EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:269:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 269, 10. september 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

doi:10.3000/17255171.C_2011.269.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 269

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

54. köide
10. september 2011


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2011/C 269/01

Euroopa Liidu Kohtu viimane väljaanne Euroopa Liidu TeatajasELT C 252, 27.8.2011

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2011/C 269/02

Kohtuasi C-506/08 P: Euroopa Kohtu (esimene koda) 21. juuli 2011. aasta otsus — Rootsi Kuningriik versus MyTravel Group plc, Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Juurdepääs institutsioonide dokumentidele — Määrus (EÜ) nr 1049/2001 — Artikli 4 lõike 2 teine taane ja lõike 3 teine lõik — Erandid õigusest dokumentidega tutvuda, mis puudutavad kohtumenetluse ja õigusnõustamise ning otsustamisprotsessi kaitset — Koondumise kontroll — Komisjoni dokumendid, mis on koostatud menetluses, mille tulemusena võeti vastu otsus tunnistada koondumine ühisturuga kokkusobimatuks — Dokumendid, mis on koostatud pärast selle otsuse tühistamist Üldkohtu poolt)

2

2011/C 269/03

Kohtuasi C-194/09 P: Euroopa Kohtu (teine koda) 21. juuli 2011. aasta otsus — Alcoa Trasformazioni Srl versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Riigiabi — Elektri soodustariif — Abi puudumise tuvastamine — Meetme muutmine ja pikendamine — EÜ artikli 88 lõikes 2 ette nähtud menetluse algatamise otsus — Olemasolev abi või uus abi — Määrus (EÜ) nr 659/1999 — Artikli 1 punkti b alapunkt v — Põhjendamiskohustus — Õiguskindluse ja õiguspärase ootuse kaitse põhimõte)

3

2011/C 269/04

Kohtuasi C-303/09: Euroopa Kohtu (viies koda) 14. juuli 2011. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Itaalia Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Riigiabi — 2002. aastal tugevasti loodusõnnetustest mõjutatud omavalitsusüksustes investeeringuid tegevatele ettevõtjatele antav abi — Abi tagasinõudmine)

3

2011/C 269/05

Kohtuasi C-324/09: Euroopa Kohtu (suurkoda) 12. juuli 2011. aasta otsus (High Court of Justice (Chancery Division) (Suurbritannia) eelotsusetaotlus) — L’Oréal SA jt versus eBay International AG jt (Kaubamärgid — Internet — Liidu tarbijale mõeldud e-turul selliste margitoodete müügiks pakkumine, mille kaubamärgi omanik on mõelnud suunata müügiks kolmandates riikides — Asjaomaste toodete pakendi eemaldamine — Direktiiv 89/104/EMÜ — Määrus (EÜ) nr 40/94 — E-turu haldaja vastutus — Direktiiv 2000/31/EÜ (direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta) — Kohtu ettekirjutus E-turu käitajale hoiduda edasisest rikkumisest — Direktiiv 2004/48/EÜ (intellektuaalomandi õiguste jõustamise direktiiv))

3

2011/C 269/06

Kohtuasi C-325/09: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 21. juuli 2011. aasta otsus (Court of Appeal (England &Wales) (Civil Division) eelotsusetaotlus — Ühendkuningriik) — Secretary of State for the Home Department versus Maria Dias (Isikute vaba liikumine — Direktiiv 2004/38/EÜ — Artikkel 16 — Alaline elamisõigus — Enne selle direktiivi ülevõtmise tähtaega täitunud ajavahemikud — Seaduslikult elamine — Elamine üksnes vastavalt direktiivile 68/360/EMÜ väljastatud elamisloa alusel ilma, et oleks täidetud tingimused, mis annaksid mis tahes riigis elamise õiguse)

5

2011/C 269/07

Kohtuasi C-397/09: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 21. juuli 2011. aasta otsus (Bundesfinanzhof (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — Scheuten Solar Technology GmbH versus Finanzamt Gelsenkirchen-Süd (Maksustamine — Direktiiv 2003/49/EÜ — Eri liikmesriikide sidusühingute vaheliste intressimaksete ja litsentsitasude suhtes kohaldatav ühine maksustamissüsteem — Ettevõtlusmaks — Maksubaasi kindlaksmääramine)

5

2011/C 269/08

Kohtuasi C-445/09: Euroopa Kohtu (teine koda) 7. juuli 2011. aasta otsus (College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Madalmaad) eelotsusetaotlus) — IMC Securities BV versus Stichting Autoriteit Financiële Markten (Direktiiv 2003/6/EÜ — Turuga manipuleerimine — Hinna kindlustamine ebaharilikul või kunstlikul tasemel)

6

2011/C 269/09

Kohtuasi C-503/09: Euroopa Kohtu (teine koda) 21. juuli 2011. aasta otsus (Upper Tribunal’i (Ühendkuningriik) eelotsusetaotlus) — Lucy Stewart versus Secretary of State for Work and Pensions (Sotsiaalkindlustus — Määrus (EMÜ) nr 1408/71 — Artiklid 4, 10 ja 10a — Puudega noorte lühiajaline töövõimetushüvitis — Haigus- või invaliidsushüvitis — Riigis elamise, taotluse esitamise ajal viibimise ja eelneva viibimise tingimus — Liidu kodakondsus — Proportsionaalsus)

6

2011/C 269/10

Kohtuasi C-518/09: Euroopa Kohtu (viies koda) 21. juuli 2011. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Portugali Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Asutamisvabadus ja teenuste osutamise vabadus — Tegutsemine kinnisvaratehingute valdkonnas)

7

2011/C 269/11

Kohtuasi C-523/09: Euroopa Kohtu (viies koda) 7. juuli 2011. aasta otsus (Tartu Ringkonnakohtu (Eesti Vabariik) eelotsusetaotlus) — Rakvere Piim AS, Maag Piimatööstus AS versus Veterinaar- ja Toiduamet (Ühine põllumajanduspoliitika — Lõivud piimatootmise sanitaarinspekteerimiste ja -kontrollide valdkonnas)

7

2011/C 269/12

Kohtuasi C-2/10: Euroopa Kohtu (esimene koda) 21. juuli 2011. aasta otsus (Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia eelotsusetaotlus — Itaalia) — Azienda Agro-Zootecnica Franchini sarl, Eolica de Altamura Srl versus Regione Puglia (Keskkond — Direktiiv 92/43/EMÜ — Looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse — Direktiiv 79/409/EMÜ — Loodusliku linnustiku kaitse — Ökoloogilisse võrgustikku Natura 2000 kuuluvad erikaitsealad — Direktiivid 2009/28/EÜ ja 2001/77/EÜ — Taastuvad energiaallikad — Siseriiklikud eeskirjad — Keeld rajada muuks kui oma tarbeks mõeldud tuulegeneraatoreid — Projekti keskkonnamõju hindamata jätmine)

8

2011/C 269/13

Liidetud kohtuasjad C-4/10 ja C-27/10: Euroopa Kohtu (esimene koda) 14. juuli 2011. aasta otsus (Korkein Hallinto-oikeus (Soome) eelotsusetaotlused) — Bureau National Interprofessionnel du Cognac algatatud menetlused (Määrus (EÜ) nr 110/2008 — Piiritusjookide geograafilised tähised — Ajaline kohaldamine — Geograafilist tähist sisaldav kaubamärk — Kasutamine, mis tekitab geograafilist tähist kahjustada võiva olukorra — Sellise kaubamärgi registreerimisest keeldumine või kehtetuks tunnistamine — Määruse vahetu kohaldatavus)

8

2011/C 269/14

Kohtuasi C-14/10: Euroopa Kohtu (neljas koda) 21. juuli 2011. aasta otsus (High Court of Justice’i (England & Wales), Queen’s Bench Division’i (Administrative Court) (Ühendkuningriik) eelotsusetaotlus) — Nickel Institute versus Secretary of State for Work and Pensions (Keskkond ja inimese tervise kaitse — Direktiiv 67/548/EMÜ — Määrus (EÜ) nr 1272/2008 — Nikkelkarbonaatide, nikkelhüdroksiidide ja mitmete niklit sisaldavate ainete rühmade klassifitseerimine ohtlikeks aineteks — Direktiivide 2008/58/EÜ ja 2009/2/EÜ ning määruse (EÜ) nr 790/2009 kehtivus — Nende klassifikatsioonide kohandamine tehnika ja teaduse arenguga — Kehtivus — Nimetatud ainete olemuslike omaduste hindamise meetodid — Ilmne hindamisviga — Õiguslik alus — Põhjendamiskohustus)

9

2011/C 269/15

Kohtuasi C-15/10: Euroopa Kohtu (neljas koda) 21. juuli 2011. aasta otsus (High Court of Justice’i (England & Wales), Queen’s Bench Division’i (Administrative Court) (Ühendkuningriik) eelotsusetaotlus) — Etimine SA versus Secretary of State for Work and Pensions (Keskkond ja inimese tervise kaitse — Direktiiv 67/548/EMÜ — Määrus (EÜ) nr 1272/2008 — Boraate sisaldavad ained — Klassifitseerimine 2. kategooria reproduktiivtoksilisteks aineteks — Direktiiv 2008/58/EÜ ja määrus (EÜ) nr 790/2009 — Klassifikatsioonide kohandamine tehnika ja teaduse arenguga — Kehtivus — Ainete olemuslike omaduste hindamise meetodid — Ilmne hindamisviga — Õiguslik alus — Põhjendamiskohustus — Proportsionaalsuse põhimõte)

10

2011/C 269/16

Kohtuasi C-21/10: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 21. juuli 2011. aasta otsus (Fővárosi Bíróság (Ungari Vabariik) eelotsusetaotlus) — Károly Nagy versus Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (Ühine põllumajanduspoliitika — Rahastamine EAGGF-i poolt — Määrused (EÜ) nr 1257/1999 ja nr 817/2004 — Ühenduse toetus maaelu arendamiseks — Keskkonnasõbraliku põllumajandustootmise toetamine — Põllumajanduse keskkonnatoetused, mille tingimuseks on kariloomade teatav tihedus, ehkki tegu ei ole loomatoetusega — Ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi kohaldamine — Veiste identifitseerimis- ja registreerimissüsteem — Riiklike asutuste kohustus teavitada toetuse andmise tingimustest)

10

2011/C 269/17

Kohtuasi C-46/10: Euroopa Kohtu (esimene koda) 14. juuli 2011. aasta otsus (Højesteret (Taani) eelotsusetaotlus) — Viking Gas A/S versus Kosan Gas A/S, varem BP Gas A/S (Kaubamärgid — Direktiiv 89/104/EMÜ — Artiklid 5 ja 7 — Ruumilise kaubamärgina kaitstud gaasiballoonid — Turuleviimine ainulitsentsisaaja poolt — Litsentsisaaja konkurendi tegevus, mis seisneb nende balloonide täitmises)

11

2011/C 269/18

Kohtuasi C-101/10: Euroopa Kohtu (neljas koda) 7. juuli 2011. aasta otsus (Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission eelotsusetaotlus — Austria) — Gentcho Pavlov, Gregor Famira versus Ausschuss der Rechtsanwaltskammer Wien (Välissuhted — Assotsiatsioonileping — Siseriiklikud õigusnormid, mis välistavad enne Bulgaaria Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga Bulgaaria kodanike kandmise advokaadikandidaatide nimekirja — Selliste õigusnormide vastavus kodakondsuse alusel diskrimineerimise keelule töötingimuste osas, mis on sätestatud EÜ-Bulgaaria assotsiatsioonilepingus)

12

2011/C 269/19

Kohtuasi C-104/10: Euroopa Kohtu (teine koda) 21. juuli 2011. aasta otsus (High Court of Ireland eelotsusetaotlus — Iirimaa) — Patrick Kelly versus National University of Ireland (University College, Dublin) (Direktiivid 76/207/EMÜ, 97/80/EÜ ja 2002/73/EÜ — Kutseõppe kättesaadavus — Meeste ja naiste võrdne kohtlemine — Kandidatuuri tagasilükkamine — Kutseõppesse kandideerija õigus saada teavet teiste kandidaatide kvalifikatsiooni kohta)

12

2011/C 269/20

Kohtuasi C-150/10: Euroopa Kohtu (neljas koda) 21. juuli 2011. aasta otsus (Tribunal de première instance de Bruxelles’i eelotsusetaotlus — Belgia) — Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB) versus Beneo Orafti SA (Põllumajandus — Ühine turukorraldus — Suhkur — Suhkrut tootvale ettevõtjale eraldatud üleminekukvootide laad ja ulatus — Turustusaastal 2006/2007 ümberkorraldusabi saanud ettevõtja võimalus kasutada talle eraldatud üleminekukvooti — Ümberkorralduskava raames kohustuste täitmata jätmise korral tagasinõutava summa ja kohaldatava karistuse arvutamine — Non bis in idem-põhimõte)

13

2011/C 269/21

Liidetud kohtuasjad C-159/10 ja C-160/10: Euroopa Kohtu (teine koda) 21. juuli 2011. aasta otsus (Verwaltungsgericht Frankfurt am Main — Saksamaa eelotsusetaotlus) — Gerhard Fuchs (C-159/10), Peter Köhler (C-160/10) versus Land Hessen (Direktiiv 2000/78/EÜ — Artikli 6 lõige 1 — Vanuselise diskrimineerimise keeld — Prokuröride automaatne pensionile saatmine 65. eluaasta täitumisel — Õigustatud eesmärgid, mis põhjendavad erinevat kohtlemist vanuse alusel — Õigusaktide ühtsus)

14

2011/C 269/22

Kohtuasi C-186/10: Euroopa Kohtu (teine koda) 21. juuli 2011. aasta otsus (Court of Appeal'i (England & Wales) (Civil Division) (Ühendkuningriik) eelotsusetaotlus) — Tural Oguz versus Centre for Advice on Individual Rights in Europe (EMÜ-Türgi assotsiatsioonileping — Lisaprotokolli artikli 41 lõige 1 — Standstill-tingimus — Asutamisvabadus — Türgi kodaniku elamisloa pikendamisest keeldumine, kuna ta alustas selle loa tingimusi rikkudes majandustegevust — Õiguste kuritarvitamine)

14

2011/C 269/23

Kohtuasi C-196/10: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 14. juuli 2011. aasta otsus (Finanzgericht Düsseldorfi (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — Paderborner Brauerei Haus Cramer KG versus Hauptzollamt Bielefeld (Ühine tollitariifistik — Kombineeritud nomenklatuur — Tariifne klassifitseerimine — Rubriigid 2203 ja 2208 — Linnaseõlu ekstrakt, mis on mõeldud segujoogi valmistamiseks)

15

2011/C 269/24

Kohtuasi C-252/10 P: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 21. juuli 2011. aasta otsus — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE versus Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA) (Apellatsioonkaebus — Riigihanked — Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA) — Hankemenetlus, mis puudutab SafeSeaNeti rakendamist — Otsus, millega lükati tagasi pakkuja pakkumus — Lepingu sõlmimise kriteeriumid — Alakriteeriumid — Põhjendamiskohustus)

15

2011/C 269/25

Kohtuasi C-263/10: Euroopa Kohtu (esimene koda) 7. juuli 2011. aasta otsus (Tribunalul Gorj (Rumeenia) eelotsusetaotlus) — Iulian Andrei Nisipeanu versus Direcția Generală a Finanțelor Publice Gorj, Administrația Finanțelor Publice Targu-Cărbunești, Administrația Fondului pentru Mediu (Riigimaksud — ELTL artikkel 110 TFUE — Saastetasu sõidukitelt nende esmakordsel registreerimisel)

16

2011/C 269/26

Kohtuasi C-284/10: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 21. juuli 2011. aasta otsus (Tribunal Supremo (Hispaania) eelotsusetaotlus) — Telefónica de España, SA versus Administratión del Estado (Direktiiv 97/13/EÜ — Üldlubade ja üksiklitsentside ühine raamistik telekommunikatsiooniteenuste valdkonnas — Üldluba omavatele ettevõtjatele kohaldatavad maksud ja tasud — Artikkel 6 — Tõlgendamine — Siseriiklikud õigusnormid, millega nähakse ette aastamaks, mis arvutatakse ettevõtte tegevuse kogutulu protsendi alusel)

16

2011/C 269/27

Kohtuasi C-310/10: Euroopa Kohtu (neljas koda) 7. juuli 2011. aasta otsus (Curtea de Apel Bacău (Rumeenia) eelotsusetaotlus) — Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești versus Ștefan Agafiței jt (Prokuröride töötasu — Diskrimineerimine ametikategooria või töökoha alusel — Tekitatud kahju hüvitamise tingimused — Direktiivid 2000/43/EÜ ja 2000/78/EÜ — Kohaldamatus — Eelotsusetaotluse vastuvõetamatus)

17

2011/C 269/28

Kohtuasi C-459/10 P: Euroopa Kohtu (kuues koda) 21. juuli 2011. aasta otsus — Freistaat Sachsen, Land Sachsen-Anhalt versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Riigiabi — Koolitusabi, mis puudutab teatavaid töökohti DHL-i uues keskuses Leipzig/Halle lennujaamas — Tühistamishagi otsuse peale, millega tunnistatakse osa abist ühisturuga kokkusobimatuks — Abivajaduse hindamine — Abi ergutava mõju ja selle positiivse välismõju asukohavalikule arvesse võtmata jätmine)

17

2011/C 269/29

Kohtuasi C-464/10: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 14. juuli 2011. aasta otsus (Cour d'appel de Mons'i (Belgia) eelotsusetaotlus) — Belgia riik versus Pierre Henfling, Raphaël Davin, Koenraad Tanghe, en qualité de curateurs à la faillite de Tiercé Franco-Belge SA (Maksustamine — Kuues käibemaksudirektiiv — Artikli 6 lõige 4 — Maksuvabastus — Artikli 13 B osa punkt f — Hasartmängud — Sellise agendi (tubakamüüja) poolt osutatud teenused, kes tegutseb enda nimel, kuid kihlvedude sõlmimisega tegeleva käsundiandja eest)

17

2011/C 269/30

Kohtuasi C-155/11 PPU: Euroopa Kohtu 10. juuni 2011. aasta määrus (Rechtbank’s-Gravenhage (Madalmaad) eelotsusetaotlus) — Bibi Mohammad Imran versus Minister van Buitenlandse Zaken (Eelotsusetaotlus — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

18

2011/C 269/31

Kohtuasi C-161/11: Euroopa Kohtu (kuues koda) 22. juuni 2011. aasta määrus (Tribunale di Trani (Itaalia) eelotsusetaotlus) — Vino Cosimo Damiano versus Poste Italiane SpA (Kodukorra artikli 92 lõige 1, artikli 103 lõige 1 ja artikli 104 lõige 3 — Sotsiaalpoliitika — Tähtajalised töölepingud — Avalik sektor — Esimene või ainus leping — Erand kohustusest märkida objektiivsed põhjused — Diskrimineerimiskeelu põhimõte — Seose puudumine liidu õigusega — Euroopa Kohtu ilmselge pädevuse puudumine)

18

2011/C 269/32

Kohtuasi C-93/11 P: Verein Deutsche Sprache e.V. 25. veebruari 2011. aasta apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 17. detsembri 2010. aasta otsuse peale kohtuasjas T-245/10: Verein Deutsche Sprache e.V. versus Euroopa Liidu Nõukogu

19

2011/C 269/33

Kohtuasi C-124/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesverwaltungsgericht (Saksamaa) 9. märtsil 2011 — Saksamaa Liitvabariik versus Karen Dittrich

19

2011/C 269/34

Kohtuasi C-125/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesverwaltungsgericht (Saksamaa) 9. märtsil 2011 — Saksamaa Liitvabariik versus Robert Klinke

19

2011/C 269/35

Kohtuasi C-143/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesverwaltungsgericht (Saksamaa) 24. märtsil 2011 — Jörg-Detlef Mülle versus Saksamaa Liitvabariik

19

2011/C 269/36

Kohtuasi C-156/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale di Bergamo (Itaalia) 1. aprillil 2011 — Procura della Repubblica versus Ibrahim Music

20

2011/C 269/37

Kohtuasi C-185/11: 18. aprillil 2011 esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Sloveenia Vabariik

20

2011/C 269/38

Kohtuasi C-229/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Arbeitsgericht Passau (Saksamaa) 16. mail 2011 — Alexander Heimann versus Kaiser GmbH

20

2011/C 269/39

Kohtuasi C-230/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Arbeitsgericht Passau (Saksamaa) 16. mail 2011 — Konstantin Toltschin versus Kaiser GmbH

21

2011/C 269/40

Kohtuasi C-245/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Asylgerichtshof (Austria) 23. mail 2011 — K

21

2011/C 269/41

Kohtuasi C-252/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Krajský súd v Prešove (Slovaki Vabariik) 23. mail 2011 — Erika Šujetová versus Rapid life životná poisťovňa, as

22

2011/C 269/42

Kohtuasi C-264/11 P: Kaimer GmbH & Co. Holding KG jt 27. mail 2011 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 24. märtsi 2011. aasta otsuse peale kohtuasjas T-379/06: Kaimer GmbH & Co. Holding KG, Sanha Kaimer GmbH & Co. KG, Sanha Italia Srl. versus Euroopa Komisjon

22

2011/C 269/43

Kohtuasi C-268/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hamburgisches Oberverwaltungsgericht (Saksamaa) 31. mail 2011 — Atilla Gülbahce versus Freie und Hansestadt Hamburg

23

2011/C 269/44

Kohtuasi C-273/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Baranya Megyei Bíróság (Ungari Vabariik) 3. juunil 2011 — Mecsek-Gabona Kft. versus Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

24

2011/C 269/45

Kohtuasi C-275/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesfinanzhof (Saksamaa) 3. juunil 2011 — GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH versus Finanzamt Bayreuth

24

2011/C 269/46

Kohtuasi C-282/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Hispaania) 6. juunil 2011 — Concepción Salgado González versus Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ja Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

25

2011/C 269/47

Kohtuasi C-283/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundeskommunikationssenat (Austria) 8. juunil 2011 — Sky Österreich GmbH versus Österreichischer Rundfunk

25

2011/C 269/48

Kohtuasi C-299/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hoge Raad der Nederlanden (Madalmaad) 15. juunil 2011 — Staatssecretaris van Financiën, teine menetluspool Gemeente Vlaardingen

26

2011/C 269/49

Kohtuasi C-307/11: Deichmann SE 20. juunil 2011 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 13. aprilli 2011. aasta otsuse peale kohtuasjas T-202/09: Deichmann SE versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

26

2011/C 269/50

Kohtuasi C-311/11 P: Smart Technologies ULC 20. juunil 2011 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 13. aprilli 2011. aasta otsuse peale kohtuasjas T-523/09: Smart Technologies ULC versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

27

2011/C 269/51

Kohtuasi C-315/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rechtbank Breda (Madalmaad) 27. juunil 2011 — A.T.G.M. van de Ven ja M.A.H.T. van de Ven-Janssen versus Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V.

27

2011/C 269/52

Kohtuasi C-316/11: Longevity Health Products, Inc.-i 22. juunil 2011 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 15. aprilli 2011. aasta määruse peale kohtuasjas T-96/11: Longevity Health Products, Inc. versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

28

2011/C 269/53

Kohtuasi C-317/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Saksamaa) 27. juunil 2011 — Rainer Reimann versus Philipp Halter GmbH & Co. Sprengunternehmen KG

28

2011/C 269/54

Kohtuasi C-318/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Förvaltningsrätten i Falun (Rootsi) 27. juunil 2011 — Daimler AG versus Skatteverket

29

2011/C 269/55

Kohtuasi C-319/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Förvaltningsrätten i Falun (Rootsi) 27. juunil 2011 — Widex A/S versus Skatteverket

29

2011/C 269/56

Kohtuasi C-325/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Rejonowy w Koszalinie (Poola Vabariik) 28. juunil 2011 — Krystyna Alder ja Ewald Alder versus Sabina Orłowska ja Czesław Orłowski

29

2011/C 269/57

Kohtuasi C-326/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hoge Raad der Nederlanden (Madalmaad) 29. juunil 2011. aastal — J.J. Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard BV; teine menetluspool Staatssecretaris van Financiën

30

2011/C 269/58

Kohtuasi C-328/11: Alder Capital Ltd 28. juunil 2011 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 13. aprilli 2011. aasta otsuse peale kohtuasjas T-209/09: Alder Capital Ltd versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Gimv Nederland BV)

30

2011/C 269/59

Kohtuasi C-332/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hof van Cassatie van België (Belgia) 30. juunil 2011 — Prorail bv versus Xpedys nv jt

31

2011/C 269/60

Kohtuasi C-333/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hof van Cassatie van België (Belgia) 30. juunil 2011 — Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistiek Dienstverleners (Febetra) versus Belgia riik

31

2011/C 269/61

Kohtuasi C-335/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sø- og Handelsretten (Taani) 1. juulil 2011 — HK Danmark, kes esindab Jette Ringi, versus Dansk almennyttigt Boligselskab DAB

31

2011/C 269/62

Kohtuasi C-336/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud cour d'appel de Lyon (Prantsusmaa) 1. juulil 2011 — Receveur principal des douanes de Roissy Sud, Receveur principal de la recette des douanes de Lyon Aéroport, Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon, Administration des douanes et droits indirects versus Société Rohm & Haas Electronic Materials CMP Europe GmbH, Rohm & Haas Europe s.à.r.l., Société Rohm & Haas Europe Trading APS-UK Branch

32

2011/C 269/63

Kohtuasi C-337/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sø- og Handelsretten (Taani) 1. juulil 2011 — HK Danmark, kes esindab Lone Skouboe Werget, versus Pro Display A/S (likvideerimisel)

32

2011/C 269/64

Kohtuasi C-338/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal administratif de Montreuil (Prantsusmaa) 4. juulil 2011. aastal — Santander Asset Management SGIIC SA, FIM Santander Top 25 Euro Fi nimel versus Directeur des résidents à l'étranger et des services généraux

33

2011/C 269/65

Kohtuasi C-339/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal administratif de Montreuil (Prantsusmaa) 4. juulil 2011. aastal — Santander Asset Management SGIIC SA, Cartera Mobiliara SA SICAV nimel versus Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

33

2011/C 269/66

Kohtuasi C-340/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal administratif de Montreuil (Prantsusmaa) 4. juulil 2011. aastal — Kapitalanlagegesellschaft mbH, Alltri Inka nimel versus Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

34

2011/C 269/67

Kohtuasi C-341/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal administratif de Montreuil (Prantsusmaa) 4. juulil 2011. aastal — Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH, DBI-Fonds APT nr 737 nimel versus Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

34

2011/C 269/68

Kohtuasi C-342/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal administratif de Montreuil (Prantsusmaa) 4. juulil 2011. aastal — SICAV KBC Select Immo versus Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

34

2011/C 269/69

Kohtuasi C-343/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal administratif de Montreuil (Prantsusmaa) 4. juulil 2011. aastal — SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH versus Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

34

2011/C 269/70

Kohtuasi C-344/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal administratif de Montreuil (Prantsusmaa) 4. juulil 2011. aastal — International Values Series of the DFA Investment Trust Co. versus Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

35

2011/C 269/71

Kohtuasi C-345/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal administratif de Montreuil (Prantsusmaa) 4. juulil 2011. aastal — Continental Small Company Series of the DFA Investment Trust Co. versus Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

35

2011/C 269/72

Kohtuasi C-346/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal administratif de Montreuil (Prantsusmaa) 4. juulil 2011. aastal — SICAV GA Fund B versus Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

35

2011/C 269/73

Kohtuasi C-347/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal administratif de Montreuil (Prantsusmaa) 4. juulil 2011. aastal — Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH, AMB Generali Aktien Euroland nimel versus Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

35

2011/C 269/74

Kohtuasi C-356/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Korkein hallinto-oikeus (Soome) 7. juulil 2011 — Maahanmuuttovirasto

36

2011/C 269/75

Kohtuasi C-357/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Korkein hallinto-oikeus (Soome) 7. juulil 2011 — Maahanmuuttovirasto

36

2011/C 269/76

Kohtuasi C-358/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Korkein hallinto-oikeus (Soome) 8. juulil 2011 — Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri-vastuualue

36

2011/C 269/77

Kohtuasi C-363/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Elegktiko Sinedrio (kontrollikoda — Kreeka) 7. juulil 2011. aastal — Kultuuriväärtuste ja turismi ministeeriumi juures asuva kontrollikoja audiitor vs. Kultuuriväärtuste ja turismi ministeeriumi kontrollitalitus ja Κostantinos Antonopoulos

37

2011/C 269/78

Kohtuasi C-373/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Symvoulio tis Epikrateias (Kreeka) 13. juulil 2011 — Panellinios Syndesmos Viomichanion Metapoiisis Kapnou versus Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon ja Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon

38

2011/C 269/79

Kohtuasi C-378/11: Longevity Health Products, Inc. 21. juunil 2011 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 15. aprilli 2011. aasta otsuse peale kohtuasjas T-95/11: Longevity Health Products versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

38

2011/C 269/80

Kohtuasi C-455/10: Euroopa Kohtu presidendi 1. juuli 2011. aasta määrus (Centrale Raad van Beroep eelotsusetaotlus — Madalmaad) — G.A.P. Peeters — van Maasdijk versus Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzkeringen

38

2011/C 269/81

Kohtuasi C-16/11: Euroopa Kohtu presidendi 6. juuli 2011. aasta määrus — Euroopa Komisjon versus Eesti Vabariik

38

2011/C 269/82

Kohtuasi C-20/11: Euroopa Kohtu presidendi 15. juuni 2011. aasta määrus — Euroopa Komisjon versus Poola Vabariik

39

2011/C 269/83

Kohtuasi C-43/11: Euroopa Kohtu presidendi 6. juuli 2011. aasta määrus (Tribunale di Milano eelotsusetaotlus — Itaalia) — Procura della Repubblica versus Assane Samb

39

2011/C 269/84

Kohtuasi C-169/11: Euroopa Kohtu presidendi 7. juuli 2011. aasta määrus (Tribunale di Frosinone eelotsusetaotlus — Itaalia) — Procura delaa Repubblica versus Patrick Conteh

39

2011/C 269/85

Kohtuasi C-187/11: Euroopa Kohtu presidendi 6. juuli 2011. aasta määrus (Tribunale di Treviso eelotsusetaotlus — Itaalia) — Procura della Repubblica versus Elena Vermisheva

39

 

Üldkohus

2011/C 269/86

Kohtuasi T-357/02 RENV: Üldkohtu 14. juuli 2011. aasta otsus — Freistaat Sachsen versus komisjon (Riigiabi — Saksimaa asutuste antud abi — Juhendamiseks (coaching), messidel ja näitustel osalemiseks, koostööks ja toodete disaini arenduseks antav abi — Otsus, mis tunnistas abikava ühisturuga osaliselt kokkusobivaks ja osaliselt kokkusobimatuks — Väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele mõeldud abikava — Kaalutlusõiguse teostamata jätmine — Põhjendamiskohustus)

40

2011/C 269/87

Kohtuasi T-189/06: Üldkohtu 14. juuli 2011. otsus — Arkema France versus komisjon (Konkurents — Kartellid — Vesinikperoksiid ja naatriumperboraat — EÜ artikli 81 rikkumise tuvastamise otsus — Rikkumise süüks panemine — Põhjendamiskohustus — Võrdne kohtlemine — Hea halduse põhimõte — Trahvid — Koostööteatis)

40

2011/C 269/88

Kohtuasi T-190/06: Üldkohtu 14. juuli 2011. aasta otsus — Total ja Elf Aquitaine versus komisjon (Konkurents — Kartellikokkulepped — Vesinikperoksiid ja naatriumperboraat — EÜ artikli 81 rikkumise tuvastamise otsus — Rikkumise süükspanemine — Kaitseõigused — Süütuse presumptsioon — Põhjendamiskohustus — Võrdne kohtlemine — Karistuste ja sanktsioonide individuaalsuse põhimõte — Süütegude ja karistuste seaduslikkuse põhimõte — Hea halduse põhimõte — Õiguskindlus — Võimu kuritarvitamine — Trahvid)

40

2011/C 269/89

Kohtuasi T-38/07: Üldkohtu 13. juuli 2011. aasta otsus — Shell Petroleum jt versus komisjon (Konkurents — Kartellikokkulepped — Butadieenkautšuki ja emulsioonpolümerisatsiooni teel toodetud stüreen-butadieenkautšuki turg — EÜ artikli 81 rikkumise tuvastamise otsus — Rikkumise süüks panemine — Trahvid — Rikkumise raskus — Raskendavad asjaolud)

41

2011/C 269/90

Kohtuasi T-39/07: Üldkohtu 13. juuli 2011. aasta otsus — ENI versus komisjon (Konkurents — Kartellikokkulepped — Butadieenkautšuki ja emulsioonpolümerisatsiooni teel toodetud stüreen-butadieenkautšuki turg — EÜ artikli 81 rikkumise tuvastamise otsus — Rikkumise süüks panemine — Trahvid — Rikkumise raskus — Raskendavad asjaolud)

41

2011/C 269/91

Kohtuasi T-42/07: Üldkohtu 13. juuli 2011. aasta otsus — Dow Chemical jt versus komisjon (Konkurents — Kartellikokkulepped — Butadieenkautšuki ja emulsioonpolümerisatsiooni teel toodetud stüreen-butadieenkautšuki turg — EÜ artikli 81 rikkumise tuvastamise otsus — Rikkumise süüks panemine — Trahvid — Rikkumise raskus ja kestus — Raskendavad asjaolud)

42

2011/C 269/92

Kohtuasi T-44/07: Üldkohtu 13. juuli 2011. aasta otsus — Kaučuk versus komisjon (Konkurents — Kartellikokkulepped — Butadieenkautšuki ja emulsioonpolümerisatsiooni teel toodetud stüreen-butadieenkautšuki turg — EÜ artikli 81 rikkumise tuvastamise otsus — Kartellikokkuleppes osalemine — Rikkumise süüks panemine — Trahvid — Rikkumise raskus ja kestus — Kergendavad asjaolud)

42

2011/C 269/93

Kohtuasi T-45/07: Üldkohtu 13. juuli 2011. aasta otsus — Unipetrol versus komisjon (Konkurents — Kartellikokkulepped — Butadieenkautšuki ja emulsioonpolümerisatsiooni teel toodetud stüreen-butadieenkautšuki turg — EÜ artikli 81 rikkumise tuvastamise otsus — Kartellikokkuleppes osalemine — Rikkumise süüks panemine — Trahvid)

42

2011/C 269/94

Kohtuasi T-53/07: Üldkohtu 13. juuli 2011. aasta otsus — Trade-Stomil versus komisjon (Konkurents — Kartellikokkulepped — Butadieenkautšuki ja emulsioonpolümerisatsiooni teel toodetud stüreen-butadieenkautšuki turg — EÜ artikli 81 rikkumise tuvastamise otsus — Kartellikokkuleppes osalemine — Rikkumise süüks panemine — Trahvid — Rikkumise raskus ja kestus — Kergendavad asjaolud)

43

2011/C 269/95

Kohtuasi T-59/07: Üldkohtu 13. juuli 2011. aasta otsus — Polimeri Europa versus komisjon (Konkurents — Kartellikokkulepped — Butadieenkautšuki ja emulsioonpolümerisatsiooni teel toodetud stüreen-butadieenkautšuki turg — EÜ artikli 81 rikkumise tuvastamise otsus — Rikkumise süüks panemine — Üks rikkumine — Tõend kartelli olemasolu kohta — Trahvid — Rikkumise raskus ja kestus — Raskendavad asjaolud)

43

2011/C 269/96

Kohtuasi T-138/07: Üldkohtu 13. juuli 2011. aasta otsus — Schindler Holding jt versus komisjon (Konkurents — Kartellid — Liftide ja eskalaatorite paigaldamise ja hooldamise turg — EÜ artikli 81 rikkumise tuvastamise otsus — Hankemenetluste manipuleerimine — Turgude jagamine — Hindade kindlaksmääramine)

44

2011/C 269/97

Kohtuasjad T-141/07, T-142/07, T-145/07 ja T-146/07: Üldkohtu 13. juuli 2011. aasta otsus — General Technic-Otis jt versus komisjon (Konkurents — Kartellid — Liftide ja eskalaatorite paigaldamise ja hooldamise turg — EÜ artikli 81 rikkumise tuvastamise otsus — Hankemenetluste manipuleerimine — Turgude jagamine — Hindade kindlaksmääramine)

44

2011/C 269/98

Kohtuasjad T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 ja T-154/07: Üldkohtu 13. juuli 2011. aasta otsus — ThyssenKrupp Liften Ascenseurs jt versus komisjon (Konkurents — Kartellid — Liftide ja eskalaatorite paigaldamise ja hooldamise turg — EÜ artikli 81 rikkumise tuvastamise otsus — Hankemenetluste manipuleerimine — Turgude jagamine — Hindade kindlaksmääramine)

45

2011/C 269/99

Kohtuasi T-151/07: Üldkohtu 13. juuli 2011. aasta otsus — Kone jt versus komisjon (Konkurents — Kartellid — Liftide ja eskalaatorite paigaldamise ja hooldamise turg — EÜ artikli 81 rikkumise tuvastamise otsus — Hankemenetluste manipuleerimine — Turgude jagamine — Hindade kindlaksmääramine)

45

2011/C 269/00

Kohtuasi T-108/08: Üldkohtu 15. juuli 2011. aasta otsus — Zino Davidoff versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Kleinakis kai SIA (GOOD LIFE) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi GOOD LIFE taotlus — Varasem siseriiklik sõnamärk GOOD LIFE — Varasema kaubamärgi tegelik kasutamine — Hoolsuskohustus — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 74 lõige 1 (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 76 lõige 1))

46

2011/C 269/01

Kohtuasi T-81/09: Üldkohtu 13. juuli 2011. aasta otsus — Kreeka versus komisjon (ERF — Rahalise abi vähendamine — Kreekale määratud rakenduskava eesmärk 1 (1994-1999), „Juurdepääs ja maanteed” — Komisjoni poolt abiülesannete delegeerimine kolmandatele isikutele — Ametisaladus — Finantskorrektsiooni määr — Komisjoni kaalutlusruum — Kohtulik kontroll)

46

2011/C 269/02

Kohtuasi T-160/09: Üldkohtu 14. juuli 2011. aasta otsus — Winzer Pharma versus Siseturu Ühtlustamise Amet–Alcon (OFTAL CUSI) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi OFTAL CUSI taotlus — Varasem ühenduse sõnamärk Ophtal — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosuse puudumine — Määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b))

47

2011/C 269/03

Kohtuasi T-220/09: Üldkohtu 15. juuli 2011. aasta otsus — Ergo Versicherungsgruppe versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Société de développement et de recherche industrielle (ERGO) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi ERGO taotlus — Varasem ühenduse sõnamärk URGO — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b))

47

2011/C 269/04

Kohtuasi T-221/09: Üldkohtu 15. juuli 2011. aasta otsus — Ergo Versicherungsgruppe versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Société de développement et de recherche industrielle (ERGO Group) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi ERGO Group taotlus — Varasem ühenduse sõnamärk URGO — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt B))

47

2011/C 269/05

Kohtuasi T-499/09: Üldkohtu 13. juuli 2011. aasta otsus — Evonik Industries versus Siseturu Ühtlustamise Amet (ümardatud küljega purpurpunane ristkülik) (Ühenduse kaubamärk — Ümardatud küljega purpurpunast ristkülikut kujutava ühenduse kujutismärgi registreerimistaotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b))

48

2011/C 269/06

Kohtuasi T-88/10: Üldkohtu 13. juuli 2011. aasta otsus — Inter IKEA Systems versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Meteor Controls (GLÄNSA) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi GLÄNSA taotlus — Varasem ühenduse kaubamärk GLANZ — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Tähiste sarnasus — Määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b))

48

2011/C 269/07

Kohtuasi T-222/10: Üldkohtu 14. juuli 2011. aasta otsus — ratiopharm versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Nycomed (ZUFAL) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi ZUFAL taotlus — Varasem ühenduse sõnamärk ZURCAL — Keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Tähiste sarnasus — Kaupade sarnasus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b — Kaubamärgitaotlusega hõlmatud kaupade piiramine — Määruse nr 207/2009 artikli 43 lõige 1)

48

2011/C 269/08

Kohtuasi T-422/10 R: Üldkohtu presidendi 12. juuli 2011. aasta määrus — Emme versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Konkurents — Komisjoni trahvi määramise otsus — Pangagarantii — Kohaldamise peatamise taotlus — Varaline kahju — Erakorraliste asjaolude puudumine — Kiireloomulisuse puudumine)

49

2011/C 269/09

Kohtuasi T-142/11 R: Üldkohtu presidendi 13. juuli 2011. aasta määrus — SIR versus nõukogu (Ajutiste meetmete kohaldamise taotlus — Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Piiravad meetmed seoses olukorraga Côte d’Ivoire’is — Rahaliste vahendite külmutamine — Kohaldamise peatamise taotlus — Põhikohtuasjas otsuse tegemise vajaduse äralangemine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

49

2011/C 269/10

Kohtuasi T-160/11 R: Üldkohtu presidendi 13. juuli 2011. aasta määrus — Petroci versus nõukogu (Ajutiste meetmete kohaldamise taotlus — Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Piiravad meetmed seoses olukorraga Côte d’Ivoire’is — Rahaliste vahendite külmutamine — Kohaldamise peatamise taotlus — Põhikohtuasjas otsuse tegemise vajaduse äralangemine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

49

2011/C 269/11

Kohtuasi T-326/11: 20. juunil 2011 esitatud hagi — Brainlab versus Siseturu Ühtlustamise Amet (BrainLAB)

50

2011/C 269/12

Kohtuasi T-327/11: 20. juunil 2011 esitatud hagi — Vinci Energies Schweiz versus Siseturu Ühtlustamise Amet Estavis (kollane Brandenburgi värva kujutis)

50

2011/C 269/13

Kohtuasi T-328/11: 21. juunil 2011 esitatud hagi — Leifheit versus Siseturu Ühtlustamise Amet (EcoPerfect)

51

2011/C 269/14

Kohtuasi T-333/11: 24. juunil 2011 esitatud hagi — Wessang versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Greinwald (star foods)

51

2011/C 269/15

Kohtuasi T-355/11: 5. juulil 2011 esitatud hagi — Segovia Bonet versus Siseturu Ühtlustamise Amet — IES (IES)

52

2011/C 269/16

Kohtuasi T-356/11: 1. juulil 2011 esitatud hagi — Restoin versus Siseturu Ühtlustamise Amet (EQUIPMENT)

52

2011/C 269/17

Kohtuasi T-361/11: 6. juulil 2011 esitatud hagi — Hand Held Products versus Siseturu Ühtlustamise Amet Orange Brand Services (DOLPHIN)

53

2011/C 269/18

Kohtuasi T-366/11: 6. juulil 2011 esitatud hagi — Bial — Portela & Ca versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Isdin (ZEBEXIR)

53

2011/C 269/19

Kohtuasi T-371/11: 11. juulil 2011 esitatud hagi — Monier Roofing Components versus Siseturu Ühtlustamise Amet (CLIMA COMFORT)

54

2011/C 269/20

Kohtuasi T-372/11: 15. juulil 2011 esitatud hagi — Basic versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Repsol YPF (basic)

54

2011/C 269/21

Kohtuasi T-378/11: 18. juulil 2011 esitatud hagi — Langguth Erben versus Siseturu Ühtlustamise Amet (MEDINET)

55

2011/C 269/22

Kohtuasi T-379/11: 21. juulil 2011 esitatud hagi — Hüttenwerke Krupp Mannesmann jt versus komisjon

55

2011/C 269/23

Kohtuasi T-381/11: 21. juulil 2011 esitatud hagi — Eurofer versus komisjon

56

2011/C 269/24

Kohtuasi T-390/11: 21. juulil 2011 esitatud hagi — Evonik Industries versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Bornemann (EVONIK)

57


ET

 

Top