EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:057:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 57, 01. märts 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 57

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

51. köide
1. märts 2008


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE TEATISED

 

Komisjon

2008/C 057/01

Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 raames antava riigiabi lubamine — Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid (1)

1

2008/C 057/02

Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 raames antava riigiabi lubamine — Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid (1)

3

2008/C 057/03

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik nr COMP/M.4987 — IBM/Cognos) (1)

4


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT

 

Komisjon

2008/C 057/04

Euro vahetuskurss

5

2008/C 057/05

Konkurentsi piiravat tegevust ja turgu valitsevat seisundit käsitleva nõuandekomitee 26. oktoobri 2007. aasta koosolekul esitatud arvamus juhtumit nr COMP/38.432 — Kutseliseks kasutamiseks ettenähtud videolint käsitleva otsuse eelnõu kohta

6

2008/C 057/06

Ärakuulamise eest vastutava ametniku lõpparuanne juhtumi nr COMP/38.432 — Kutseliseks kasutamiseks ettenähtud videolint kohta (vastavalt komisjoni 23. mai 2001. aasta otsuse 2001/462/EÜ, ESTÜ (ärakuulamise eest vastutavate ametnike pädevuse kohta teatavates konkurentsimenetlustes) artiklitele 15 ja 16 — EÜT L 162, 19.6.2001, lk 21)

7

2008/C 057/07

Konkurentsi piiravat tegevust ja turgu valitsevat seisundit käsitleva nõuandekomitee 16. novembri 2007. aasta koosolekul esitatud arvamus juhtumit nr COMP/38.432 — Kutseliseks kasutamiseks ettenähtud videolint käsitleva otsuse eelnõu kohta

9

2008/C 057/08

Kokkuvõte komisjoni otsusest, 20. november 2007, EÜ asutamislepingu artiklis 81 ja EMP lepingu artiklis 53 sätestatud menetluse kohta (Juhtum nr COMP/38.432 — Kutseliseks kasutamiseks ettenähtud videolint) (teatavaks tehtud numbri K(2007) 5469 (lõplik) all)  (1)

10

2008/C 057/09

Komisjoni Teatis nõukogu määruse (EÜ) nr 320/2006 (millega luuakse ajutine kava suhkrutööstuse ümberkorraldamiseks ühenduses) rakendamise raames 2008/2009. turustusaastaks antava ümberkorraldusabi rahaliste vahendite hinnangulise kättesaadavuse kohta

13

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2008/C 057/10

Liikmesriikide lennutegevuslubade andmise või kehtetuks tunnistamise otsuste avaldamine vastavalt nõukogu määruse (EMÜ) nr 2407/92 (lennuettevõtjatele lennutegevuslubade väljaandmise kohta) artikli 13 lõikele 4 (1)

14

2008/C 057/11

Reguleeritud turgude märkustega loetelu ja siseriiklikud sätted, millega rakendatakse investeerimisteenuste (nõukogu direktiivi 93/22/EMÜ) asjakohased nõuded

21


 

V   Teated

 

HALDUSMENETLUSED

 

Cedefop

2008/C 057/12

Avatud konkursikutse — GP/RPA/ReferNet-FPA/002/08 — ReferNet — Euroopa kutseõppe teatmematerjalide ja erialateabe võrk

28

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Komisjon

2008/C 057/13

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum nr COMP/M.4874 — Itema/BarcoVision) (1)

30

 

MUUD AKTID

 

Komisjon

2008/C 057/14

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 562/2006 (millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad, ELT C 247, 13.10.2006, lk 1, ELT C 153, 6.7.2007, lk 5, ELT C 192, 18.8.2007, lk 11, ELT C 271, 14.11.2007, lk 14)) artikli 2 lõikes 15 nimetatud elamislubade ajakohastatud loetelu

31

2008/C 057/15

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 562/2006 (millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad, ELT C 247, 13.10.2006, lk 19, ELT C 153, 6.7.2007, lk 22, ELT C 182, 4.8.2007, lk 18)) artikli 5 lõikes 3 nimetatud välispiiride ületamisel nõutavate summade ajakohastatud loetelu

38

2008/C 057/16

Nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 (põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta) artikli 6 lõike 2 kohase taotluse avaldamine

39


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top