Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:282E:TOC

Euroopa Liidu Teataja, CE 282, 06. november 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 282E

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

51. köide
6. november 2008


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

ΙV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT

 

Euroopa Parlament

 

2007-2008 ISTUNGJÄRK

 

12.-15. november 2007 istungid

 

Esmaspäev, 12. november 2007

2008/C 282E/01

PROTOKOLL

1

ISTUNGI LÄBIVIIMISE KORD

Istungjärgu jätkamine

Presidentuuri avaldused

Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Parlamendi koosseis

Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Osaistungjärkude ajakava

Kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktide allkirjastamine

Parandus vastuvõetud tekstis (kodukorra artikkel 204a)

Esitatud dokumendid

Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)

Kehtetud kirjalikud deklaratsioonid

Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid

Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Petitsioonid

Tööplaan

Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Spordi roll hariduses (arutelu)

Euratomi Tarneagentuuri põhikiri * (arutelu)

Direktiivi 2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil, kohaldamine (arutelu)

Mullakaitse ***I - Mullakaitse teemastrateegia (arutelu)

Direktiivi 2003/87/EÜ muutmine, et lisada lennutegevus ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi ***I (arutelu)

Komitoloogia (arutelu)

Rahvusvahelised raamatupidamisstandardid (arutelu)

Fraktsioonide koosseis

Järgmise istungi päevakord

Istungi lõpp

KOHALOLIJATE NIMEKIRI

16

 

Teisipäev, 13. november 2007

2008/C 282E/02

PROTOKOLL

18

ISTUNGI LÄBIVIIMISE KORD

Istungi algus

2008. eelarveaasta üldeelarve projekt (muudatusettepanekute projektide esitamise tähtaeg)

Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Komisjoni 2008. aasta õigusloome- ja tööprogramm (arutelu)

Hääletused

Bulgaaria ja Rumeenia osalemine Euroopa Majanduspiirkonnas *** (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

EÜ ja Ukraina vaheline lühiajaliste viisade leping * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

EÜ ja Ukraina vaheline tagasivõtuleping * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

EÜ ja Moldova Vabariigi vaheline lühiajaliste viisade leping * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

EÜ ja Moldova Vabariigi vaheline tagasivõtuleping * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Interaktiivsete digitaaltelevisiooniteenuste koostalitlusvõime (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Kalandussektori andmed ja ühise kalanduspoliitikaga seotud teaduslik nõustamine * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 23 (esimeeste konverentsi koosseis) muutmine (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Euroopa Parlamendi kodukorra muutmine parlamendiliikmete põhimäärust silmas pidades (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Rahvatervist ning töötervishoidu ja tööohutust käsitlev ühenduse statistika ***I (hääletus)

Euratomi Tarneagentuuri põhikiri * (hääletus)

Spordi roll hariduses (hääletus)

Mullakaitse teemastrateegia (hääletus)

Pidulik istung - Prantsusmaa

Hääletused (jätkamine)

Direktiivi 2003/87/EÜ muutmine, et lisada lennutegevus ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi ***I (hääletus)

Selgitused hääletuse kohta

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Esitatud dokumendid

Kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)

Schengeni acquis' sätete kohaldamine - Schengeni acquis' kohaldamine Tšehhi Vabariigis, Eestis, Lätis, Leedus, Ungaris, Maltal, Poolas, Sloveenias ja Slovakkias (arutelu)

Tervitus

Schengeni acquis' sätete kohaldamine - Schengeni acquis' kohaldamine Tšehhi Vabariigis, Eestis, Lätis, Leedus, Ungaris, Maltal, Poolas, Sloveenias ja Slovakkias (arutelu jätkamine)

EUROMED (arutelu)

Euroopa tasandi erakondi reguleerivad määrused ja erakondade rahastamise eeskirjad ***I (arutelu)

Infotund (küsimused komisjonile)

Fraktsioonide koosseis

Direktiivi 2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil, kohaldamine (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Boeingi (USA) kaebus Airbusi (EL) vastu WTO raames (arutelu)

Petitsioonikomisjoni arutelud (2006) (arutelu)

Maavärinate piirkondlik mõju (arutelu)

Konsensus humantitaarabi valdkonnas - Euroopa Liit ja humanitaarabi (arutelu)

ELi ja Venemaa tippkohtumine (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Järgmise istungi päevakord

Istungi lõpp

KOHALOLIJATE NIMEKIRI

35

I LISA

37

II LISA

45

VASTUVÕETUD TEKSTID

92

P6_TA(2007)0492
Bulgaaria ja Rumeenia osalemine Euroopa Majanduspiirkonnas ***
Euroopa Parlamendi 13. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia Euroopa Majanduspiirkonnas osalemise lepingu ja nelja selle juurde kuuluva lepingu sõlmimise kohta (12641/2007 - C6-0350/2007 - 2007/0115(AVC))

92

P6_TA(2007)0493
EÜ ja Ukraina vaheline lühiajaliste viisade leping *
Euroopa Parlamendi 13. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Ukraina vahelise lühiajaliste viisade väljastamise lihtsustamise lepingu sõlmimise kohta (KOM(2007)0190 - C6-0187/2007 - 2007/0069(CNS))

92

P6_TA(2007)0494
EÜ ja Ukraina vaheline tagasivõtuleping *
Euroopa Parlamendi 13. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Ukraina vahelise tagasivõtulepingu sõlmimise kohta (KOM(2007)0197 - C6-0188/2007 - 2007/0071(CNS))

93

P6_TA(2007)0495
EÜ ja Moldova Vabariigi vaheline lühiajaliste viisade leping *
Euroopa Parlamendi 13. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Moldova Vabariigi vahelise lühiajaliste viisade väljastamise lihtsustamise lepingu sõlmimise kohta (KOM(2007)0488 - C6-0339/2007 - 2007/0175(CNS))

94

P6_TA(2007)0496
EÜ ja Moldova Vabariigi vaheline tagasivõtuleping *
Euroopa Parlamendi 13. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Moldova Vabariigi vahelise riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtulepingu sõlmimise kohta (KOM(2007)0504 - C6-0340/2007 - 2007/0182(CNS))

94

P6_TA(2007)0497
Interaktiivsete digitaaltelevisiooniteenuste koostalitlusvõime
Euroopa Parlamendi 13. novembri 2007. aasta resolutsioon interaktiivsete digitaaltelevisiooniteenuste koostalitlusvõime kohta (2007/2152(INI))

95

P6_TA(2007)0498
Kalandussektori andmed ja ühise kalanduspoliitikaga seotud teaduslik nõustamine *
Euroopa Parlamendi 13. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus kalandussektori andmete kogumist, haldamist ja kasutamist käsitleva ühenduse raamistiku loomise ning ühise kalanduspoliitikaga seotud teadusliku nõustamise toetamise kohta (KOM(2007)0196 - C6-0152/2007 - 2007/0070 (CNS))

100

P6_TA(2007)0499
Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 23 (esimeeste konverentsi koosseis) muutmine
Euroopa Parlamendi 13. novembri 2007. aasta otsus Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 23 (esimeeste konverentsi koosseis) muutmise kohta (2007/2066(REG))

106

P6_TA(2007)0500
Euroopa Parlamendi kodukorra muutmine parlamendiliikmete põhimäärust silmas pidades
Euroopa Parlamendi 13. novembri 2007. aasta otsus Euroopa Parlamendi kodukorra muutmise kohta parlamendiliikmete põhimäärust silmas pidades (2006/2195(REG))

106

P6_TA(2007)0501
Rahvatervist ning töötervishoidu ja tööohutust käsitlev ühenduse statistika ***I
Euroopa Parlamendi 13. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus rahvatervist ning töötervishoidu ja tööohutust käsitleva ühenduse statistika kohta (KOM(2007)0046 - C6-0062/2007 - 2007/0020(COD))

109

P6_TC1-COD(2007)0020
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 13. novembril 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr.../2008 rahvatervist ning töötervishoidu ja tööohutust käsitleva ühenduse statistika kohta

110

I LISA
VALDKOND: TERVISLIK SEISUND JA TERVIST MÕJUTAVAD TEGURID

117

II LISA
VALDKOND: TERVISHOID

118

III LISA
VALDKOND: SURMAPÕHJUSED

119

IV LISA
VALDKOND: TÖÖÕNNETUSED

120

V LISA
VALDKOND: KUTSEHAIGUSED JA MUUD TÖÖGA SEOTUD TERVISEPROBLEEMID JA HAIGUSED

121

P6_TA(2007)0502
Euratomi Tarneagentuuri põhikiri *
Euroopa Parlamendi 13. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega kehtestatakse Euratomi Tarneagentuuri põhikiri (KOM(2007)0119 - C6-0131/2007 - 2007/0043(CNS))

122

P6_TA(2007)0503
Spordi roll hariduses
Euroopa Parlamendi 13. novembri 2007. aasta resolutsioon spordi rolli kohta hariduses (2007/2086(INI))

131

P6_TA(2007)0504
Mullakaitse teemastrateegia
Euroopa Parlamendi 13. novembri 2007. aasta resolutsioon mullakaitse teemastrateegia kohta (2006/2293(INI))

138

P6_TA(2007)0505
Direktiivi 2003/87/EÜ muutmine, et lisada lennutegevus ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi ***I
Euroopa Parlamendi 13. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, et lisada lennutegevus ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi (KOM(2006)0818 - C6-0011/2007 - 2006/0304(COD))

144

P6_TC1-COD(2006)0304
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 13. novembril 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/.../EÜ, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, et lisada lennutegevus ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi

145

LISA

157

P6_TA(2007)0506
Düs-häiretega laste diskrimineerimine ja sotsiaalne tõrjutus
Euroopa Parlamendi deklaratsioon nn düs-häiretega laste diskrimineerimise ja sotsiaalse tõrjutuse kohta

163

 

Kolmapäev, 14. november 2007

2008/C 282E/03

PROTOKOLL

165

ISTUNGI LÄBIVIIMISE KORD

Istungi algus

Euroopa huvi: edukas toimetulek üleilmastumise ajajärgul (arutelu)

Hääletused

Maavärinate piirkondlik mõju (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Euroopa Liit ja humanitaarabi (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Mullakaitse ***I (hääletus)

Euroopa kindlustuse ja kutsealase pensionikindlustuse komitee (komisjoni rakendusvolitused) ***I (hääletus)

Läbipaistvuse nõuded seoses väärtpaberite emitente puudutava teabega (komisjoni rakendusvolitused) ***I (hääletus)

Investeerimisühingute ja krediidiasutuste kapitali adekvaatsus (komisjoni rakendusvolitused) ***I (hääletus)

Krediidiasutuste asutamine ja tegevus (komisjoni rakendusvolitused) ***I (hääletus)

Elukindlustus (komisjoni rakendusvolitused) ***I (hääletus)

Krediidiasutuste, kindlustusseltside ja investeerimisühingute järelevalve (komisjoni rakendusvolitused) ***I (hääletus)

Siseringitehingud ja turuga manipuleerimine (komisjoni rakendusvolitused) ***I (hääletus)

Finantsinstrumentide turud (komisjoni rakendusvolitused) ***I (hääletus)

Väärtpaberite prospekt (komisjoni rakendusvolitused) ***I (hääletus)

Isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad) (komisjoni rakendusvolitused) ***I (hääletus)

Geneetiliselt muundatud organismide tahtlik keskkonda viimine (komisjoni rakendusvolitused) ***I (hääletus)

Biotsiidide turuleviimine (komisjoni rakendusvolitused) ***I (hääletus)

Raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslik audit (komisjoni rakendusvolitused) ***I (hääletus)

Rahvusvahelised raamatupidamisstandardid (komisjoni rakendusvolitused) ***I (hääletus)

Rahapesu ja terrorismi rahastamise vältimine (komisjoni rakendusvolitused) ***I (hääletus)

1-bensüülpiperasiin (BZP) * (hääletus)

Rahvusvahelised raamatupidamisstandardid (hääletus)

Rahvusvaheliselt tunnustatud raamatupidamisstandardite kasutamine (hääletus)

ELi ja Venemaa tippkohtumine (hääletus)

Petitsioonikomisjoni arutelud (2006) * (hääletus)

Fraktsioonide koosseis

Selgitused hääletuse kohta

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Olukord Pakistanis (arutelu)

Nõukogu strateegia Bali kliimamuutuste konverentsiks (COP 13 ja COP/MOP 3) (arutelu)

Euroopa naabruspoliitika arendamine - Olukord Gruusias (arutelu)

Infotund (küsimused nõukogule)

Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Kaubandus- ja majandussuhted Ukrainaga (arutelu)

Hariliku tuuni varude taastamine Atlandi ookeani idaosas ja Vahemeres * (arutelu)

Ühenduse vabade töökohtade kvartalistatistika ***I (arutelu)

Autoriõiguse ühine piiriülene haldamine (arutelu)

Järgmise istungi päevakord

Istungi lõpp

KOHALOLIJATE NIMEKIRI

182

I LISA

184

II LISA

199

VASTUVÕETUD TEKSTID

269

P6_TA(2007)0507
Maavärinate piirkondlik mõju
Euroopa Parlamendi 14. novembri 2007. aasta resolutsioon maavärinate piirkondliku mõju kohta (2007/2151(INI))

269

P6_TA(2007)0508
Euroopa Liit ja humanitaarabi
Euroopa Parlamendi 14. novembri 2007. aasta resolutsioon Euroopa konsensuse kohta humanitaarabi valdkonnas (2007/2139(INI))

273

P6_TA(2007)0509
Mullakaitse ***I
Euroopa Parlamendi 14. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega luuakse mullakaitse raamistik ja muudetakse direktiivi 2004/35/EÜ (KOM(2006)0232 - C6-0307/2006 - 2006/0086(COD))

281

P6_TC1-COD(2006)0086
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 14. novembril 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/.../EÜ, millega luuakse mullakaitse raamistik

282

I LISA
MULLA KAITSMISE JA PARANDAMISE HEADE TAVADE JUHENDITE VÕIMALIKUD ELEMENDID

302

II LISA

302

III LISA
ARTIKLI 9 KOHASED VÕIMALIKUD MEETMED

305

IV LISA
ARTIKLIS 12 OSUTATUD TEGEVUSED

306

P6_TA(2007)0510
Euroopa kindlustuse ja kutsealase pensionikindlustuse komitee (komisjoni rakendusvolitused) ***I
Euroopa Parlamendi 14. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/675/EMÜ Euroopa kindlustuse ja kutsealase pensionikindlustuse komitee loomise kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0925 - C6-0008/2007 - 2006/0292(COD))

307

P6_TC1-COD(2006)0292
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 14. novembril 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/.../EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/675/EMÜ Euroopa kindlustuse ja kutsealase pensionikindlustuse komitee loomise kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega

307

P6_TA(2007)0511
Läbipaistvuse nõuded seoses väärtpaberite emitente puudutava teabega (komisjoni rakendusvolitused) ***I
Euroopa Parlamendi 14. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2004/109/EÜ läbipaistvuse nõuete ühtlustamise kohta teabele, mis kuulub avaldamisele emitentide kohta, kelle väärtpaberid on lubatud reguleeritud turul kauplemisele, seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0909 - C6-0026/2007 - 2006/0282(COD))

308

P6_TC1-COD(2006)0282
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 14. novembril 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/.../EÜ, millega muudetakse direktiivi 2004/109/EÜ läbipaistvuse nõuete ühtlustamise kohta teabele, mis kuulub avaldamisele emitentide kohta, kelle väärtpaberid on lubatud reguleeritud turul kauplemisele, seoses komisjoni rakendusvolitustega

308

P6_TA(2007)0512
Investeerimisühingute ja krediidiasutuste kapitali adekvaatsus (komisjoni rakendusvolitused) ***I
Euroopa Parlamendi 14. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/49/EÜ investeerimisühingute ja krediidiasutuste kapitali adekvaatsuse kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0901 - C6-0001/2007 - 2006/0283(COD))

309

P6_TC1-COD(2006)0283
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 14. novembril 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/.../EÜ, millega muudetakse direktiivi 2006/49/EÜ investeerimisühingute ja krediidiasutuste kapitali adekvaatsuse kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega

309

P6_TA(2007)0513
Krediidiasutuste asutamine ja tegevus (komisjoni rakendusvolitused) ***I
Euroopa Parlamendi 14. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/48/EÜ krediidiasutuste asutamise ja tegevuse kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0902 - C6-0023/2007 - 2006/0284(COD))

310

P6_TC1-COD(2006)0284
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 14. novembril 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/.../EÜ, millega muudetakse direktiivi 2006/48/EÜ krediidiasutuste asutamise ja tegevuse kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega

310

P6_TA(2007)0514
Elukindlustus (komisjoni rakendusvolitused) ***I
Euroopa Parlamendi 14. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2002/83/EÜ elukindlustuse kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0917 - C6-0028/2007 - 2006/0299(COD))

311

P6_TC1-COD(2006)0299
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 14. novembril 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/.../EÜ, millega muudetakse direktiivi 2002/83/EÜ elukindlustuse kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega

311

P6_TA(2007)0515
Krediidiasutuste, kindlustusseltside ja investeerimisühingute järelevalve (komisjoni rakendusvolitused) ***I
Euroopa Parlamendi 14. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ finantskonglomeraati kuuluvate krediidiasutuste, kindlustusseltside ja investeerimisühingute täiendava järelevalve kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0916 - C6-0014/2007 - 2006/0300(COD))

312

P6_TC1-COD(2006)0300
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 14. novembril 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/.../EÜ, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ, milles käsitletakse finantskonglomeraati kuuluvate krediidiasutuste, kindlustusseltside ja investeerimisühingute täiendavat järelevalvet, seoses komisjoni rakendusvolitustega

312

P6_TA(2007)0516
Siseringitehingud ja turuga manipuleerimine (komisjoni rakendusvolitused) ***I
Euroopa Parlamendi 14. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/6/EÜ siseringitehingute ja turuga manipuleerimise (turu kuritarvitamise) kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0913 - C6-0016/2007 - 2006/0301(COD))

313

P6_TC1-COD(2006)0301
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 14. novembril 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/.../EÜ, millega muudetakse direktiivi 2003/6/EÜ siseringitehingute ja turuga manipuleerimise (turu kuritarvitamise) kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega

313

P6_TA(2007)0517
Finantsinstrumentide turud (komisjoni rakendusvolitused) ***I
Euroopa Parlamendi 14. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2004/39/EÜ finantsinstrumentide turgude kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0910 - C6-0018/2007 - 2006/0305(COD))

314

P6_TC1-COD(2006)0305
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 14. novembril 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/.../EÜ, millega muudetakse direktiivi 2004/39/EÜ finantsinstrumentide turgude kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega

314

P6_TA(2007)0518
Väärtpaberite prospekt (komisjoni rakendusvolitused) ***I
Euroopa Parlamendi 14. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele pakkumisel või kauplemisele lubamisel avaldatava prospekti kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0911 - C6-0020/2007 - 2006/0306(COD))

315

P6_TC1-COD(2006)0306
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 14. novembril 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/.../EÜ, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele pakkumisel või kauplemisele lubamisel avaldatava prospekti kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega

315

P6_TA(2007)0519
Isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad) (komisjoni rakendusvolitused) ***I
Euroopa Parlamendi 14. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 562/2006 (millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad)) sätteid, milles käsitletakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlust (KOM(2006)0904 - C6-0015/2007 - 2006/0279(COD))

316

P6_TC1-COD(2006)0279
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 14. novembril 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 562/2006, millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad), seoses komisjoni rakendusvolitustega

316

P6_TA(2007)0520
Geneetiliselt muundatud organismide tahtlik keskkonda viimine (komisjoni rakendusvolitused) ***I
Euroopa Parlamendi 14. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2001/18/EÜ geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0920 - C6-0031/2007 - 2006/0296(COD))

317

P6_TC1-COD(2006)0296
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 14. novembril 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/.../EÜ, millega muudetakse direktiivi 2001/18/EÜ geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta, seoses komisjoni rakendusvolitustega

317

P6_TA(2007)0521
Biotsiidide turuleviimine (komisjoni rakendusvolitused) ***I
Euroopa Parlamendi 14. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 98/8/EÜ, mis käsitleb biotsiidide turuleviimist, seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0923 - C6-0007/2007 - 2006/0288(COD))

318

P6_TC1-COD(2006)0288
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 14. novembril 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/.../EÜ, millega muudetakse direktiivi 98/8/EÜ, mis käsitleb biotsiidide turuleviimist, seoses komisjoni rakendusvolitustega

318

P6_TA(2007)0522
Raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslik audit (komisjoni rakendusvolitused) ***I
Euroopa Parlamendi 14. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/43/EÜ, mis käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslikku auditit, seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0903 - C6-0024/2007 - 2006/0285(COD))

319

P6_TC1-COD(2006)0285
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 14. novembril 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/.../EÜ, millega muudetakse direktiivi 2006/43/EÜ, mis käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslikku auditit, seoses komisjoni rakendusvolitustega

319

P6_TA(2007)0523
Rahvusvahelised raamatupidamisstandardid (komisjoni rakendusvolitused) ***I
Euroopa Parlamendi 14. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1606/2002 rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamise kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0918 - C6-0029/2007 - 2006/0298(COD))

320

P6_TC1-COD(2006)0298
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 14. novembril 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1606/2002 rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamise kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega

320

P6_TA(2007)0524
Rahapesu ja terrorismi rahastamise vältimine (komisjoni rakendusvolitused) ***I
Euroopa Parlamendi 14. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2005/60/EÜ rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0906 - C6-0022/2007 - 2006/0281(COD))

321

P6_TC1-COD(2006)0281
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 14. novembril 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/.../EÜ, millega muudetakse direktiivi 2005/60/EÜ rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega

321

P6_TA(2007)0525
1-bensüülpiperasiin (BZP)*
Euroopa Parlamendi 14. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega 1-bensüülpiperasiin (BZP) määratletakse uue sünteetilise narkootikumina, mille suhtes tuleb kohaldada kontrollimeetmeid ja kriminaalkaristusi (KOM(2007)0430 - 11974/2007 - C6-0285/2007 - 2007/0811(CNS))

322

P6_TA(2007)0526
Rahvusvahelised raamatupidamisstandardid (IFRS 8)
Euroopa Parlamendi 14. novembri 2007. aasta resolutsioon komisjoni määruse eelnõu kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1725/2003 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1606/2002) seoses tegevussegmentide avalikustamist käsitleva rahvusvahelise finantsaruandlusstandardiga IFRS 8

323

P6_TA(2007)0527
Rahvusvaheliselt tunnustatud raamatupidamisstandardite kasutamine
Euroopa Parlamendi 14. novembri 2007. aasta resolutsioon komisjoni määruse eelnõu kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 raamatupidamisstandardite osas, mille kohaselt koostatakse prospektides sisalduv ajalooline teave ja komisjoni otsuse eelnõu kohta rahvusvaheliselt tunnustatud raamatupidamisstandardite kohaselt ette valmistatud teabe kasutamise kohta kolmandate riikide väärtpaberiemitentide poolt

325

P6_TA(2007)0528
ELi ja Venemaa tippkohtumine
Euroopa Parlamendi 14. novembri 2007. aasta resolutsioon ELi ja Venemaa tippkohtumise kohta

329

P6_TA(2007)0529
Petitsioonikomisjoni arutelud (2006)
Euroopa Parlamendi 14. novembri 2007. aasta resolutsioon 2006. aasta jooksul toimunud petitsioonikomisjoni arutelude kohta (2007/2132(INI))

334

 

Neljapäev, 15. november 2007

2008/C 282E/04

PROTOKOLL

340

ISTUNGI LÄBIVIIMISE KORD

Istungi algus

ELi meetmed ebakindlates olukordades: säästvat arengut, stabiilsust ja rahu edendavad meetmed keerulises keskkonnas (arutelu)

Sotsiaalse tegelikkuse hindamine (arutelu)

Nõukogu ühistest seisukohtadest teadaandmine

Hääletused

Euroopa tasandi erakondi reguleerivad määrused ja erakondade rahastamise eeskirjad ***I (hääletus)

Ühenduse vabade töökohtade kvartalistatistika ***I (hääletus)

Schengeni acquis' kohaldamine Tšehhi Vabariigis, Eestis, Lätis, Leedus, Ungaris, Maltal, Poolas, Sloveenias ja Slovakkias * (hääletus)

Hariliku tuuni varude taastamine Atlandi ookeani idaosas ja Vahemeres * (hääletus)

Euroopa huvi: edukas toimetulek üleilmastumise ajajärgul (hääletus)

Direktiivi 2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil, kohaldamine (hääletus)

Schengeni acquis' sätete kohaldamine (hääletus)

Olukord Pakistanis (hääletus)

Nõukogu strateegia Bali kliimamuutuste konverentsiks (COP 13 ja COP/MOP 3) (hääletus)

Euroopa naabruspoliitika arendamine (hääletus)

Kaubandus- ja majandussuhted Ukrainaga (hääletus)

ELi meetmed ebakindlates olukordades: säästvat arengut, stabiilsust ja rahu edendavad meetmed keerulises keskkonnas

Sotsiaalse tegelikkuse hindamine (hääletus)

Selgitused hääletuse kohta

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

Kristlikud kogukonnad Lähis-Idas

Usbekistan

Somaalia

Hääletused

Kristlikud kogukonnad Lähis-Idas (hääletus)

Usbekistan (hääletus)

Somaalia (hääletus)

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Esitatud dokumendid

Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)

Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Järgmiste istungite ajakava

Istungjärgu vaheaeg

KOHALOLIJATE NIMEKIRI

355

I LISA

356

II LISA

372

VASTUVÕETUD TEKSTID

418

P6_TA(2007)0530
Ühenduse vabade töökohtade kvartalistatistika ***I
Euroopa Parlamendi 15. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühenduse vabade töökohtade kvartalistatistika kohta (KOM(2007)0076 - C6-0090/2007 - 2007/0033(COD))

418

P6_TC1-COD(2007)0033
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 15. novembril 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2008 ühenduse vabade ametikohtade kvartalistatistika kohta

418

P6_TA(2007)0531
„Schengeni acquis” täielik kohaldamine *
Euroopa Parlamendi 15. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu otsuse eelnõu kohta „Schengeni acquis” sätete täieliku kohaldamise kohta Tšehhi Vabariigis, Eesti Vabariigis, Läti Vabariigis, Leedu Vabariigis, Ungari Vabariigis, Malta Vabariigis, Poola Vabariigis, Sloveenia Vabariigis ja Slovaki Vabariigis (11722/2007 - C6-0244/2007 - 2007/0810(CNS))

419

P6_TA(2007)0532
Hariliku tuuni varude taastamine Atlandi ookeani idaosas ja Vahemeres *
Euroopa Parlamendi 15. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse Atlandi ookeani idaosas ja Vahemeres hariliku tuuni varude taastamise mitmeaastane kava (KOM(2007)0169 - C6-0110/2007 - 2007/0058(CNS))

420

P6_TA(2007)0533
Euroopa huvi: edukas toimetulek üleilmastumise ajajärgul
Euroopa Parlamendi 15. novembri 2007. aasta resolutsioon Euroopa huvi kohta: edukas toimetulek üleilmastumise ajajärgul

422

P6_TA(2007)0534
Direktiivi 2004/38/EÜ kohaldamine
Euroopa Parlamendi 15. novembri 2007. aasta resolutsioon direktiivi 2004/38/EÜ (mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil) kohaldamise kohta

428

P6_TA(2007)0535
Schengeni acquis' sätete täielik kohaldamine
Euroopa Parlamendi 15. novembri 2007. aasta resolutsioon Schengeni acquis' sätete täieliku kohaldamise kohta Tšehhi Vabariigis, Eesti Vabariigis, Läti Vabariigis, Leedu Vabariigis, Ungari Vabariigis, Malta Vabariigis, Poola Vabariigis, Sloveenia Vabariigis ja Slovaki Vabariigis

432

P6_TA(2007)0536
Pakistan
Euroopa Parlamendi 15. novembri 2007. aasta resolutsioon Pakistani kohta

434

P6_TA(2007)0537
Bali kliimamuutuste konverents
Euroopa Parlamendi 15. novembri 2007. aasta resolutsioon ülemaailmse kliimamuutuse piiramise kohta 2 Celsiuse kraadiga: edasine tegevuskäik Bali kliimamuutuse konverentsiks ja järgnevateks aastateks (COP 13 ja COP/MOP3)

437

P6_TA(2007)0538
Euroopa naabruspoliitika
Euroopa Parlamendi 15. novembri 2007. aasta resolutsioon Euroopa naabruspoliitika arendamise kohta (2007/2088(INI))

443

P6_TA(2007)0539
Kaubandus- ja majandussuhted Ukrainaga
Euroopa Parlamendi 15. novembri 2007. aasta resolutsioon kaubandus- ja majandussuhete kohta Ukrainaga (2007/2022(INI))

452

P6_TA(2007)0540
Ebakindlad olukorrad
Euroopa Parlamendi 15. novembri 2007. aasta resolutsioon ELi meetmete kohta ebakindlates olukordades arengumaades

460

P6_TA(2007)0541
Sotsiaalse tegelikkuse hindamine
Euroopa Parlamendi 15. novembri 2007. aasta resolutsioon sotsiaalse tegelikkuse hindamise kohta (2007/2104(INI))

463

P6_TA(2007)0542
Kristlikud kogukonnad
Euroopa Parlamendi 15. novembri 2007. aasta resolutsioon tõsiste sündmuste kohta, mis ohustavad kristlike kogukondade ja teiste usukogukondade olemasolu

474

P6_TA(2007)0543
Usbekistan
Euroopa Parlamendi 15. novembri 2007. aasta resolutsioon Usbekistani kohta

478

P6_TA(2007)0544
Somaalia
Euroopa Parlamendi 15. novembri 2007. aasta resolutsioon Somaalia kohta

479


Menetluste selgitus

*

Nõuandemenetlus

**I

Koostöömenetlus, esimene lugemine

**II

Koostöömenetlus, teine lugemine

***

Nõusolekumenetlus

***I

Kaasotsustamismenetlus, esimene lugemine

***II

Kaasotsustamismenetlus, teine lugemine

***III

Kaasotsustamismenetlus, kolmas lugemine

(Menetlus põhineb Euroopa Komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Hääletusi puudutav teave

Raportöör teavitab istungi juhatajat oma seisukohtadest muudatusettepanekute suhtes kirjalikult enne hääletuse algust, kui ei ole otsustatud teisiti.

Parlamendi komisjonid

AFET

Väliskomisjon

DEVE

Arengukomisjon

INTA

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

BUDG

Eelarvekomisjon

CONT

Eelarvekontrollikomisjon

ECON

Majandus- ja rahanduskomisjon

EMPL

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

ENVI

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon

ITRE

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

IMCO

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

TRAN

Transpordi- ja turismikomisjon

REGI

Regionaalarengukomisjon

AGRI

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

PECH

Kalanduskomisjon

CULT

Kultuuri- ja hariduskomisjon

JURI

Õiguskomisjon

LIBE

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

AFCO

Põhiseaduskomisjon

FEMM

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

PETI

Petitsioonikomisjon

Fraktsioonid

PPE-DE

Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon

PSE

Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon

ALDE

Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon

UEN

fraktsioon Liit Rahvusriikide Euroopa eest

Verts/ALE

Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon

GUE/NGL

Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon

IND/DEM

fraktsioon Iseseisvus ja Demokraatia

ITS

fraktsioon Identiteet, Traditsioon, Suveräänsus

NI

fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed

ET

 

Top