Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:074E:TOC

Euroopa Liidu Teataja, CE 74, 20. märts 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 74E

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

51. köide
20. märts 2008


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   (Teave)

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT

 

EUROOPA PARLAMENT

 

2007-2008 ISTUNGJÄRK

 

23.-26. aprill 2007 istungid

 

Esmaspäev, 23. aprill 2007

2008/C 074E/01

PROTOKOLL

1

ISTUNGI LÄBIVIIMISE KORD

Istungjärgu jätkamine

Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Presidentuuri avaldused

Esitatud dokumendid

Nõukogu edastatud kokkulepped

Teatud dokumente puudutavad otsused

Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)

Kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)

Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Parlamendi koosseis

Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktide allkirjastamine

Tööplaan

Majanduslike huvide deklaratsioon

Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Makseteenused siseturul ***I (arutelu)

Kõrgtehnoloogilised ravimid ***I (arutelu)

Karistusõiguslikud meetmed intellektuaalomandi õiguste järgimise tagamiseks ***I (arutelu)

Tulevaste laienemiste mõju ühtekuuluvuspoliitika tulemuslikkusele (arutelu)

Komisjoni iga-aastane poliitiline strateegia aastaks 2008 (arutelu)

Tariifikvoodid toor-roosuhkru importimiseks Bulgaariasse ja Rumeeniasse * (arutelu)

Kartulitärklise tootmise kvoodisüsteem * (arutelu)

EÜ konkurentsieeskirjade rikkumisest tekkinud kahjude hüvitamine (Roheline raamat) (arutelu)

Järgmise istungi päevakord

Istungi lõpp

KOHALOLIJATE NIMEKIRI

16

 

Teisipäev, 24. aprill 2007

2008/C 074E/02

PROTOKOLL

18

ISTUNGI LÄBIVIIMISE KORD

Istungi algus

Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Otsus kiirmenetluse kohta

2005. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmised (arutelu)

HIV/AIDSi vastane võitlus Euroopa Liidus ja naaberriikides aastatel 2006-2009 (arutelu)

Tervitus

Hääletused

EÜ ja Malaisia vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Europoli personali põhipalgad ja toetused * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Tariifikvoodid toor-roosuhkru importimiseks Bulgaariasse ja Rumeeniasse * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Vural Ögeri puutumatuse võtmise taotlus (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

2005. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: IV jagu, Euroopa Kohus (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

2005. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: V jagu, Kontrollikoda (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

2005. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: VI jagu, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

2005. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: VIII jagu (A), Euroopa Ombudsman (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

2005. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: VIII jagu (B), Euroopa Andmekaitseinspektor (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

2005. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: kuues, seitsmes, kaheksas ja üheksas Euroopa Arengufond (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

2005. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

2005. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

2005. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Rassismi ja Ksenofoobia Euroopa Järelevalvekeskus (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

2005. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

2005. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Keskkonnaagentuur (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

2005. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

2005. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

2005. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ravimiamet (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

2005. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Eurojust (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

2005. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Koolitusfond (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

2005. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Meresõiduohutuse Amet (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

2005. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Lennundusohutusamet (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

2005. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

2005. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

2005. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Makseteenused siseturul ***I (hääletus)

Kartulitärklise tootmise kvoodisüsteem * (hääletus)

Tulevaste laienemiste mõju ühtekuuluvuspoliitika tulemuslikkusele (hääletus)

Komisjoni iga-aastane poliitiline strateegia aastaks 2008 (hääletus)

2005. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: III jagu, komisjon (hääletus)

2005. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: I jagu, Euroopa Parlament (hääletus)

2005. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: II jagu, nõukogu (hääletus)

2005. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: VII jagu, Regioonide Komitee (hääletus)

2005. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ülesehitusamet (hääletus)

HIV/AIDSi vastane võitlus Euroopa Liidus ja naaberriikides aastatel 2006-2009 (hääletus)

Selgitused hääletuse kohta

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Ühenduse laevaliikluse seire- ja teabesüsteem ***I - Õnnetuste juurdlus ***I - Reisijate laevaga vedajate vastutus õnnetusjuhtumite korral ***I - Sadamariigi kontroll laevanduses ***I - Laevade kontrolli ja ülevaatusega tegelevad organisatsioonid ***I (arutelu)

Infotund (küsimused komisjonile)

Küsimuse vastuvõetamatus (homofoobia Euroopas)

Mitmepoolne leping Euroopa ühise lennunduspiirkonna rajamise kohta - Mitmepoolne leping Euroopa ühise lennunduspiirkonna (ECAA) rajamise kohta * (arutelu)

Galileo (arutelu)

Tsiviillennundusjulgestuse ühiseeskirjad ***II (arutelu)

Üleujutusriski hindamine ja maandamine ***II (arutelu)

Loodusvarade säästva kasutamise temaatiline strateegia (arutelu)

Järgmise istungi päevakord

Istungi lõpp

KOHALOLIJATE NIMEKIRI

43

I LISA

45

II LISA

59

VASTUVÕETUD TEKSTID

157

P6_TA(2007)0103
EÜ ja Malaisia vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping *
Euroopa Parlamendi 24. aprilli 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Malaisia valitsuse vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu sõlmimise kohta (KOM(2006)0619 - C6-0004/2007 - 2006/0202(CNS))

157

P6_TA(2007)0104
Europoli personali põhipalgad ja toetused *
Euroopa Parlamendi 24. aprilli 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon Soome Vabariigi algatuse kohta eesmärgiga võtta vastu nõukogu otsus Europoli personali põhipalkade ja toetuste kohandamise kohta (16333/2006 - C6-0047/2007 - 2007/0801(CNS))

157

P6_TA(2007)0105
Tariifikvoodid toor-roosuhkru importimiseks Bulgaariasse ja Rumeeniasse *
Euroopa Parlamendi 24. aprilli 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega avatakse tariifikvoodid rafineerimistehastesse tarnitava toor-roosuhkru importimiseks Bulgaariasse ja Rumeeniasse turustusaastatel 2006/2007, 2007/2008 ja 2008/2009 (KOM(2006)0798 - C6-0003/2007 - 2006/0261(CNS))

158

P6_TA(2007)0106
Vural Ögeri puutumatuse võtmise taotlus
Euroopa Parlamendi 24. aprilli 2007. aasta otsus Vural Ögeri puutumatuse võtmise taotluse kohta (2006/2198 (IMM))

159

P6_TA(2007)0107
2005. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: IV jagu, Euroopa Kohus

160

160

161

P6_TA(2007)0108
2005. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: V jagu, kontrollikoda

163

163

164

P6_TA(2007)0109
2005. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: VI jagu, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

166

166

167

P6_TA(2007)0110
2005. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: VIII jagu (A), Euroopa ombudsman

169

169

170

P6_TA(2007)0111
2005. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: VIII jagu (B), Euroopa andmekaitseinspektor

172

172

173

P6_TA(2007)0112
2005. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: kuues, seitsmes, kaheksas ja üheksas Euroopa Arengufond

174

174

176

177

P6_TA(2007)0113
2005. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus

183

183

184

186

P6_TA(2007)0114
2005. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond

190

190

191

193

P6_TA(2007)0115
2005. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Rassismi ja Ksenofoobia Euroopa Järelevalvekeskus

196

196

197

199

P6_TA(2007)0116
2005. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus

202

202

203

205

P6_TA(2007)0117
2005. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Keskkonnaagentuur

208

208

209

211

P6_TA(2007)0118
2005. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur

214

214

215

218

P6_TA(2007)0119
2005. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus

221

221

222

224

P6_TA(2007)0120
2005. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ravimiamet

227

227

228

229

P6_TA(2007)0121
2005. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Eurojust

233

233

234

235

P6_TA(2007)0122
2005. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Koolitusfond

238

238

239

241

P6_TA(2007)0123
2005. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Meresõiduohutuse Amet

244

244

245

247

P6_TA(2007)0124
2005. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Lennundusohutusamet

250

250

251

253

P6_TA(2007)0125
2005. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet

256

256

257

258

P6_TA(2007)0126
2005. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC)

261

261

262

264

P6_TA(2007)0127
2005. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet

267

267

268

270

P6_TA(2007)0128
Makseteenused siseturul ***I
Euroopa Parlamendi 24. aprilli 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv makseteenuste kohta siseturul ning direktiivide 97/7/EÜ, 2000/12/EÜ ja 2002/65/EÜ muutmise kohta (KOM(2005)0603 - C6-0411/2005 - 2005/0245(COD))

272

P6_TC1-COD(2005)0245
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 24. aprillil 2007 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2007/.../EÜ makseteenuste kohta siseturul ning direktiivide 97/7/EÜ, 2002/65/EÜ, 2005/60/EÜ ja 2006/48/EÜ muutmise ning direktiivi 97/5/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta

273

P6_TA(2007)0129
Kartulitärklise tootmise kvoodisüsteem *
Euroopa Parlamendi 24. aprilli 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1868/94, millega kehtestatakse kartulitärklise tootmise kvoodisüsteem (KOM(2006)0827 - C6-0046/2007 - 2006/0268(CNS))

273

P6_TA(2007)0130
Tulevaste laienemiste mõju ühtekuuluvuspoliitika tulemuslikkusele
Euroopa Parlamendi 24. aprilli 2007. aasta resolutsioon tulevaste laienemiste mõju kohta ühtekuuluvuspoliitika tulemuslikkusele (2006/2107(INI))

275

P6_TA(2007)0131
Komisjoni iga-aastane poliitiline strateegia aastaks 2008
Euroopa Parlamendi 24. aprilli 2007. aasta resolutsioon komisjoni iga-aastase poliitilise strateegia kohta 2008. aasta eelarvemenetluseks (2007/2017(BUD))

280

I LISA
7. MÄRTSI 2007. AASTA KOLMEPOOLNE KOHTUMINE

287

II LISA
18. APRILLI 2007. AASTA KOLMEPOOLSEL KOHTUMISEL KOKKU LEPITUD AVALDUSED

287

P6_TA(2007)0132
2005. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: III jagu, komisjon

288

288

290

292

P6_TA(2007)0133
2005. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: I jagu, Euroopa Parlament

320

320

321

P6_TA(2007)0134
2005. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: II jagu, nõukogu

337

337

338

P6_TA(2007)0135
2005. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: VII jagu, Regioonide Komitee

339

339

340

P6_TA(2007)0136
2005. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ülesehitusamet

342

342

343

345

P6_TA(2007)0137
HIV/AIDSi vastane võitlus Euroopa Liidus ja naaberriikides aastatel 2006-2009
Euroopa Parlamendi 24. aprilli 2007. aasta resolutsioon HIV/AIDSi vastase võitluse kohta Euroopa Liidus ja naaberriikides aastatel 2006-2009 (2006/2232(INI))

348

 

Kolmapäev, 25. aprill 2007

2008/C 074E/03

PROTOKOLL

357

ISTUNGI LÄBIVIIMISE KORD

Istungi algus

Atlandiülesed suhted (arutelu)

2006. aasta eduaruanne Horvaatia kohta (arutelu)

Parlamendiliikme mandaat

Hääletused

Rahvamajanduse arvepidamise andmete edastus ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Mitmepoolne leping Euroopa ühise lennunduspiirkonna (ECAA) rajamise kohta * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Parlamendiliikme mandaat (jätkamine)

Hääletused (jätkamine)

EÜ asutamislepingu IV jaotise sätete kohandamine - Euroopa Kohus * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raamleping mitmepoolse tuumaalase keskkonnaprogrammi kohta Venemaa Föderatsioonis * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Tsiviillennundusjulgestuse ühiseeskirjad ***II (hääletus)

Tervitus

Hääletused (jätkamine)

Üleujutusriski hindamine ja maandamine ***II (hääletus)

Pidulik istung - India

Hääletused (jätkamine)

Kõrgtehnoloogilised ravimid ***I (hääletus)

Karistusõiguslikud meetmed intellektuaalomandi õiguste järgimise tagamiseks ***I (hääletus)

Ühenduse laevaliikluse seire- ja teabesüsteem ***I (hääletus)

Õnnetuste juurdlus ***I (hääletus)

Reisijate laevaga vedajate vastutus õnnetusjuhtumite korral ***I (hääletus)

Sadamariigi kontroll laevanduses ***I (hääletus)

Laevade kontrolli ja ülevaatusega tegelevad organisatsioonid ***I (hääletus)

Rahvusvahelised finantsaruandlusstandardid (hääletus)

Kliimamuutuste ajutise komisjoni moodustamine (hääletus)

EÜ konkurentsieeskirjade rikkumisest tekkinud kahjude hüvitamine (hääletus)

Mitmepoolne leping Euroopa ühise lennunduspiirkonna rajamise kohta (hääletus)

Loodusvarade säästva kasutamise temaatiline strateegia (hääletus)

Atlandiülesed suhted (hääletus)

Eduaruanne Horvaatia kohta (hääletus)

Selgitused hääletuse kohta

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Inimõigused maailmas 2006. aastal ja ELi poliitika selles küsimuses - Moratoorium surmanuhtluse suhtes (arutelu)

Ukraina (arutelu)

Homofoobia Euroopas (arutelu)

Infotund (küsimused nõukogule)

Kiirreageerimisrühmad piiridel (arutelu)

Majandus- ja rahaliidu riikide rahandus 2006. aastal (arutelu)

Euroopa õigusaktide täiustamine seoses töötajate teavitamisega ja nendega konsulteerimisega (arutelu)

Praktilist rakendamist käsitlevate aruannete lihtsustamine ja ratsionaliseerimine ***I (arutelu)

Järgmise istungi päevakord

Istungi lõpp

KOHALOLIJATE NIMEKIRI

373

I LISA

375

II LISA

393

VASTUVÕETUD TEKSTID

505

P6_TA(2007)0138
Rahvamajanduse arvepidamise andmete edastus ***I
Euroopa Parlamendi 25. aprilli 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2223/96 komisjonile rahvamajanduse arvepidamise andmete edastamise suhtes (KOM(2005)0653 - C6-0438/2005 - 2005/0253(COD))

505

P6_TC1-COD(2005)0253
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 25. aprillil 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2007, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2223/96 seoses rahvamajanduse arvepidamise andmete edastamisega

505

P6_TA(2007)0139
Mitmepoolne leping Euroopa ühise lennunduspiirkonna rajamise kohta *
Euroopa Parlamendi 25. aprilli 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb Albaania Vabariigi, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria Vabariigi, Horvaatia Vabariigi, Euroopa Ühenduse, Islandi Vabariigi, endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi, Norra Kuningriigi, Serbia ja Montenegro, Rumeenia ning ÜRO Kosovo missiooni vahelise Euroopa ühise lennunduspiirkonna (ECAA) rajamise mitmepoolse lepingu sõlmimist ((KOM(2006)0113 - C6-0218/2006 - 2006/0036(CNS))

506

P6_TA(2007)0140
EÜ asutamislepingu IV jaotise sätete kohandamine - Euroopa Kohus *
Euroopa Parlamendi 25. aprilli 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu otsuse eelnõu kohta, millega kohandatakse Euroopa Kohut käsitlevaid sätteid valdkondades, mis on hõlmatud Euroopa Ühenduse asutamislepingu kolmanda osa IV jaotisega (KOM(2006)0346 - C6-0304/2006 - 2006/0808(CNS))

506

P6_TA(2007)0141
Raamleping mitmepoolse tuumaalase keskkonnaprogrammi kohta Venemaa Föderatsioonis *
Euroopa Parlamendi 25. aprilli 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb raamlepingu (mitmepoolse tuumaalase keskkonnaprogrammi kohta Venemaa Föderatsioonis) ja protokolli (mitmepoolse tuumaalase keskkonnaprogrammiga seotud nõuete, kohtumenetluse ja kahju hüvitamise kohta Venemaa Föderatsioonis) sõlmimist Euroopa Ühenduse nimel (KOM(2006)0665 - C6-0475/2006 - 2006/0227(CNS))

507

P6_TA(2007)0142
Tsiviillennundusjulgestuse ühiseeskirjad ***II
Euroopa Parlamendi 25. aprilli 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb tsiviillennundusjulgestuse ühiseeskirju ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2320/2002 (14039/1/2006 - C6-0041/2007 - 2005/0191(COD))

508

P6_TC2-COD(2005)0191
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud teisel lugemisel 25. aprillil 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2007, mis käsitleb tsiviillennundusjulgestuse ühiseeskirjade ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2320/2002

508

LISA
ÜHISED PÕHISTANDARDID TSIVIILLENNUNDUSE KAITSMISEKS ÕIGUSVASTASTE TEGUDE EEST (ARTIKKEL 4)

520

P6_TA(2007)0143
Üleujutusriski hindamine ja maandamine ***II
Euroopa Parlamendi 25. aprilli 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv üleujutusriski hindamise ja maandamise kohta (12131/6/2006 - C6-0038/2007 - 2006/0005(COD))

525

P6_TC2-COD(2006)0005
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud teisel lugemisel 25. aprillil 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2007/.../EÜ üleujutusriski hindamise ja maandamise kohta

525

P6_TA(2007)0144
Kõrgtehnoloogilised ravimid ***I
Euroopa Parlamendi 25. aprilli 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kõrgtehnoloogiliste ravimite ning direktiivi 2001/83/EÜ ja määruse (EÜ) nr 726/2004 muutmise kohta (KOM(2005)0567 - C6-0401/2005 - 2005/0227(COD))

525

P6_TC1-COD(2005)0227
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 25. aprillil 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2007 uudsete ravimite ning direktiivi 2001/83/EÜ ja määruse (EÜ) nr 726/2004 muutmise kohta

526

P6_TA(2007)0145
Karistusõiguslikud meetmed intellektuaalomandi õiguste järgimise tagamiseks ***I
Euroopa Parlamendi 25. aprilli 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv intellektuaalomandi õiguste järgimise tagamiseks vajalike karistusmeetmete kohta (KOM(2006)0168 - C6-0233/2005 - 2005/0127(COD))

526

P6_TC1-COD(2005)0127
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 25. aprillil 2007 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2007/.../EÜintellektuaalomandi õiguste järgimise tagamiseks vajalike karistusmeetmete kohta

527

P6_TA(2007)0146
Ühenduse laevaliikluse seire- ja teabesüsteem ***I
Euroopa Parlamendi 25. aprilli 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2002/59/EÜ, millega luuakse ühenduse laevaliikluse seire- ja teabesüsteem (KOM(2005)0589 - C6-0004/2006 - 2005/0239(COD))

533

P6_TC1-COD(2005)0239
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 25. aprillil 2007 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2007/.../EÜ millega muudetakse direktiivi 2002/59/EÜ, millega luuakse ühenduse laevaliikluse seire- ja teabesüsteem

533

P6_TA(2007)0147
Õnnetuste juurdlus ***I
Euroopa Parlamendi 25. aprilli 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse meretranspordi sektoris toimunud õnnetuste juurdluse põhimõtted ja millega muudetakse direktiive 1999/35/EÜ ja 2002/59/EÜ (KOM(2005)0590 - C6-0056/2006 - 2005/0240(COD))

546

P6_TC1-COD(2005)0240
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 25. aprillil 2007eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2007/.../EÜ, millega kehtestatakse meretranspordi sektoris toimunud õnnetuste juurdluse põhimõtted ja millega muudetakse direktiive 1999/35/EÜ ja 2002/59/EÜ

547

I LISA
OHUTUSJUURDLUSE KOKKUVÕTTE VORM JA SISU

558

II LISA
LAEVAÕNNETUSEST VÕI OHTLIKUST JUHTUMIST TEAVITAMISEL ESITATAVAD ANDMED

561

P6_TA(2007)0148
Reisijate laevaga vedajate vastutus õnnetusjuhtumite korral ***I
Euroopa Parlamendi 25. aprilli 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus reisijate meritsi ja siseveekogudel vedajate vastutuse kohta õnnetusjuhtumite korral (KOM(2005)0592 - C6-0057/2006 - 2005/0241(COD))

562

P6_TC1-COD(2005)0241
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 25. aprillil 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2007 reisijate meritsi vedajate vastutuse kohta õnnetusjuhtumite korral

563

I LISA
REISIJATE JA NENDE PAGASI MEREVEO 2002. AASTA ATEENA KONVENTSIOON

567

II LISA
2006. AASTA IMO RESERVATSIOON

584

P6_TA(2007)0149
Sadamariigi kontroll laevanduses ***I
Euroopa Parlamendi 25. aprilli 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb sadamariigi kontrolli laevanduses (uuesti sõnastatud) (KOM(2005)0588 - C6-0028/2006 - 2005/0238(COD))

584

P6_TC1-COD(2005)0238
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 25. aprillil 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2007/.../EÜ, mis käsitleb sadamariigi kontrolli laevanduses (uuesti sõnastatud)

584

I LISA
Ühenduse sadamariigi kontrollikorra elemendid

605

II LISA
LAEVA RISKIPROFIIL

609

III LISA
TEAVITAMINE

610

IV LISA
TUNNISTUSTE JA DOKUMENTIDE LOETELU

610

V LISA
NÄITED ÜKSIKASJALIKUMA KONTROLLI „PÕHJENDATUD ALUSTE” KOHTA

612

VI LISA
LAEVAKONTROLLI KORD

613

VII LISA
LAEVADE KONTROLLIKORD SEOSES TURVALISUSEGA

613

VIII LISA
LAEVADE LAIENDATUD KONTROLLIKORD

616

IX LISA
SÄTTED, MIS KÄSITLEVAD SISSESÕIDUKEELDU ÜHENDUSE SADAMATESSE

618

X LISA
KONTROLLAKT

620

XI LISA
LAEVA KINNIPIDAMISE KRITEERIUMID

621

XII LISA
INSPEKTORITE MIINIMUMKRITEERIUMID

625

XIII LISA
LIIKMESRIIKIDE SADAMATES TOIMUNUD KONTROLLIMISTE, KINNIPIDAMISTE JA SISSESÕIDUKEELDUDEGA SEOTUD TEABE AVALDAMINE

626

XIV LISA
ANDMED, MIS ESITATAKSE SEOSES RAKENDAMISE JÄLGIMISEGA

627

XV LISA

628

XVI LISA
VASTAVUSTABEL

629

P6_TA(2007)0150
Laevade kontrolli ja ülevaatusega tegelevad organisatsioonid (uuesti sõnastatud) ***I
Euroopa Parlamendi 25. aprilli 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv laevade kontrolli ja ülevaatusega tegelevate organisatsioonide ja veeteede ametite vastavat tegevust käsitlevate ühiste eeskirjade ja standardite kohta (uuesti sõnastatud) (KOM(2005)0587 - C6-0038/2006 - 2005/0237(COD))

632

P6_TC1-COD(2005)0237
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 25. aprillil 2007 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2007/.../EÜ laevade kontrolli ja ülevaatusega tegelevate organisatsioonide ja veeteede ametite vastavat tegevust käsitlevate ühiste eeskirjade ja standardite kohta (uuesti sõnastatud)

633

I LISA
MIINIMUMNÕUDED ARTIKLIS 3 NIMETATUD TUNNUSTATUD ORGANISATSIOONIDE KOHTA

648

II LISA

650

III LISA
Vastavustabel

651

P6_TA(2007)0151
Kliimamuutuste ajutise komisjoni moodustamine
Euroopa Parlamendi 25. aprilli 2007. aasta otsus, millega moodustatakse kliimamuutuste ajutine komisjon ning määratakse kindlaks selle volitused, koosseis ja ametiaeg

652

P6_TA(2007)0152
EÜ konkurentsieeskirjade rikkumisest tekkinud kahjude hüvitamine
Euroopa Parlamendi 25. aprilli 2007. aasta resolutsioon rohelise raamatu kohta, mis käsitleb EÜ konkurentsieeskirjade rikkumisest tekkinud kahjude hüvitamist (2006/2207(INI))

653

P6_TA(2007)0153
Mitmepoolne leping Euroopa ühise lennunduspiirkonna rajamise kohta
Euroopa Parlamendi 25. aprilli 2007. aasta resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb Albaania Vabariigi, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria Vabariigi, Horvaatia Vabariigi, Euroopa Ühenduse, Islandi Vabariigi, endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi, Norra Kuningriigi, Serbia ja Montenegro, Rumeenia ning ÜRO Kosovo missiooni vahelise Euroopa ühise lennunduspiirkonna (ECAA) rajamise mitmepoolse lepingu sõlmimist

658

P6_TA(2007)0154
Loodusvarade säästva kasutamise temaatiline strateegia
Euroopa Parlamendi 25. aprilli 2007. aasta resolutsioon loodusvarade säästva kasutamise temaatilise strateegia kohta (2006/2210(INI))

660

P6_TA(2007)0155
Atlandi-ülesed suhted
Euroopa Parlamendi 25. aprilli 2007. aasta resolutsioon Atlandi-üleste suhete kohta

670

P6_TA(2007)0156
Eduaruanne Horvaatia kohta
Euroopa Parlamendi 25. aprilli 2007. aasta resolutsioon Horvaatiat käsitleva 2006. aasta eduaruande kohta (2006/2288(INI))

675

 

Neljapäev, 26. aprill 2007

2008/C 074E/04

PROTOKOLL

680

ISTUNGI LÄBIVIIMISE KORD

Istungi algus

Esitatud dokumendid

Assigneeringute ümberpaigutamine

Euroopa Liidu ja Šveitsi vahelised suhted (arutelu)

Puuetega naiste olukord Euroopa Liidus (arutelu)

Nõukogu ühiste seisukohtade teatavakstegemine

Presidentuuri teadaanded

Hääletused

Praktilist rakendamist käsitlevate aruannete lihtsustamine ja ratsionaliseerimine ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Teatavate kalandussaaduste turustamise hüvitamine * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Otsuse 2004/585/EÜ (millega asutatakse ühise kalanduspoliitika raames piirkondlikud nõuandekomisjonid) muutmine * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Puuetega naiste olukord Euroopa Liidus (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Ostujõu pariteetide alusandmed (arvutamine ja levitamine) ***I (hääletus)

Piirivalve kiirreageerimisrühmad ***I (hääletus)

Kalavarude kaitse ja säästev kasutamine * (hääletus)

Galileo (hääletus)

Inimõigused maailmas 2006. aastal ja ELi poliitika selles küsimuses (hääletus)

Moratoorium surmanuhtluse suhtes (hääletus)

Homofoobia Euroopas (hääletus)

Majandus- ja rahaliidu riikide rahandus 2006. aastal (hääletus)

Selgitused hääletuse kohta

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Päevakord

Zimbabwe (arutelu)

Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

Hiljutine meeleavalduste mahasurumine Venemaal

Ajakirjanik Alan Johnstoni röövimine Gazas

Inimõiguste olukord Filipiinidel

Hääletused

Hiljutine meeleavalduste mahasurumine Venemaal (hääletus)

Ajakirjanik Alan Johnstoni röövimine Gazas (hääletus)

Inimõiguste olukord Filipiinidel (hääletus)

Zimbabwe (hääletus)

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Selgitused hääletuse kohta

Parlamendi koosseis

Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Volituste kontrollimine

Teatud dokumente puudutavad otsused

Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)

Istungil vastuvõetud tekstide edastamine

Järgmiste istungite ajakava

Istungjärgu vaheaeg

KOHALOLIJATE NIMEKIRI

699

I LISA

701

II LISA

711

VASTUVÕETUD TEKSTID

734

P6_TA(2007)0157
Praktilist rakendamist käsitlevate aruannete lihtsustamine ja ratsionaliseerimine ***I
Euroopa Parlamendi 26. aprilli 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 89/391/EMÜ, selle üksikdirektiive ning nõukogu direktiive 83/477/EMÜ, 91/383/EMÜ, 92/29/EMÜ ja 94/33/EÜ, et lihtsustada ja ratsionaliseerida praktilist rakendamist käsitlevaid aruandeid (KOM(2006)0390 - C6-0242/2006 - 2006/0127(COD))

734

P6_TC1-COD(2006)0127
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 26. aprillil 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2007/.../EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 89/391/EMÜ, selle üksikdirektiive ning nõukogu direktiive 83/477/EMÜ, 91/383/EMÜ, 92/29/EMÜ ja 94/33/EÜ, et lihtsustada ja ratsionaliseerida praktilist rakendamist käsitlevaid aruandeid

734

P6_TA(2007)0158
Teatavate kalandussaaduste turustamise hüvitamine *
Euroopa Parlamendi 26. aprilli 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse Assooride, Madeira, Kanaari saarte ning Prantsuse departemangude Guajaana ja Réunioni teatavate kalandussaaduste turustamisel nende piirkondade kaugusest tulenevate lisakulude hüvituskava aastateks 2007-2013 (KOM(2006)0740 - C6-0505/2006 - 2006/0247(CNS))

735

P6_TA(2007)0159
Ühine kalanduspoliitika (piirkondlikud nõuandekomisjonid) *
Euroopa Parlamendi 26. aprilli 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsust 2004/585/EÜ, millega asutatakse ühise kalanduspoliitika raames piirkondlikud nõuandekomisjonid (KOM(2006)0732 - C6-0051/2007 - 2006/0240(CNS))

742

P6_TA(2007)0160
Puuetega naiste olukord Euroopa Liidus
Euroopa Parlamendi 26. aprilli 2007. aasta resolutsioon puuetega naiste olukorra kohta Euroopa Liidus (2006/2277(INI))

742

P6_TA(2007)0161
Ostujõu pariteetide alusandmed (arvutamine ja levitamine) ***I
Euroopa Parlamendi 26. aprilli 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ostujõu pariteetide alusandmete esitamise ning nende arvutamise ja levitamise ühiseeskirjad (KOM(2006)0135 - C6-0100/2006 - 2006/0042(COD))

748

P6_TC1-COD(2006)0042
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 26. aprillil 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2007, millega kehtestatakse ostujõu pariteetide alusandmete esitamise ning nende arvutamise ja levitamise ühiseeskirjad

748

P6_TA(2007)0162
Piirivalve kiirreageerimisrühmad ***I
Euroopa Parlamendi 26. aprilli 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse mehhanism piirivalve kiirreageerimisrühmade loomiseks ning muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2007/2004 kõnealuse mehhanismiga seoses (KOM(2006)0401 - C6-0253/2006 - 2006/0140(COD))

749

P6_TC1-COD(2006)0140
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 26. aprillil 2007 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2007, millega kehtestatakse mehhanism piirivalve kiirreageerimisrühmade loomiseks, muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2007/2004 kõnealuse mehhanismiga seoses ning reguleeritakse külalisametnike ülesandeid ja volitusi

749

LISA
EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI AVALDUS

750

P6_TA(2007)0163
Kalavarude kaitse ja säästev kasutamine *
Euroopa Parlamendi 26. aprilli 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2371/2002 ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta (KOM(2006)0587 - C6-0402/2006 - 2006/0190(CNS))

750

P6_TA(2007)0164
Galileo kontsessioonilepingu läbirääkimised
Euroopa Parlamendi 26. aprilli 2007. aasta resolutsioon Galileo kontsessioonilepingu läbirääkimiste kohta

752

P6_TA(2007)0165
Inimõigused maailmas 2006. aastal ja ELi poliitika selles küsimuses
Euroopa Parlamendi 26. aprilli 2007. aasta resolutsioon, mis käsitleb aastaaruannet inimõiguste kohta maailmas 2006. aastal ja ELi poliitikat selles küsimuses (2007/2020(INI))

753

P6_TA(2007)0166
Surmanuhtluse üldine moratoorium
Euroopa Parlamendi 26. aprilli 2007. aasta resolutsioon surmanuhtluse üldise moratooriumi algatuse kohta

775

P6_TA(2007)0167
Homofoobia Euroopas
Euroopa Parlamendi 26. aprilli 2007. aasta resolutsioon homofoobia kohta Euroopas

776

P6_TA(2007)0168
Majandus- ja rahaliidu riikide rahandus 2006. aastal
Euroopa Parlamendi 26. aprilli 2007. aasta resolutsioon majandus- ja rahaliidu riikide rahanduse kohta 2006. aastal (2007/2004(INI))

780

P6_TA(2007)0169
Hiljutine meeleavalduste mahasurumine Venemaal
Euroopa Parlamendi 26. aprilli 2007. aasta resolutsioon Venemaa kohta

784

P6_TA(2007)0170
Ajakirjanik Alan Johnstoni röövimine Gazas
Euroopa Parlamendi 26. aprilli 2007. aasta resolutsioon ajakirjanik Alan Johnstoni röövimise kohta Gazas

786

P6_TA(2007)0171
Inimõiguste olukord Filipiinidel
Euroopa Parlamendi 26. aprilli 2007. aasta resolutsioon inimõiguste olukorra kohta Filipiinidel

788

P6_TA(2007)0172
Zimbabwe
Euroopa Parlamendi 26. aprilli 2007. aasta resolutsioon Zimbabwe kohta

791


Menetluste selgitus

*

Nõuandemenetlus

**I

Koostöömenetlus: esimene lugemine

**II

Koostöömenetlus: teine lugemine

***

Nõusolekumenetlus

***I

Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine

***II

Kaasotsustamismenetlus: teine lugemine

***III

Kaasotsustamismenetlus: kolmas lugemine

(Menetlus põhineb Euroopa Komisjoni poolt ette pandud õiguslikul alusel.)

Hääletustundi puudutav teave

Raportöör teavitab istungi juhatajat oma seisukohtadest muudatusettepanekute suhtes kirjalikult enne hääletuse algust, kui ei ole otsustatud teisiti.

Parlamendi komisjonid

AFET

Välisasjade komisjon

DEVE

Arengukomisjon

INTA

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

BUDG

Eelarvekomisjon

CONT

Eelarvekontrollikomisjon

ECON

Majandus- ja rahanduskomisjon

EMPL

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

ENVI

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon

ITRE

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

IMCO

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

TRAN

Transpordi- ja turismikomisjon

REGI

Regionaalarengukomisjon

AGRI

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

PECH

Kalanduskomisjon

CULT

Kultuuri- ja hariduskomisjon

JURI

Õigusasjade komisjon

LIBE

Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon

AFCO

Põhiseaduskomisjon

FEMM

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

PETI

Petitsioonikomisjon

Fraktsioonid

PPE-DE

Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon

PSE

Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon

ALDE

Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon

UEN

fraktsioon Liit Rahvusriikide Euroopa eest

Verts/ALE

Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon

GUE/NGL

Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon

IND/DEM

Fraktsioon Iseseisvus ja Demokraatia

ITS

fraktsioon Identiteet, Traditsioon, Suveräänsus

NI

fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed

ET

 

Top