Help Print this page 

Document C:2010:278:TOC

Title and reference
Euroopa Liidu Teataja, C 278, 15. oktoober 2010

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5171

doi:10.3000/17255171.C_2010.278.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 278

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

53. köide
15. oktoober 2010


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

ARVAMUSED

 

Euroopa Keskpank

2010/C 278/01

Euroopa Keskpanga arvamus, 5. oktoober 2010, seoses kahe ettepanekuga määruste kohta, mis käsitlevad euro sularaha professionaalset piiriülest maanteevedu euroala liikmesriikide vahel (CON/2010/72)

1


 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2010/C 278/02

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik COMP/M.5951 – AON Corporation/Hewitt Associates) (1)

5


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Komisjon

2010/C 278/03

Euro vahetuskurss

6

2010/C 278/04

Arvamus, mille esitas konkurentsi piiravat tegevust ja turgu valitsevat seisundit käsitlev nõuandekomitee 15. aprilli 2010. aasta koosolekul otsuse eelnõu kohta seoses juhtumiga COMP/39.317 – E.ON Gas – Raportöör: Poola

7

2010/C 278/05

Ärakuulamise eest vastutava ametniku lõpparuande juhtumi COMP/39.317 – E.ON Gas

8

2010/C 278/06

Kokkuvõte komisjoni otsusest, 4. mai 2010, Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 102 ja EMP lepingu artiklis 54 sätestatud menetluse kohta (Juhtum COMP/39.317 – E.ON Gas) (teatavaks tehtud numbri K(2010) 2863 (lõplik) all)  (1)

9

2010/C 278/07

Arvamus, mille konkurentsi piiravat tegevust ja turgu valitsevat seisundit käsitlev nõuandekomitee esitas 9. juulil 2010. aastal toimunud koosolekul otsuse eelnõu kohta, milles käsitletakse juhtumit COMP/39.596 – British Airways/American Airlines/Iberia (BA/AA/IB) – Raportöör: Austria

11

2010/C 278/08

Ärakuulamise eest vastutava ametniku lõpparuanne juhtumi COMP/39.596 – British Airways/American Airlines/Iberia (BA/AA/IB)

12

2010/C 278/09

Kokkuvõte komisjoni otsusest, 14. juuli 2010, Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 101 ja Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artiklis 53 sätestatud menetluse kohta (Juhtum COMP/39.596 – British Airways/American Airlines/Iberia (BA/AA/IB)) (teatavaks tehtud numbri K(2010) 4738 all)  (1)

14

2010/C 278/10

Ärakuulamise eest vastutava ametniku ametisse nimetamine

16

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2010/C 278/11

Komisjoni teatis vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1008/2008 (ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta) artikli 17 lõikele 5 – Pakkumismenetlus seoses regulaarlennuteenuste osutamisega avaliku teenindamise kohustuste alusel (1)

17


 

V   Teated

 

HALDUSMENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2010/C 278/12

Taotluskutse – EACEA/32/10 – Tempus IV – Kõrghariduse reform ülikoolide rahvusvahelise koostöö kaudu

18

2010/C 278/13

Osalemiskutse seoses programmiga ESPON 2013

22

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2010/C 278/14

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum COMP/M.5879 – Alstom/RZD/Cypriot Companies/TMH) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine (1)

23

 

MUUD AKTID

 

Euroopa Komisjon

2010/C 278/15

Traditsioonilise nimetuse tunnustamise taotluse avaldamine vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 607/2009 artiklile 33

24

2010/C 278/16

Traditsioonilise nimetuse tunnustamise taotluse avaldamine vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 607/2009 artiklile 33

25

2010/C 278/17

Traditsioonilise nimetuse tunnustamise taotluse avaldamine vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 607/2009 artiklile 33

26

2010/C 278/18

Traditsioonilise nimetuse tunnustamise taotluse avaldamine vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 607/2009 artiklile 33

27

2010/C 278/19

Riigiabi – Itaalia Vabariik – Riigiabi C 17/10 (ex N 315/09) – Firmin Srl – Kutse märkuste esitamiseks Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 108 lõike 2 kohaselt (1)

28


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top