Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:171:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 171, 05. juuli 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 171

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

51. köide
5. juuli 2008


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT

 

Kohus

2008/C 171/01

Euroopa Kohtu viimane väljaanne Euroopa Liidu TeatajasELT C 158, 21.6.2008

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Kohus

2008/C 171/02

Kohtuasi C-442/04: Euroopa Kohtu (teine koda) 15. mai 2008. aasta otsus — Hispaania Kuningriik versus Euroopa Liidu Nõukogu (Kalandus — Määrus (EÜ) nr 1954/2003 — Määrus (EÜ) nr 1415/2004 — Püügikoormuse korraldamine — Maksimaalse aastase püügikoormuse taseme kehtestamine — Võrdlusperiood — Ühenduse kalastuspiirkonnad ja kalavarud — Bioloogiliselt tundlikud piirkonnad — Akt Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi ühinemistingimuste ja asutamislepingutesse tehtavate muudatuste kohta — Õigusvastasuse väide — Vastuvõetavus — Mittediskrimineerimise põhimõte — Võimu kuritarvitamine)

2

2008/C 171/03

Kohtuasi C-91/05: Euroopa Kohtu (suurkoda) 20. mai 2008. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Euroopa Liidu Nõukogu (Tühistamishagi — EL artikkel 47 — Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Otsus 2004/833/ÜVJP — Ühismeetme 2002/589/ÜVJP rakendamine — Väike- ja kergrelvade leviku vastane võitlus — Ühenduse volitused — Arengukoostöö poliitika)

2

2008/C 171/04

Liidetud kohtuasjad C-147/06 ja C-148/06: Euroopa Kohtu (neljas koda) 15. mai 2008. aasta otsus (Consiglio di Stato (Itaalia) eelotsusetaotlus) — SECAP SpA (C-147/06) versus Comune di Torino, menetluses osalesid: Tecnoimprese Srl, Gambarana Impianti Snc, ICA Srl, Cosmat Srl, Consorzio Ravennate, ARCAS SpA, Regione Piemonte, ja Santorso Soc. coop. arl (C-148/06) versus Comune di Torino, menetluses osalesid Bresciani Bruno Srl, Azienda Agricola Tekno Green Srl, Borio Giacomo Srl, Costrade Srl (Ehitustööde riigihanked — Hankelepingute sõlmimine — Põhjendamatult madalad pakkumused — Väljaarvamise kord — Ehitustööde hankelepingud, mis ei ületa direktiivides 93/37/EMÜ ja 2004/18/EÜ ette nähtud piirmäära — Hankija kohustused, mis tulenevad ühenduse õiguse aluspõhimõtetest)

3

2008/C 171/05

Kohtuasi C-194/06: Euroopa Kohtu (suurkoda) 20. mai 2008. aasta otsus (Hoge Raad der Nederlandeni eelotsusetaotlus — Madalmaad) — Staatssecretaris van Financiën versus Orange European Smallcap Fund N. V. (EÜ artiklid 56-58 — Kapitali vaba liikumine — Dividendide maksustamine — Teises liikmesriigis saadud dividendidelt teises liikmesriigis kinni peetud maksu tasakaalustamiseks fiskaalsele investeerimisfondile antav maksusoodustus — Selle maksusoodustuse piiramine summaga, mille fondi asukohaliikmesriigi residendist aktsionär, kes on teinud investeeringu, kasutamata vahendajana sellist fondi, võiks topeltmaksustamise vältimise lepingu alusel tulumaksust maha arvata — Selle maksusoodustuse piiramine vastavalt mitteresidendist aktsionäride osalusele fondi kapitalis)

4

2008/C 171/06

Kohtuasi C-266/06 P: Euroopa Kohtu (neljas koda) 22. mai 2008. aasta otsus — Evonik Degussa GmbH, varem Degussa GmbH versus Euroopa Ühenduste Komisjon, Euroopa Liidu Nõukogu (Apellatsioonkaebus — Konkurents — Kartellikokkulepe — Metioniiniturg — Trahvid — Määrus nr 17 — Artikli 15 lõige 2 — Seaduse alusel karistamise põhimõte — Faktiliste asjaolude moonutamine — Proportsionaalusse põhimõte — Võrdse kohtlemise põhimõte)

4

2008/C 171/07

Kohtuasi C-352/06: Euroopa Kohtu (suurkoda) 20. mai 2008. aasta otsus (Finanzgericht Kölni (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — Brigitte Bosmann versus Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Aachen (Sotsiaalkindlustus — Peretoetused — Hüvitiste saamise õiguse peatamine — Määruse (EMÜ) nr 1408/71 artikli 13 lõike 2 punkt a — Määruse (EMÜ) nr 574/72 artikkel 10 — Kohaldatavad õigusaktid — Hüvitiste maksmine elukohaliikmesriigis, mis ei ole pädev riik)

5

2008/C 171/08

Kohtuasi C-361/06: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 22. mai 2008. aasta otsus (College van Beroep voor het bedrijfsleveni (Madalmaad) eelotsusetaotlus) — Feinchemie Schwebda GmbH, Bayer CropScience AG versus College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (Taimekaitsevahendid — Turuleviimise luba — Etofumesaat — Direktiivid 91/414/EMÜ ja 2002/37/EÜ — Määrus (EMÜ) nr 3600/92 — Suulise menetluse uuendamise taotlus)

5

2008/C 171/09

Kohtuasi C-414/06: Euroopa Kohtu (neljas koda) 15. mai 2008. aasta otsus (Bundesfinanzhof'i (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — Lidl Belgium GmbH & Co. KG versus Finanzamt Heilbronn (Asutamisvabadus — Otsene maksustamine — Ühes liikmesriigis asuva äriühingu teises liikmesriigis asuva püsiva tegevuskoha kahjumi arvesse võtmine)

6

2008/C 171/10

Kohtuasi C-439/06: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 22. mai 2008. aasta otsus (Oberlandesgericht Dresdeni (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — Energia juhtimist puudutav menetlus, mis on seotud Citiworks AG-ga ja milles osalesid: Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit als Landesregulierungsbehörde, Flughafen Leipzig/Halle GmbH, Bundesnetzagentur (Elektrienergia siseturg — Direktiiv 2003/54/EÜ — Artikli 20 lõige 1 — Kolmandate isikute vaba juurdepääs elektrienergia edastus- ja jaotusvõrkudele)

6

2008/C 171/11

Kohtuasi C-462/06: Euroopa Kohtu (esimene koda) 22. mai 2008. aasta otsus (Cour de cassation eelotsusetaotlus — Prantsusmaa) — Glaxosmithkline, Laboratoires Glaxosmithkline versus Jean-Pierre Rouard (Määrus (EÜ) nr 44/2001 — II peatüki 5. jagu — Kohtualluvus töölepingute puhul — Nimetatud peatüki 2. jagu — Kohtualluvus erandjuhtudel — Artikli 6 punkt 1 — Kostjate paljusus)

7

2008/C 171/12

Kohtuasi C-499/06: Euroopa Kohtu (neljas koda) 22. mai 2008. aasta otsus (Sąd Okręgowy w Koszalinie (Poola) eelotsusetaotlus) — Halina Nerkowska versus Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie (Sõja või repressioonide tsiviilohvritele makstav invaliidsuspension — Kodakondsusjärgse riigi territooriumil elamise tingimus — EÜ artikli 18 lõige 1)

7

2008/C 171/13

Kohtuasi C-503/06: Euroopa Kohtu (kuues koda) 15. mai 2008. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Itaalia Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 79/409/EMÜ — Loodusliku linnustiku kaitse — Loodusliku linnustiku kaitsesüsteemi erandid — Liguuria maakond)

8

2008/C 171/14

Kohtuasi C-162/07: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 22. mai 2008. aasta otsus (Corte suprema di cassazione (Itaalia) eelotsusetaotlus) — Ampliscientifica Srl, Amplifin SpA versus Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate (Kuues käibemaksudirektiiv — Maksukohustuslased — Artikli 4 lõike 4 teine lõik — Emaettevõtjad ja tütarettevõtjad — Liikmesriigi poolt ühe maksukohustuslase süsteemi rakendamine — Tingimused — Tagajärjed)

8

2008/C 171/15

Kohtuasi C-165/07: Euroopa Kohtu (viies koda) 22. mai 2008. aasta otsus (Vestre Landsreti (Taani) eelotsusetaotlus) — Skatteministeriet versus Ecco Sko A/S (Ühine tollitariifistik — Kombineeritud nomenklatuur — Tariifne klassifitseerimine — Rubriik 6403 — Nahast pealsetega jalatsid — Rubriik 6404 — Tekstiilpealsetega jalatsid)

9

2008/C 171/16

Kohtuasi C-271/07: Euroopa Kohtu (kuues koda) 20. mai 2008. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Belgia Kuningriik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 96/61/EÜ — Saastuse kompleksne vältimine ja kontroll — Puudulik ja ebaõige ülevõtmine)

10

2008/C 171/17

Kohtuasi C-276/07: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 15. mai 2008. aasta otsus (Corte d'appello di Firenze (Itaalia) eelotsusetaotlus) — Nancy Delay versus Università degli studi di Firenze, Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Itaalia Vabariik (Töötajate vaba liikumine — Diskrimineerimine kodakondsuse alusel — Vahetuslektorite kategooria — Endised võõrkeele lektorid — Omandatud õiguste tunnustamine)

10

2008/C 171/18

Kohtuasi C-341/07: Euroopa Kohtu (kuues koda) 15. mai 2008. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Rootsi Kuningriik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 2004/48/EÜ — Intellektuaalomandi õiguse tagamine — Ettenähtud tähtaja jooksul üle võtmata jätmine)

11

2008/C 171/19

Kohtuasi C-323/07: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 10. aprilli 2008. aasta määrus (Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Itaalia) eelotsusetaotlus) — Termoraggi SpA versus Comune di Monza (Riigihanked — Asjade ja teenuste riigihange — Hankelepingu sõlmimine hankemenetlust korraldamata — Hankelepingu sõlmimine kohaliku omavalitsusüksuse poolt sellise ettevõtjaga, kelles tal on osalus)

11

2008/C 171/20

Kohtuasi C-57/08 P: Gateway, Inc. 13. veebruaril 2008 esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu 27. novembri 2007. aasta otsuse peale kohtuasjas T-434/05: Gateway, Inc versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

12

2008/C 171/21

Kohtuasi C-134/08: Eelotsusetaotlus, mille esitas Bundesfinanzhof 2. aprillil 2008 — J. E. Tyson Parketthandel GmbH hanse j. versus Hauptzollamt Bremen

12

2008/C 171/22

Kohtuasi C-135/08: Eelotsusetaotlus, mille esitas Bundesverwaltungsgericht (Saksamaa) 3. aprillil 2008 — Janko Rottmann versus Freistaat Bayern

13

2008/C 171/23

Kohtuasi C-140/08: Eelotsusetaotlus, mille esitas Tallinna Halduskohus (Eesti Vabariik) 7. aprillil 2008 — Rakvere Lihakombinaat AS versus Põllumajandusministeerium, Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus

13

2008/C 171/24

Kohtuasi C-144/08: 8. aprillil 2008 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Soome Vabariik

14

2008/C 171/25

Kohtuasi C-146/08 P: Efkon AG 3. aprillil 2008 esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu (viies koda) 22. jaanuari 2008. aasta otsuse peale kohtuasjas T-298/04: Efkon AG versus Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu

14

2008/C 171/26

Kohtuasi C-147/08: Eelotsusetaotlus, mille esitas Arbeitsgericht Hamburg (Saksamaa) 10. aprillil 2008 — Jürgen Römer versus Freie und Hansestadt Hamburg

15

2008/C 171/27

Kohtuasi C-150/08: Eelotsusetaotlus, mille esitas Hoge Raad der Nederlanden 14. aprillil 2008 — Siebrand BV versus Staatssecretaris van Financiën

16

2008/C 171/28

Kohtuasi C-152/08: Eelotsusetaotlus, mille esitas Tribunal Superior de Justica de Madrid (Hispaania) 15. aprillil 2008 — Real Sociedad de Fútbol S.A.D. ja Nihat Kahveci versus Consejo Superior de Deportes ja Real Federacion Española de Fútbol

16

2008/C 171/29

Kohtuasi C-154/08: 15. aprillil 2008 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Hispaania Kuningriik

17

2008/C 171/30

Kohtuasi C-157/08: Eelotsusetaotlus, mille esitas Hoge Raad der Nederlanden 16. aprillil 2008 — E.H.A. Passenheim-van Schoot versus Staatssecretaris van Financiën

17

2008/C 171/31

Kohtuasi C-159/08 P: Isabella Scippacercola ja Ioannis Terezakise 15. aprillil 2008 esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu 16. jaanuari 2008. aasta otsuse peale kohtuasjas T-306/05: Isabella Scippacercola ja Ioannis Terezakis versus Euroopa Ühenduste Komisjon

18

2008/C 171/32

Kohtuasi C-162/08: Eelotsusetaotlus, mille esitas Monomeles Protodikeio Rethymnis (Kreeka) 17. aprillil 2008 — Georgios K. Lagoudakis versus Kentro Anoiktis Prostasias Hlikiomenon Dimou Rethymnis

19

2008/C 171/33

Kohtuasi C-163/08: Eelotsusetaotlus, mille esitas Monomeles Protodikeio Rethymnis (Kreeka) 17. aprillil 2008 — Dimitrios G. Ladakis, Andreas M. Birtas, Konstantinos G. Kyriakopoulos, Emmanouil V. Klamponis, Sofoklis E. Mastorakis versus Dimos Geropotamou

20

2008/C 171/34

Kohtuasi C-164/08: Eelotsusetaotlus, mille esitas Monomeles Protodikeio Rethymnis (Kreeka) 17. aprillil 2008 — Michail Zacharioudakis versus Dimos Lambis

22

2008/C 171/35

Kohtuasi C-169/08: Eelotsusetaotlus, mille esitas Corte costituzionale (Itaalia) 21. aprillil 2008 — Presidente del Consiglio dei Ministri versus Regione autonoma della Sardegna

24

2008/C 171/36

Kohtuasi C-171/08: 25. aprillil 2008. aastal esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Portugali Vabariik

24

2008/C 171/37

Kohtuasi C-174/08: Eelotsusetaotlus, mille esitas Østre Landsret 28. aprillil 2008 — NCC Construction Danmark A/S versus Skatteministeriet

25

2008/C 171/38

Kohtuasi C-180/08: Eelotsusetaotlus, mille esitas Dioikitiko Efeteio Thessalonikis (Kreeka) 28. aprillil 2008 — Maria Kastrinaki versus Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis ACHEPA

25

2008/C 171/39

Kohtuasi C-186/08: Eelotsusetaotlus, mille esitas Dioikitiko Efeteio Thessaloniki (Kreeka) 28. aprillil 2008 — Maria Kastrinaki versus Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis ACHEPA

26

2008/C 171/40

Kohtuasi C-190/08: 7. mail 2008 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Madalmaade Kuningriik

26

2008/C 171/41

Kohtuasi C-191/08: 7. mail 2008 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Portugali Vabariik

27

2008/C 171/42

Kohtuasi C-195/08: Eelotsusetaotlus, mille esitas Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Leedu Vabariik) 14. mail 2008 — Inga Rinau

27

2008/C 171/43

Kohtuasi C-200/08: 15. mail 2008 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Prantsuse Vabariik

28

2008/C 171/44

Kohtuasi C-209/08: 20. mail 2008 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Luksemburgi Suurhertsogiriik

28

2008/C 171/45

Kohtuasi C-223/08: 23. mail 2008 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Luksemburgi Suurhertsogiriik

29

2008/C 171/46

Kohtuasi C-224/08: 23. mail 2008 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Prantsuse Vabariik

29

2008/C 171/47

Kohtuasi C-87/06: Euroopa Kohtu presidendi 28. novembri 2007. aasta määrus (Juzgado de lo Social no 3 de Valladolidi (Hispaania) eelotsusetaotlus) — Vicente Pascual García versus Confederación Hidrográfica del Duero

29

2008/C 171/48

Kohtuasi C-315/06: Euroopa Kohtu presidendi 26. veebruari 2008. aasta määrus (Monomeles Protodikeio Veroiase (Kreeka) eelotsusetaotlus) — Georgios Diamantis versus FANCO AE

30

2008/C 171/49

Kohtuasi C-424/06: Euroopa Kohtu kuuenda koja esimehe 7. aprilli 2008. aasta määrus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Itaalia Vabariik

30

2008/C 171/50

Kohtuasi C-18/07: Euroopa Kohtu kolmanda koja esimehe 28. jaanuari 2008. aasta määrus (Kammarrätten i Jönköpingi (Rootsi) eelotsusetaotlus) — Mattias Jalkhed versus Jordbruksverket

30

2008/C 171/51

Kohtuasi C-235/07: Euroopa Kohtu presidendi 27. novembri 2007. aasta määrus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Saksamaa Liitvabariik

30

2008/C 171/52

Kohtuasi C-325/07: Euroopa Kohtu presidendi 5. detsembri 2007. aasta määrus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Luksemburgi Suurhertsogiriik

30

2008/C 171/53

Kohtuasi C-347/07: Euroopa Kohtu presidendi 11. veebruari 2008. aasta määrus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Itaalia Vabariik

30

 

Esimese Astme Kohus

2008/C 171/54

Presidenti asendava kohtuniku määramine ajutiste meetmete kohaldamise asjades

31

2008/C 171/55

Kohtuasi T-495/04: Esimese Astme Kohtu 21. mai 2008. aasta otsus — Belfass versus nõukogu (Teenuste riigihanked — Ühenduse hankemenetlus — Ilmne tehniline viga — Hankelepingu sõlmimine majanduslikult soodsaima pakkumuse alusel — Põhjendamatult madal pakkumus — Määruse (EÜ, Euratom) nr 2342/2002 artikli 139 lõige 1 — Õigusvastasuse väide — Kirjeldused — Vastuvõetavus)

31

2008/C 171/56

Kohtuasi T-205/06: Esimese Astme Kohtu 22. mai 2008. aasta otsus — NewSoft Technology versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Soft (Presto! BizCard Reader) (Ühenduse kaubamärk — Tühistamismenetlus — Ühenduse sõnamärk Presto! BizCard Reader — Varasemad siseriiklikud kujutismärgid Presto — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b ja artikli 52 lõike 1 punkt a)

31

2008/C 171/57

Kohtuasi T-250/06 P: Esimese Astme Kohtu 22. mai 2008. aasta otsus — Ott jt versus komisjon (Apellatsioonkaebus — Vastuapellatsioonkaebus — Vastuvõetavus — Avalik teenistus — Ametnikud — Edutamine — 2004. aasta ametialane edutamine — Eelispunktide andmine — Personalieeskirjade artikli 45 kohaldamise üldsätted — Õigusvastasuse väide — Põhjenduste asendamine — Apellatsioonkaebus osaliselt põhjendamata ja osaliselt põhjendatud — Menetlusstaadium, mis lubab teha kohtuotsuse — Hagi rahuldamata jätmine)

32

2008/C 171/58

Kohtuasi T-254/06: Esimese Astme Kohtu 22. mai 2008. aasta otsus — Radio Regenbogen Hörfunk in Baden versus Siseturu Ühtlustamise Amet (RadioCom) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse sõnamärgi RadioCom taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldav tähis — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkt c)

32

2008/C 171/59

Kohtuasi T-329/06: Esimese Astme Kohtu 21. mai 2008. aasta otsus — Enercon versus Siseturu Ühtlustamise Amet (E) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse sõnamärgi E taotlus — Absoluutsed keeldumispõhjused — Eristusvõime puudumine — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c)

33

2008/C 171/60

Kohtuasi T-144/04: Esimese Astme Kohtu 19. mai 2008. aasta määrus — TF1 versus komisjon (Tühistamishagi — Komisjoni otsus, millega loetakse Prantsuse Vabariigi võetud teatud meetmed France 2 ja France 3-le antavaks ühisturuga kokkusobivaks riigiabiks — Hagi esitamise tähtaeg — Kodukorra artikli 4 lõike 1 punkt c — Vastuvõetamatus)

33

2008/C 171/61

Kohtuasi T-302/04: Esimese Astme Kohtu 18. aprilli 2008. aasta määrus — Maison de l'Europe Avignon Méditerranée versus komisjon (Vahekohtuklausel — Euroopa infopunkti loomine — Komisjoni ja hageja vahel sõlmitud leping — Esimese Astme Kohtu ilmne pädevuse puudumine — Ilmselgelt põhjendamatu hagi)

34

2008/C 171/62

Kohtuasi T-327/04: Esimese Astme Kohtu 13. mai 2008. aasta määrus — SNIV versus komisjon (Tühistamishagi — Riigiabi — Hagi esitamise tähtaeg — Tähtaja algus — Kokkuvõtte avaldamine Euroopa Liidu Teatajas — Internetilehekülg — Vastuvõetamatus)

34

2008/C 171/63

Kohtuasi T-260/06: Esimese Astme Kohtu 30. jaanuari 2008. aasta määrus — Arktouros versus komisjon (Tühistamishagi — Määrus (EÜ) nr 1655/2000 — Keskkonnaprojektile antud finantsabi tühistamine — Otsus projekti lõpetamise ja ettemaksena ülekantud summade tagastamise kohta — Kinnitav akt — Hagi esitamise tähtaja möödumine — Vastuvõetamatus)

34

2008/C 171/64

Kohtuasi T-18/07: Esimese Astme Kohtu 21. mai 2008. aasta määrus — Kronberger versus parlament (Tühistamishagi — Euroopa Parlamendi valimisi käsitlev akt — Hagi esitamise tähtaeg — Esimese Astme Kohtu pädevuse puudumine — Vastuvõetamatus)

35

2008/C 171/65

Kohtuasi T-29/07: Esimese Astme Kohtu 14. mai 2008. aasta määrus — Lactalis Gestion Lait ja Lactalis Investissements versus nõukogu (Tühistamishagi — Direktiiv 2006/112/EÜ — Esimese käibemaksudirektiivi kehtetuks tunnistamine — Osaline tühistamine — Isikliku puutumuse puudumine — Vastuvõetamatus)

35

2008/C 171/66

Kohtuasi T-92/07 P: 28. märtsil 2007 esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Ühenduste Avaliku Teenistuse Kohtu 16. jaanuari 2007. aasta otsuse peale kohtuasjas F-3/06, Jacques Frankin jt vs. komisjon (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Ametnikud ja ajutised teenistujad — Pension — Pensioniõiguste ülekandmine — Ilmselgelt vastuvõetamatu apellatsioonkaebus — Ilmselgelt põhjendamatu apellatsioonkaebus)

36

2008/C 171/67

Kohtuasi T-239/07: Esimese Astme Kohtu 5. mai 2008. aasta määrus — Pathé Distribution versus Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus (Vahekohtuklausel — Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus — Asjas kohtuotsuse mittetegemine)

36

2008/C 171/68

Kohtuasi T-315/07: Esimese Astme Kohtu 28. aprilli 2008. aasta otsus — Grohe versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Compañía Roca Radiadores (ALIRA) (Ühenduse kaubamärk — Vastulause — Vastulause tagasivõtmine — Asjas kohtuotsuse mittetegemine)

36

2008/C 171/69

Kohtuasi T-372/07: Esimese Astme Kohtu 17. aprilli 2008. aasta määrus — Dymos Kerateas versus Euroopa Ühenduste Komisjon (Tühistamishagi — Tähtaeg — Vastuvõetamatus)

37

2008/C 171/70

Kohtuasi T-389/07: Esimese Astme Kohtu 18. veebruari 2008. aasta määrus — Earth Products versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Meynard Designs (EARTH) (Ühenduse kaubamärk — Registreerimisest keeldumine — Registreerimistaotluse tagasivõtmine — Asjas kohtuotsuse mittetegemine)

37

2008/C 171/71

Liidetud kohtuasjad T-54/08 R, T-87/08 R, T-88/08 R ja T-91/08 R T-93/08 R: Esimese Astme Kohtu 8. aprilli 2008. aasta määrus — Küpros versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Küprose põhjaosas majanduse arendamise hange — Taotlus täitmise peatamiseks — Kiireloomulisuse puudumine)

38

2008/C 171/72

Kohtuasi T-119/08 R: Esimese Astme Kohtu presidendi 11. aprilli 2008. aasta määrus — Küprose Vabariik versus Euroopa Ühenduste Komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Pakkumisteade, mille esemeks on soodustada Küprose põhjaosa majanduslikku arengut loomakasvatuse alal — Täitmise peatamise taotlus — Kiireloomulisuse puudumine)

38

2008/C 171/73

Kohtuasi T-122/08 R: Esimese Astme Kohtu presidendi 11. aprilli 2008. aasta määrus — Küpros versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Küprose põhjaosas majanduse arendamise hange — Taotlus täitmise peatamiseks — Kiireloomulisuse puudumine)

38

2008/C 171/74

Kohtuasi T-151/08: 21. aprillil 2008 esitatud hagi — Victor Guedes Indústria e Comércio versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Consorci de l'Espai Rural de Gallecs (GALLECS)

39

2008/C 171/75

Kohtuasi T-156/08 P: R-i 24. aprillil 2008 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 19. veebruari 2008. aasta määruse peale kohtuasjas F-49/07: R versus komisjon

39

2008/C 171/76

Kohtuasi T-157/08: 28. aprillil 2008. aastal esitatud hagi — Paroc versus Siseturu Ühtlustamise Amet

40

2008/C 171/77

Kohtuasi T-159/08: 2. mail 2008 esitatud hagi — Procter & Gamble versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Bayer (LIVENSA)

40

2008/C 171/78

Kohtuasi T-162/08: 29. aprillil 2008. aastal esitatud hagi — Frag Comercio Internacional versus Siseturu Ühtlustamise Amet (GREEN by missako)

40

2008/C 171/79

Kohtuasi T-163/08: 29. aprillil 2008 esitatud hagi — Arbeitsgemeinschaft Golden Toast versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Golden Toast)

41

2008/C 171/80

Kohtuasi T-167/08: 9. mail 2008 esitatud hagi — Microsoft versus komisjon

41

2008/C 171/81

Kohtuasi T-170/08: 13. mail 2008 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus I.D. FOS Research

42

2008/C 171/82

Kohtuasi T-171/08: 7. mail 2008 esitatud hagi — Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung versus komisjon

43

2008/C 171/83

Kohtuasi T-173/08: 13. mail 2008 esitatud hagi — Messe Düsseldorf GmbH versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Canon Communications (MEDTEC)

43

2008/C 171/84

Kohtuasi T-176/08: 9. mail 2008 esitatud hagi — Infeurope versus komisjon

44

2008/C 171/85

Kohtuasi T-177/08: 13. mail 2008 esitatud hagi — Schräder versus Ühenduse Sordiamet — Hansson (Sumost 01)

45

2008/C 171/86

Kohtuasi T-180/08 P: Giuseppe Tiralongo 15. mail 2008 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 6. märtsi 2008. aasta otsuse peale kohtuasjas F-55/07: Tiralongo vs. komisjon

45

2008/C 171/87

Kohtuasi T-181/08: 16. mail 2008 esitatud hagi — Tay Za versus nõukogu

46

2008/C 171/88

Kohtuasi T-182/08: 16. mail 2008 esitatud hagi — Komisjon versus Atlantic Energy

46

2008/C 171/89

Kohtuasi T-183/08: 16. mail 2008 esitatud hagi — Schuhpark Fascies versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Leder & Schuh (jello SCHUHPARK)

47

2008/C 171/90

Kohtuasi T-187/08: 13. mail 2008 esitatud hagi — Rodd & Gunn Australia versus Siseturu Ühtlustamise Amet (koera kujutis)

47

2008/C 171/91

Kohtuasi T-188/08: 13. mail 2008 esitatud hagi — Infeurope versus komisjon

48

2008/C 171/92

Liidetud kohtuasjad T-490/04 ja T-493/04: Esimese Astme Kohtu 7. mai 2008. aasta määrus — Saksamaa ja Deutsche Post versus komisjon

48

2008/C 171/93

Kohtuasi T-180/06: Esimese Astme Kohtu 5. mai 2008. aasta määrus — Fränkischer Weinbauverband versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Pudeli kuju)

48

2008/C 171/94

Kohtuasi T-17/07: Esimese Astme Kohtu 6. mai 2008. aasta määrus — Torres versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Bodegas Navarro López (CITA DEL SOL)

49

2008/C 171/95

Kohtuasi T-32/07: Esimese Astme Kohtu 14. mai 2008. aasta määrus — Slovakkia versus komisjon

49

2008/C 171/96

Kohtuasi T-501/07: Esimese Astme Kohtu 23. mai 2008. aasta määrus — R.S. Arbeitsschutz versus Siseturu Ühtlustamise Amet — RS Components (RS)

49

2008/C 171/97

Kohtuasi T-30/08: Esimese Astme Kohtu 14. mai 2008. aasta määrus — Winzer Pharma versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Oftaltech (OFTASIL)

49

 

Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohus

2008/C 171/98

Kohtuasi F-8/08: 22. jaanuaril 2008 esitatud hagi — Renier versus komisjon

50

2008/C 171/99

Kohtuasi F-12/08: 5. veebruaril 2008 esitatud hagi — Nardin versus parlament

50

2008/C 171/00

Kohtuasi F-30/08: 28. veebruaril 2008 esitatud hagi — Nanopoulus versus komisjon

50

2008/C 171/01

Kohtuasi F-35/08: 14. märtsil 2008 esitatud hagi — Pachtidis versus komisjon

51

2008/C 171/02

Kohtuasi F-45/08: 22. aprillil 2008 esitatud hagi — Bernard versus Europol

51

2008/C 171/03

Kohtuasi F-46/08: 6. mail 2008 esitatud hagi — Thoss versus kontrollikoda

51

2008/C 171/04

Kohtuasi F-47/08: 30. aprillil 2008 esitatud hagi — Buschak versus Euroopa Elu-ja Töötingimuste Parandamise Fond

52

2008/C 171/05

Kohtuasi F-48/08: 27. aprillil 2008 esitatud hagi — Ortega Serrano versus komisjon

52


ET

 

Top