Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:044:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 44, 11. veebruar 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

doi:10.3000/17255171.C_2011.044.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 44

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

54. köide
11. veebruar 2011


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

ARVAMUSED

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

 

Täiskogu 464. istungjärk 14. ja 15. juulil 2010

2011/C 044/01

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Kuidas edendada tõhusat partnerlust ühtekuuluvuspoliitika programmide juhtimisel, tuginedes 2007.–2013. aasta perioodi headele tavadele” (ettevalmistav arvamus)

1

2011/C 044/02

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Elanikkonna vananemise mõju tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemidele” (ettevalmistav arvamus)

10

2011/C 044/03

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Euroopa ühise varjupaigasüsteemi lisaväärtus nii varjupaigataotlejate kui ka ELi liikmesriikide jaoks” (ettevalmistav arvamus)

17

2011/C 044/04

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Avatud koordinatsiooni meetod ja sotsiaalklausel Euroopa 2020. aasta strateegia kontekstis” (ettevalmistav arvamus)

23

2011/C 044/05

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Sotsiaaltoetuste arendamine”

28

2011/C 044/06

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Laste vaesus ja laste heaolu” (ettevalmistav arvamus)

34

2011/C 044/07

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Keskkonna-, energia- ja kliimaprobleemidest tulenevate tööstuse muutuste mõju tööhõivele” (ettevalmistav arvamus)

40

2011/C 044/08

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Elektrisõidukite laiaulatusliku kasutamise suunas” (ettevalmistav arvamus eesistujariigi Belgia taotlusel)

47

2011/C 044/09

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Kütteostuvõimetus liberaliseerimise ja majanduskriisi kontekstis” (ettevalmistav arvamus)

53

2011/C 044/10

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Säästva majanduse ülesehitamine tarbimismudeli muutmise kaudu” (omaalgatuslik arvamus)

57

2011/C 044/11

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Tarbija teavitamine” (omaalgatuslik arvamus)

62

2011/C 044/12

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Lissaboni leping ja ühtse turu toimimine” (omaalgatuslik arvamus)

68

2011/C 044/13

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Uuendused turismi valdkonnas: saarte säästva arengu strateegia määratlemine” (omaalgatuslik arvamus)

75

2011/C 044/14

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Finantstehingute maks” (omaalgatuslik arvamus)

81

2011/C 044/15

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Siseturu sotsiaalne mõõde” (omaalgatuslik arvamus)

90

2011/C 044/16

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „ELi poliitika rullofset- ja rotatsioonsügavtrüki tööstuse ratsionaliseerimiseks Euroopas” (omaalgatuslik arvamus)

99

2011/C 044/17

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Tekstiiliteenuste allsektori muutused ja väljavaated Euroopas” (omaalgatuslik arvamus)

105

2011/C 044/18

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Keskkonnasõbralike töökohtade edendamine ELi kliima- ja energiapaketi jaoks” (omaalgatuslik arvamus)

110

2011/C 044/19

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Euroopa Liidu energiapoliitika tõhustamine VKEde ja eelkõige mikroettevõtete toetuseks” (omaalgatuslik arvamus)

118

2011/C 044/20

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Euroopa Liidu arengukoostöö rahastamisvahend: organiseeritud kodanikuühiskonna ja sotsiaalpartnerite roll”

123

2011/C 044/21

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Aafrika sotsiaalmajanduse roll ja perspektiivid arengukoostöös” (omaalgatuslik arvamus)

129

2011/C 044/22

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Euroopa tehnoloogia-, tööstus- ja teaduspargid kriisiohjamisel, kriisijärgse ja Lissaboni strateegia järgse perioodi ettevalmistamisel” (täiendav arvamus)

136


 

III   Ettevalmistavad aktid

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

 

Täiskogu 464. istungjärk 14. ja 15. juulil 2010

2011/C 044/23

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega nähakse ette tehnilistest standarditest ja eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord”KOM(2010) 179 lõplik – 2010/0095 (COD)

142

2011/C 044/24

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni aruanne: 2008. aasta konkurentsipoliitika aruanne”KOM(2009) 374 lõplik

143

2011/C 044/25

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb kohtualluvust, kohaldatavat õigust ning otsuste ja ametlike dokumentide tunnustamist ja täitmist pärimisasjades ning Euroopa pärimistunnistuse loomist”KOM(2009) 154 lõplik – 2009/0157 (COD)

148

2011/C 044/26

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Üleilmne keskkonna- ja turvaseire (GMES): kosmosevaldkonnaga seotud ülesanded ja edasised sammud””KOM(2009) 589 lõplik

153

2011/C 044/27

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute väikeste tarbesõidukite heitenormid, lähtudes väikesõidukite CO2-heite vähendamist käsitlevast ühenduse terviklikust lähenemisviisist”KOM(2009) 593 lõplik – 2009/0173 (COD)

157

2011/C 044/28

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2007/2004 Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri (Frontex) asutamise kohta”KOM(2010) 61 lõplik – 2010/0039 (COD)

162

2011/C 044/29

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: nõukogu määrus tõhustatud koostöö rakendamise kohta abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatava õiguse valdkonnas”KOM(2010) 105 lõplik/2 – 2010/0067 (CNS)

167

2011/C 044/30

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus töötajate liikumisvabaduse kohta Euroopa Liidu piires”KOM(2010) 204 lõplik – 2010/0110 (COD)

170

2011/C 044/31

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu 22. mai 2006. aasta määrust (EÜ) nr 861/2006, millega kehtestatakse ühenduse finantsmeetmed ühise kalanduspoliitika rakendamiseks ja mereõiguse valdkonnas”KOM(2010) 145 lõplik – 2010/0080 (COD)

171

2011/C 044/32

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Suund mereseire integreerimisele: ühine teabejagamiskeskkond ELi merendusvaldkondadele””KOM(2009) 538 lõplik

173

2011/C 044/33

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Digitaalse dividendi muutmine sotsiaalseks kasuks ja majanduskasvuks” ”KOM(2009) 586 lõplik

178

2011/C 044/34

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kodanikualgatuse kohta”KOM(2010) 119 lõplik – 2010/0074 (COD)

182


ET

 

Top