EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:354:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 354, 28. detsember 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

doi:10.3000/17255171.C_2010.354.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 354

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

53. köide
28. detsember 2010


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

ARVAMUSED

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

 

Täiskogu 461. istungjärk 17.–18. märtsil 2010

2010/C 354/01

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse juhised (2006–2010) ja jätkustrateegia”

1

2010/C 354/02

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Puuetega inimeste tööhõive ja etapiviisiline takistusteta juurdepääs Euroopa Liidus – 2010. aasta järgne Lissaboni strateegia” (ettevalmistav arvamus)

8

2010/C 354/03

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Sisserännanud töötajate integreerimine” (ettevalmistav arvamus)

16

2010/C 354/04

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Euroopa transpordipoliitika pärast 2010. aastat Lissaboni strateegia ja säästva arengu strateegia kontekstis” (ettevalmistav arvamus)

23

2010/C 354/05

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Tööstuse muutused ja kaherattaliste mootorsõidukite tööstuse väljavaated Euroopas” (omaalgatuslik arvamus)

30

2010/C 354/06

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ühise põllumajanduspoliitika 2013. aasta reform” (omaalgatuslik arvamus)

35

2010/C 354/07

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Rahvusvaheliste organisatsioonide uus juhtimisstruktuur”

43

2010/C 354/08

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Lääne-Balkani transpordipoliitika”

50

2010/C 354/09

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Kodanikuühiskonna organisatsioonid ja ELi Nõukogu eesistumine” (omaalgatuslik arvamus)

56

2010/C 354/10

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Lissaboni lepingu rakendamine: osalusdemokraatia ja Euroopa kodanikualgatus (artikkel 11)” (omaalgatuslik arvamus)

59


 

III   Ettevalmistavad aktid

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

 

Täiskogu 461. istungjärk 17.–18. märtsil 2010

2010/C 354/11

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: nõukogu määrus, millega kehtestatakse põhjapoolsete merluusivarude ja nende püügi pikaajaline kava”KOM(2009) 122 lõplik – 2009/0039 (CNS)

66

2010/C 354/12

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: nõukogu määrus, millega kehtestatakse Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalandusalase koostöö konventsiooniga hõlmatud piirkonnas kohaldatav kontrolli- ja rakendussüsteem”KOM(2009) 151 lõplik – 2009/0051 (CNS)

67

2010/C 354/13

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: nõukogu määrus, millega kehtestatakse läänepoolse hariliku stauriidi varu ja püügi mitmeaastane kava”KOM(2009) 189 lõplik – 2009/0057 (CNS)

68

2010/C 354/14

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: nõukogu määrus, millega kehtestatakse Biskaia lahe anšoovisevaru ja selle püügi pikaajaline kava”KOM(2009) 399 lõplik – 2009/0112 (CNS)

69

2010/C 354/15

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Nõukogu määrus, millega kehtestatakse hariliku tuuni Thunnus thynnus püügi dokumenteerimise programm ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1984/2003”KOM(2009) 406 lõplik – 2009/0116 (CNS)

70

2010/C 354/16

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: nõukogu määrus teatavate kalapüüki käsitlevate sätete kohta Vahemere üldise kalanduskomisjoni (GFCM) lepinguga hõlmatud piirkonnas”KOM(2009) 477 lõplik – 2009/0129 (CNS)

71

2010/C 354/17

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 247/2006, millega sätestatakse põllumajanduse erimeetmed liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks”KOM(2009) 510 lõplik – 2009/0138 (CNS)

72

2010/C 354/18

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis „Kavandatav konkurentsiõiguse raamistik mootorsõidukisektoris””KOM(2009) 388 lõplik

73

2010/C 354/19

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Ühenduse innovatsioonipoliitika läbivaatamine muutuva maailma taustal” ”KOM(2009) 442 lõplik

80

2010/C 354/20

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiive 1998/26/EÜ, 2002/87/EÜ, 2003/6/EÜ, 2003/41/EÜ, 2003/71/EÜ, 2004/39/EÜ, 2004/109/EÜ, 2005/60/EÜ, 2006/48/EÜ, 2006/49/EÜ ja 2009/65/EÜ seoses Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusele, Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutusele ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele antud volitustega”KOM(2009) 576 lõplik – 2009/0161 (COD)

85

2010/C 354/21

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 708/2007 võõrliikide ja piirkonnast puuduvate liikide kasutamise kohta vesiviljeluses”KOM(2009) 541 lõplik – 2009/0153 (CNS)

88


ET

 

Top