Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:075:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 75, 31. märts 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 75

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

52. köide
31. märts 2009


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT

 

Nõukogu

2009/C 075/01

Euroopa e-õiguskeskkonna mitmeaastase tegevuskava (2009–2013)

1

 

Komisjon

2009/C 075/02

Euro vahetuskurss

13

2009/C 075/03

Euroopa Ühenduste võõrtöötajate sotsiaalkindlustuse halduskomisjon — Valuutavahetuskursid vastavalt nõukogu määrusele (EMÜ) nr 574/72

14

2009/C 075/04

Ettevõtjate koondumistega tegeleva nõuandekomitee 5. detsembri 2008. aasta koosolekul esitatud arvamus, milles käsitletakse otsuse eelnõud seoses juhtumiga nr COMP/M.5046 — Friesland Foods/Campina — Raportöör: Rootsi

16

2009/C 075/05

Lõpparuanne juhtumi nr COMP/M.5046 — Friesland/Campina juhtumi kohta

19

2009/C 075/06

Kokkuvõte komisjoni otsusest, 17. detsember 2008, millega koondumine kuulutatakse kokkusobivaks ühisturu ja EMP lepinguga (Juhtum nr COMP/M.5046 — Friesland Foods/Campina) (teatavaks tehtud numbri K(2008) 8459 all)  (1)

21

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2009/C 075/07

Liikmesriikide edastatud kokkuvõtlik teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 1857/2006, mis käsitleb asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist põllumajandustoodete tootmisega tegelevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 70/2001

28

2009/C 075/08

Komisjoni teatis vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1008/2008 (ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta) artikli 17 lõikele 5 — Pakkumismenetlus seoses regulaarlennuteenuste osutamisega avaliku teenindamise kohustuste alusel (1)

31

2009/C 075/09

Komisjoni teatis vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1008/2008 (ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta) artikli 17 lõikele 5 — Pakkumismenetlus seoses regulaarlennuteenuste osutamisega avaliku teenindamise kohustuste alusel (1)

32


 

V   Teated

 

HALDUSMENETLUSED

 

Komisjon

2009/C 075/10

Konkursikutse toetuste andmiseks 2009. aastal üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) valdkonnas iga-aastase tööprogrammi alusel (Komisjoni otsus K(2009) 2179)

33

2009/C 075/11

Konkursikutse toetuste andmiseks üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) valdkonnas ajavahemikul 2007–2013 2009. aasta mitmeaastase tööprogrammi alusel (Komisjoni otsus K(2009) 2178)

34

2009/C 075/12

Konkursikutse toetuste andmiseks üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) tööprogrammi alusel vastavalt Euroopa majanduse elavdamise kavale (Komisjoni otsus K(2009) 2183)

35

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Komisjon

2009/C 075/13

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum nr COMP/M.5500 — General Motors/Delphi Steering Business) (1)

36

 

MUUD AKTID

 

Komisjon

2009/C 075/14

Nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 (põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta) artikli 6 lõike 2 kohase taotluse avaldamine

37

2009/C 075/15

Nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 (põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta) artikli 6 lõike 2 kohase taotluse avaldamine

41


 

Parandused

2009/C 075/16

Kutse märkuste esitamiseks vastavalt järelevalveameti ja kohtu asutamise kohta sõlmitud EFTA riikide lepingu protokolli nr 3 I osa artikli 1 lõikele 2 riigiabi andmise kohta seoses allutatud kindlustusandjate maksustamisega Liechtensteinis, parandus (Käesolev tekst tühistab ja asendab ELT C 72, 26.3.2009, lk. 50 avaldatud teksti)

45


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top