012/C 024/08

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Pilvandmetöötlus (cloud computing) Euroopas” (omaalgatuslik arvamus)

40

2012/C 024/09

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Püügipiirkondade arendamine kalavarude haldamiseks ja kalapüügi kontrollimiseks” (omaalgatuslik arvamus)

48

2012/C 024/10

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Kodanikuühiskonna roll ELi ja India vabakaubanduslepingus” (omaalgatuslik arvamus)

51

2012/C 024/11

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „ELi uus välis- ja julgeolekupoliitika ning kodanikuühiskonna roll” (omaalgatuslik arvamus)

56


 

III   Ettevalmistavad aktid

 

EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEE

 

Täiskogu 475. istungjärk 26. ja 27. oktoobril 2011

2012/C 024/12

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: nõukogu direktiiv ettevõtte tulumaksu ühtse konsolideeritud maksustamisbaasi (CCCTB) kohta”KOM(2011) 121 lõplik – 2011/0058 (CNS)

63

2012/C 024/13

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/96/EÜ (millega korraldatakse ümber energiatoodete ja elektrienergia maksustamise ühenduse raamistik)”KOM(2011) 169 lõplik – 2011/0092 (CNS) ja „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele „Arukam energia maksustamine ELis: ettepanek energia maksustamise direktiivi läbivaatamiseks” ”KOM(2011) 168 lõplik

70

2012/C 024/14

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1083/2006 seoses tagasimakstava abi ja finantskorraldusega”KOM(2011) 483 lõplik – 2011/0210 (COD)

78

2012/C 024/15

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Muudetud ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv rahvusvahelise kaitse seisundi andmise ja äravõtmise ühise menetluse kohta (uuesti sõnastatud)”KOM(2011) 319 lõplik – 2009/0165 (COD)

79

2012/C 024/16

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Muudetud ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega sätestatakse varjupaigataotlejate vastuvõtu nõuded (uuesti sõnastatud)”KOM(2011) 320 lõplik – 2008/0244 (COD)

80

2012/C 024/17

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1083/2006 seoses teatavate finantsjuhtimist käsitlevate sätetega selliste liikmesriikide suhtes, kes on sattunud tõsistesse finantsstabiilsusega seotud raskustesse või keda ähvardab oht sattuda sellistesse raskustesse”KOM(2011) 482 lõplik – 2011/0211 (COD)

81

2012/C 024/18

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1698/2005 seoses teatavate sätetega, mis käsitlevad finantsstabiilsuse säilitamisega tõsistes raskustes või sellises ohus olevate teatavate liikmesriikide finantsjuhtimist”KOM(2011) 481 lõplik – 2011/0209 (COD)

83

2012/C 024/19

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1198/2006 Euroopa Kalandusfondi kohta seoses teatavate sätetega, mis käsitlevad finantsstabiilsuse säilitamisega tõsistes raskustes või sellises ohus olevate teatavate liikmesriikide finantsjuhtimist”KOM(2011) 484 lõplik – 2011/0212 (COD)

84

2012/C 024/20

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Roheline raamat interneti hasartmängude kohta siseturul”KOM(2011) 128 lõplik

85

2012/C 024/21

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Roheline raamat – Äriühingu üldjuhtimise ELi raamistik”KOM(2011) 164 lõplik

91

2012/C 024/22

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Ühtse turu akt – Kaksteist vahendit majanduskasvu edendamiseks ja usalduse suurendamiseks „Üheskoos uue majanduskasvu eest” ”KOM(2011) 206 lõplik

99

2012/C 024/23

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Euroopa mõõtme arendamine spordis” ”KOM(2011) 12 lõplik

106

2012/C 024/24

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis: „Meie elukindlustus, meie looduskapital: ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia aastani 2020” ”KOM(2011) 244 lõplik

111

2012/C 024/25

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 302/2009, milles käsitletakse Atlandi ookeani idaosas ja Vahemeres hariliku tuuni varude taastamise mitmeaastast kava”KOM(2011) 330 lõplik – 2011/0144 (COD)

116

2012/C 024/26

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus imikutele ja väikelastele ning meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud toiduainete kohta”KOM(2011) 353 lõplik – 2011/0156 (COD)

119

2012/C 024/27

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: nõukogu direktiiv, millega määratakse kindlaks nõuded elanikkonna tervise kaitsmiseks olmevees olevate radioaktiivsete ainete eest”KOM(2011) 385 lõplik – 2011/0170 (NLE)

122

2012/C 024/28

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Lennureisijate kehtivate õiguste tõhusus ja rakendamine”

125

2012/C 024/29

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires (uuesti sõnastatud)”KOM(2011) 402 lõplik – 2011/0187 (COD)

131

2012/C 024/30

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse energiatõhusust ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2004/8/EÜ ja 2006/32/EÜ”KOM(2011) 370 lõplik – 2011/0172 (COD)

134

2012/C 024/31

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Avatud internet ja võrgu neutraalsus Euroopas” ”KOM(2011) 222 lõplik

139

2012/C 024/32

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Valge raamat – Euroopa ühtse transpordipiirkonna tegevuskava – Konkurentsivõimelise ja ressursitõhusa transpordisüsteemi suunas”KOM(2011) 144 lõplik

146

2012/C 024/33

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ennetavad meetmed laste kaitseks seksuaalse kuritarvitamise eest” (täiendav arvamus)

154


ET

 

Top