EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:032:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 32, 07. veebruar 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 32

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

52. köide
7. veebruar 2009


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT

 

Kohus

2009/C 032/01

Euroopa Kohtu viimane väljaanne Euroopa Liidu TeatajasELT C 19, 24.1.2009

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Kohus

2009/C 032/02

Kohtuasi C-380/06: Euroopa Kohtu (esimene koda) 11. detsembri 2008. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Hispaania Kuningriik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Hilinenud maksmine äritehingute puhul — Tähtaeg — Direktiiv 2000/35/EÜ — Artikli 3 lõigete 1, 2 ja 4 rikkumine)

2

2009/C 032/03

Kohtuasi C-52/07: Euroopa Kohtu (neljas koda) 11. detsembri 2008. aasta otsus (Marknadsdomstolen'i (Rootsi) eelotsusetaotlus) — Kanal 5 Ltd, TV 4 AB versus Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) (Autoriõigus — Faktiliselt monopoolses seisundis olev autorite ühing — Muusikateoste televisioonis edastamisega seonduva tasu nõudmine — Selle tasu arvutamise meetod — Turgu valitsev seisund — Kuritarvitamine)

2

2009/C 032/04

Kohtuasi C-174/07: Euroopa Kohtu (viies koda) 11. detsembri 2008. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Itaalia Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — EÜ artikkel 10 — Direktiiv 2006/112/EÜ — Käibemaksu kuues direktiiv — Siseriikliku korra kohustused — Maksustatavate tehingute kontroll — Maksuamnestia)

3

2009/C 032/05

Kohtuasi C-285/07: Euroopa Kohtu (esimene koda) 11. detsembri 2008. aasta otsus (Bundesfinanzhofi (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — A.T. versus Finanzamt Stuttgart-Körperschaften (Direktiiv 90/434/EMÜ — Aktsiate või osade piiriülene asendamine — Neutraalne maksustamine — Tingimused — EÜ artiklid 43 ja 56 — Liikmesriigi õigusnormid, mille kohaselt eeldab üleantud osade või aktsiate raamatupidamisliku väärtuse jätkuv kasutamine saadud uute osade või aktsiate puhul ja seega üleandmise maksustamise neutraalsus selle väärtuse kandmist välismaise omandava äriühingu maksubilanssi — Kooskõla)

3

2009/C 032/06

Kohtuasi C-293/07: Euroopa Kohtu (teine koda) 11. detsembri 2008. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Kreeka Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiivid 79/409/EMÜ ja 92/43/EMÜ — Loodusliku linnustiku kaitse — Erikaitsealad — Ebapiisavad kaitsemeetmed)

4

2009/C 032/07

Kohtuasi C-295/07 P: Euroopa Kohtu (esimene koda) 11. detsembri 2008. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Département du Loiret, Scott SA (Apellatsioonkaebus — Riigiabi — Maatüki soodushind — Komisjoni otsus — Ühisturuga kokkusobimatu riigiabi tagasinõudmine — Abisumma diskonteeritud väärtus — Liitintressimäär — Puudulik põhjendus — Terviklik tühistamine — Vastuvõetavus)

4

2009/C 032/08

Kohtuasi C-297/07: Euroopa Kohtu (teine koda) 11. detsembri 2008. aasta otsus (Landgericht Regensburg'i (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — Kriminaalmenetlus, milles süüdistatav on Klaus Bourquain (Schengeni lepingu rakendamise konventsioon — Artikkel 54 — Ne bis in idem põhimõte — Kohaldamisala — Sama teo eest tagaseljaotsusega süüdimõistmine — Mõiste „lõplik kohtuotsus” — Siseriiklikud menetluseeskirjad — Mõiste „karistus, mida ei saa enam täitmisele pöörata”)

5

2009/C 032/09

Kohtuasi C-334/07 P: Euroopa Kohtu (teine koda) 11. detsembri 2008. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Freistaat Sachen (Apellatsioonkaebus — Riigiabi — Väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele mõeldud abikava projekt — Kokkusobivus ühisturuga — Riigiabi hindamise kriteeriumid — Ajaline kohaldamine — Enne määruse (EÜ) nr 70/2001 jõustumist teatatud projekt — Pärast seda jõustumist tehtud otsus — Õiguspärane ootus — Õiguskindlus — Lõplik teatis)

5

2009/C 032/10

Liidetud kohtuasjad C-362/07 ja C-363/07: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 11. detsembri 2008. aasta otsus (Tribunal d'instance du VIIe arrondissement de Paris' (Prantsusmaa) eelotsusetaotlus) — Kip Europe SA, Kip (UK) Ltd, Caretrex Logistiek BV, Utax GmbH (C-362/07), Hewlett Packard International SARL (C-363/07) versus Administration des douanes — Direction générale des douanes et droits indirects (Ühine tollitariifistik — Kombineeritud nomenklatuur — Tariifne klassifitseerimine — Mitmeotstarbelised seadmed — Laserprintermoodulist ja skannimismoodulist koosnevad seadmed, millel on ka koopiamasina funktsioon — Rubriik 8471 — Rubriik 9009)

6

2009/C 032/11

Kohtuasi C-371/07: Euroopa Kohtu (neljas koda) 11. detsembri 2008. aasta otsus (Vestre Landsreti (Taani) eelotsusetaotlus) — Danfoss A/S, AstraZeneca A/S versus Skatteministeriet (Kuues käibemaksudirektiiv — Artikli 6 lõige 2 — Maksukohustuslase poolt tasuta teenuste osutamine muul kui majandustegevuse eesmärgil — Käibemaksu mahaarvamisõigus — Artikli 17 lõike 6 teine lõik — Liikmesriikide õigus säilitada erandid, mis sisalduvad kuuenda direktiivi jõustumise ajal nende siseriiklikes õigusaktides)

7

2009/C 032/12

Kohtuasi C-387/07: Euroopa Kohtu (teine koda) 11. detsembri 2008. aasta otsus (Tribunale di Ancona (Itaalia) eelotsusetaotlus) — MI.VER Srl, Daniele Antonelli versus Provincia di Macerata (Jäätmed — Mõiste „ajutine ladustamine” — Direktiiv 75/442/EMÜ — Otsus 2000/532/EÜ — Võimalus segada omavahel eri koodidele vastavaid jäätmeid — Mõiste „segapakendid”)

7

2009/C 032/13

Kohtuasi C-407/07: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 11. detsembri 2008. aasta otsus (Hoge Raad der Nederlandeni eelotsusetaotlus — Madalmaad) — Stichting Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing versus Staatssecretaris van Financiën (Kuues käibemaksudirektiiv — Artikli 13 A osa lõike 1 punkt f — Maksuvabastused — Tingimused — Sõltumatute rühmade osutatud teenused — Ühele või mitmele rühma liikmele osutatud teenused)

8

2009/C 032/14

Kohtuasi C-486/07: Euroopa Kohtu (viies koda) 11. detsembri 2008. aasta otsus (Corte suprema di cassazione (Itaalia) eelotsusetaotlus) — Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) versus Consorzio Agrario di Ravenna Soc. Coop. arl (Ühine turukorraldus — Teravili — Mais — Hindade kindlaksmääramine — Kohaldatavad hinnaalandused)

9

2009/C 032/15

Kohtuasi C-524/07: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 11. detsembri 2008. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Austria Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — EÜ artiklid 28 ja 30 — Eelnevalt teistes liikmesriikides registreeritud vanemate kasutatud sõidukite registreerimine — Heitgaase ning mürataset käsitlevad tehnilised nõuded — Rahva tervis — Keskkonnakaitse)

9

2009/C 032/16

Kohtuasi C-57/08 P: Euroopa Kohtu (viies koda) 11. detsembri 2008. aasta otsus — Gateway, Inc. versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), Fujitsu Siemens Computers GmbH (Apellatsioonkaebus — Ühenduse kaubamärk — Määrus (EÜ) nr 40/94 — Artikli 8 lõike 1 punkt b ja lõige 5 — Sõnamärki GATEWAY sisaldavad varasemad kaubamärgid — Sõnamärk ACTIVITY Media Gateway — Sarnasuse puudumine tähiste vahel — Segiajamise tõenäosuse puudumine — Varasemate kaubamärkide üldtuntuse arvessevõtmine vastandatud tähiste igakülgsel hindamisel)

10

2009/C 032/17

Kohtuasi C-239/08: Euroopa Kohtu (viies koda) 11. detsembri 2008. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Belgia Kuningriik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 2006/100/EÜ — Isikute vaba liikumine — Teatavate direktiivide kohandamine seoses Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia Vabariigi ühinemisega Euroopa Liiduga — Ettenähtud tähtaja jooksul üle võtmata jätmine)

10

2009/C 032/18

Kohtuasi C-330/08: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 11. detsembri 2008. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Prantsuse Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 2004/35/EÜ — Keskkonnavastutus — Keskkonnakahjustuste ärahoidmine ja parandamine — Ettenähtud tähtaja jooksul üle võtmata jätmine)

11

2009/C 032/19

Kohtuasi C-445/08: Eelotsusetaotlus, mille esitas Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Saksamaa) 9. oktoobril 2008 — Kurt Wierer versus Land Baden-Württemberg

11

2009/C 032/20

Kohtuasi C-455/08: 17. oktoobril 2008 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Iirimaa

12

2009/C 032/21

Kohtuasi C-474/08: 4. novembril 2008 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Belgia Kuningriik

13

2009/C 032/22

Kohtuasi C-475/08: 5. novembril 2008 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Belgia Kuningriik

13

2009/C 032/23

Kohtuasi C-480/08: Eelotsusetaotlus, mille esitas Court of Appeal (Civil Division) (England & Wales) 7. novembril 2008 — Maria Teixeira versus London Borough of Lambeth, Secretary of State for the Home Department

14

2009/C 032/24

Kohtuasi C-482/08: 10. novembril 2008 esitatud hagi — Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik versus Euroopa Liidu Nõukogu

15

2009/C 032/25

Kohtuasi C-485/08 P: Claudia Gualtieri 11. novembril 2008 esitatud apellatsioonkaebus kohtuasjas T-284/06: Gualtieri versus komisjon tehtud Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu 10. septembri 2008. aasta otsuse peale

15

2009/C 032/26

Kohtuasi C-494/08 P: Prana Haus GmbH 17. novembril 2008 esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu (kaheksas koda) 17. septembri 2008. aasta otsuse peale kohtuasjas T-226/07: Prana Haus GmbH versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

17

2009/C 032/27

Kohtuasi C-495/08: 14. novembril 2008 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

17

2009/C 032/28

Kohtuasi C-508/08: 20. novembril 2008 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Malta Vabariik

18

2009/C 032/29

Kohtuasi C-509/08: 21. novembril 2008 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Luksemburgi Suurhertsogiriik

18

2009/C 032/30

Kohtuasi C-511/08: Eelotsusetaotlus, mille esitas Bundesgerichtshof (Saksamaa) 25. novembril 2008 — Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V. vs. Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH

19

2009/C 032/31

Kohtuasi C-513/08 P: Luigi Marcuccio 26. novembril 2008 esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu (neljas koda) 9. septembri 2008. aasta otsuse peale kohtuasjas T-143/08: Marcuccio versus komisjon

19

2009/C 032/32

Kohtuasi C-514/08: Eelotsusetaotlus, mille esitas Tribunal de première instance de Namur (Belgia) 26. novembril 2008 — Atenor Group SA versus Belgia riik — SPF Finances

20

2009/C 032/33

Kohtuasi C-516/08: 25. novembril 2008 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Poola Vabariik

20

2009/C 032/34

Kohtuasi C-518/08: Eelotsusetaotlus, mille esitas Tribunal de grande instance de Paris (Prantsusmaa) 27. novembril 2008 — Fundació Gala-Salvador Dalí, Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos versus Société des Auteurs dans les arts graphiques et plastiques, Juan-Leonardo Bonet Domenech, Eulalia-María Bas Dalí, María Del Carmen Domenech Biosca, Antonio Domenech Biosca, Ana-María Busquets Bonet, Mónica Busquets Bonet

20

2009/C 032/35

Kohtuasi C-521/08: 27. novembril 2008 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Iirimaa

21

2009/C 032/36

Kohtuasi C-528/08 P: Luigi Marcuccio 28. novembril 2008 esitatud apellatsioonkaebus Esimese Astme Kohtu (neljas koda) 9. septembri 2008. aasta otsuse peale kohtuasjas T-144/08: Marcuccio versus komisjon

21

2009/C 032/37

Kohtuasi C-532/08: 2. detsembril 2008 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Iirimaa

22

2009/C 032/38

Kohtuasi C-535/08: Eelotsusetaotlus, mille esitas Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Itaalia) 3. detsembril 2008 — Maria Catena Rita Pignataro versus Ufficio Centrale Circoscrizionale c/o Tribunale di Catania jt

22

2009/C 032/39

Kohtuasi C-546/08: 9. detsembril 2008 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Rootsi Kuningriik

22

2009/C 032/40

Kohtuasi C-547/08: 9. detsembril 2008 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Rootsi Kuningriik

23

2009/C 032/41

Kohtuasi C-548/08: 9. detsembril 2008 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Rootsi Kuningriik

23

2009/C 032/42

Kohtuasi C-555/08: 16. detsembril 2008 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Rootsi Kuningriik

23

 

Esimese Astme Kohus

2009/C 032/43

Kohtuasi T-57/99: Esimese Astme Kohtu 10. detsembri 2008. aasta otsus — Nardone versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Kahju hüvitamise hagi — Kutsehaigus — Kokkupuude asbesti ja muude ainetega)

24

2009/C 032/44

Kohtuasi T-388/02: Esimese Astme Kohtu 10. detsembri 2008. aasta otsus — Kronoply ja Kronotex versus komisjon (Riigiabi — Komisjoni otsus jätta vastuväited esitamata — Tühistamishagi — Hagi esitamise tähtaeg — Otsuse kokkuvõtte avaldamine — Konkurentsiolukorra oluliselt kahjustamata jätmine — Vastuvõetamatus — Asjassepuutuv isik — Vastuvõetavus — Ametliku uurimismenetluse algatamata jätmine — Oluliste raskuste puudumine)

24

2009/C 032/45

Kohtuasi T-196/04: Esimese Astme Kohtu 17. detsembri 2008. aasta otsus — Ryanair versus komisjon (Riigiabi — Vallooni regiooni ja Brussels South Charleroi Airport'i poolt lennuettevõtjale Ryanair antud eelised viimase asumisel Charleroi lennujaama — Majandusliku eelise olemasolu — Turumajanduse tingimustes tegutseva erainvestori kriteeriumi kohaldamine)

25

2009/C 032/46

Kohtuasi T-462/04: Esimese Astme Kohtu 17. detsembri 2008. aasta otsus — HEG ja Graphite India versus nõukogu (Ühine kaubanduspoliitika — Dumpinguvastased tollimaksud — Tasakaalustavad tollimaksud — Teatavate Indiast pärit grafiitelektroodisüsteemide import — Kaitseõigus — Võrdne kohtlemine — Kahju tuvastamine — Põhjuslik seos)

25

2009/C 032/47

Kohtuasi T-462/05: Esimese Astme Kohtu 10. detsembri 2008. aasta otsus — JTEKT versus Siseturu Ühtlustamise Amet (IFS) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse sõnamärgi IFS taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavuse puudumine — Määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkt c)

26

2009/C 032/48

Kohtuasi T-90/06: Esimese Astme Kohtu 11. detsembri 2008. aasta otsus — Tomorrow Focus versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Information Builders (Tomorrow Focus) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi Tomorrow Focus taotlus — Varasem ühenduse kujutismärk FOCUS — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b)

26

2009/C 032/49

Liidetud kohtuasjad T-225/06, T-255/06, T-257/06 ja T-309/06: Esimese Astme Kohtu 16. detsembri 2008. aasta otsus — Budějovický Budvar versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Anheuser-Busch (BUD) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõna- ja kujutismärkide BUD taotlused — Nimetused „bud” — Suhtelised keeldumispõhjused — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõige 4)

27

2009/C 032/50

Kohtuasi T-228/06: Esimese Astme Kohtu 10. detsembri 2008. aasta otsus — Giorgio Beverly Hills versus Siseturu Ühtlustamise Amet — WHG (GIORGIO BEVERLY HILLS) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetluse — Ühenduse sõnamärgi GIORGIO BEVERLY HILLS taotlus — Varasem siseriiklik sõnamärk GIORGIO — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosuse puudumine — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b)

27

2009/C 032/51

Kohtuasi T-259/06: Esimese Astme Kohtu 16. detsembri 2008. aasta otsus — Torres versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Navisa Industrial Vinícola Española (MANSO DE VELASCO) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi MANSO DE VELASCO taotlus — Varasem siseriiklik kaubamärk VELASCO — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b)

28

2009/C 032/52

Kohtuasi T-339/06: Esimese Astme Kohtu 11. detsembri 2008. aasta otsus — Kreeka versus komisjon (Põllumajandus — Veinituru ühine korraldus — Viinamarjaistanduste ümberkujundamis- ja muutmistoetus — Määrus (EÜ) nr 1493/1999 — Liikmesriikide lõplike eraldiste kindlaksmääramine — Otsus 2006/669/EÜ — Määruse (EÜ) nr 1227/2000 artikli 16 lõikes 1 esitatud tähtaja siduvus — Lojaalse koostöö, hea usu, hea halduse, proportsionaalsuse ja tõhususe põhimõtted)

28

2009/C 032/53

Kohtuasi T-365/06: Esimese Astme Kohtu 10. detsembri 2008. aasta otsus — Bateaux Mouches versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Castanet (BATEAUX MOUCHES) (Ühenduse kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Ühenduse sõnamärk BATEAUX MOUCHES — Absoluutsed keeldumispõhjused — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkt b ja artikli 51 lõige 1 — Kasutamise käigus omandatud eristusvõime puudumine — Määruse nr 40/94 artikli 7 lõige 3 ja artikli 51 lõige 2)

29

2009/C 032/54

Kohtuasi T-412/06: Esimese Astme Kohtu 10. detsembri 2008. aasta otsus — Vitro Corporativo versus Siseturu Ühtlustamise Amet — VKR Holding (Vitro) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi Vitro taotlus — Varasem ühenduse sõnamärk VITRAL — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b)

29

2009/C 032/55

Kohtuasi T-86/07: Esimese Astme Kohtu 16. detsembri 2008. aasta otsus — Deichmann-Schuhe versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Design for Woman (DEITECH) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi DEITECH taotlus — Varasem siseriiklik ja varasem rahvusvaheline kujutismärk DEI-tex — Suhteline keeldumispõhjus — Varasema kaubamärgi tegelik kasutamine — Määruse nr 40/94 artikli 43 lõiked 2 ja 3)

30

2009/C 032/56

Kohtuasi T-101/07: Esimese Astme Kohtu 10. detsembri 2008. aasta otsus — Dada versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Dada (DADA) (Ühenduse kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Ühenduse sõnamärgi DADA taotlus — Varasem siseriiklik sõnamärk DADA — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b — Varasema kaubamärgi tegelik kasutamine — Määruse nr 40/94 artikli 43 lõiked 2 ja 3)

30

2009/C 032/57

Kohtuasi T-136/07: Esimese Astme Kohtu 9. detsembri 2008. aasta otsus — Colgate-Palmolive versus Siseturu Ühtlustamise Amet — CMS Hasche Sigle (VISIBLE WHITE) (Ühenduse kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Ühenduse sõnamärk VISIBLE WHITE — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkt c)

31

2009/C 032/58

Kohtuasi T-290/07: Esimese Astme Kohtu 10. detsembri 2008. aasta otsus — MIP Metro versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Metronia (METRONIA) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi METRONIA taotlus — Varasem siseriiklik kujutismärk METRO — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b)

31

2009/C 032/59

Kohtuasi T-295/07: Esimese Astme Kohtu 10. detsembri 2008. aasta otsus — Vitro Corporativo versus Siseturu Ühtlustamise Amet — VKR Holding (Vitro) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi Vitro taotlus — Varasem ühenduse sõnamärk VITRAL — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b)

32

2009/C 032/60

Kohtuasi T-335/07: Esimese Astme Kohtu 16. detsembri 2008. aasta otsus — Mergel jt versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Patentconsult) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse sõnamärgi Patentconsult taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkt c)

32

2009/C 032/61

Kohtuasi T-351/07: Esimese Astme Kohtu 17. detsembri 2008. aasta otsus — Somm versus Siseturu Ühtlustamise Amet (päikesevari) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse ruumilise kaubamärgi taotlus — Päikesevari — Absoluutsed keeldumispõhjused — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkt b — Kasutamise käigus omandatud eristusvõime puudumine — Määruse nr 40/94 artikli 7 lõige 3)

32

2009/C 032/62

Kohtuasi T-357/07: Esimese Astme Kohtu 16. detsembri 2008. aasta otsus — Focus Magazin Verlag versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Editorial Planeta (FOCUS Radio) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi FOCUS Radio taotlus — Varasemad siseriiklikud sõnamärgid FOCUS MILENIUM — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b)

33

2009/C 032/63

Kohtuasi T-174/08: Esimese Astme Kohtu 17. detsembri 2008. aasta otsus — komisjon versus Cooperação e Desenvolvimento Regional (Vahekohtuklausel — Spetsiaalse programmi raames üldistes huvides telemaatiliste rakenduste valdkonnas sõlmitud rahalise abi leping — Projekt Encata — Ettemakstud summade tagastamine — Viivitusintress — Tagaseljamenetlus)

33

2009/C 032/64

Liidetud kohtuasjad T-8/95 ja T-9/95: Esimese Astme Kohtu 3. novembri 2008. aasta määrus — Pelle ja Konrad versus nõukogu ja komisjon (Lepinguväline vastutus — Piim — Lisamaks — Kvoot — EÜ määrus nr 2187/93 — Tootjate kahju hüvitamine — Esialgne otsus — Asjas kohtuotsuse mittetegemine)

34

2009/C 032/65

Kohtuasi T-393/06: Esimese Astme Kohtu 26. novembri 2008. aasta määrus — Makhteshim-Agan Holding jt versus komisjon (Tühistamishagi — Tegevusetushagi — Direktiiv 91/414/EMÜ — Taimekaitsevahendid — Toimeaine metüülasiinfoss — Direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmine — Komisjoni uue ettepaneku puudumine pärast nõukogu esitatud vastuväiteid — Otsuse 1999/468/EMÜ artikli 5 lõige 6 — Vaidlustamatu akt — Meetmete võtmise nõude puudumine — Vastuvõetamatus)

34

2009/C 032/66

Kohtuasi T-188/07: Esimese Astme Kohtu 25. novembri 2008. aasta määrus — Fastweb versus komisjon (Riigiabi — Digitaalkooderite toetusega ostmine — Telekommunikatsioon — Komisjoni otsus, millega tunnistatakse abi ühisturuga kokkusobimatuks — Menetluse ajal liikmesriigi poolt vastu võetud otsus mitte nõuda tagasi abi ettevõttelt, kes oli tühistamishagis vaidlustanud komisjoni otsuse — Menetluse algatamise huvi kadumine — Asjas kohtuotsuse mittetegemine)

35

2009/C 032/67

Kohtuasi T-13/08: Esimese Astme Kohtu 8. oktoobri 2008. aasta määrus — Koinotita Grammatikou versus komisjon (Tühistamishagi — Ühtekuuluvusfond — Otsese puutumuse puutumine — Vastuvõetamatus)

35

2009/C 032/68

Kohtuasi T-392/08 R: Esimese Astme Kohtu presidendi 19. novembri 2008. aasta määrus — AEPI versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Komisjoni otsus kooskõlastatud tegevuse lõpetamise kohta autoriõiguse kollektiivse esindamise valdkonnas — Taotlus kohaldamise peatamiseks — Kiireloomulisuse puudumine)

35

2009/C 032/69

Kohtuasi T-410/08 R: Esimese Astme Kohtu presidendi 14. novembri 2008. aasta määrus — GEMA versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Komisjoni otsus, millega kohustatakse lõpetama kooskõlastatud tegevust autoriõiguste kollektiivse esindamise valdkonnas — Taotlus kohaldamise peatamiseks — Kiireloomulisuse puudumine)

36

2009/C 032/70

Kohtuasi T-425/08 R: Esimese Astme Kohtu presidendi 5. detsembri 2008. aasta määrus — KODA versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Komisjoni otsus, millega kohustatakse lõpetama kooskõlastatud tegevust autoriõiguste kollektiivse esindamise valdkonnas — Taotlus kohaldamise peatamiseks — Kiireloomulisuse puudumine)

36

2009/C 032/71

Kohtuasi T-433/08 R: Esimese Astme Kohtu presidendi 20. novembri 2008. aasta määrus — SIAE versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Komisjoni otsus, millega kohustatakse lõpetama kooskõlastatud tegevust autoriõiguste kollektiivse esindamise valdkonnas — Taotlus kohaldamise peatamiseks — Kiireloomulisuse puudumine)

36

2009/C 032/72

Kohtuasi T-471/08: 23. oktoobril 2008 esitatud hagi — Toland versus parlament

37

2009/C 032/73

Kohtuasi T-474/08: 31. oktoobril 2008 esitatud hagi — Umbach versus komisjon

37

2009/C 032/74

Kohtuasi T-482/08: 11. novembril 2008 esitatud hagi — Atlas Transport versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Hartmann (ATLAS TRANSPORT)

38

2009/C 032/75

Kohtuasi T-484/08: 11. novembril 2008 esitatud hagi — Longevity Health Products, Inc. versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Merck (Kids Vits)

38

2009/C 032/76

Kohtuasi T-491/08 P: Philippe Bui Van'i 17. novembril 2008 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 11. septembri 2008. aasta otsuse peale kohtuasjas F-51/07: Bui Van vs. komisjon

39

2009/C 032/77

Kohtuasi T-492/08: 18. novembril 2008 esitatud hagi — Wessang versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Greinwald (star foods)

40

2009/C 032/78

Kohtuasi T-494/08: 14. novembril 2008 esitatud hagi — Ryanair versus komisjon

40

2009/C 032/79

Kohtuasi T-495/08: 14. novembril 2008 esitatud hagi — Ryanair versus komisjon

41

2009/C 032/80

Kohtuasi T-496/08: 14. novembril 2008 esitatud hagi — Ryanair versus komisjon

41

2009/C 032/81

Kohtuasi T-497/08: 14. novembril 2008 esitatud hagi — Ryanair versus komisjon

42

2009/C 032/82

Kohtuasi T-498/08: 14. novembril 2008 esitatud hagi — Ryanair versus komisjon

42

2009/C 032/83

Kohtuasi T-499/08: 14. novembril 2008 esitatud hagi — Ryanair versus komisjon

43

2009/C 032/84

Kohtuasi T-500/08: 14. novembril 2008 esitatud hagi — Ryanair versus komisjon

43

2009/C 032/85

Kohtuasi T-509/08: 7. novembril 2008 esitatud hagi — Ryanair versus komisjon

44

2009/C 032/86

Kohtuasi T-511/08: 27. novembril 2008 esitatud hagi — Unity OSG FZE versus nõukogu ja EUPOL Afghanistan

44

2009/C 032/87

Kohtuasi T-522/08: 28. novembril 2008 esitatud hagi — Agatha Ruiz de la Prada de Sentmenat versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Mary Quant (AGATHA RUIZ DE LA PRADA)

45

2009/C 032/88

Kohtuasi T-523/08: 1. detsembril 2008 esitatud hagi — Agatha Ruiz de la Prada de Sentmenat versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Mary Quant Cosmetics Japan (AGATHA RUIZ DE LA PRADA)

46

2009/C 032/89

Kohtuasi T-527/08: 4. detsembril 2008 esitatud hagi — Komisjon versus TMT Pragma

46

2009/C 032/90

Kohtuasi T-529/08: 2. detsembril 2008 esitatud hagi — Diputación Foral de Álava versus komisjon

47

2009/C 032/91

Kohtuasi T-530/08: 2. detsembril 2008 esitatud hagi — Diputación Foral de Guipúzcoa versus komisjon

47

2009/C 032/92

Kohtuasi T-531/08: 2. detsembril 2008 esitatud hagi — Diputación Foral de Vizcaya versus komisjon

48

2009/C 032/93

Kohtuasi T-56/08: Esimese Astme Kohtu 10. detsembri 2008. aasta määrus — Stichting IEA Secretariaat Nederland jt. versus komisjon

48

2009/C 032/94

Kohtuasi T-66/08: Esimese Astme Kohtu 2. detsembri 2008. aasta määrus — British Sky Broadcasting Group versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Vortex (SKY)

48

 

Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohus

2009/C 032/95

Kohtuasi F-83/06: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 11. detsembri 2008. aasta otsus — Schell versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Edutamine — Edutamispunktid — Personalieeskirjade artikli 45 üldised rakendussätted)

49

2009/C 032/96

Kohtuasi F-113/06: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 11. detsembri 2008. aasta otsus — Didier Bouis versus Euroopa Ühenduste Komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Nn „teise ringi” edutamine — 2005. aasta edutamine — Eelispunktide andmine — Üleminekusätted — Personalieeskirjade artikli 45 üldised rakendussätted — Võrdne kohtlemine — Vastuvõetavus)

49

2009/C 032/97

Kohtuasi F-116/06: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 11. detsembri 2008. aasta otsus — Buckingham versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Nn „teise ringi” edutamine — 2005. aasta edutamine — Eelispunktide andmine — Üleminekusätted — Personalieeskirjade artikli 45 üldised rakendussätted — Võrdne kohtlemine — Vastuvõetavus)

50

2009/C 032/98

Kohtuasi F-136/06: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 11. detsembri 2008. aasta otsus — Reali versus komisjon (Avalik teenistus — Lepingulised töötajad — Töölevõtmine — Palgaastmele määramine — Ametialane kogemus — Diplom — Vastavus)

50


ET

 

Top