Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:346:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 346, 18. detsember 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

doi:10.3000/17255171.C_2010.346.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 346

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

53. köide
18. detsember 2010


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2010/C 346/03

Euroopa Liidu Kohtu viimane väljaanne Euroopa Liidu TeatajasELT C 328, 4.12.2010

1

 

Üldkohus

2010/C 346/01

Üldkohtu uue liikme vande andmine

2

2010/C 346/02

Kohtunik A. Popescu kodadesse määramine

2


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2010/C 346/04

Kohtuasi C-535/07: Euroopa Kohtu (teine koda) 14. oktoobri 2010. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Austria Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiivid 79/409/EMÜ ja 92/43/EMÜ — Loodusliku linnustiku kaitse — Erikaitsealade ebaõige määramine ja ebapiisav õiguskaitse)

3

2010/C 346/05

Kohtuasi C-185/08: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 21. oktoobri 2010. aasta otsus (Rechtbank’s-Gravenhage (Madalmaad) eelotsusetaotlus) — Latchways plc, Eurosafe Solutions BV versus Kedge Safety Systems BV, Consolidated Nederland BV (Direktiiv 89/106/EMÜ — Ehitustooted — Direktiiv 89/686/EMÜ — Isikukaitsevahendid — Otsus 93/465/EMÜ — CE-märgis — Katustel teostatavate tööde käigus allakukkumise vältimiseks mõeldud ankurdusseadmed — Standard EN 795)

3

2010/C 346/06

Kohtuasi C-280/08 P: Euroopa Kohtu (teine koda) 14. oktoobri 2010. aasta otsus — Deutsche Telekom AG versus Euroopa Komisjon, Vodafone D2 GmbH, varem Vodafone AG & Co. KG, varem Arcor AG & Co. KG jt (Apellatsioonkaebus — Konkurents — EÜ artikkel 82 — Telekommunikatsiooniteenuste turud — Juurdepääs pikaajalise ettevõtja püsivõrgule — Konkurentidele osutatavate kliendiliinile juurdepääsu võimaldavate võrguteenuste hulgihinnad — Abonentidele osutatavate juurdepääsuteenuste jaehinnad — Turgu valitsevas seisundis oleva ettevõtja hinnapraktika — Hinnakruvi efekt konkurentide suhtes — Riigi reguleeriva asutuse poolt heaks kiidetud hinnad — Turgu valitsevas seisundis oleva ettevõtja tegutsemisruum — Rikkumise süüks panemine — Mõiste „kuritarvitamine” — Sama tõhusa konkurendi kriteerium — Hinnakruvi efekti arvutamine — Kuritarvituse mõju — Trahvi summa)

4

2010/C 346/07

Kohtuasi C-350/08: Euroopa Kohtu (esimene koda) 28. oktoobri 2010. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Leedu Vabriik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — 2003. aasta ühinemisakt — Ühinevate riikide kohustused — Ühenduse acquis — Direktiiv 2001/83/EÜ ja direktiiv 2003/63/EÜ — Määrus (EMÜ) nr 2309/93 ja määrus (EÜ) nr 726/2004 — Inimtervishoius kasutatavad ravimid — Biotehnoloogia abil saadud sarnased biopreparaadid — Enne ühinemist antud siseriiklik müügiluba)

5

2010/C 346/08

Kohtuasi C-467/08: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 21. oktoobri 2010. aasta otsus (Audiencia Provincial de Barcelona (Hispaania) eelotsusetaotlus) — PADAWAN SL versus Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) (Õigusaktide ühtlustamine — Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused — Direktiiv 2001/29/EÜ — Reprodutseerimisõigus — Erandid ja piirangud — Isikliku kasutamise eesmärgil reprodutseerimise suhtes kehtestatud erand — Mõiste „õiglane hüvitis” — Ühetaoline tõlgendamine — Rakendamine liikmesriikide poolt — Kriteeriumid — Piirid — Digitaalse reprodutseerimisega seotud seadmetele, aparaatidele ja andmekandjatele kohaldatav isikliku kasutamise eesmärgil reprodutseerimise tasu)

5

2010/C 346/09

Kohtuasi C-482/08: Euroopa Kohtu (suurkoda) 26. oktoobri 2010. aasta otsus — Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik versus Euroopa Liidu Nõukogu (Tühistamishagi — Otsus 2008/633/JSK — Liikmesriikide määratud ametiasutuste ja Euroopa Politseiameti (Europol) juurdepääs viisainfosüsteemile (VIS) terroriaktide ja muude raskete kuritegude vältimise, avastamise ja uurimise eesmärkidel — Schengeni acquis’ sätete edasiarendamine — Ühendkuningriigi väljajätmine otsuse vastuvõtmise menetlusest — Kehtivus)

6

2010/C 346/10

Kohtuasi C-499/08: Euroopa Kohtu (suurkoda) 12. oktoobri 2010. aasta otsus (Vestre Landsret (Taani) eelotsusetaotlus) — Ingeniørforeningen i Danmark, Ole Andersen'i volitusel versus Region Syddanmark (Direktiiv 2000/78/EÜ — Võrdne kohtlemine töö saamisel ja kutsealale pääsemisel — Vanuse alusel diskrimineerimise keeld — Töölepingu ülesütlemise hüvitise maksmata jätmine töötajatele, kellel on õigus saada vanaduspensioni)

7

2010/C 346/11

Kohtuasi C-508/08: Euroopa Kohtu (teine koda) 28. oktoobri 2010. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Malta Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Mereveoteenuste osutamise vabadus — Määrus (EMÜ) nr 3577/92 — Artiklid 1 ja 4 — Liikmesriigisisesed kabotaažiteenused — Kohustus sõlmida avalike teenuste osutamise lepingud mittediskrimineerival alusel — Eelnevalt hankemenetlust korraldamata ainuõigusliku lepingu sõlmimine enne liikmesriigi Euroopa Liiduga ühinemise kuupäeva)

7

2010/C 346/12

Kohtuasi C-570/08: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 21. oktoobri 2010. aasta otsus (Anotato Dikastirio Kyprou (Küprose Vabariik) eelotsusetaotlus) — Symvoulio Apochetefseon Lefkosias versus Anatheoritiki Archi Prosforon (Riigihanked — Direktiiv 89/665/EMÜ — Artikli 2 lõige 8 — Vaidlustusmenetluse eest vastutav kohtuväline asutus — Hankija niisuguse otsuse tühistamine, millega tunnistatakse üks pakkumus edukaks — Hankija võimalus kaevata see tühistamine edasi siseriiklikusse kohtusse)

8

2010/C 346/13

Kohtuasi C-16/09: Euroopa Kohtu (teine koda) 14. oktoobri 2010. aasta otsus (Bundesfinanzhofi (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — Gudrun Schwemmer versus Agentur für Arbeit Villingen-Schwenningen — Familienkasse (Sotsiaalkindlustus — Määrus (EMÜ) nr 1408/71 ja määrus (EMÜ) nr 574/72 — Perehüvitised — „Kattumise vältimise” sätted — Määruse nr 1408/71 artikli 76 lõige 2 — Määruse nr 574/72 artikli 10 lõike 1 punkt a — Lapsed, kes elavad koos emaga liikmesriigis, kus nende ema vastab perehüvitiste saamise tingimustele, ning kelle isa, kes töötab Šveitsis ja vastab seal a priori Šveitsi õigusnormide kohaselt sama tüüpi perehüvitiste saamise tingimustele, hoidub nende hüvitiste taotlemisest)

8

2010/C 346/14

Kohtuasi C-45/09: Euroopa Kohtu (suurkoda) 12. oktoobri 2010. aasta otsus (Arbeitsgericht Hamburg (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — Gisela Rosenbladt versus Oellerking Gebäudereinigungsges.mbH (Direktiiv 2000/78/EÜ — Vanuse alusel diskrimineerimine — Töölepingu lõppemine pensioniikka jõudmise tõttu)

9

2010/C 346/15

Kohtuasi C-49/09: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 28. oktoobri 2010. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Poola Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Käibemaks — Direktiiv 2006/112/EÜ — Hiljem ühinenud liikmesriigid — Üleminekusätted — Ajaline kohaldamine — Vähendatud maksumäära kohaldamine — Väikelaste rõivad ja rõivamanused ning lastejalatsid)

9

2010/C 346/16

Kohtuasi C-61/09: Euroopa Kohtu (esimene koda) 14. oktoobri 2010. aasta otsus (Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — Landkreis Bad Dürkheim versus Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (Ühine põllumajanduspoliitika — Teatavate toetuskavade ühtne haldus- ja kontrollisüsteem — Määrus (EÜ) nr 1782/2003 — Ühtne otsemaksete kava — Otsetoetuskavade ühised eeskirjad — Mõiste „toetuskõlblik hektar” — Mittepõllumajanduslik tegevus — Tingimused, mille esinemisel saab põllumajandusmaad käsitada põllumajandusettevõtte maana)

10

2010/C 346/17

Kohtuasi C-67/09 P: Euroopa Kohtu (esimene koda) 14. oktoobri 2010. aasta otsus — Nuova Agricast Srl, Cofra Srl versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Riigiabi — Abikava investeeringute tegemiseks Itaalia vähem soodsatesse piirkondadesse — Komisjoni otsus, millega tunnistatakse abikava ühisturuga kokkusobivaks — Selle otsuse vastuvõtmisega väidetavalt tekitatud kahju hüvitamise nõue — Varem kehtinud kavalt sellele kavale ülemineku meetmed — Komisjoni otsuse, mitte esitada vastuväiteid varem kehtinud kavale, ajaline kohaldamisala — Õiguskindluse, õiguspärase ootuse kaitse ja võrdse kohtlemise põhimõtted)

11

2010/C 346/18

Kohtuasi C-72/09: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 28. oktoobri 2010. aasta otsus (Cour de cassation'i (Prantsusmaa) eelotsusetaotlus) — Établissements Rimbaud SA versus Directeur général des impôts, Directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence (Otsene maksustamine — Kapitali vaba liikumine — Juriidilised isikud, kelle asukoht on kolmandas riigis, mis on Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriik — Liikmesriigis asuva kinnisasja omamine — Sellise kinnisasja turuväärtuselt võetav maks — Maksuvabastusest keeldumine — Maksupettuste vastane võitlus — Hindamine EMP lepingu alusel)

11

2010/C 346/19

Kohtuasi C-81/09: Euroopa Kohtu (teine koda) 21. oktoobri 2010. aasta otsus (Symvoulio tis Epikrateiase (Kreeka) eelotsusetaotlus) — Idryma Typou A.E. versus Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis (Asutamisvabadus — Kapitali vaba liikumine — Äriühinguõigus — Esimene direktiiv 68/151/EMÜ — Ajakirjandus- ja televisioonisektoris tegutsev aktsiaselts — Äriühing ja aktsionär, kellele kuulub üle 2,5 % aktsiatest — Ühine ja solidaarne haldustrahv)

12

2010/C 346/20

Kohtuasi C-97/09: Euroopa Kohtu (suurkoda) 26. oktoobri 2010. aasta otsus (Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wieni (Austria) eelotsusetaotlus) — Ingrid Schmelz versus Finanzamt Waldviertel (Kuues käibemaksudirektiiv — Artikli 24 lõige 3 ja artikkel 28i — Direktiiv 2006/112/EÜ — Artikli 283 lõike 1 punkt c — Kehtivus — EÜ artiklid 12, 43 ja 49 — Võrdse kohtlemise põhimõte — Väikeettevõtete erikord — Käibemaksuvabastus — Maksuvabastuse andmata jätmine teistes liikmesriikides asuvatele maksukohustuslastele — Mõiste „aastakäive”)

12

2010/C 346/21

Kohtuasi C-175/09: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 28. oktoobri 2010 aasta otsus (Court of Appeal (Ühendkuningriik) eelotsusetaotlus) — Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs versus Axa UK plc (Kuues käibemaksudirektiiv — Maksuvabastus — Artikli 13 B osa punkti d alapunkt 3 — Maksete ja ülekannetega seotud tehingud — Võlgnevuste sissenõudmine — Hambaravikulude makseplaan — Teenuseosutaja klientide eest makse kasseerimise ja töötlemise teenus)

13

2010/C 346/22

Kohtuasi C-203/09: Euroopa Kohtu (esimene koda) 28. oktoobri 2010. aasta otsus (Bundesgerichtshofi (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — Volvo Car Germany GmbH versus Autohof Weidensdorf GmbH (Direktiiv 86/653/EMÜ — Füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsevad kaubandusagendid — Agendilepingu lõpetamine esindatava poolt — Agendi õigus hüvitisele)

14

2010/C 346/23

Kohtuasi C-205/09: Euroopa Kohtu (teine koda) 21. oktoobri 2010. aasta otsus (Szombathelyi Városi Bírósági (Ungari Vabariik) eelotsusetaotlus) — kriminaalasi Emil Eredicsi, Mária Vassné Sápi süüdistuses (Politseikoostöö ja õigusalane koostöö kriminaalasjades — Raamotsus 2001/220/JSK — Ohvrite seisund kriminaalmenetluses — Mõiste „ohver” — Juriidiline isik — Lepitusmenetlus kriminaalmenetluses — Kohaldamise eeskirjad)

14

2010/C 346/24

Kohtuasi C-227/09: Euroopa Kohtu (teine koda) 21. oktoobri 2010. aasta otsus (Tribunale ordinario di Torino (Itaalia) eelotsusetaotlus) — Antonino Accardo jt versus Comune di Torino (Sotsiaalpoliitika — Töötajate ohutuse ja tervise kaitse — Tööaja korraldus — Munitsipaalpolitsei ametnikud — Direktiiv 93/104/EÜ — Direktiiv 93/104/EÜ, direktiiviga 2000/34 muudetud kujul — Direktiiv 2003/88/EÜ — Artiklid 5, 17 ja 18 — Maksimaalne iganädalane tööaeg — Siseriiklikul või piirkondlikul tasandil sõlmitud kollektiivlepingud või lepingud — Erandid edasilükatud iganädalalasest puhkeajast ja hüvitavast puhkeajast — Vahetu õigusmõju — Kooskõlaline tõlgendamine)

15

2010/C 346/25

Kohtuasi C-242/09: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 21. oktoobri 2010. aasta otsus (Gerechtshof te Amsterdam (Madalmaad) eelotsusetaotlus) — Albron Catering BV versus FNV Bondgenoten, John Roest (Sotsiaalpoliitika — Ettevõtjate üleminekud — Direktiiv 2001/23/EÜ — Töötajate õiguste kaitse — Äriühingute kontsern, kus töötajad on võetud tööle „tööandjast” äriühingusse ja töötavad alaliselt „tootva” äriühingu heaks — Tootva äriühingu üleminek)

15

2010/C 346/26

Kohtuasi C-243/09: Euroopa Kohtu (teine koda) 14. oktoobri 2010. aasta otsus (Verwaltungsgericht Halle (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — Günter Fuß versus Stadt Halle (Sotsiaalpoliitika — Töötajate ohutuse ja tervise kaitse — Direktiiv 2003/88/EÜ — Tööaja korraldus — Avalikus sektoris töötavad tuletõrjujad — Operatiivteenistus — Artikli 6 punkt b ja artikli 22 lõike 1 esimese lõigu punkt b — Maksimaalne iganädalane tööaeg — Keeldumine töötada üle selle aja — Tahtevastane üleviimine — Vahetu õigusmõju — Tagajärg siseriiklikele kohtutele)

16

2010/C 346/27

Kohtuasi C-306/09: Euroopa Kohtu (neljas koda) 21. oktoobri 2010. aasta otsus (Cour constitutionnelle’i (Belgia) eelotsusetaotlus) — I.B.-d puudutava Euroopa vahistamismääruse täitmine (Politseikoostöö ja õigusalane koostöö kriminaalasjades — Raamotsus 2002/584/JSK — Euroopa vahistamismäärus ja liikmesriikidevaheline üleandmiskord — Artikkel 4 — Täitmata jätmise vabatahtlikud alused — Artikli 4 punkt 6 — Karistuse täitmiseks tehtud vahistamismäärus — Artikkel 5 — Vahistamismääruse teinud liikmesriigi antavad tagatised — Artikli 5 punkt 1 — Tagaseljaotsusega määratud karistus — Artikli 5 punkt 3 — Vahistamismäärus kohtu alla andmiseks — Üleandmise suhtes kohaldatav tingimus, et tagaotsitav isik tuuakse tagasi vahistamismäärust täitvasse liikmesriiki — Artikli 5 punktide 1 ja 3 koos kohaldamine — Kooskõla)

16

2010/C 346/28

Kohtuasi C-345/09: Euroopa Kohtu (teine koda) 14. oktoobri 2010. aasta otsus (Centrale Raad van Beroep’i (Madalmaad) eelotsusetaotlus) — JA van Delft, JC Ramaer, JM van Willigen, JF van der Nat, CM Janssen, O Fokkens versus College van zorgverzekeringen (Sotsiaalkindlustus — Määrus (EMÜ) nr 1408/71 — III jaotise 1. peatükk — Artiklid 28, 28a ja 33 — Määrus (EMÜ) nr 574/72 — Artikkel 29 — Isikute vaba liikumine — ELTL artiklid 21 ja 45 — Ravikindlustushüvitised — Vanaduspensioni või töövõimetuspensioni saajad — Elukoht muus liikmesriigis kui pensioni maksma kohustatud riik — Mitterahaliste hüvitiste andmine elukohariigis pensioni maksma kohustatud riigi kulul — Elukohariigis registreerimata jätmine — Sissemaksete tasumise kohustus pensioni maksma kohustatud riigis — Pensioni maksma kohustatud riigi õigusaktide muutmine — Ravikindlustuse jätkuvus — Residentide ja mitteresidentide erinev kohtlemine)

17

2010/C 346/29

Kohtuasi C-367/09: Euroopa Kohtu (neljas koda) 28. oktoobri 2010. aasta otsus (Hof van beroep te Antwerpeni (Belgia) eelotsusetaotlus) — Belgisch Interventie- en Restitutiebureau versus SGS Belgium NV, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV (Eelotsusetaotlus — Euroopa Liidu finantshuvide kahjustamine — Määrus (EÜ, Euratom) nr 2988/95 — Artikkel 1, artikli 3 lõike 1 kolmas lõik ning artiklid 5 ja 7 — Määrus (EMÜ) nr 3665/87 — Artikkel 11 ja artikli 18 lõike 2 punkt c — Mõiste „majandustegevuses osaleja” — Isikud, kes osalesid eeskirjade eiramises — Isikud, kes vastutavad eiramise eest või kes peavad tagama, et eiramisi ei toimuks — Halduskaristus — Vahetu õigusmõju — Menetluse algatamise tähtaja aegumine — Katkemine)

18

2010/C 346/30

Kohtuasi C-385/09: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 21. oktoobri 2010. aasta otsus (Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės (Leedu Vabariik) eelotsusetaotlus) — Nidera Handelscompagnie BV versus Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Direktiiv 2006/112/EÜ — Sisendkäibemaksu mahaarvamisõigus — Liikmesriigi õigusnormid, mis teatud kaupade ja teenuste liikide puhul välistavad mahaarvamisõiguse kaupadelt, mis müüakse edasi enne käibemaksukohustuslase registreerimist)

19

2010/C 346/31

Kohtuasi C-423/09: Euroopa Kohtu (viies koda) 28. oktoobri 2010. aasta otsus (Hoge Raad der Nederlandeni (Madalmaad) eelotsusetaotlus) — Staatssecretaris van Financiën versus X BV. (Ühine tollitariifistik — Tariifne klassifitseerimine — Kombineeritud nomenklatuur — Kuivatatud köögivili (küüslaugumugulad), mille veesisaldus ei ole täielikult kõrvaldatud)

19

2010/C 346/32

Kohtuasi C-428/09: Euroopa Kohtu (teine koda) 14. oktoobri 2010. aasta otsus (Conseil d’État (Prantsusmaa) eelotsusetaotlus) — Union syndicale Solidaires Isère versus Premier ministre, Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, Ministère de la santé et des sports (Sotsiaalpoliitika — Töötajate ohutuse ja tervise kaitse — Direktiiv 2003/88/EÜ — Tööaja korraldus — Artiklid 1, 3 ja 17 — Kohaldamisala — Huviharidusalase töölepingu alusel töötavate isikute juhu- ja hooajatöö — Nimetatud töötajate tööaja piiramine puhke- ja vabaajakeskustes 80 tööpäevani aastas — Siseriiklikud õigusnormid, mis ei taga sellistele töötajatele minimaalset igapäevast puhkeaega — Artiklis 17 ette nähtud erandid — Tingimused — Samaväärse korvava puhkeaja või erandjuhtudel asjakohase kaitse tagamine)

20

2010/C 346/33

Kohtuasi C-500/09: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 28. oktoobri 2010. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Kreeka Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Postiteenused — Direktiiv 97/67/EÜ — Siseriiklikud piirangud — Kullerpostiettevõtjad — Riiklik litsentsisüsteem)

20

2010/C 346/34

Kohtuasi C-41/10: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 28. oktoobri 2010. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Belgia Kunigriik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Otsekindlustustegevus, välja arvatud elukindlustustegevus — Direktiivid 73/239/EMÜ ja 92/49/EMÜ — Eraravikindlustusega tegelevad vastastikkused kindlustusühingud — Ebaõige või mittetäielik ülevõtmine)

21

2010/C 346/35

Kohtuasi C-117/09 P: Euroopa Kohtu 24. juuni 2010. aasta määrus — Kronoply GmbH & Co. KG versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Riigiabi — Abitaotlus, millega soovitakse muuta varem abisaajast ettevõttele antud abi ja millest komisjoni teavitati pärast investeerimisprojekti täielikku elluviimist — Ergutava mõju ja vajalikkuse kriteeriumid)

21

2010/C 346/36

Kohtuasi C-386/09: Euroopa Kohtu 15. septembri 2010. aasta määrus (Cour du travail de Bruxelles'i (Belgia) eelotsusetaotlus) — Jhonny Briot versus Randstad Interim, Sodexho SA, Euroopa Liidu Nõukogu (Euroopa Kohtu kodukorra artikli 104 lõike 3 teine lõik — Direktiiv 2001/23/EÜ — Ettevõtjate üleminek — Töötajate õiguste kaitse — Renditöötaja tähtajalise töölepingu uuendamata jätmine)

22

2010/C 346/37

Kohtuasi C-28/10 P: Euroopa Kohtu 2. septembri 2010. aasta määrus — Mehmet Salih Bayramoglu versus Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu (Apellatsioonkaebus — Kodukorra artikkel 119 — Nõuetevastased nõuded — Ilmselge vastuvõetamatus)

22

2010/C 346/38

Kohtuasi C-292/10: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht Regensburg (Saksamaa) 11. juunil 2010 — G versus Cornelius de Visser

23

2010/C 346/39

Kohtuasi C-328/10: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Itaalia) 5. juulil 2010 — Enipower SpA versus Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

24

2010/C 346/40

Kohtuasi C-329/10: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Itaalia) 5. juulil 2010 — ENI SpA versus Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

25

2010/C 346/41

Kohtuasi C-330/10: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Itaalia) 5. juulil 2010 — Edison Trading SpA versus Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

25

2010/C 346/42

Kohtuasi C-331/10: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Itaalia) 5. juulil 2010 — E.On Produzione SpA versus Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

25

2010/C 346/43

Kohtuasi C-332/10: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Itaalia) 5. juulil 2010 — Edipower SpA versus Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

26

2010/C 346/44

Kohtuasi C-333/10: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Itaalia) 5. juulil 2010 — E.On Energy Trading Spa versus Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

26

2010/C 346/45

Kohtuasi C-406/10: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court of Justice (Chancery Division) (Inglismaa ja Wales) 11. augustil 2010 — SAS Institute Inc. versus World Programming Ltd

26

2010/C 346/46

Kohtuasi C-426/10 P: Bell & Ross BV 26. augustil 2010 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu 18. juuni 2010. aasta otsuse peale kohtuasjas T-51/10: Bell & Ross BV versus Siseturu Ühtlustamise Amet

28

2010/C 346/47

Kohtuasi C-442/10: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Court of Appeal (Inglismaa ja Wales) (Civil Division) 13. septembril 2010 — Churchill Insurance Company Limited, Tracy Evans versus Benjamin Wilkinson, keda esindab menetluses tema isa Steven Wilkinson, Equity Claims Limited

29

2010/C 346/48

Kohtuasi C-458/10: 17. septembril 2010 esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Luksemburgi Suurhertsogiriik

29

2010/C 346/49

Kohtuasi C-464/10: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour d'appel de Mons (Belgia) 24. septembril 2010 — Belgia riik versus Me Pierre Henfling, Me Raphaël Davin, Me Koenraad Tanghe (Tiercé Franco-Belge SA pankrotihaldurid)

30

2010/C 346/50

Kohtuasi C-465/10: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’Etat 27. septembril 2010 — Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités territoriales versus Chambre de commerce et d’industrie de l’Indre

30

2010/C 346/51

Kohtuasi C-468/10: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Supremo (Hispaania) 28. septembril 2010 — Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) versus Administración del Estado

31

2010/C 346/52

Kohtuasi C-469/10: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Supremo (Hispaania) 28. septembril 2010 — Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD) versus Administración del Estado

32

2010/C 346/53

Kohtuasi C-472/10: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Pest Megyei Bíróság (Ungari Vabariik) 29. septembril 2010 — Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság versus Invitel Távközlési Zrt.

32

2010/C 346/54

Kohtuasi C-484/10: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Supremo (Hispaania) 7. oktoobril 2010 — Asociación para la Calidad de los Forjados (ASCAFOR), Asociación de Importadores y Distribuidores de Acero para la Construcción (ASIDAC) versus Administración del Estado, Calidad Siderúrgica SL, Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Asociación de Investigación de las Industrias de la Construcción (AIDICO) Instituto Tecnológico de la Construcción, Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado (ANEFHOP), Ferrovial Agromán SA, Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (OFICEMEN), Asociación de Aceros Corrugados Reglamentarios y su Tecnología y Calidad (ACERTEQ)

32

2010/C 346/55

Kohtuasi C-487/10: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal administratif de Rennes (Prantsusmaa) 11. oktoobril 2010 — L’Océane Immobilière SAS versus Direction de contrôle fiscal Ouest

33

2010/C 346/56

Kohtuasi C-488/10: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado de lo Mercantil num uno de Alicante (Hispaania) 11. oktoobril 2010 — Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA versus Proyectos Integrales de Balizamientos SL

33

2010/C 346/57

Kohtuasi C-491/10: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberlandesgericht Celle (Saksamaa) 15. oktoobril 2010 — Joseba Andoni Aguirre Zarraga versus Simone Pelz

34

2010/C 346/58

Kohtuasi C-496/10: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Ufficio del Giudice di Pace di Venafro (Itaalia) 15. oktoobril 2010 — Aldo Patriciello

34

2010/C 346/59

Kohtuasi C-500/10: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Commissione Tributaria Centrale — Sezione di Bologna (Itaalia) 19. oktoobril 2010 — Ufficio IVA di Piacenza versus Belvedere Costruzioni Srl

34

2010/C 346/60

Kohtuasi C-501/10: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Itaalia) 19. oktoobril 2010 — Kriminaalmenetlus Raffaele Russo süüdistuses

34

2010/C 346/61

Kohtuasi C-502/10: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Raad van State (Madalmaad) 20. oktoobril 2010 — Staatssecretaris van Justitie versus M. Singh

35

2010/C 346/62

Kohtuasi C-503/10: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Varhoven administrativen sad (Bulgaaria) 20. oktoobril 2010 — Evroetil AD versus Direktor na Agentsia „Mitnitsi”

35

2010/C 346/63

Kohtuasi C-510/10: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Østre Landsret (Taani) 25. oktoobril 2010 — DR; TV2 Danmark A/S versus NCB

36

2010/C 346/64

Kohtuasi C-235/08: Euroopa Kohtu presidendi 8. oktoobri 2010. aasta määrus (Landesgericht Ried im Innkreis'i (Austria) eelotsusetaotlus) — Kriminaalmenetlus Roland Langeri süüdistuses

37

2010/C 346/65

Kohtuasi C-95/09: Euroopa Kohtu presidendi 1. juuli 2010. aasta määrus — Euroopa Komisjon versus Iirimaa

37

2010/C 346/66

Kohtuasi C-182/09: Euroopa Kohtu esimese koja esimehe 3. juuni 2010. aasta määrus — (High Court of Justice in Northern Ireland, Queen’s Bench Division’i (Ühendkuningriik) eelotsusetaotlus) — Seaport (NI) Ltd versus Department of the Environment for Northern Ireland

37

2010/C 346/67

Kohtuasi C-355/09: Euroopa Kohtu presidendi 2. septembri 2010. aasta määrus — Euroopa Komisjon versus Iirimaa

38

2010/C 346/68

Kohtuasi C-394/09: Euroopa Kohtu viienda koja esimehe 22. juuni 2010. aasta määrus — Euroopa Komisjon versus Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

38

2010/C 346/69

Kohtuasi C-510/09: Euroopa Kohtu presidendi 9. juuni 2010. aasta määrus — Euroopa Komisjon versus Prantsuse Vabariik

38

2010/C 346/70

Kohtuasi C-531/09: Euroopa Kohtu presidendi 1. septembri 2010. aasta määrus — Euroopa Komisjon versus Portugali Vabariik

38

2010/C 346/71

Kohtuasi C-541/09: Euroopa Kohtu presidendi 24. septembri 2010. aasta määrus (Giudice di pace di Varese (Itaalia) eelotsusetaotlus) — Siddiquee Mohammed Mohiuddin versus Azienda Sanitaria Locale Provincia di Varese

38

2010/C 346/72

Kohtuasi C-192/10: Euroopa Kohtu presidendi 19. oktoobri 2010. aasta määrus — Euroopa Komisjon versus Hispaania Kuningriik

38

2010/C 346/73

Kohtuasi C-223/10: Euroopa Kohtu presidendi 1. septembri 2010. aasta määrus — Euroopa Komisjon versus Austria Vabariik

38

2010/C 346/74

Kohtuasi C-264/10: Euroopa Kohtu presidendi 19. oktoobri 2010. aasta määrus (Inalta Curte de Casație și Justiție (Rumeenia) eelotsusetaotlus) — Kriminaalmenetlus Gheorghe Kita süüdistuses

38

 

Üldkohus

2010/C 346/75

Kohtuasi T-24/05: Üldkohtu 27. oktoobri 2010. aasta otsus — Alliance One International jt versus komisjon (Konkurents — Keelatud kokkulepped — Toortubaka ostu ja esmase töötlemise turg Hispaanias — EÜ artikli 81 rikkumist tuvastav otsus — Hinna kindlaksmääramine ja turu jagamine — Põhjendamiskohustus — Rikkumise süüks panemine — Võrdne kohtlemine)

39

2010/C 346/76

Kohtuasi T-227/07: Üldkohtu 28. oktoobri 2010. aasta otsus — Hispaania versus komisjon (EAGGF — Tagatisrahastu — Ühenduse rahastamisest välja jäetud kulud — Tootmistoetused tomatite töötlejatele — Ette teatamata kontroll asjakohastel ajavahemikel — Proportsionaalsus)

39

2010/C 346/77

Kohtuasi T-236/07: Üldkohtu 26. oktoobri 2010. aasta otsus — Saksamaa versus komisjon (EAGGF — Tagatisrahastu — Raamatupidamisarvestuse kontrollimine ja heakskiitmine — Eelarveaasta 2006 — Määruse (EÜ) nr 1290/2005 artikli 32 lõike 5 esimese lõigu kohaldamine — Coreperi istungi protokollile lisatud komisjoni ühepoolse avalduse siduv jõud)

39

2010/C 346/78

Kohtuasi T-23/09: Üldkohtu 26. oktoobri 2010. aasta otsus — CNOP ja CCG versus komisjon (Konkurents — Haldusmenetlus — Otsus, millega määratakse kontrollimine — Määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 20 lõige 4 — Õigusvõime puudumine adressaadil — Põhjendamiskohustus — Mõisted „ettevõtja” ja „ettevõtjate ühendus”)

40

2010/C 346/79

Kohtuasi T-65/09 P: Üldkohtu 27. oktoobri 2010. aasta otsus — Reali versus komisjon (Apellatsioonikaebus — Avalik teenistus — Lepingulised töötajad — Töölevõtmine — Palgaastme määramine — Töökogemus — Diplom — Võrdväärsus)

40

2010/C 346/80

Kohtuasi T-131/09: Üldkohtu 28. oktoobri 2010. aasta otsus — Farmeco versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Allergan (BOTUMAX) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi BOTUMAX taotlus — Varasemad ühenduse sõna-ja kujutismärgid BOTOX — Suhtelised keeldumispõhjused — Segiajamise tõenäosus — Maine kahjustamine — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b ja lõige 5 (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b ja lõige 5))

40

2010/C 346/81

Kohtuasi T-365/09: Üldkohtu 27. oktoobri 2010. aasta otsus — Michalakopoulou Ktimatiki Touristiki versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Free (FREE) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi FREE taotlus — Varasem siseriiklik kujutismärk FREE ja varasem siseriiklik kujutismärk free LA LIBERTÉ N’A PAS DE PRIX — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Tähiste sarnasus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

41

2010/C 346/82

Kohtuasi T-32/09 P: Üldkohtu 28. oktoobri 2010. aasta määrus — Marcuccio versus komisjon (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Ametnikud — Kohtueelne menetlus — Ilmselgelt põhjendamatu apellatsioonkaebus — Kuludega piirduv vastuapellatsioonkaebus)

41

2010/C 346/83

Kohtuasi T-515/09 P: Üldkohtu 18. oktoobri 2010. aasta määrus — Marcuccio versus komisjon (Apellatsioonikaebus — Avalik teenistus — Ametnikud — Institutsiooni keeldumine otsuse tõlkimisest — Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt põhjendamatu apellatsioonkaebus)

41

2010/C 346/84

Kohtuasi T-516/09 P: Üldkohtu 18. oktoobri 2010. aasta määrus — Marcuccio versus komisjon (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Ametnikud — Uurimise alustamise taotluse rahuldamata jätmine — Institutsiooni keeldumine otsuse tõlkimisest — Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt põhjendamatu apellatsioonkaebus)

42

2010/C 346/85

Kohtuasi T-18/10 R: Üldkohtu presidendi 25. oktoobri 2010. aasta määrus — Inuit Tapiriit Kanatami jt versus parlament ja nõukogu (Ajutiste meetmete kohaldamine — Määrus (EÜ) nr 1007/2009 — Hülgetoodetega kauplemine — Impordi- ja müügikeeld — Inuittide kogukondadele tehtud erand — Teine kohaldamise peatamise taotlus — Uued asjaolud — Kiireloomulisuse puudumine)

42

2010/C 346/86

Kohtuasi T-353/10 R: Üldkohtu presidendi 25. oktoobri 2010. aasta määrus — Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Finantsabi — Võlateade toetuse raames antud finantsabi tagasinõudmist — Taotlus kohaldamise peatamiseks — Vorminõuete rikkumine — Vastuvõetamatus)

43

2010/C 346/87

Kohtuasi T-435/10: 17. septembril 2010 esitatud hagi — IEM ERGA — EREVNES MELETES PERIVALLONTOS & CHOROTAXIAS versus komisjon

43

2010/C 346/88

Kohtuasi T-446/10: 17. septembril 2010 esitatud hagi — Dow AgroSciences ja Dintec Agroquímica — Produtos Químicos versus komisjon

43

2010/C 346/89

Kohtuasi T-447/10: 21. septembril 2010 esitatud hagi — Evropaïki Dynamiki versus Euroopa Kohus

44

2010/C 346/90

Kohtuasi T-449/10: 20. septembril 2010 esitatud hagi — ClientEarth jt versus komisjon

45

2010/C 346/91

Kohtuasi T-456/10: 1. oktoobril 2010 esitatud hagi — Timab Industries ja CFPR versus komisjon

46

2010/C 346/92

Kohtuasi T-457/10: 26. septembril 2010 esitatud hagi — Evropaïki Dynamiki versus komisjon

47

2010/C 346/93

Kohtuasi T-474/10: 26. septembril 2010 esitatud hagi — Evropaïki Dynamiki versus komisjon

48

2010/C 346/94

Kohtuasi T-477/10: 9. oktoobril 2010 esitatud hagi — SE — Blusen Stenau versus Siseturu Ühtlustamise Amet — SPORT EYBL & SPORTS EXPERTS (SE© SPORTS EQUIPMENT)

48

2010/C 346/95

Kohtuasi T-478/10: 4. oktoobril 2010 esitatud hagi — Département du Gers versus komisjon

49

2010/C 346/96

Kohtuasi T-479/10: 4. oktoobril 2010 esitatud hagi — Département du Gers versus komisjon

50

2010/C 346/97

Kohtuasi T-480/10: 4. oktoobril 2010 esitatud hagi — Département du Gers versus komisjon

50

2010/C 346/98

Kohtuasi T-481/10: 4. oktoobril 2010 esitatud hagi — Département du Gers versus komisjon

50

2010/C 346/99

Kohtuasi T-482/10: 4. oktoobril 2010 esitatud hagi — Département du Gers versus komisjon

50

2010/C 346/00

Kohtuasi T-485/10: 13. oktoobril 2010 esitatud hagi — MIP Metro versus Siseturu Ühtlustamise Amet — J.C. Ribeiro SGPS (MISS B)

51

2010/C 346/01

Kohtuasi T-498/10: 18. oktoobril 2010 esitatud hagi — Mayer Naman versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Daniel e Mayer (David Mayer)

51

2010/C 346/02

Kohtuasi T-499/10: 8. oktoobril 2010 esitatud hagi — MOL versus komisjon

52

2010/C 346/03

Kohtuasi T–500/10: 19. oktoobril 2010 esitatud hagi — Dorma versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Puertas Doorsa (doorsa FÁBRICA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS)

52

2010/C 346/04

Kohtuasi T-501/10: 22. oktoobril 2010 esitatud hagi — TI Media Broadcasting ja TI Media versus komisjon

53

2010/C 346/05

Kohtuasi T-502/10: 18. oktoobril 2010 esitatud hagi — Département du Gers versus komisjon

54

2010/C 346/06

Kohtuasi T-503/10: 21. oktoobril 2010 esitatud hagi — IDT Biologika versus komisjon

54

2010/C 346/07

Kohtuasi T-504/10: 22. oktoobril 2010 esitatud hagi — Prima TV versus komisjon

55

2010/C 346/08

Kohtuasi T-505/10: 18. oktoobril 2010 esitatud hagi — Höganäs versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Haynes (ASTALOY)

55

2010/C 346/09

Kohtuasi T-506/10: 22. oktoobril 2010 esitatud hagi — RTI ja Elettronica Industriale versus komisjon

56

2010/C 346/10

Kohtuasi T-508/10: 19. oktoobril 2010 esitatud hagi — Seba Diș Tįcaret ve Naklįyat versus Siseturu Ühtlustamise Amet — von Eicken (SEBA TRADITION ESTABLISHED 1932 20 FILTER)

56

2010/C 346/11

Kohtuasi T-509/10: 20. oktoobril 2010 esitatud hagi — Manufacturing Support & Procurement Kala Naft versus nõukogu

57

2010/C 346/12

Kohtuasi T-512/10: 26. oktoobril 2010 esitatud hagi — Nike International versus Siseturu Ühtlustamise Amet (DYNAMIC SUPPORT)

58

2010/C 346/13

Kohtuasi T-443/09: Üldkohtu 28. oktoobri 2010. aasta määrus — Agriconsulting Europe versus komisjon

58

2010/C 346/14

Kohtuasi T-16/10: Üldkohtu 18. oktoobri 2010. aasta määrus — Alisei versus komisjon

58

2010/C 346/15

Kohtuasi T-151/10: Üldkohtu 22. oktoobri 2010. aasta määrus — Bank Nederlandse Gemeenten versus komisjon

58

2010/C 346/16

Kohtuasi T-299/10: Üldkohtu 28. oktoobri 2010. aasta määrus — Babcock Noell versus Entreprise commune Fusion for Energy

58

 

Avaliku Teenistuse Kohus

2010/C 346/17

Kohtuasi F-85/05: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 28. oktoobri 2010. aasta otsus — Sørensen versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Ametisse nimetamine — Avaliku konkursi teel kõrgemasse tegevusüksusesse siirduvad ametnikud — Enne uute personalieeskirjade jõustumist avaldatud konkursi reservnimekirja kantud kandidaadid — Teenistusse võtmisel palgaastme ja -järgu määramise üleminekueeskirjad — Palgaastme määramine uusi ebasoodsamaid sätteid kohaldades — Personalieeskirjade XIII lisa artikkel 5 lõige 2 ja artikkel 12 lõige 3)

59

2010/C 346/18

Kohtuasi F-113/05: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 28. oktoobri 2010. aasta otsus — Kay versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Ametisse nimetamine — Avaliku konkursi teel kõrgemasse tegevusüksusesse siirduvad ametnikud — Enne uute personalieeskirjade jõustumist avaldatud konkursi reservnimekirja kantud kandidaadid — Teenistusse võtmisel palgaastme ja -järgu määramise üleminekueeskirjad — Palgaastme määramine uusi ebasoodsamaid sätteid kohaldades — Personalieeskirjade XIII lisa artikkel 5 lõige 2 ja artikkel 12 lõige 3)

59

2010/C 346/19

Kohtuasi F-60/09: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 27. oktoobri 2010. aasta otsus — Birkhoff versus komisjon (Ametnikud — Töötasu — Peretoetused — Ülalpeetava lapse toetus — Laps, kes raske haiguse või töövõimetuse tõttu ei suuda endale elatist teenida — Taotlus jätkata toetuse maksmist — Personalieeskirjade VII lisa artikli 2 lõige 5 — Lapse maksimaalne tulu toetuse maksmise tingimusena — Sellest tulust mahaarvatavad kulud)

60

2010/C 346/20

Kohtuasi F-51/07 RENV: Avaliku Teenistuse Kohtu 23. septembri 2010. aasta määrus — Bui Van versus komisjon

60


ET

 

Top