EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:016E:TOC

Euroopa Liidu Teataja, CE 16, 22. jaanuar 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

doi:10.3000/17255171.CE2010.016.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 16E

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

53. köide
22. jaanuar 2010


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

RESOLUTSIOONID

 

Euroopa Parlament

 

Teisipäev, 18. november 2008

2010/C 016E/01

Tarbijate hariduse ja teadlikkuse parandamine krediidi valdkonnasEuroopa Parlamendi 18. novembri 2008. aasta resolutsioon tarbijakaitse kohta: tarbijate hariduse ja teadlikkuse parandamine krediidi ja rahanduse valdkonnas (2007/2288(INI))

1

2010/C 016E/02

Tarbijaturgude tulemustabelEuroopa Parlamendi 18. novembri 2008. aasta resolutsioon tarbijaturgude tulemustabeli kohta (2008/2057(INI))

5

2010/C 016E/03

EMU@10 – majandus- ja rahaliidu esimesed kümme aastat ja tulevikEuroopa Parlamendi 18. novembri 2008. aasta resolutsioon EMU@10 – majandus- ja rahaliidu esimese kümne aasta ja tuleviku kohta (2008/2156(INI))

8

2010/C 016E/04

Soovitused meeste ja naiste võrdse tasustamise põhimõtte rakendamise kohtaEuroopa Parlamendi 18. novembri 2008. aasta resolutsioon soovitustega komisjonile meeste ja naiste võrdse tasustamise põhimõtte rakendamise kohta (2008/2012(INI))

21

LISA
ÜKSIKASJALIKUD SOOVITUSED TAOTLETAVA ETTEPANEKU SISU KOHTA

24

2010/C 016E/05

Fossiilkütustest säästva elektritootmise varase tutvustamise toetamineEuroopa Parlamendi 18. novembri 2008. aasta resolutsioon fossiilkütustest säästva elektritootmise varase tutvustamise toetamise kohta (2008/2140(INI))

28

 

Neljapäev, 20. november 2008

2010/C 016E/06

Euroopa ombudsmani eriaruanne seoses soovituse projektiga Euroopa Liidu Nõukogule kaebuse 1487/2005/GG asjasEuroopa Parlamendi 20. novembri 2008. aasta resolutsioon Euroopa ombudsmani eriaruande kohta seoses soovituse projektiga Euroopa Liidu Nõukogule kaebuse 1487/2005/GG asjas (2008/2072(INI))

33

2010/C 016E/07

Sotsiaalkindlustussüsteemide ja pensionide tulevikEuroopa Parlamendi 20. novembri 2008. aasta resolutsioon sotsiaalkindlustussüsteemide ja pensionide tuleviku – nende rahastamise ja individualiseerimise suundumuse kohta (2007/2290(INI))

35

2010/C 016E/08

Broneeringuinfo kasutamine õiguskaitse eesmärkidelEuroopa Parlamendi 20. novembri 2008. aasta resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu raamotsus broneeringuinfo kasutamise kohta õiguskaitse eesmärkidel

44

2010/C 016E/09

Rahaline abi liikmesriikide maksebilansi toetamiseksEuroopa Parlamendi 20. novembri 2008. aasta resolutsioon keskmise tähtajaga rahalise abi süsteemi loomise kohta liikmesriikide maksebilansi toetamiseks

49

2010/C 016E/10

Euroopa Liidu reaktsioon olukora halvenemisele Kongo Demokraatliku Vabariigi idaosasEuroopa Parlamendi 20. novembri 2008. aasta resolutsioon Euroopa Liidu reageerimise kohta halvenevale olukorrale Kongo Demokraatliku Vabariigi idaosas

51

2010/C 016E/11

Euroopa kosmosepoliitikaEuroopa Parlamendi 20. novembri 2008. aasta resolutsioon Euroopa kosmosepoliitika kohta: konkreetsed sammud kosmosepoliitika edendamiseks

57

2010/C 016E/12

KassettlahingumoonEuroopa Parlamendi 20. novembri 2008. aasta resolutsioon kassettlahingumoona konventsiooni kohta

61

2010/C 016E/13

HIV/AIDS: varajane diagnoos ja raviEuroopa Parlamendi 20. novembri 2008. aasta resolutsioon HIV/AIDSi varajase diagnoosimise ja varajase ravi kohta

62

2010/C 016E/14

Mesinduse olukordEuroopa Parlamendi 20. novembri 2008. aasta resolutsioon mesindussektori olukorra kohta

65

2010/C 016E/15

Liikmesriikides teostatava keskkonnajärelevalve miinimumnõudedEuroopa Parlamendi 20. novembri 2008. aasta resolutsioon soovituse 2001/331/EÜ (milles sätestatakse liikmesriikides teostatava keskkonnajärelevalve miinimumnõuded) läbivaatamise kohta

67

2010/C 016E/16

SomaaliaEuroopa Parlamendi 20. novembri 2008. aasta resolutsioon Somaalia kohta

68

2010/C 016E/17

Surmanuhtlus NigeeriasEuroopa Parlamendi 20. novembri 2008. aasta resolutsioon surmanuhtluse kohta Nigeerias

71

2010/C 016E/18

Al-Kurdi perekonna juhtumEuroopa Parlamendi 20. novembri 2008. aasta resolutsioon al-Kurdi perekonna juhtumi kohta

73


 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Parlament

 

Teisipäev, 18. november 2008

2010/C 016E/19

Frank Vanheckelt parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlusEuroopa Parlamendi 18. novembri 2008. aasta otsus Frank Vanhecke puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2008/2092(IMM))

76

2010/C 016E/20

Massimo D'Alema'lt parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlusEuroopa Parlamendi 18. novembri 2008. aasta otsus Massimo D’Alema puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2008/2298(IMM))

77


 

III   Ettevalmistavad aktid

 

Euroopa Parlament

 

Teisipäev, 18. november 2008

2010/C 016E/21

EÜ-Kasahstani vaheline partnerlus- ja koostöölepingu protokoll *Euroopa Parlamendi 18. novembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu ja komisjoni otsus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Kasahstani Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokolli sõlmimise kohta, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga (KOM(2007)0105 – C6-0328/2008 – 2007/0039(CNS))

78

2010/C 016E/22

Ühisettevõte Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi (SESAR) väljaarendamiseks *Euroopa Parlamendi 18. novembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 219/2007 ühisettevõtte loomise kohta Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi (SESAR) väljaarendamiseks (KOM(2008)0483 – C6-0305/2008 – 2008/0159(CNS))

79

2010/C 016E/23

Kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite kohustuslik märgistus (kodifitseeritud versioon) ***IEuroopa Parlamendi 18. novembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite kohustusliku märgistuse kohta (kodifitseeritud versioon) (KOM(2008)0318 – C6-0205/2008 – 2008/0099(COD))

79

2010/C 016E/24

Äriühinguõigus, ühe osanikuga osaühingud (kodifitseeritud versioon) ***IEuroopa Parlamendi 18. novembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv äriühinguõigusest, ühe osanikuga osaühingute kohta (kodifitseeritud versioon) (KOM(2008)0344 – C6-0217/2008 – 2008/0109(COD))

80

2010/C 016E/25

Põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite juhiistmed (kodifitseeritud versioon) ***IEuroopa Parlamendi 18. novembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite juhiistmete kohta (kodifitseeritud versioon) (KOM(2008)0351 – C6-0243/2008 – 2008/0115(COD))

81

2010/C 016E/26

Välistegevuse tagatisfond (kodifitseeritud versioon) *Euroopa Parlamendi 18. novembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus välistegevuse tagatisfondi asutamise kohta (kodifitseeritud versioon) (KOM(2008)0365 – C6-0273/2008 – 2008/0117(CNS))

82

2010/C 016E/27

Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtualluvuse ja neid käsitlevate kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise konventsioon ***Euroopa Parlamendi 18. novembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu tsiviil- ja kaubandusasjade kohtualluvuse ja neid käsitlevate kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise konventsiooni sõlmimise kohta (9196/2008 – C6-0215/2008 – 2008/0048(AVC))

82

2010/C 016E/28

Ühenduses kasutatav Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteem ***IEuroopa Parlamendi 18. novembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2223/96 (ühenduses kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta) komisjoni rakendusvolituste kasutamise osas (KOM(2007)0776 – C6-0452/2007 – 2007/0272(COD))

83

2010/C 016E/29

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmineEuroopa Parlamendi 18. novembri 2008. aasta resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmist kooskõlas eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktiga 28 (KOM(2008)0609 – C6-0345/2008 – 2008/2286(ACI))

84

LISA
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS GLOBALISEERUMISEGA KOHANEMISE EUROOPA FONDI KASUTUSELEVÕTMISE KOHTA KOOSKÕLAS EELARVEDISTSIPLIINI JA USALDUSVÄÄRSET FINANTSJUHTIMIST KÄSITLEVA EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI 17. MAI 2006. AASTA INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOKKULEPPE PUNKTIGA 28

85

2010/C 016E/30

Aktsiisimaksu üldine kord *Euroopa Parlamendi 18. novembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, mis käsitleb aktsiisimaksu üldist korda (KOM(2008)0078 – C6-0099/2008 – 2008/0051(CNS))

86

2010/C 016E/31

Koolidele puuvilja jagamise kava *Euroopa Parlamendi 18. novembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta ja määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), eesmärgiga kehtestada koolidele puuvilja jagamise kava (KOM(2008)0442 – C6-0315/2008 – 2008/0146(CNS))

103

 

Kolmapäev, 19. november 2008

2010/C 016E/32

Rahvatervist ning töötervishoidu ja tööohutust käsitlev ühenduse statistika ***IIEuroopa Parlamendi 19. novembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus rahvatervist ning töötervishoidu ja tööohutust käsitleva ühenduse statistika kohta (9815/3/2008 – C6-0343/2008 – 2007/0020(COD))

111

2010/C 016E/33

Teatavat liiki äriühingute avaldamis- ja tõlkekohustused ***IEuroopa Parlamendi 19. novembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiive 68/151/EMÜ ja 89/666/EMÜ seoses teatavat liiki äriühingute avaldamis- ja tõlkekohustustega (KOM(2008)0194 – C6-0171/2008 – 2008/0083(COD))

112

P6_TC1-COD(2008)0083
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 19. novembril 2008. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/…/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiive 68/151/EMÜ, 77/91/EMÜ ja 89/666/EMÜ seoses teatavat liiki äriühingute avaldamis- ja tõlkekohustustega

112

2010/C 016E/34

Euroopa statistika ***IEuroopa Parlamendi 19. novembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa statistika kohta (KOM(2007)0625 – C6-0346/2007 – 2007/0220(COD))

116

P6_TC1-COD(2007)0220
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 19. novembril 2008. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr …/2008 Euroopa statistika kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1101/2008 (konfidentsiaalsete statistiliste andmete Euroopa Ühenduste Statistikaametile edastamise kohta), nõukogu määruse (EÜ) nr 322/97 (ühenduse statistika kohta) ja nõukogu otsuse 89/382/EMÜ, Euratom (millega luuakse Euroopa ühenduste statistikaprogrammi komitee) kehtetuks tunnistamise kohta (EMPs ja Šveitsis kohaldatav tekst)

117

2010/C 016E/35

Ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavad otsetoetus- ja teatavad muud toetuskavad *Euroopa Parlamendi 19. novembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks (KOM(2008)0306 - C6-0240/2008 - 2008/0103(CNS))

117

2010/C 016E/36

Ühise põllumajanduspoliitika muudatused *Euroopa Parlamendi 19. novembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus ühise põllumajanduspoliitika muudatuste kohta, muutes määrusi (EÜ) nr 320/2006, (EÜ) nr 1234/2007, (EÜ) nr 3/2008 ja (EÜ) nr [...]/2008 (KOM(2008)0306 - C6-0241/2008 - 2008/0104(CNS))

173

2010/C 016E/37

Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist antavad maaelu arengu toetused *Euroopa Parlamendi 19. novembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (KOM(2008)0306 - C6-0242/2008 - 2008/0105(CNS))

189

2010/C 016E/38

Ühenduse maaelu arengu strateegiasuunised (2007–2013) *Euroopa Parlamendi 19. novembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsust 2006/144/EÜ ühenduse maaelu arengu strateegiasuuniste kohta (programmiperiood 2007-2013) (KOM(2008)0306 - C6-0239/2008 - 2008/0106(CNS))

199

 

Neljapäev, 20. november 2008

2010/C 016E/39

Määruse (EÜ) nr 1073/1999 (Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdluste kohta) muutmine ***IEuroopa Parlamendi 20. novembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1073/1999 Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdluste kohta (KOM(2006)0244 – C6-0228/2006 – 2006/0084(COD))

201

P6_TC1-COD(2006)0084
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 20. novembril 2008. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr …/2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1073/1999 Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdluste kohta

201

2010/C 016E/40

Paranduseelarve nr 8/2008 projektEuroopa Parlamendi 20. novembri 2008. aasta resolutsioon Euroopa Liidu 2008. eelarveaasta paranduseelarve nr 8/2008 projekti kohta (15765/2008 - C6-0426/2008 - 2008/2287(BUD))

223

2010/C 016E/41

Kolmandate riikide kodanike kõrget kvalifikatsiooni nõudva töö eesmärgil liikmesriiki sisenemise ja seal elamise tingimused *Euroopa Parlamendi 20. novembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv kolmandate riikide kodanike kõrget kvalifikatsiooni nõudva töö eesmärgil liikmesriiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta (KOM(2007)0637 - C6-0011/2007 - 2007/0228(CNS))

224

2010/C 016E/42

Ühtne elamis- ja tööloa taotlemise kord *Euroopa Parlamendi 20. novembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv kolmandate riikide kodanikele liikmesriigis elamist ja töötamist võimaldava ühtse loa taotlemise ühtse menetluse ning liikmesriigis seaduslikult elavate kolmandatest riikidest pärit töötajate ühiste õiguste kohta (KOM(2007)0638 - C6-0470/2007 - 2007/0229(CNS))

240

2010/C 016E/43

Ühise turukorralduse ühtse määruse muutmine *Euroopa Parlamendi 20. novembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (KOM(2008)0489 - C6-0314/2008 - 2008/0156(CNS))

251

2010/C 016E/44

Keskmise tähtajaga rahaline abi liikmesriikide maksebilansi toetamiseks *Euroopa Parlamendi 20. novembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 332/2002, millega liikmesriikide maksebilansi toetamiseks luuakse keskmise tähtajaga rahalise abi süsteem (KOM(2008)0717 - C6-0389/2008 - 2008/0208(CNS))

252


Euroopa Parlament2008–2009 ISTUNGJÄRK18.–20. november 2008 istungidVASTUVÕETUD TEKSTIDIstungjärgu protokoll on avaldatud ELT C 29 E, 5.2.2009.

ET

 

Top