Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:232:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 232, 6. august 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

doi:10.3000/17255171.C_2011.232.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 232

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

54. köide
6. august 2011


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2011/C 232/01

Euroopa Liidu Kohtu viimane väljaanne Euroopa Liidu TeatajasELT C 226, 30.7.2011

1

 

Üldkohus

2011/C 232/02

Apellatsioonikoda

2

2011/C 232/03

Kohtuasjade kodadele määramise kriteeriumid

2

2011/C 232/04

Ajutiste meetmete kohaldamisel Üldkohtu presidenti asendava kohtuniku määramine

3


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2011/C 232/05

Kohtuasi C-484/07: Euroopa Kohtu (esimene koda) 16. juuni 2011. aasta otsus (Rechtbank ’s-Gravenhage (Madalmaad) eelotsusetaotlus) — Fatma Pehlivan versus Staatssecretaris van Justitie (EMÜ-Türgi assotsiatsioonileping — Perekonna taasühinemine — Assotsiatsiooninõukogu otsuse nr 1/80 artikli 7 esimese lõigu esimene taane — Türgi päritolu töötaja laps, kes elas temaga koos kauem kui kolm aastat, kuid abiellus enne nimetatud sättes ette nähtud kolmeaastase tähtaja lõppemist — Siseriiklik õigus, mis seab sel põhjusel kahtluse alla asjaomase isiku elamisloa)

4

2011/C 232/06

Kohtuasi C-196/09: Euroopa Kohtu (suurkoda) 14. juuni 2011. aasta otsus (Euroopa koolide pretensioonide nõukogu eelotsusetaotlus) — Paul Miles jt versus Euroopa koolid (Eelotsusetaotlus — Mõiste „liikmesriigi kohus” ELTL artikli 267 tähenduses — Euroopa koolide pretensioonide nõukogu — Euroopa koolidesse lähetatud õpetajate tasustamissüsteem — Naelsterlingi väärtuse vähenemise järel töötasu kohandamata jätmine — Kooskõla ELTL artiklitega 18 ja 45)

4

2011/C 232/07

Kohtuasi C-346/09: Euroopa Kohtu (teine koda) 22. juuni 2011. aasta otsus (Gerechtshof te ’s-Gravenhage (Madalmaad) eelotsusetaotlus) — Staat der Nederlanden versus Denkavit Nederland BV jt (Põllumajandus — Loomatervishoiunõuded — Direktiiv 90/425/EMÜ — Siseriiklik ajutine kord, mille eesmärk on tõkestada veiste spongioosse entsefalopaatia levikut ja mis keelab põllumajandusloomade söödaks mõeldud töödeldud loomsete valkude tootmise ja müügi — Nimetatud korra kohaldamine enne, kui on jõustunud otsus 2000/766/EÜ, mis sellise keelu kehtestab — Selle korra kohaldamine kahele tootele, mida võib nimetatud otsusega kehtestatud keelu alt vabastada — Kooskõla direktiiviga 90/425/EMÜ ja otsustega 94/381/EÜ ja 2000/766/EÜ)

5

2011/C 232/08

Kohtuasi C-360/09: Euroopa Kohtu (suurkoda) 14. juuni 2011. aasta otsus (Amtsgericht Bonn — Saksamaa — eelotsusetaotlus) — Pfleiderer AG versus Bundeskartellamt (Konkurents — Haldusmenetlus — Siseriikliku leebema kohtlemise programmi raames esitatud dokumendid ja teave — Kolmandatele isikutele selliste dokumentidega tutvumise õiguse andmise võimalik kahjulik mõju Euroopa konkurentsivõrgu moodustavate ametite vahelise koostöö tõhususele ja nõuetekohasele toimimisele)

5

2011/C 232/09

Kohtuasi C-399/09: Euroopa Kohtu (neljas koda) 22. juuni 2011. aasta otsus (Nejvyšší správní soud — Tšehhi Vabariik — eelotsusetaotlus) — Marie Landtová versus Česká správa socialního zabezpečení (Töötajate vaba liikumine — Sotsiaalkindlustus — Kahe liikmesriigi vahel enne nende Euroopa Liiduga ühinemist sõlmitud sotsiaalkindlustusleping — Täitunud kindlustusperioodide hindamiseks pädev liikmesriik — Vanaduspension — Üksnes liikmesriigis elavatele selle riigi kodanikele antav täiendav hüvitis)

6

2011/C 232/10

Kohtuasi C-462/09: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 16. juuni 2011. aasta otsus (Hoge Raad der Nederlanden'i (Madalmaad) eelotsusetaotlus) — Stichting de Thuiskopie versus Opus Supplies Deutschland GmbH, Mijndert van der Lee, Hananja van der Lee (Õigusaktide ühtlustamine — Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused — Direktiiv 2001/29/EÜ — Reprodutseerimisõigus — Erandid ja piirangud — Isikliku kasutamise eesmärgil reprodutseerimise suhtes kehtestatud erand — Artikli 5 lõike 2 punkt b ja sama artikli lõige 5 — Õiglane hüvitis — Isik, kes on kohustatud maksma tasu, millest rahastatakse seda hüvitist — Kahes erinevas liikmesriigis elavate isikute vaheline müük sidevahendi abil)

7

2011/C 232/11

Kohtuasi C-536/09: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 16. juuni 2011. aasta otsus (Upravno sodišče Republike Slovenije (Sloveenia) eelotsusetaotlus) — Marija Omejc versus Republika Slovenija (Ühine põllumajanduspoliitika — Ühenduse toetuskavad — Ühtne haldus- ja kontrollisüsteem — Määrus (EÜ) nr 796/2004 — Kohapealse kontrolli läbiviimise takistamine — Mõiste — Põllumajandustootja, kes ei ela põllumajandusettevõttes — Põllumajandustootja esindaja — Mõiste)

7

2011/C 232/12

Kohtuasi C-10/10: Euroopa Kohtu (neljas koda) 16. juuni 2011. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Austria Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Kapitali vaba liikumine — Uurimis- ja õpetamisülesannetega tegelevatele organisatsioonidele tehtud annetuste mahaarvamine — Mahaarvamise piiramine riigi territooriumil asuvatele organisatsioonidele tehtud annetustega)

8

2011/C 232/13

Kohtuasi C-152/10: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 16. juuni 2011. aasta otsus (Højestereti (Taani) eelotsusetaotlus) — Unomedical A/S versus Skatteministeriet (Ühine tollitariifistik — Tariifne klassifitseerimine — Kombineeritud nomenklatuur — Üksnes dialüsaatorites (tehisneerud) kasutatavad plastist dialüüsi kogumiskotid — Üksnes kateetrites kasutatavad plastist uriinikogumiskotid — Rubriigid 9018 ja 3926 — Mõisted „osad” ja „tarvikud” — Muud plasttooted)

8

2011/C 232/14

Kohtuasi C-212/10: Euroopa Kohtu (neljas koda) 16. juuni 2011. aasta otsus (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach eelotsusetaotlus — Poola Vabariik) — Logstor ROR Polska Sp z o.o. versus Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (Maksustamine — Kapitalimaks — Direktiiv 69/335/EMÜ — Kapitali koondumise kaudne maksustamine — Sellise isiku poolt kapitaliühingule antud laenu maksustamine, kellel on õigus protsendile selle kapitaliühingu kasumist — Liikmesriigi õigus taaskehtestada maks, mida liikmesriigi Euroopa Liiduga ühinemisel enam ei kohaldatud)

9

2011/C 232/15

Kohtuasi C-317/10 P: Euroopa Kohtu (neljas koda) 16. juuni 2011. aasta otsus — Union Investment Privatfonds GmbH versus UniCredito Italiano SpA, Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (Apellatsioonkaebus — Ühenduse kaubamärk — Määrus (EÜ) nr 40/94 — Artikli 8 lõike 1 punkt b — Sõnamärgid UNIWEB ja UniCredit Wealth Management — Siseriiklike sõnamärkide UNIFONDS ja UNIRAK ning siseriikliku kujutismärgi UNIZINS omaniku vastulause — Segiajamise tõenäosuse hindamine — Seostamise tõenäosus — Kaubamärkide seeria või perekond)

9

2011/C 232/16

Kohtuasi C-32/10: Euroopa Kohtu (viies koda) 11. mai 2011. aasta määrus (Varhoven kasatsionen sad’i (Bulgaaria) eelotsusetaotlus) — Tony Georgiev Semerdzhiev versus ET Del-Pi-Krasimira Mancheva (Kodukorra artikli 92 lõige 1 — Direktiiv 90/314/EMÜ — Reisi-, puhkuse- ja ekskursioonipaketid — Asjaolud, mis leidsid aset Enne Bulgaaria Vabariigi liitumist Euroopa Liiduga — Euroopa Kohtu ilmselge pädevuse puudumine eelotsuse küsimustele vastamiseks)

10

2011/C 232/17

Kohtuasi C-267/10 ja C-268/10: Euroopa Kohtu (viies koda) 23. mai 2011. aasta määrus (Tribunal de première instance de Namur'i (Belgia) eelotsusetaotlus) — André Rossius (C-267/10), Marc Collard (C 268/10) versus Belgia riik — SPF Finances (ELL artikli lõige 1 — Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 35 — Suitsutubaka toodete valdamine ja müük — Siseriiklikud õigusnormid, mis lubavad tubakatooteid aktsiisiga maksustada — Euroopa Kohtu pädevuse ilmne puudumine)

10

2011/C 232/18

Kohtuasi C-460/10 P: Euroopa Kohtu 14. aprilli 2011. aasta määrus — Luigi Marcuccio versus Euroopa Liidu Kohus (Apellatsioonkaebus — Lepinguväline vastutus — Hageja esindamine — Volituseta advokaat — Apellatsioonkaebuse kättetoimetamine — Kahju hüvitamise nõue — Euroopa Liidu Kohus — Rahuldamata jätmine — Tühistamishagi — Väidetavalt tekitatud kahju — Kahju hüvitamise hagiavaldus — Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ning osaliselt ilmselgelt põhjendamatu apellatsioonkaebus)

11

2011/C 232/19

Kohtuasi C-613/10: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 15. aprilli 2011. aasta määrus (Commissione tributaria provinciale di Parma (Itaalia) eelotsusetaotlus) — Danilo Debiasi versus Agenzia delle Entrate, Ufficio di Parma (Eelotsusetaotlus — Ilmselge vastuvõetamatus)

11

2011/C 232/20

Kohtuasi C-180/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Fővárosi Bíróság (Ungari) 18. aprillil 2011 — Bericap versus Plastinnova 2000

11

2011/C 232/21

Kohtuasi C-204/11 P: Fédération Internationale de Football Association (FIFA) 27. aprillil 2011 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 17. veebruari 2011. aasta otsuse peale kohtuasjas T-385/07: Fédération Internationale de Football Association (FIFA) versus Euroopa Komisjon

12

2011/C 232/22

Kohtuasi C-205/11 P: Fédération Internationale de Football Association’i (FIFA) 27. aprillil 2011 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 17. veebruari 2011. aasta otsuse peale kohtuasjas T-68/08: Fédération Internationale de Football Association (FIFA) versus Euroopa Komisjon

13

2011/C 232/23

Kohtuasi C-218/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Fővárosi Ítélőtábla (Ungari Vabariik) 11. mail 2011 — Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Édukövízig) ja Hochtief Construction AG Magyarországi Fióktelepe versus Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság

14

2011/C 232/24

Kohtuasi C-219/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 11. mail 2011 — BrainProducts GmbH versus Bio Semi V.O.F.jt

15

2011/C 232/25

Kohtuasi C-221/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Saksamaa) 11. mail 2011 — Leyla Ecem Demirkan versus Saksamaa Liitvabariik

15

2011/C 232/26

Kohtuasi C-234/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Administrativen Sad Varna (Bulgaaria) 16. mail 2011 — TETS Haskovo AD versus Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto”, gr. Varna, pri Sentralno Upravlenie na Natsionalna Agentsia po Prihodite

15

2011/C 232/27

Kohtuasi C-241/11: 19. mail 2011 esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Tšehhi Vabariik

16

2011/C 232/28

Kohtuasi C-249/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Administrativen sad Sofia–grad (Bulgaaria) 19. mail 2011 — Hristo Byankov versus Glaven sekretar na Ministerstvo na vatreshnite raboti (secrétaire général du Ministère des affaires intérieures)

17

2011/C 232/29

Kohtuasi C-254/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Legfelsőbb Bíróság (Ungari) 25. mail 2011 — Oskar Shomodi versus Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság Záhony Határrendészeti Kirendeltsége

17

2011/C 232/30

Kohtuasi C-262/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaaria) 26. mail 2011 — Kremikovtsi AD versus Ministar na ikonomikata, energetikata i turizma ja zamestnik-ministar na ikonomikata, energetikata i turizma

18

2011/C 232/31

Kohtuasi C-269/11: 31. mail 2011 esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Tšehhi Vabariik

19

2011/C 232/32

Kohtuasi C-271/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Symvoulio tis Epikrateias (Kreeka) 31. mail 2011 — Techniko Epimelitirio Elladas (TEE) jt versus Ypourgoi Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis; Metaforon kai Epikoinonion; Oikonomias kai Oikonomikon (siseasjade, avaliku halduse ja detsentraliseerimise minister; transpordi- ja sideminister; majandus- ja rahandusminister)

19

2011/C 232/33

Kohtuasi C-293/11: 9. juunil 2011 esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Kreeka Vabariik

21

2011/C 232/34

Kohtuasi C-295/11: 10. juunil 2011 esitatud hagi — Itaalia Vabariik versus Euroopa Liidu Nõukogu

21

2011/C 232/35

Kohtuasi C-298/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Administrativen sad Varna (Bulgaaria) 14. juunil 2011 — Dobrudzhanska petrolna kompania AD versus Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” — gr. Varna, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata Agentsia po Prihodite (riikliku maksuameti keskasutuse Varna osakonna „Vaided ja täitmise korraldamine” direktor)

22

2011/C 232/36

Kohtuasi C-547/09: Euroopa Kohtu presidendi 20. mai 2011. aasta määrus (Oberlandesgericht Innsbruck eelotsusetaotlus — Austria) — Pensionversicherungsanstalt versus Andres Schwab

23

2011/C 232/37

Kohtuasi C-341/10: Euroopa Kohtu presidendi 17. mai 2011. aasta määrus — Euroopa Komisjon versus Poola Vabariik

23

2011/C 232/38

Kohtuasi C-437/10: Euroopa Kohtu presidendi 20. mai 2011. aasta määrus (Tribunal Judicial de Vieira do Minho (Portugal) eelotsusetaotlus) — Manuel Afonso Esteves versus Axa — Seguros de Portugal SA

23

2011/C 232/39

Liidetud kohtuasjad C-622/10 ja C-623/10: Euroopa Kohtu presidendi 7. juuni 2011. aasta määrus (Tribunal de première instance de Namur'i (Belgia) eelotsusetaotlus) — Rémi Paquot (C-622/10), Adrien Daxhelet (C-623/10) versus Belgia riik — SFP Finances

23

2011/C 232/40

Kohtuasi C-110/11: Euroopa Kohtu presidendi 17. mai 2011. aasta määrus (Hoge Rad der Nederlanden'i (Madalmaad) eelotsusetaotlus) — Minister van Financiën versus G. in 't Veld

23

 

Üldkohus

2011/C 232/41

Kohtuasi T-471/09: Üldkohtu 28. juuni 2011. aasta otsus — Oetker Nahrungsmittel versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Buonfatti) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi Buonfatti taotlus — Varasem Beneluxi riikide sõnamärk Bonfait — Segiajamise tõenäosuse puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

24

2011/C 232/42

Kohtuasi T-475/09: Üldkohtu 28. juuni 2011. aasta otsus — ATB Norte versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Bricocenter Italia (BRICO CENTER) (Ühenduse kaubamärk — Vastulause menetlus — Ühenduse kujutismärgi BRICO CENTER taotlus — Varasemad ühenduse kujutismärgid ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro ja CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

24

2011/C 232/43

Kohtuasi T-476/09: Üldkohtu 28. juuni 2011. aasta otsus — ATB Norte versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Bricocenter Italia (BRICO CENTER) (Ühenduse kaubamärk — Vastulause menetlus — Ühenduse kujutismärgi BRICO CENTER taotlus — Varasemad ühenduse kujutismärgid ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro ja CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

25

2011/C 232/44

Kohtuasi T-477/09: Üldkohtu 28. juuni 2011. aasta otsus — ATB Norte versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Bricocenter Italia (BRICO CENTER) (Ühenduse kaubamärk — Vastulause menetlus — Ühenduse kujutismärgi BRICO CENTER taotlus — Varasemad ühenduse kujutismärgid ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro ja CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

25

2011/C 232/45

Kohtuasi T-478/09: Üldkohtu 28. juuni 2011. aasta otsus — ATB Norte versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Bricocenter Italia (BRICO CENTER) (Ühenduse kaubamärk — Vastulause menetlus — Ühenduse kujutismärgi BRICO CENTER taotlus — Varasemad ühenduse kujutismärgid ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro ja CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

26

2011/C 232/46

Kohtuasi T-479/09: Üldkohtu 28. juuni 2011. aasta otsus — ATB Norte versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Bricocenter Italia (BRICO CENTER Garden) (Ühenduse kaubamärk — Vastulause menetlus — Ühenduse kujutismärgi BRICO CENTER Garden taotlus — Varasemad ühenduse kujutismärgid ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro ja CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

26

2011/C 232/47

Kohtuasi T-480/09: Üldkohtu 28. juuni 2011. aasta otsus — ATB Norte versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Bricocenter Italia (BRICOCENTER) (Ühenduse kaubamärk — Vastulause menetlus — Ühenduse kujutismärgi BRICOCENTER taotlus — Varasemad ühenduse kujutismärgid ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro ja CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

27

2011/C 232/48

Kohtuasi T-481/09: Üldkohtu 28. juuni 2011. aasta otsus — ATB Norte versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Bricocenter Italia (maxi BRICO CENTER) (Ühenduse kaubamärk — Vastulause menetlus — Ühenduse kujutismärgi maxi BRICO CENTER taotlus — Varasemad ühenduse kujutismärgid ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro ja CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

27

2011/C 232/49

Kohtuasi T-482/09: Üldkohtu 28. juuni 2011. aasta otsus — ATB Norte versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Bricocenter Italia (BRICO CENTER Città) (Ühenduse kaubamärk — Vastulause menetlus — Ühenduse kujutismärgi BRICO CENTER Città taotlus — Varasemad ühenduse kujutismärgid ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro ja CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

28

2011/C 232/50

Kohtuasi T-483/09: Üldkohtu 28. juuni 2011. aasta otsus — ATB Norte versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Bricocenter Italia (Affiliato BRICO CENTER) (Ühenduse kaubamärk — Vastulause menetlus — Ühenduse kujutismärgi Affiliato BRICO CENTER taotlus — Varasemad ühenduse kujutismärgid ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro ja CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

28

2011/C 232/51

Kohtuasi T-487/09: Üldkohtu 28. juuni 2011. aasta otsus — ReValue Immobilienberatung versus Siseturu Ühtlustamise Amet (ReValue) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse kujutismärgi ReValue taotlus — Osaline registreerimisest keeldumine — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c — Põhjendamiskohustus — Määruse nr 207/2009 artikkel 75)

29

2011/C 232/52

Kohtuasi T-207/07 R: Üldkohtu presidendi 10. juuni 2011. aasta määrus — Eurallumina versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Riigiabi — Otsus, millega tunnistatakse abi ühisturuga kokkusobimatuks ja määratakse selle tagastamine — Täitmise peatamise otsus — Kiireloomulisuse puudumine)

29

2011/C 232/53

Kohtuasi T-259/10: Üldkohtu 15. juuni 2011. aasta määrus — Ax versus nõukogu (Tühistamishagi — Liidu finantsabi liikmesriigile, kes on suurtes majandus- või finantsraskustes — Määrus, mis kehtestab liidu finantsabi andmise tingimused ja menetluse — ELTL artikli 263 neljas lõik — Otsese puutumuse puudumine — Vastuvõetamatus)

29

2011/C 232/54

Kohtuasi T-199/11 P: 30. märtsil 2011 esitatud Guido Stracki apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 20. jaanuari 2011. aasta otsuse peale kohtuasjas F-132/07: Strack versus komisjon

30

2011/C 232/55

Kohtuasi T-251/11: 18. mail 2011 esitatud hagi — Austria versus komisjon

30

2011/C 232/56

Kohtuasi T-268/11 P: 26. mail 2011 Euroopa Komisjoni esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 15. märtsi 2011. aasta otsuse peale kohtuasjas F-120/07: Strack versus komisjon

31

2011/C 232/57

Kohtuasi T-274/11 P: Gaëtan Barthélémy Maxence Mioni 25. mail 2011 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 15. märtsi 2011. aasta otsuse peale kohtuasjas F-28/10: Mioni versus komisjon

32

2011/C 232/58

Kohtuasi T-275/11: 27. mail 2011 esitatud hagi — TF1 versus komisjon

32

2011/C 232/59

Kohtuasi T-276/11: 31. mail 2011 esitatud hagi — Carlotti versus parlament

33

2011/C 232/60

Kohtuasi T-279/11: 30. mail 2011 esitatud hagi — T&L Sugars ja Sidul Açúcares versus komisjon

33

2011/C 232/61

Kohtuasi T-284/11: 7. juunil 2011 esitatud hagi — Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones versus Siseturu Ühtlustamise Amet — MIP Metro (METROINVEST)

35

2011/C 232/62

Kohtuasi T-286/11 P: Luigi Marcuccio 6. juunil 2011 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 16. märtsi 2011. aasta otsuse peale kohtuasjas F-21/10: Marcuccio versus komisjon

35

2011/C 232/63

Kohtuasi T-291/11: 9. juunil 2011 esitatud hagi — Portovesme versus komisjon

36

2011/C 232/64

Kohtuasi T-299/11: 6. juunil 2011 esitatud hagi — European Dynamics Luxembourg jt versus Siseturu Ühtlustamise Amet

37

2011/C 232/65

Kohtuasi T-305/11: 8. juunil 2011 esitatud hagi — Italmobiliare versus komisjon

38

 

Avaliku Teenistuse Kohus

2011/C 232/66

Kohtuasi F-50/09: Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 12. mai 2011 otsus — Missir Mamachi di Lusignano versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Kahju hüvitamise nõue — Taotluse, kaebuse ja hagi vastavuse reegel kahju hüvitamise puhul — Menetluse võistlevus — Kohtumenetluses salastatuse kategooriaga „Restreint UE” konfidentsiaalse dokumendi kasutamine — Institutsioonide lepinguväline vastutus — Süüline vastutus — Põhjuslik seos — Kahju põhjuste paljusus — Kolmanda isiku põhjustatud kahju — Mittesüüline vastutus — Abistamiskohustus — Institutsiooni kohustus tagada töötajate kaitse — Ametniku ja tema abikaasa mõrvamine kolmanda isiku poolt — Ellujäämisvõimaluse kaotamine)

39

2011/C 232/67

Kohtuasi F-84/09: Avaliku Teenistuse Kohtu 7. juuni 2011. aasta otsus — Larue ja Seigneur versus EKP (Avalik teenistus — EKP töötajad — Töötasu — Üldine töötasude kohandamine — Arvutusmeetodi eiramine)

39

2011/C 232/68

Kohtuasi F-22/10: Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 25. mai 2011. aasta otsus — Bombín Bombín versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Puhkus isiklikel põhjustel — Põhipuhkus — Puhkuse ülekandmine — Teenistuse lõpetanud ametnik — Rahaline hüvitis)

39

2011/C 232/69

Kohtuasi F-49/10: Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 28. juuni 2011. aasta otsus — De Nicola versus Euroopa Investeerimispank (Avalik teenistus — Euroopa Investeerimispanga töötajad — Ravikindlustus — Ravikulude hüvitamisest keeldumine — Sõltumatu arsti määramise taotlus — Mõistlik aeg)

40

2011/C 232/70

Kohtuasi F-55/10: Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 28. juuni 2011. aasta otsus — AS versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Teade vaba ametikoha kohta — Kandidatuuri tagasilükkamine — Põhjendatud huvi — Töövõimetu ametnik — Kandidatuuri tagasilükkamise otsuse ja ametisse nimetamise otsuse lahutamatus — Puudumine — Vahetegemine samasse tegevusüksusesse ja samale palgaastmele kuuluvate ametnike vahel, kelle teenistuskäik on erinev — Palgaastme ja teenistuskoha vastavus)

40

2011/C 232/71

Kohtuasi F-64/10: Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 7. juuni 2011. aasta otsus — Mantzouratos versus parlament (Avalik teenistus — Ametnikud — Edutamine — 2009. aasta edutamine — Edutamata jätmise otsus — Õigusvastasuse väite vastuvõetavus — Teenete võrdlev hindamine — Ilmne hindamisviga)

40

2011/C 232/72

Kohtuasi F-66/10: Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 12. mai 2011. aasta otsus — AQ versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Hindamisaruanne — 2009. aasta hindamine — Hindaja paiknemine hinnatavast ametnikust madalamal palgaastmel — Tulemuslikkuse hindamine viiteperioodi ühe osa põhjal — Ametniku eesmärkide kinnitamata jätmine)

41

2011/C 232/73

Kohtuasi F-128/10: Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 28. juuni 2011. aasta otsus — Mora Carrasco jt versus parlament (Avalik teenistus — Ametnikud — Institutsioonidevaheline üleviimine edutamise ajal, mil ametnikku oleks tema endises koduinstitutsioonis edutatud — Institutsioon, kes on pädev otsustama üleviidud ametniku edutamise üle)

41

2011/C 232/74

Kohtuasi F-74/07 RENV: Avaliku Teenistuse Kohtu esimese koja esimehe 25. mai 2011. aasta määrus — Meierhofer versus komisjon (Avalik teenistus — Töölevõtmine — Avalik konkurss — Suulise katse mitteläbimine — Põhjendamiskohustus — Konkursikomisjoni tööd reguleerivad eeskirjad)

41

2011/C 232/75

Kohtuasi F-33/10: Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 22. juuni 2011. aasta määrus — Lebedef versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — 2005. aasta hindamine — Karjääriarengu aruanne — Personalieeskirjade artikli 43 üldised rakendussätted — Pärast kohtuasjas F-36/07 otsuse tegemist koostatud aruanne — Ilmselge vastuvõetamatus)

42

2011/C 232/76

Kohtuasi F-88/10: Avaliku Teenistuse Kohtu esimese koja esimehe 30. juuni 2011. aasta määrus — Van Asbroeck versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Vahepalgaastmele määramise otsus — Uuesti läbivaatamise taotlus — Uus oluline asjaolu — Puudumine — Ilmselgelt vastuvõetamatu hagi)

42

2011/C 232/77

Kohtuasi F-125/10: Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 29. juuni 2011. aasta määrus — Schuerewegen versus parlament (Avalik teenistus — Ametnikud — Töölt kõrvaldamise meede — Töötõendi äravõtmine — Arvutivõrgule juurdepääsu õiguse äravõtmine — Eelnev haldusvaie — Elektrooniline edastamine — Haldusasutuse poolt tegelik teadasaamine — Hilinemine — Ilmselge vastuvõetamatus)

42

2011/C 232/78

Kohtuasi F-90/10: Avaliku Teenistuse Kohtu 20. mai 2011. aasta määrus — Florentiny versus parlament

43

2011/C 232/79

Kohtuasi F-93/10: Avaliku Teenistuse Kohtu 25. mai 2011. aasta määrus — AL versus parlament

43

2011/C 232/80

Kohtuasi F-120/10: Avaliku Teenistuse Kohtu 27. aprilli 2011. aasta määrus — AR versus komisjon

43


ET

 

Top