Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:263E:TOC

Euroopa Liidu Teataja, CE 263, 16. oktoober 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 263E

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

51. köide
16. oktoober 2008


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

ΙV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT

 

Euroopa Parlament

 

2007-2008 ISTUNGJÄRK

 

22.-25. oktoober 2007 istungid

 

Esmaspäev, 22. oktoober 2007

2008/C 263E/01

PROTOKOLL

1

ISTUNGI LÄBIVIIMISE KORD

Istungjärgu jätkamine

Presidentuuri avaldus

Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Parlamendi koosseis

Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktide allkirjastamine

Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)

Kehtetud kirjalikud deklaratsioonid

Assigneeringute ümberpaigutamine

Petitsioonid

Esitatud dokumendid

Tööplaan

Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Raamdirektiiv pestitsiidide säästva kasutamise kohta ***I - Pestitsiidide säästva kasutamise temaatiline strateegia - Taimekaitsevahendite turuleviimine ***I (arutelu)

Kodukorra artikli 173 (istungi stenogramm) muutmine (arutelu)

Sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite süsinikdioksiidiheidete vähendamist käsitlev ühenduse strateegia (arutelu)

Traditsioonilised energiaallikad ja energiatehnoloogia (arutelu)

Euroopa statistika haldamise nõuandekogu ***I - Euroopa statistika nõuandekomitee ***I (arutelu)

Järgmise istungi päevakord

Istungi lõpp

KOHALOLIJATE NIMEKIRI

17

 

Teisipäev, 23. oktoober 2007

2008/C 263E/02

PROTOKOLL

18

ISTUNGI LÄBIVIIMISE KORD

Istungi algus

Esitatud dokumendid

Kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)

Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid

Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Maksu- ja tollipoliitika panus Lissaboni strateegiasse (arutelu)

Riigi- ja valitsusjuhtide mitteametliku tippkohtumise tulemused (Lissabon, 18.-19. oktoober 2007) (arutelu)

Päevakord

Hääletused

EÜ ja Tšiili assotsiatsioonileping (Bulgaaria ja Rumeenia ühinemine) *** (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

EÜ ja Šveitsi vaheline teadus- ja tehnikakoostöö leping * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Ühenduse sordikaitse * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Tuumaenergia (Pariisi konventsiooni muutva protokolli ratifitseerimine Sloveenia poolt) *** (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni Espoo konventsioon * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsioon * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Schengeni infosüsteemi (SIS) keskkonna andmeside infrastruktuur (otsus) * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine (hääletus)

Raamdirektiiv pestitsiidide säästva kasutamise kohta ***I (hääletus)

Taimekaitsevahendite turuleviimine ***I (hääletus)

Selgitused hääletuse kohta

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Eelmise istungi protokolli kinnitamine

2008. eelarveaasta üldeelarve projekt (III jagu) - 2008. eelarveaasta üldeelarve projekt (I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX jagu) (arutelu)

Parlamendi koosseis

Infotund (küsimused komisjonile)

Toidukaupade hinnatõus, tarbijakaitse (arutelu)

Roheline raamat Suund Euroopa vabastamisele tubakasuitsust: poliitikavalikud ELi tasandil (arutelu)

Protokoll, millega muudetakse TRIPS-lepingut ***I (arutelu)

Elukestva õppe kvalifikatsiooniraamistik ***I (arutelu)

Järgmise istungi päevakord

Istungi lõpp

KOHALOLIJATE NIMEKIRI

34

I LISA

36

II LISA

53

VASTUVÕETUD TEKSTID

149

P6_TA(2007)0436
EÜ ja Tšiili assotsiatsioonileping (Bulgaaria ja Rumeenia ühinemine) ***
Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahelise assotsiatsioonilepingu teise lisaprotokolli, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga, sõlmimise kohta (12550/2007 - C6-0325/2007 - 2007/0083(AVC))

149

P6_TA(2007)0437
EÜ ja Šveitsi vaheline teadus- ja tehnikakoostöö leping *
Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu ja komisjoni otsus ühelt poolt Euroopa Ühenduste ning teiselt poolt Šveitsi Konföderatsiooni teadus- ja tehnikakoostöö lepingu Euroopa Ühenduse ja Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel sõlmimise kohta (KOM(2007)0305 - C6-0227/2007 - 2007/0106(CNS))

149

P6_TA(2007)0438
Ühenduse sordikaitse *
Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2100/94 seoses ühenduse sordikaitse taotluse esitamise õigusega (KOM(2007)0445 - C6-0274/2007 - 2007/0161(CNS))

150

P6_TA(2007)0439
Tuumaenergia (Pariisi konventsiooni muutva protokolli ratifitseerimine Sloveenia poolt) ***
Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu otsuse kohta, millega volitatakse Sloveeniat ratifitseerima Euroopa Ühenduse huvides 12. veebruari 2004. aasta protokolli, millega muudetakse tuumaenergia valdkonnas tsiviilvastutust käsitlevat 29. juuli 1960. aasta Pariisi konventsiooni (9453/2007 - C6-0180/2007 - 2006/0260(AVC))

151

P6_TA(2007)0440
ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni Espoo konventsioon *
Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse nimel ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni piiriülese keskkonnamõju hindamise Espoo konventsiooni esimese ja teise muudatuse heakskiitmise kohta (KOM(2007)0470 - C6-0291/2007 - 2007/0169(CNS))

151

P6_TA(2007)0441
Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsioon *
Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon soovituse kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb Bulgaaria ja Rumeenia ühinemist Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse 26. juuli 1995. aasta konventsiooniga, mis on koostatud Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel, Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni 27. septembri 1996. aasta protokolliga, mis on koostatud Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel, 29. novembri 1996. aasta protokolliga, mis on koostatud Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel ja mis käsitleb Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni tõlgendamist Euroopa Ühenduste Kohtu tehtud eelotsuste abil, ning Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni 19. juuni 1997. aasta teise protokolliga, mis on koostatud Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel (KOM(2007)0277 - C6-0238/2007 - 2007/0100(CNS))

152

P6_TA(2007)0442
Schengeni infosüsteemi (SIS) keskkonna andmeside infrastruktuur (otsus) *
Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Schengeni infosüsteemi (SIS) keskkonna andmeside infrastruktuuri paigaldamise, rakendamise ja haldamise kohta (KOM(2007)0306 - C6-0215/2007 - 2007/0104(CNS))

153

P6_TA(2007)0443
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine
Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2007. aasta resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmist, kohaldades eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 28 (KOM(2007)0415 - C6-0323/2007 - 2007/2168(ACI))

155

LISA

156

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

156

P6_TA(2007)0444
Raamdirektiiv pestitsiidide säästva kasutamise kohta ***I
Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks (KOM(2006)0373 - C6-0246/2006 - 2006/0132(COD))

157

P6_TC1-COD(2006)0132
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 23. oktoobril 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/.../EÜ, millega kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks

158

I LISA
VÄLJA- JA TÄIENDÕPPE KAVAD

175

II LISA
TERVISEKAITSE-, OHUTUS- NING KESKKONNANÕUDED SEOSES PESTITSIIDIDEGA TÖÖTLEMISE SEADMETE ÜLEVAATUSEGA

176

III LISA
RIIKLIKE TAUSTAARUANNETE MIINIMUMNÕUDED

177

IV LISA
PESTITSIIDIDEGA SEOTUD RISKIDE JA PESTITSIIDIDE KASUTAMISE VÄHENDAMISE RIIKLIKE TEGEVUSKAVADE MIINIMUMNÕUDED

179

V LISA
INTEGREERITUD KAHJURITÕRJE ÜLDISTELE JA KONKREETSELE PÕLLUKULTUURILE KOHANDATUD KRITEERIUMIDE OSAD

180

P6_TA(2007)0445
Taimekaitsevahendite turuleviimine ***I
Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus taimekaitsevahendite turuleviimise kohta (KOM(2006)0388 - C6-0245/2006 - 2006/0136(COD))

181

P6_TC1-COD(2006)0136
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 23. oktoobril 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2008 taimekaitsevahendite turuleviimise kohta

182

I LISA
MENETLUS JA KRITEERIUMID TOIMEAINETE, TAIMEKAITSEAINETE JA SÜNERGISTIDE HEAKSKIITMISEKS VASTAVALT II PEATÜKILE

237

II LISA
LOETELU TOIMEAINETEST, MILLE LISAMINE TAIMEKAITSEVAHENDITELE ON HEAKS KIIDETUD

243

III LISA
LOETELU ABIAINETEST, TAIMEKAITSEAINETEST JA SÜNERGISTIDEST, MILLE LISAMINE TAIMEKAITSEVAHENDITELE ON HEAKS KIIDETUD

243

IV LISA
ARTIKLI 53 KOHANE VÕRDLEV HINDAMINE

243

V LISA
KEHTETUKS TUNNISTATUD DIREKTIIVID JA NENDE HILISEMAD MUUDATUSED

245

 

Kolmapäev, 24. oktoober 2007

2008/C 263E/03

PROTOKOLL

247

ISTUNGI LÄBIVIIMISE KORD

Istungi algus

Parlamendi koosseis

Kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)

Euroopa Liidu ja Türgi vahelised suhted (arutelu)

ELi ja Venemaa tippkohtumine (arutelu)

Presidentuuri avaldus

Tervitus

Hääletused

Kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamine tsiviil- ja kaubandusasjades ***II (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

EÜ ning Bosnia ja Hertsegoviina vaheline tagasivõtuleping * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

EÜ ning Bosnia ja Hertsegoviina vaheline lühiajaliste viisade leping * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

EÜ ja Serbia vaheline tagasivõtuleping * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

EÜ ja Serbia vaheline lühiajaliste viisade leping * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

EÜ ja Montenegro vaheline tagasivõtuleping * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

EÜ ja Montenegro vaheline lühiajaliste viisade leping * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

EÜ ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vaheline tagasivõtuleping * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

EÜ ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vaheline lühiajaliste viisade leping * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

EÜ ja Albaania vaheline lühiajaliste viisade leping * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Gian Paolo Gobbo puutumatus ja eesõigused (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Paranduseelarve nr 6/2007 projekt (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Protokoll, millega muudetakse TRIPS-lepingut *** (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Kodukorra artikli 173 (istungi stenogramm) muutmine (hääletus)

Euroopa statistika haldamise nõuandekogu ***I (hääletus)

Euroopa statistika nõuandekomitee ***I (hääletus)

Elukestva õppe kvalifikatsiooniraamistik ***I (hääletus)

Patareid, akud ning patarei- ja akujäätmed (komisjoni rakendusvolitused) ***I (hääletus)

Schengeni infosüsteemi (SIS) keskkonna andmeside infrastruktuur (määrus) * (hääletus)

Tolliasutuste vastastikune abi ja koostöö * (hääletus)

Pestitsiidide säästva kasutamise temaatiline strateegia (hääletus)

Traditsioonilised energiaallikad ja energiatehnoloogia (hääletus)

Sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite süsinikdioksiidiheidete vähendamist käsitlev ühenduse strateegia (hääletus)

Maksu- ja tollipoliitika panus Lissaboni strateegiasse (hääletus)

Roheline raamat Suund Euroopa vabastamisele tubakasuitsust: poliitikavalikud ELi tasandil (hääletus)

Euroopa Liidu ja Türgi vahelised suhted (hääletus)

Selgitused hääletuse kohta

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Eelmise istungi protokolli kinnitamine

ELi ja Serbia vahelised suhted (arutelu)

ELi ja Aafrika vahelised suhted (arutelu)

Rahvusvaheline leping kassettlahingumoona keelustamiseks (arutelu)

Infotund (küsimused nõukogule)

Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Oopiumi tootmine meditsiiniliseks otstarbeks Afganistanis (arutelu)

Roheline raamat kohtuotsuste täitmise tõhustamise kohta Euroopa Liidus: pangakontode arestimine (arutelu)

Täitmisele mittepööratud karistuste, alternatiivsete mõjutusvahendite ning tingimisi karistuste tunnustamine ja järelevalve * - Õigusalane koostöö kriminaalasjades * (arutelu)

Statistika eesmärgil moodustatud ettevõtlusregistrid ***II (arutelu)

Järgmise istungi päevakord

Istungi lõpp

KOHALOLIJATE NIMEKIRI

265

I LISA

267

II LISA

286

VASTUVÕETUD TEKSTID

397

P6_TA(2007)0446
Kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamine tsiviil- ja kaubandusasjades ***II
Euroopa Parlamendi 24. oktoobri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades („dokumentide kätteandmine”), millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1348/2000 (8703/5/2007 - C6-0217/2007 - 2005/0126(COD))

397

P6_TA(2007)0447
EÜ ning Bosnia ja Hertsegoviina vaheline tagasivõtuleping *
Euroopa Parlamendi 24. oktoobri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ning Bosnia ja Hertsegoviina vahelise tagasivõtulepingu sõlmimise kohta (KOM(2007)0425 - C6-0299/2007 - 2007/0142(CNS))

398

P6_TA(2007)0448
EÜ ning Bosnia ja Hertsegoviina vaheline lühiajaliste viisade leping *
Euroopa Parlamendi 24. oktoobri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ning Bosnia ja Hertsegoviina vahelise lühiajaliste viisade väljastamise lihtsustamise lepingu sõlmimise kohta (KOM(2007)0423 - C6-0296/2007 - 2007/0140(CNS))

398

P6_TA(2007)0449
EÜ ja Serbia vaheline tagasivõtuleping *
Euroopa Parlamendi 24. oktoobri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Serbia Vabariigi vahelise tagasivõtulepingu sõlmimise kohta (KOM(2007)0438 - C6-0298/2007 - 2007/0153(CNS))

399

P6_TA(2007)0450
EÜ ja Serbia vaheline lühiajaliste viisade leping *
Euroopa Parlamendi 24. oktoobri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Serbia Vabariigi vahelise lühiajaliste viisade väljastamise lihtsustamise lepingu sõlmimise kohta (KOM(2007)0422 - C6-0295/2007 - 2007/0144(CNS))

400

P6_TA(2007)0451
EÜ ja Montenegro vaheline tagasivõtuleping *
Euroopa Parlamendi 24. oktoobri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Montenegro Vabariigi vahelise tagasivõtulepingu sõlmimise kohta (KOM(2007)0431 - C6-0301/2007 - 2007/0146(CNS))

400

P6_TA(2007)0452
EÜ ja Montenegro vaheline lühiajaliste viisade leping *
Euroopa Parlamendi 24. oktoobri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Montenegro Vabariigi vahelise lühiajaliste viisade väljastamise lihtsustamise lepingu sõlmimise kohta (KOM(2007)0426 - C6-0297/2007 - 2007/0149(CNS))

401

P6_TA(2007)0453
EÜ ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vaheline tagasivõtuleping *
Euroopa Parlamendi 24. oktoobri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahelise tagasivõtulepingu sõlmimise kohta (KOM(2007)0432 - C6-0300/2007 - 2007/0147(CNS))

402

P6_TA(2007)0454
EÜ ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vaheline lühiajaliste viisade leping *
Euroopa Parlamendi 24. oktoobri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahelise lühiajaliste viisade väljastamise lihtsustamise lepingu sõlmimise kohta (KOM(2007)0421 - C6-0294/2007 - 2007/0159(CNS))

402

P6_TA(2007)0455
EÜ ja Albaania vaheline lühiajaliste viisade leping *
Euroopa Parlamendi 24. oktoobri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Albaania Vabariigi vahelise lühiajaliste viisade väljastamise lihtsustamise lepingu sõlmimise kohta (KOM(2007)0413 - C6-0293/2007 - 2007/0148(CNS))

403

P6_TA(2007)0456
Gian Paolo Gobbo puutumatus ja eesõigused
Euroopa Parlamendi 24. oktoobri 2007. aasta otsus konsulteerimise kohta Gian Paolo Gobbo puutumatuse ja eesõiguste küsimuses (2007/2014(IMM))

404

P6_TA(2007)0457
ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine
Euroopa Parlamendi 24. oktoobri 2007. aasta resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 26 (KOM(2007)0526 - C6-0286/2007 - 2007/2179(ACI))

405

LISA

406

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

406

P6_TA(2007)0458
Paranduseelarve nr 6/2007 projekt
Euroopa Parlamendi 24. oktoobri 2007. aasta resolutsioon Euroopa Liidu 2007. eelarveaasta paranduseelarve nr 6/2007 projekti kohta, III jagu - komisjon (13851/2007 - C6-0351/2007 - 2007/2178(BUD))

407

P6_TA(2007)0459
Protokoll, millega muudetakse TRIPS-lepingut ***
Euroopa Parlamendi 24. oktoobri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega kiidetakse Euroopa Ühenduse nimel heaks 6. detsembril 2005. aastal Genfis allakirjutatud protokoll, millega muudetakse TRIPS-lepingut (8934/2006 - C6-0359/2006 - 2006/0060(AVC))

408

P6_TA(2007)0460
Kodukorra artikli 173 (istungi stenogramm) muutmine ja artikli 173 a (istungi audiovisuaalne salvestis) lisamine
Euroopa Parlamendi 24. oktoobri 2007. aasta otsus Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 173 (istungi stenogramm) muutmise ja artikli 173 a (istungi audiovisuaalne salvestis) lisamise kohta (2007/2137(REG))

409

P6_TA(2007)0461
Euroopa statistika haldamise nõuandekogu ***I
Euroopa Parlamendi 24. oktoobri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega moodustatakse Euroopa statistika haldamise nõuandekogu (KOM(2006)0599 - C6-0348/2006 - 2006/0199(COD))

410

P6_TC1-COD(2006)0199
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 24. oktoobril 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr .../2008/EÜ, millega moodustatakse Euroopa statistika haldamise nõuandekogu

410

P6_TA(2007)0462
Euroopa statistika nõuandekomitee ***I
Euroopa Parlamendi 24. oktoobri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega luuakse ühenduse statistilise teabe poliitika Euroopa nõuandekomitee (KOM(2006)0653 - C6-0379/2006 - 2006/0217(COD))

411

P6_TC1-COD(2006)0217
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 24. oktoobril 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr .../2008/EÜ, millega luuakse Euroopa statistika nõuandekomitee ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 91/116/EMÜ

411

P6_TA(2007)0463
Elukestva õppe kvalifikatsiooniraamistik ***I
Euroopa Parlamendi 24. oktoobri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku loomise kohta elukestva õppe valdkonnas (KOM(2006)0479 - C6-0294/2006 - 2006/0163(COD))

412

P6_TC1-COD(2006)0163
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 24. oktoobril 2007. aastal ettepaneku kohta võtta vastu soovitus 2008/.../EÜ Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku loomise kohta elukestva õppe valdkonnas

412

P6_TA(2007)0464
Patareid, akud ning patarei- ja akujäätmed (komisjoni rakendusvolitused) ***I
Euroopa Parlamendi 24. oktoobri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/66/EÜ patareide ja akude ning patarei- ja akujäätmete kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2007)0093 - C6-0088/2007 - 2007/0036(COD))

413

P6_TC1-COD(2007)0036
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 24. oktoobril 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/.../EÜ, millega muudetakse direktiivi 2006/66/EÜ, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid, seoses komisjoni rakendusvolitustega

413

P6_TA(2007)0465
Schengeni infosüsteemi (SIS) keskkonna andmeside infrastruktuur (määrus) *
Euroopa Parlamendi 24. oktoobri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus Schengeni infosüsteemi (SIS) keskkonna andmeside infrastruktuuri paigaldamise, rakendamise ja haldamise kohta (KOM(2007)0311 - C6-0216/2007 - 2007/0108(CNS))

414

P6_TA(2007)0466
Tolliasutuste vastastikune abi ja koostöö *
Euroopa Parlamendi 24. oktoobri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon soovituse kohta võtta vastu nõukogu otsus Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise kohta Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel koostatud tolliasutuste vastastikuse abi ja koostöö 18. detsembri 1997. aasta konventsiooniga (KOM(2007)0216 - C6-0170/2007 - 2007/0073(CNS))

417

P6_TA(2007)0467
Pestitsiidide säästva kasutamise temaatiline strateegia
Euroopa Parlamendi 24. oktoobri 2007. aasta resolutsioon pestitsiidide säästva kasutamise temaatilise strateegia kohta (2007/2006(INI))

418

P6_TA(2007)0468
Traditsioonilised energiaallikad ja energiatehnoloogia
Euroopa Parlamendi 24. oktoobri 2007. aasta resolutsioon traditsiooniliste energiaallikate ja energiatehnoloogia kohta (2007/2091(INI))

424

P6_TA(2007)0469
Sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite süsinikdioksiidiheidete vähendamist käsitlev ühenduse strateegia
Euroopa Parlamendi 24. oktoobri 2007. aasta resolutsioon sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite süsinikdioksiidiheidete vähendamist käsitleva ühenduse strateegia kohta (2007/2119(INI))

433

P6_TA(2007)0470
Maksu- ja tollipoliitika panus Lissaboni strateegiasse
Euroopa Parlamendi 24. oktoobri 2007. aasta resolutsioon maksu- ja tollipoliitika panuse kohta Lissaboni strateegiasse (2007/2097(INI))

441

P6_TA(2007)0471
Tubakasuits: poliitikavalikud ELi tasandil
Euroopa Parlamendi 24. oktoobri 2007. aasta resolutsioon rohelise raamatu „Suund Euroopa vabastamisele tubakasuitsust: poliitikavalikud ELi tasandil” kohta (2007/2105(INI))

447

P6_TA(2007)0472
ELi ja Türgi vahelised suhted
Euroopa Parlamendi 24. oktoobri 2007. aasta resolutsioon ELi ja Türgi vaheliste suhete kohta

452

 

Neljapäev, 25. oktoober 2007

2008/C 263E/04

PROTOKOLL

457

ISTUNGI LÄBIVIIMISE KORD

Istungi algus

Euroopa ombudsmani 2006. aasta tegevus (arutelu)

Päritolu märkimine (kirjalik deklaratsioon)

Presidentuuri avaldused

Sahharovi auhind 2007 (laureaadi ülesseadmine)

Tervitus

Hääletused

Euroopa Liidu üldeelarve projekt - 2008. eelarveaasta (hääletus)

2008.eelarveaasta üldeelarve projekt (III jagu) (hääletus)

2008. eelarveaasta üldeelarve projekt (I, II, IV, V, VI, VII, VIII ja IX jagu) (hääletus)

Täitmisele mittepööratud karistuste, alternatiivsete mõjutusvahendite ning tingimisi karistuste tunnustamine ja järelevalve * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Õigusalane koostöö kriminaalasjades * (hääletus)

EÜ ja Madagaskari vaheline partnerslusleping kalandussektoris * (hääletus)

EÜ ja Mosambiigi vaheline kalandusalane partnerlusleping * (hääletus)

Statistika eesmärgil moodustatud ettevõtlusregistrid ***II (hääletus)

Toidukaupade hinnatõus, tarbijakaitse (hääletus)

Iraagi suhtes kehtestatav erimeede 2007 (hääletus)

ELi ja Serbia vahelised suhted (hääletus)

ELi ja Aafrika vahelised suhted (hääletus)

Rahvusvaheline leping kassettlahingumoona keelustamiseks (hääletus)

Oopiumi tootmine meditsiiniliseks otstarbeks Afganistanis (hääletus)

Roheline raamat kohtuotsuste täitmise tõhustamise kohta Euroopa Liidus: pangakontode arestimine (hääletus)

Euroopa ombudsmani 2006. aasta tegevus (hääletus)

Selgitused hääletuse kohta

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Nõukogu ühistest seisukohtadest teadaandmine

Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Äriühinguõigus (arutelu)

Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

Iraan

Pakistan

Sudaan: Aafrika liidu rahuvalvajate mõrvamine

Hääletused

Iraan (hääletus)

Pakistan (hääletus)

Sudaan: Aafrika liidu rahuvalvajate mõrvamine (hääletus)

Äriühinguõigus (hääletus)

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Esitamistähtaeg (ELi ja Venemaa tippkohtumine)

Esitatud dokumendid

Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)

Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Järgmiste istungite ajakava

Istungjärgu vaheaeg

KOHALOLIJATE NIMEKIRI

476

I LISA

477

II LISA

507

VASTUVÕETUD TEKSTID

583

P6_TA(2007)0473
2008. eelarveaasta üldeelarve projekt (III jagu)
Euroopa Parlamendi 25. oktoobri 2007. aasta resolutsioon Euroopa Liidu 2008. eelarveaasta üldeelarve projekti, III jagu - komisjon (C6-0287/2007 - 2007/2019(BUD)) ning Euroopa Liidu 2008. eelarveaasta üldeelarve projekti kirjaliku muutmisettepaneku nr 1/2008 (13659/2007 - C6-0341/2007) kohta

583

LISA
13. JUULI 2007. AASTA LEPITUSKOOSOLEKUL KOKKU LEPITUD ÜHISAVALDUSED

589

P6_TA(2007)0474
2008. eelarveaasta üldeelarve projekt (I, II, IV, V, VI, VII, VIII ja IX jagu)
Euroopa Parlamendi 25. oktoobri 2007. aasta resolutsioon Euroopa Liidu 2008. eelarveaasta üldeelarve projekti kohta, I jagu - Euroopa Parlament, II jagu - nõukogu, IV jagu - Euroopa Kohus, V jagu - kontrollikoda, VI jagu - Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, VII jagu - Regioonide Komitee, VIII jagu - Euroopa ombudsman, IX jagu - Euroopa andmekaitseinspektor (C6-0288/2007 - 2007/2019B(BUD))

592

P6_TA(2007)0475
Täitmisele mittepööratud karistuste, alternatiivsete mõjutusvahendite ning tingimisi karistuste tunnustamine ja järelevalve *
Euroopa Parlamendi 25. oktoobri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi algatuse kohta, mille eesmärgiks on võtta vastu nõukogu raamotsus täitmisele mittepööratud karistuste, alternatiivsete mõjutusvahendite ning tingimisi karistuste tunnustamise ja järelevalve kohta (6480/2007 - C6-0129/2007 - 2007/0807(CNS))

601

P6_TA(2007)0476
Vastastikuse tunnustamise põhimõte kriminaalasjades tehtud otsuste suhtes *
Euroopa Parlamendi 25. oktoobri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu raamotsuse eelnõu kohta vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta kriminaalasjades tehtud otsuste suhtes, millega määratakse vabadusekaotuslikud karistused või vabadust piiravad meetmed, nende Euroopa Liidus täideviimise eesmärgil (9688/2007 - C6-0209/2007 - 2005/0805(CNS))

616

P6_TA(2007)0477
EÜ ja Madagaskari vaheline partnerlusleping kalandussektoris *
Euroopa Parlamendi 25. oktoobri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon muudetud ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, milles käsitletakse partnerluslepingu sõlmimist kalandussektoris Euroopa Ühenduse ja Madagaskari Vabariigi vahel (KOM(2007)0428 - C6-0064/2007 - 2007/0006(CNS))

617

P6_TA(2007)0478
EÜ ja Mosambiigi vaheline kalandusalane partnerlusleping *
Euroopa Parlamendi 25. oktoobri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus Euroopa Ühenduse ja Mosambiigi Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu sõlmimise kohta (KOM(2007)0472 - C6-0284/2007 - 2007/0170(CNS))

618

P6_TA(2007)0479
Statistika eesmärgil moodustatud ettevõtlusregistrid ***II
Euroopa Parlamendi 25. oktoobri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse statistika eesmärgil moodustatud ettevõtlusregistrite ühine raamistik ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 2186/93 (7656/5/2007 - C6-0218/2007 - 2005/0032(COD))

620

P6_TC2-COD(2005)0032
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud teisel lugemisel 25. oktoobril 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2008, millega luuakse statistika eesmärgil moodustatud ettevõtlusregistrite ühine raamistik ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 2186/93

621

P6_TA(2007)0480
Toiduhindade tõus
Euroopa Parlamendi 25. oktoobri 2007. aasta resolutsioon sööda ja toiduainete hinnatõusu kohta

621

P6_TA(2007)0481
Iraagi suhtes kehtestatav erimeede 2007
Euroopa Parlamendi 25. oktoobri 2007. aasta resolutsioon komisjoni otsuse eelnõu kohta, millega kehtestatakse Iraagi 2007. aasta erimeede

624

P6_TA(2007)0482
ELi ja Serbia vahelised suhted
Euroopa Parlamendi 25. oktoobri 2007. aasta soovitus nõukogule Euroopa Liidu ja Serbia vaheliste suhete kohta (2007/2126(INI))

626

P6_TA(2007)0483
ELi-Aafrika vahelised suhted
Euroopa Parlamendi 25. oktoobri 2007. aasta resolutsioon ELi ja Aafrika vaheliste suhete olukorra kohta (2007/2002(INI))

633

P6_TA(2007)0484
Rahvusvaheline leping kassettlahingumoona keelustamiseks
Euroopa Parlamendi 25. oktoobri 2007. aasta resolutsioon kassettlahingumoona ülemaailmse keelustamise lepingu suunas liikumise kohta

648

P6_TA(2007)0485
Oopiumi tootmine meditsiiniliseks otstarbeks Afganistanis
Euroopa Parlamendi 25. oktoobri 2007. aasta soovitus nõukogule meditsiiniliseks otstarbeks kasutatava oopiumi tootmise kohta Afganistanis (2007/2125(INI))

651

P6_TA(2007)0486
Kohtuotsuste täitmise tõhustamine Euroopa Liidus: pangakontode arestimine
Euroopa Parlamendi 25. oktoobri 2007. aasta resolutsioon rohelise raamatu kohta kohtuotsuste täitmise tõhustamise kohta Euroopa Liidus: pangakontode arestimine (2007/2026(INI))

655

P6_TA(2007)0487
Euroopa ombudsmani 2006. aasta tegevus
Euroopa Parlamendi 25. oktoobri 2007. aasta resolutsioon Euroopa ombudsmani 2006. aasta tegevust käsitleva aastaaruande kohta (2007/2131(INI))

657

P6_TA(2007)0488
Iraan
Euroopa Parlamendi 25. oktoobri 2007. aasta resolutsioon Iraani kohta

663

P6_TA(2007)0489
Pakistan
Euroopa Parlamendi 25. oktoobri 2007. aasta resolutsioon Pakistani kohta

666

P6_TA(2007)0490
Sudaan
Euroopa Parlamendi 25. oktoobri 2007. aasta resolutsioon Sudaani kohta

669

P6_TA(2007)0491
Äriühinguõigus
Euroopa Parlamendi 25. oktoobri 2007. aasta resolutsioon Euroopa osaühingu ja neljateistkümnenda äriühinguõiguse direktiivi kohta registrijärgse asukoha muutmise kohta

671


Menetluste selgitus

*

Nõuandemenetlus

**I

Koostöömenetlus, esimene lugemine

**II

Koostöömenetlus, teine lugemine

***

Nõusolekumenetlus

***I

Kaasotsustamismenetlus, esimene lugemine

***II

Kaasotsustamismenetlus, teine lugemine

***III

Kaasotsustamismenetlus, kolmas lugemine

(Menetlus põhineb Euroopa Komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Hääletusi puudutav teave

Raportöör teavitab istungi juhatajat oma seisukohtadest muudatusettepanekute suhtes kirjalikult enne hääletuse algust, kui ei ole otsustatud teisiti.

Parlamendi komisjonid

AFET

Väliskomisjon

DEVE

Arengukomisjon

INTA

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

BUDG

Eelarvekomisjon

CONT

Eelarvekontrollikomisjon

ECON

Majandus- ja rahanduskomisjon

EMPL

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

ENVI

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon

ITRE

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

IMCO

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

TRAN

Transpordi- ja turismikomisjon

REGI

Regionaalarengukomisjon

AGRI

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

PECH

Kalanduskomisjon

CULT

Kultuuri- ja hariduskomisjon

JURI

Õiguskomisjon

LIBE

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

AFCO

Põhiseaduskomisjon

FEMM

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

PETI

Petitsioonikomisjon

Fraktsioonid

PPE-DE

Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon

PSE

Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon

ALDE

Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon

UEN

fraktsioon Liit Rahvusriikide Euroopa eest

Verts/ALE

Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon

GUE/NGL

Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon

IND/DEM

fraktsioon Iseseisvus ja Demokraatia

ITS

fraktsioon Identiteet, Traditsioon, Suveräänsus

NI

fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed

ET

 

Top