Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:211:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 211, 19. august 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 211

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

51. köide
19. august 2008


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

III   Ettevalmistavad aktid

 

EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEE

 

444. istungjärgul 22.–23. aprillil 2008

2008/C 211/01

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis „Euroopa piirkondade konkurentsivõime parandamine teadusuuringute ja innovatsiooni kaudu. Panustamine suuremasse kasvu ning arvukamatesse ja parematesse töökohtadesse””KOM(2007) 474 lõplik

1

2008/C 211/02

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb jalakäijate ja teiste vähem kaitstud liiklejate kaitset”KOM(2007) 560 lõplik — 2007/0201 (COD)

9

2008/C 211/03

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse mootorsõidukite ja mootorite tüübikinnitust seoses raskeveokite heidetega (Euro VI) ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust”KOM(2007) 851 lõplik — 2007/0295 (COD)

12

2008/C 211/04

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite ümbermineku kaitsekonstruktsioonide kohta (staatiline testimine)” (kodifitseeritud versioon) KOM(2008) 25 lõplik — 2008/0008 (COD)

17

2008/C 211/05

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ühise energiapoliitika kujundamine”

17

2008/C 211/06

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal

„Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/54/EÜ, mis käsitleb elektrienergia siseturu ühiseeskirju”

„Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/55/EÜ maagaasi siseturu ühiseeskirjade kohta”

„Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööamet”

„Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1228/2003, milles käsitletakse võrkudele juurdepääsu tingimusi piiriüleses elektrikaubanduses”

„Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1775/2005 maagaasiedastusvõrkudele juurdepääsu tingimuste kohta”KOM(2007) 528 lõplik — 2007/0195 (COD) — KOM(2007) 529 lõplik — 2007/0196 (COD) — KOM(2007) 530 lõplik — 2007/0197 (COD) — KOM(2007) 531 lõplik — 2007/0198 (COD) — KOM(2007) 532 lõplik — 2007/0199 (COD)

23

2008/C 211/07

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Euroopa Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Euroopa Liidu integreeritud merenduspoliitika””KOM(2007) 575 lõplik

31

2008/C 211/08

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega. Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1172/98 (kaupade autovedu käsitlevate statistiliste aruannete kohta) komisjoni rakendusvolituste osas”KOM(2007) 778 lõplik — 2007/0269 (COD)

36

2008/C 211/09

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ja Regioonide Komiteele „Väike, puhas ja konkurentsivõimeline. Programm väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete abistamiseks keskkonnakaitsealaste õigusaktide järgimisel””KOM(2007) 379 lõplik {SEC(2007) 906, SEC(2007) 907, SEC(2007) 908}

37

2008/C 211/10

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele soovituse 2001/331/EÜ (milles sätestatakse liikmesriikides teostatava keskkonnajärelevalve miinimumnõuded) läbivaatamise kohta”KOM(2007) 707 lõplik

40

2008/C 211/11

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv eritoiduks ettenähtud toiduainete kohta” (uuesti sõnastamine) KOM(2008) 3 lõplik — 2008/0003 (COD)

44

2008/C 211/12

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega. Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 338/97 (looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel) komisjoni rakendusvolituste osas”KOM(2008) 104 lõplik — 2008/0042 (COD)

45

2008/C 211/13

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega. Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega”KOM(2008) 105 lõplik — 2008/0038 (COD)

46

2008/C 211/14

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 999/2001 (millega kehtestatakse teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad) komisjoni rakendusvolituste osas”KOM(2008) 53 lõplik — 2008/0030 (COD)

47

2008/C 211/15

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele — Paindlikkuse ja turvalisuse ühiste põhimõtete poole: rohkem paremaid töökohti paindlikkuse ja turvalisuse kaudu”KOM(2007) 359 (lõplik)

48

2008/C 211/16

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ja Regioonide Komiteele: Võitlus naiste ja meeste palgaerinevuse vastu”KOM (2007) 424 lõplik

54

2008/C 211/17

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Terrorismi ja vägivaldse radikaliseerumise ennetamine”

61

2008/C 211/18

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile käibemaksumäärade kohta (välja arvatud harilikud maksumäärad)”KOM(2007) 380 lõplik — SEK(2007) 910

67

2008/C 211/19

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Äärepoolseimate piirkondade strateegia: kokkuvõte ja arenguperspektiivid”(KOM(2007) 507 lõplik)

72

2008/C 211/20

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ühinemisvabadus Vahemere piirkonna partnerriikides”

77

2008/C 211/21

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Läbirääkimised uute kaubanduskokkulepete üle: EMSK seisukoht”

82

2008/C 211/22

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis „Partnerlus Euroopa asjadest teavitamisel””KOM(2007) 568 ja lisa KOM(2007) 569 lõplik

90


ET

 

Top