Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:063:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 63, 26. veebruar 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

doi:10.3000/17255171.C_2011.063.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 63

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

54. köide
26. veebruar 2011


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2011/C 063/01

Euroopa Liidu Kohtu viimane väljaanne Euroopa Liidu TeatajasELT C 55, 19.2.2011

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2011/C 063/02

Kohtuasi C-120/08: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 22. detsembri 2010. aasta otsus (Bundesgerichtshof (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — Bavaria NV versus Bayerischer Brauerbund eV (Eelotsusetaotlus — Määrus (EMÜ) nr 2081/92 ja määrus (EÜ) nr 510/2006 — Ajaline kohaldamine — Artikkel 14 — Registreerimine lihtsustatud korras — Kaubamärkide ja kaitstud geograafiliste tähiste seosed)

2

2011/C 063/03

Kohtuasi C-507/08: Euroopa Kohtu (neljas koda) 22. detsembri 2010. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Slovaki Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Riigiabi — Äriühingu maksuvõla osaline kustutamine kokkuleppemenetluse raames võlausaldajatega — Komisjoni otsus, millega tunnistatakse see abi ühisturuga kokkusobimatuks ning määratakse selle tagastamine — Täitmata jätmine)

2

2011/C 063/04

Kohtuasi C-77/09: Euroopa Kohtu (teine koda) 22. detsembri 2010. aasta otsus (Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Itaalia) eelotsusetaotlus) — Gowan Comércio Internacional e Serviços Lda versus Ministero della Salute (Taimekaitsevahendid — Direktiiv 2006/134/EÜ — Kehtivus — Fenarimooli toimeainena kasutamise piirangud)

3

2011/C 063/05

Kohtuasi C-118/09: Euroopa Kohtu (neljas koda) 22. detsembri 2010. aasta otsus (Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission'i (Austria) eelotsusetaotlus) — Menetlus, mille algatas Robert Koller (Liikmesriigi kohtu mõiste EÜ artikli 234 tähenduses — Diplomite tunnustamine — Direktiiv 89/48/EMÜ — Advokaat — Kutseühingu registrisse kandmine muus liikmesriigis kui see, mille diplom on tunnistatud samaväärseks)

3

2011/C 063/06

Kohtuasi C-208/09: Euroopa Kohtu (teine koda) 22. detsembri 2010. aasta otsus (Verwaltungsgerichtshofi (Austria) eelotsusetaotlus) — Ilonka Sayn-Wittgenstein versus Landeshauptmann von Wien (Euroopa kodakondsus — Õigus liikmesriikides vabalt liikuda ja elada — Liikmesriigi põhiseaduse tasandil seadus aadliseisuse kaotamise kohta selles riigis — Selle riigi kodanikust täisealise isiku perekonnanimi, mis on saadud lapsendamise teel teises liikmesriigis, kus ta elab — Perekonnanime osaks olev aadlitiitel ja aadlipartikkel — Esimese liikmesriigi ametiasutuste poolt perekonnaseisuregistrisse kandmine — Kande parandamine ametiasutuste algatusel — Aadlitiitli ja aadlipartikli ärajätmine)

4

2011/C 063/07

Kohtuasi C-215/09: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 22. detsembri 2010. aasta otsus (Markkinaoikeus (Soome) eelotsusetaotlus) — Mehiläinen Oy, Terveystalo Healthcare Oy, varem Suomen Terveystalo Oyj versus Oulun kaupunki (Teenuste riigihange — Direktiiv 2004/18/EÜ — Segaleping — Hankija ning temast sõltumatu eraõigusliku äriühingu vahel sõlmitud leping — Võrdse osalusega sellise ühisettevõtte asutamine, mis osutab tervishoiuteenuseid — Lepingu osapoolte kohustus tellida sellelt ühisettevõttelt nelja–aastase üleminekuperioodi jooksul tervishoiuteenuseid, mida nad peavad enda töötajatele osutama)

4

2011/C 063/08

Kohtuasi C-245/09: Euroopa Kohtu (esimene koda) 22. detsembri 2010. aasta otsus (Arbeidshof te Brusseli (Belgia) eelotsusetaotlus) — Omalet NV versus Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (Teenuste osutamise vabadus — EÜ artikkel 49 — Liikmesriigis asuv töövõtja — Samas liikmesriigis asuvate lepingupartnerite kasutamine — Puhtalt riigisisene olukord — Eelotsusetaotluse vastuvõetamatus)

5

2011/C 063/09

Kohtuasi C-273/09: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 22. detsembri 2010. aasta otsus (Rechtbank Haarlem (Madalmaad) eelotsusetaotlus) — Premis Medical BV versus Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam, kantoor Laan op Zuid (Määrus (EÜ) nr 729/2004 — Kauba „ratastega käimisraam” klassifitseerimine kombineeritud nomenklatuuri — Rubriik 9021 — Rubriik 8716 — Parandus — Kehtivus)

5

2011/C 063/10

Kohtuasi C-277/09: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 22. detsembri 2010. aasta otsus (Court of Session (Šotimaa), Edinburgh eelotsusetaotlus — Ühendkuningriik) — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs versus RBS Deutschland Holdings GmbH (Kuues käibemaksudirektiiv — Mahaarvamisõigus — Sõidukite soetamine ja nende kasutamine liisimisteenuste osutamisel — Erinevus kahe liikmesriigi maksusüsteemis — Kuritarvituste keeld)

6

2011/C 063/11

Kohtuasi C-304/09: Euroopa Kohtu (esimene koda) 22. detsembri 2010. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Itaalia Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Riigiabi — Abi börsil hiljuti noteeritud äriühingutele — Tagasinõudmine)

6

2011/C 063/12

Kohtuasi C-338/09: Euroopa Kohtu (neljas koda) 22. detsembri 2010. aasta otsus (Unabhängiger Verwaltungssenat Wien'i (Austria) eelotsusetaotlus) — Yellow Cab Verkehrsbetriebs GmbH versus Landeshauptmann von Wien (Teenuste osutamise vabadus — Asutamisvabadus — Konkurentsieeskirjad — Kabotaaž — Siseriiklik reisijate liinivedu — Liiniveo käitamisloa taotlus — Kontsession — Luba — Tingimused — Riigi territooriumil asukoha või püsiva tegevuskoha nõue — Tulude vähenemine, mis kahjustab juba loa saanud liini käitamise kasumlikkust)

7

2011/C 063/13

Kohtuasi C-351/09: Euroopa Kohtu (esimene koda) 22. detsembri 2010. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Malta Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 2000/60/EÜ — Artiklid 8 ja 15 — Maismaa pinnavee seisund — Seireprogrammide kehtestamine ja rakendamine — Tegemata jätmine — Seireprogrammide kohta koondaruannete esitamine — Tegemata jätmine)

7

2011/C 063/14

Kohtuasi C-393/09: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 22. detsembri 2010. aasta otsus (Nejvyšší správní soud (Tšehhi Vabariik) eelotsusetaotlus) — Bezpečnostní softwarová asociace — Svaz softwarové ochrany versus Ministerstvo kultury (Intellektuaalomand — Direktiiv 91/250/EMÜ — Arvutiprogrammide õiguskaitse — Mõiste „arvutiprogrammi kõik avaldumisvormid” — Programmi graafilise kasutajaliidese hõlmatus — Autoriõigus — Direktiiv 2001/29/EÜ — Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused infoühiskonnas — Graafilise kasutajaliidese ülekandmine teleringhäälingus — Teose edastamine üldsusele)

8

2011/C 063/15

Kohtuasi C-438/09: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 22. detsembri 2010. aasta otsus (Naczelny Sąd Administracyjny eelotsusetaotlus — Poola Vabariik) — Bogusław Juliusz Dankowski versus Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (Kuues käibemaksudirektiiv — Sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus — Osutatud teenused — Maksukohustuslane, kes ei ole kantud käibemaksukohustuslaste registrisse — Seoses käibemaksuga arvele märgitavad kohustuslikud andmed — Siseriiklikud maksuõigusnormid — Mahaarvamisõiguse välistamine kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 17 lõike 6 alusel)

8

2011/C 063/16

Kohtuasi C-488/09: Euroopa Kohtu (esimene koda) 22. detsembri 2010. aasta otsus (Tribunal Supremo (Hispaania) eelotsusetaotlus) — Asociación de Transporte International por Carretera (ASTIC) versus Administración General del Estado (TIR konventsioon — Ühenduse tolliseadustik — Vedu TIR märkmiku alusel — Garantiiühing — Ebaseaduslik mahalaadimine — Rikkumise koha kindlaksmääramine — Imporditollimaksude sissenõudmine)

9

2011/C 063/17

Kohtuasi C-517/09: Euroopa Kohtu (kuues koda) 22. detsembri 2010. aasta otsus (Collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel’i (Belgia) eelotsusetaotlus) — menetluses RTL Belgium SA, varem TVi SA (Direktiiv 89/552/EMÜ — Teleringhäälingu teenused — Kõrgema audiovisuaalnõukogu loa- ja kontrollikoda — Mõiste liikmesriigi „kohus” ELTL artikli 267 tähenduses — Euroopa Kohtu pädevuse puudumine)

9

2011/C 063/18

Kohtuasi C-524/09: Euroopa Kohtu (neljas koda) 22. detsembri 2010. aasta otsus (Tribunal administratif de Paris’ (Prantsusmaa) eelotsusetaotlus) — Ville de Lyon versus Caisse des dépôts et consignations (Eelotsusetaotlus — Århusi konventsioon — Direktiiv 2003/4/EÜ — Üldsuse juurdepääs keskkonnateabele — Direktiiv 2003/87/EÜ — Kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem — Määrus (EÜ) nr 2216/2004 — Registrite standarditud ja turvatud süsteem — Juurdepääs kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemist käsitlevale teabele — Teabe edastamisest keeldumine — Põhihaldaja — Riiklike registrite haldajad — Registris hoitava teabe konfidentsiaalsus — Erandid)

10

2011/C 063/19

Kohtuasi C-12/10: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 22. detsembri 2010. aasta otsus (Finanzgericht Düsseldorfi eelotsusetaotlus — Saksamaa) — Lecson Elektromobile GmbH versus Hauptzollamt Dortmund (Ühine tollitariifistik — Tariifne klassifitseerimine — Kombineeritud nomenklatuur — XVII jaotis — Sõidukid, õhusõidukid, veesõidukid ja muud transpordivahendid — Grupp 87 — Sõidukid, v.a raudtee- ja trammiteeveerem, ning nende osad ja tarvikud — Rubriigid 8703 ja 8713 — Ühele inimesele ette nähtud kolme- või neljarattalised elektrilised sõidukid, millel on eraldiasetsev reguleeritav roolisammas ja mille suurim valmistajakiirus on 6–15 km/h, ehk nn elektrisõidukid)

11

2011/C 063/20

Kohtuasi C-116/10: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 22. detsembri 2010. aasta otsus (Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourgi eelotsusetaotlus — Luksemburg) — Luksemburgi Suurhertsogiriik, Administration de l’enregistrement et des domaines versus Pierre Feltgen (Bacino Charter Company SA pankrotihaldur), Bacino Charter Company SA (Kuues käibemaksudirektiiv — Maksuvabastused — Artikli 15 punkti 4 alapunkt a ja punkt 5 — Merelaevade rendile andmise tehingute maksuvabastus — Ulatus)

11

2011/C 063/21

Kohtuasi C-276/10: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 22. detsembri 2010. aasta otsus — Euroopa Komisjon vs. Tšehhi Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Keskkond — Direktiiv 2006/118/EÜ — Põhjavee kaitse reostuse ja seisundi halvenemise eest — Ettenähtud tähtaja jooksul ülevõtmata jätmine)

12

2011/C 063/22

Kohtuasi C-287/10: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 22. detsembri 2010. aasta otsus (Tribunal administratifi eelotsusetaotlus — Luxembourg) — Tankeederei I SA versus Directeur de l’administration des contributions directes (Teenuste osutamise vabadus — Kapitali vaba liikumine — Investeeringute maksuvabastus — Maksuvabastuse andmine, mis on seotud tingimusega, et investeering peab olema tehtud füüsiliselt riigi territooriumil — Teistes liikmesriikides kasutatavate siseveelaevade käitamine)

12

2011/C 063/23

Kohtuasi C-491/10 PPU: Euroopa Kohtu (esimene koda) 22. detsembri 2010. aasta otsus (Oberlandesgericht Celle (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — Joseba Andoni Aguirre Zarraga versus Simone Pelz (Õigusalane koostöö tsiviilasjades — Määrus (EÜ) nr 2201/2003 — Kohtualluvus ning kohtuotsuste tunnustamine ja täitmine kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega — Vanemlik vastutus — Isikuhooldusõigus — Lapserööv — Artikkel 42 — Pädeva (Hispaania) kohtu sellise tõendatud kohtuotsuse täitmisele pööramine, millega määratakse lapse tagasitoomine — Taotluse saanud (Saksamaa) kohtu pädevus keelduda selle otsuse täitmisele pööramisest lapse õiguste tõsise rikkumise korral)

12

2011/C 063/24

Kohtuasi C-336/08: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 14. oktoobri 2010. aasta määrus (Landessozialgericht Berlini eelotsusetaotlus — Saksamaa) — Christel Reinke versus AOK Berlin (Eelotsusetaotlus — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

13

2011/C 063/25

Kohtuasi C-334/09: Euroopa Kohtu (kuues koda) 2. detsembri 2010. aasta määrus (Verwaltungsgericht Meiningen (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — Frank Scheffler versus Landkreis Wartburgkreis (Kodukorra artikli 104 lõike 3 esimene lõik — Direktiiv 91/439/EMÜ — Juhilubade vastastikune tunnustamine — Siseriiklikust juhiloast loobumine, kui on saavutatud erinevate väärtegude eest antavate veapunktide ülempiir — Teises liikmesriigis väljastatud juhiluba — Negatiivne meditsiinilis-psühholoogilise kontrolli tõend, mis saadi alalise elukoha liikmesriigis pärast seda, kui teises liikmesriigis oli saadud uus juhiluba — Esimese liikmesriigi territooriumil juhtimisõiguse äravõtmine — Teises liikmesriigis väljastatud juhiloa omaniku alalise elukoha liikmesriigi õigus kohaldada sõidukijuhtimise õiguse piiramist, peatamist, äravõtmist või tühistamist käsitlevaid siseriiklikke sätteid — Tingimused — Mõiste „käitumine pärast uue juhiloa saamist” tõlgendamine)

13

2011/C 063/26

Kohtuasi C-20/10: Euroopa Kohtu (kuues koda) 11. novembri 2010. aasta määrus (Tribunale di Trani (Itaalia) eelotsusetaotlus) — Vino Cosimo Damiano versus Poste Italiane SpA (Kodukorra artikli 104 lõige 3 — Sotsiaalpoliitika — Direktiiv 1999/70/EÜ — Tähtajalise töö kohta sõlmitud raamkokkuleppe klauslid 3 ja 8 — Tähtajalised töölepingud avalikus sektoris — Esimene või ainus leping — Kohustus märkida objektiivsed põhjused — Tühistamine — Töötajate üldise kaitstuse taseme alandamine — Diskrimineerimiskeelu põhimõte — EÜ artiklid 82 ja 86)

14

2011/C 063/27

Kohtuasi C-22/10: Euroopa Kohtu (viies koda) 27. oktoobri 2010 määrus — REWE-Zentral AG versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Apellatsioonkaebus — Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi Clina taotlus — Ühenduse varasem sõnamärk CLINAIR — Registreerimisest keeldumine — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosuse hindamine — Määrus (EÜ) nr 40/94 — Artikli 8 lõike 1 punkt b)

15

2011/C 063/28

Kohtuasi C-102/10: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 28. oktoobri 2010. aasta määrus (Judecătoria Focșani (Rumeenia) eelotsusetaotlus) — Frăsina Bejan versus Tudorel Mușat (Kodukord — Artikli 92 lõige 1, artikli 103 lõige 1 ja artikli 104 lõike 3 esimene ja teine lõik — Õigusaktide ühtlustamine — Kohustusliku liikluskindlustuse süsteem — Vabatahtlik kindlustusleping — Kohaldamatus)

15

2011/C 063/29

Kohtuasi C-193/10: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 9. detsembri 2010. aasta määrus (Finanzgericht Düsseldorfi (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — KMB Europe BV versus Hauptzollamt Duisburg (Kodukorra artikli 104 lõike 3 esimene lõik — Ühine tollitariif — Kombineeritud nomenklatuur — Tariifne klassifitseerimine — MP3/Media Player — Rubriik 8521 — Videosignaalide salvestus- või taasesitusaparatuur)

16

2011/C 063/30

Kohtuasi C-199/10: Euroopa Kohtu (viies koda) 22. novembri 2010. aasta määrus (Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) eelotsusetaotlus) — Secilpar — Sociedade Unipessoal SL versus Fazenda Pública (Kodukorra artikli 104 lõike 3 esimene lõik — EÜ artiklid 56 ja 58 — Dividendide maksustamine — Kinnipeetav maks — Siseriikliku maksuõiguse sätted, mis näevad ette residentidest äriühingutele makstavate dividendide maksust vabastamise)

16

2011/C 063/31

Kohtuasi C-377/10: Euroopa Kohtu 6. detsembri 2010. aasta määrus (Tribunalul Dolj’i eelotsusetaotlus — Rumeenia) — Adrian Băilă versus Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Craiova, Administrația Fondului Pentru Mediu (Eelotsusetaotlus — Seose puudumine põhikohtuasja asjaolude või esemega — Vastuvõetamatus)

17

2011/C 063/32

Kohtuasi C-439/10: Euroopa Kohtu (viies koda) 7. detsembri 2010. aasta määrus (Curtea de Apel Bacău (Rumeenia) eelotsusetaotlus) — SC DRA SPEED SRL versus Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău (Eelotsusetaotlus — Faktiliste asjaolude kirjelduse puudumine — Vastuvõetamatus)

17

2011/C 063/33

Kohtuasi C-440/10: Euroopa Kohtu (viies koda) 7. detsembri 2010. aasta määrus (Curtea de Apel Bacău (Rumeenia) eelotsusetaotlus) — SC SEMTEX SRL versus Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău (Eelotsusetaotlus — Asjaolude kirjelduse puudumine — Vastuvõetamatus)

18

2011/C 063/34

Kohtuasi C-441/10: Euroopa Kohtu (viies koda) 7. detsembri 2010. aasta määrus (Curtea de Apel Bacău eelotsusetaotlus — Rumeenia) — Ioan Anghel versus Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău (Eelotsusetaotlus — Faktiliste asjaolude kirjelduse puudumine — Vastuvõetamatus)

18

2011/C 063/35

Kohtuasi C-262/88 INT: 17. mai 1990. aasta otsuse kohtuasjas C-262/88: Barber tõlgendamistaotlus, mille esitas Manuel Enrique Peinado Guitart 26. mail 2010

18

2011/C 063/36

Kohtuasi C-549/10 P: Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikksystemer AS-i 22. novembril 2010 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu 9. septembri 2010. aasta otsuse peale kohtuasjas T-155/06: Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikksystemer AS versus Euroopa Komisjon

18

2011/C 063/37

Kohtuasi C-562/10: 30. novembril 2010 esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Saksamaa Liitvabariik

19

2011/C 063/38

Kohtuasi C-566/10 P: Itaalia Vabariigi 2. detsembril 2010 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu 13. septembri 2010. aasta otsuse peale liidetud kohtuasjades T-166/07 ja T-285/07: Itaalia Vabariik versus Euroopa Komisjon

21

2011/C 063/39

Kohtuasi C-567/10: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour constitutionnelle (Belgia) 3. detsembril 2010 — Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Pétitions-Patrimoine ASBL, Atelier de Recherche et d'Action Urbaines ASBL versus Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

22

2011/C 063/40

Kohtuasi C-570/10: 6. detsembril 2010 esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Iirimaa

22

2011/C 063/41

Kohtuasi C-601/10: 17. detsembril 2010 esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Kreeka Vabariik

22

2011/C 063/42

Kohtuasi C-6/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court of Justice (Chancery Division) (Ühendkuningriik) 5. jaanuaril 2011 — Daiichi Sankyo Company versus Comptroller-General of Patents

23

2011/C 063/43

Kohtuasi C-16/11: 11. januaaril 2011 esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Eesti Vabariik

24

2011/C 063/44

Kohtuasi C-60/09: Euroopa Kohtu presidendi 1. detsembri 2010. aasta määrus (Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Itaalia) eelotsusetaotlus) — Lucio Rubano versus Regione Campania, Comune di Cusano Mutri

24

2011/C 063/45

Kohtuasi C-116/09: Euroopa Kohtu kaheksanda koja esimehe 7. detsembri 2010. aasta määrus — (Bezirkgericht Ried i.I. eelotsusetaotlus — Austria) — kriminaalasi Antonio Formato, Lenka Rohackova, Torsten Kuntz, Gardel Jong Aten, Hubert Kanatching, Jarmila Szabova, Zdenka Powerova, Nouisa Nettuno süüdistuses

24

2011/C 063/46

Kohtuasi C-387/09: Euroopa Kohtu presidendi 30. novembri 2010. aasta määrus (Juzgado Mercantil no 1 de Santa Cruz de Tenerife (Hispaania) eelotsusetaotlus) — Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) versus Magnatrading SL

24

2011/C 063/47

Kohtuasi C-33/10: Euroopa Kohtu presidendi 8. detsembri 2010. aasta määrus — Euroopa Komisjon versus Taani Kuningriik

25

2011/C 063/48

Kohtuasi C-208/10: Euroopa Kohtu presidendi 23. novembri 2010. aasta määrus — Euroopa Komisjon versus Portugali Vabariik

25

 

Üldkohus

2011/C 063/49

Kohtuasi T-382/08: Üldkohtu 18. jaanuari 2011. aasta otsus — Advance Magazine Publishers versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Capela & Irmãos (VOGUE) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi VOGUE taotlus — Varasem siseriiklik sõnamärk VOGUE Portugal — Varasema kaubamärgi tegelikult kasutusele võtmata jätmine — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 43 lõiked 2 ja 3 (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 42 lõiked 2 ja 3))

26

2011/C 063/50

Kohtuasi T-336/09: Üldkohtu 19. jaanuari 2011. aasta otsus — Häfele versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Topcom Europe (Topcom) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi Topcom taotlus — Varasemad ühenduse ja Beneluxi sõnamärgid TOPCOM — Suhteline keeldumispõhjus — Segiaajamise tõenäosus — Kaupade sarnasus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

26

2011/C 063/51

Kohtuasi T-411/09: Üldkohtu 12. jaanuari 2011. aasta määrus — Terezakis versus komisjon (Juurdepääs dokumentidele — Määrus (EÜ) nr 1049/2001 — Osalise tutvumise keeld — Vaidlustatud akti asendamine kohtumenetluse ajal — Nõuete kohandamise keeld — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

26

2011/C 063/52

Kohtuasi T-563/10 P: Patrizia De Luca 10. detsembri 2010. aasta apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 30. septembri 2010. aasta otsuse peale kohtuasjas F-20/06: De Luca versus komisjon

27

2011/C 063/53

Kohtuasi T-570/10: 17. detsembril 2010 esitatud hagi — Environmental Manufacturing versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Wolf (hundi pea kujutis)

27

2011/C 063/54

Kohtuasi T-571/10: 16. detsembril 2010 esitatud hagi — Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Impexmetal (FŁT-1)

28

2011/C 063/55

Kohtuasi T-580/10: 22. detsembril 2010 esitatud hagi — Wohlfahrt versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Ferrero (Kindertraum)

29

2011/C 063/56

Kohtuasi T-581/10: 23. detsembril 2010 esitatud hagi — X Technology Swiss versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Brawn (X-Undergear)

29

2011/C 063/57

Kohtuasi T-585/10: 17. detsembril 2010 esitatud hagi — Aitic Penteo versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Atos Worldline (PENTEO)

30

2011/C 063/58

Kohtuasi T-7/11: 7. jaanuaril 2011 esitatud hagi — Bank Melli Iran versus nõukogu

30

2011/C 063/59

Kohtuasi T-12/11: 7. jaanuaril 2011 esitatud hagi — Iran Insurance versus nõukogu

31

2011/C 063/60

Kohtuasi T-13/11: 7. jaanuaril 2011 esitatud hagi — Post Bank versus nõukogu

32

 

Avaliku Teenistuse Kohus

2011/C 063/61

Kohtuasi F-118/10: 15. novembril 2010 esitatud hagi — Psarras versus ENISA

34

2011/C 063/62

Kohtuasi F-122/10: 19. novembril 2010 esitatud hagi — Cocchi ja Falcione versus komisjon

34

2011/C 063/63

Kohtuasi F-124/10: 26. novembril 2010 esitatud hagi — Labiri versus EMSK

34

2011/C 063/64

Kohtuasi F-128/10: 30. detsembril 2010 esitatud hagi — Mora Carrasco jt versus parlament

35


ET

 

Top