Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:022:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 22, 26. jaanuar 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 22

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

51. köide
26. jaanuar 2008


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT

 

Kohus

2008/C 022/01

Euroopa Kohtu viimane väljaanne Euroopa Liidu TeatajasELT C 8, 12.1.2008

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Kohus

2008/C 022/02

Liidetud kohtuasjad C-463/04 ja C-464/04: Euroopa Kohtu (esimene koda) 6. detsembri 2007. aasta otsus (Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Itaalia) eelotsusetaotlus) — Federconsumatori, Adiconsum, ADOC, Ercole Pietro Zucca (C-463/04) ja Associazione Azionariato Diffuso dell'AEM SpA, Filippo Cuccia, Giacomo Fragapane, Pietro Angelo Puggioni, Annamaria Sanchirico, Sandor Sartorio (C-464/04) versus Comune di Milano (EÜ artikkel 56 — Kapitali vaba liikumine — Piirangud — Erastatud ettevõtjad — Siseriiklik õigusnorm, mille kohaselt aktsiaseltsi põhikirjas võidakse riigile või avalik-õiguslikule isikule, kellel on osalus selle äriühingu kapitalis, anda õigus nimetada otse ametisse üks või enam juhatuse liiget)

2

2008/C 022/03

Kohtuasi C-280/05: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 6. detsembri 2007. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Itaalia Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Riigiabi — Ühisturuga kokkusobimatus — Tagasinõudmise kohustus — Täitmata jätmine)

2

2008/C 022/04

Kohtuasi C-298/05: Euroopa Kohtu (esimene koda) 6. detsembri 2007. aasta otsus (Finanzgericht Münsteri (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — Columbus Container Services BVBA & Co. versus Finanzamt Bielefeld-Innenstadt (EÜ artiklid 43 ja 56 — Tulumaks ja kapitalimaks — Teises liikmesriigis asuva käitise kasumi maksustamise tingimused — Topeltmaksustamise vältimise kokkulepe — Maksust vabastamise või maksust mahaarvamise meetod)

3

2008/C 022/05

Kohtuasi C-393/05: Euroopa Kohtu (esimene koda) 29. novembri 2007. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Austria Vabariik (Määrus (EMÜ) nr 2092/91 — Põllumajandustoodete mahepõllundustootmine — Eraõiguslikud kontrolliasutused — Nõue omada teenuse osutamise liikmesriigis tegevuskohta või alalist infrastruktuuri — Põhjendused — Osalemine avaliku võimu teostamisel — EÜ artikkel 55 — Tarbijakaitse)

3

2008/C 022/06

Kohtuasi C-404/05: Euroopa Kohtu (esimene koda) 29. novembri 2007. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Saksamaa Liitvabariik (Määrus (EMÜ) nr 2092/91 — Põllumajandustoodete mahepõllundustootmine — Eraõiguslikud kontrolliasutused — Nõue omada teenuse osutamise liikmesriigis tegevuskohta või alalist infrastruktuuri — Põhjendused — Osalemine avaliku võimu teostamisel — EÜ artikkel 55 — Tarbijakaitse)

4

2008/C 022/07

Kohtuasi C-456/05: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 6. detsembri 2007. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Saksamaa Liitvabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — EÜ artikkel 43 — Ravi rahastamise lepingu alusel tegutsevad psühhoterapeudid — Kvootide süsteem — Üleminekusätted, mis näevad ette erandi — Proportsionaalsus — Vastuvõetavus)

4

2008/C 022/08

Kohtuasi C-7/06 P: Euroopa Kohtu (neljas koda) 29. novembri 2007. aasta otsus — Beatriz Salvador García versus Euroopa Ühenduste Komisjon (Apellatsioonkaebus — Ametnikud — Töötasu — Kodumaalt lahkumise toetus — Personalieeskirjade VII lisa artikli 4 lõike 1 punkti a teises taandes ettenähtud tingimus — Mõiste „teisele riigile tehtud töö”)

5

2008/C 022/09

Kohtuasi C-8/06 P: Euroopa Kohtu (neljas koda) 29. novembri 2007. aasta otsus — Anna Herrero Romeu versus Euroopa Ühenduste Komisjon (Apellatsioonkaebus — Ametnikud — Töötasu — Kodumaalt lahkumise toetus — Personalieeskirjade VII lisa artikli 4 lõike 1 punkti a teises taandes ette nähtud tingimus — Mõiste „teisele riigile tehtud töö”)

5

2008/C 022/10

Kohtuasi C-9/06 P: Euroopa Kohtu (neljas koda) 29. novembri 2007. aasta otsus — Tomás Salazar Brier versus Euroopa Ühenduste Komisjon (Apellatsioonkaebus — Ametnikud — Töötasu — Kodumaalt lahkumise toetus — Personalieeskirjade VII lisa artikli 4 lõike 1 punkti a teises taandes ette nähtud tingimus — Mõiste „teisele riigile tehtud töö”)

6

2008/C 022/11

Kohtuasi C-10/06 P: Euroopa Kohtu (neljas koda) 29. novembri 2007. aasta otsus — Rafael de Bustamante Tello versus Euroopa Liidu Nõukogu (Apellatsioonkaebus — Ametnikud — Töötasu — Kodumaalt lahkumise toetus — Personalieeskirjade VII lisa artikli 4 lõike 1 punkti a teises taandes ette nähtud tingimus — Mõiste „teisele riigile tehtud töö”)

6

2008/C 022/12

Kohtuasi C-59/06 P: Euroopa Kohtu (teine koda) 6. detsembri 2007. aasta otsus — Luigi Marcuccio versus Euroopa Ühenduste Komisjon (Apellatsioonkaebus — Ametnik — Ametikoht kolmandas riigis — Ametikoha ja ametikohal töötaja üleviimine — Kaitseõiguse tagamise põhimõte — Ulatus — Tõendamiskoormis)

7

2008/C 022/13

Kohtuasi C-119/06: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 29. novembri 2007. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Itaalia Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiivi 92/50/EMÜ, millega kooskõlastatakse riiklike teenuslepingute sõlmimise kord, rikkumine — Lepingu sõlmimine hanketeadet avaldamata — Tervishoiualase transporditeenuse osutamine Toscanas)

7

2008/C 022/14

Kohtuasi C-176/06 P: Euroopa Kohtu (teine koda) 29. novembri 2007. aasta otsus — Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH, Stadtwerke Tübingen GmbH, Stadtwerke Uelzen GmbH versus Euroopa Ühenduste Komisjon, E.ON Kernkraft GmbH, RWE Power AG, EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH, varem Hamburgische Electricitäts-WerkeAG (Apellatsioonkaebus — Saksa ametivõimude poolt tuumaelektrijaamadele väidetavalt antud abi — Tuumaelektrijaamade sulgemist ja radioaktiivsete jäätmete kõrvaldamist puudutavad sätted — Esimese Astme Kohtule esitatud hagi vastuvõetamatus — Avalikul huvil põhinev väide)

8

2008/C 022/15

Kohtuasi C-262/06: Euroopa Kohtu (teine koda) 22. novembri 2007. aasta otsus (Bundesverwaltungsgericht eelotsusetaotlus — Saksamaa) — Deutsche Telekom AG versus Saksamaa Liitvabariik (Telekommunikatsioonisektor — Universaalteenus ja kasutajate õigused — „Kohustused”, mis tuleb ajutiselt säilitada — Direktiivi 2002/21/EÜ artikli 27 esimene lõik (raamdirektiiv) ja direktiivi 2002/22/EÜ artikli 16 lõike 1 punkt a (universaalteenuse direktiiv) — Kõnesideteenuste tariifid — Kohustus saada ametiasutuse luba)

8

2008/C 022/16

Kohtuasi C-300/06: Euroopa Kohtu (esimene koda) 6. detsembri 2007. aasta otsus (Bundesverwaltungsgericht'i eelotsusetaotlus — Saksamaa) — Ursula Voß versus Land Berlin (EÜ artikkel 141 — Mees- ja naistöötajate võrdse tasustamise põhimõte — Ametnikud — Ületunnitöö tegemine — Osalise tööajaga töötavate naiste kaudne diskrimineerimine)

9

2008/C 022/17

Kohtuasi C-328/06: Euroopa Kohtu (teine koda) 22. novembri 2007. aasta otsus (Juzgado de lo Mercantil'i eelotsusetaotlus) — Alfredo Nieto Nuño versus Leonci Monlleó Franquet (Kaubamärgid — Direktiiv 89/104/EMÜ — Artikli 4 lõike 2 punkt d — Pariisi konventsiooni artikli 6 bis tähenduses liikmesriigis „üldtuntud” kaubamärgid — Kaubamärgi tuntus — Geograafiline ulatus)

9

2008/C 022/18

Kohtuasi C-401/06: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 6. detsembri 2007. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Saksamaa Liitvabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Maksustamine — Kuues käibemaksudirektiiv — Teenuste osutamine — Testamenditäitja — Teenuse osutamise koht — Artikli 9 lõige 1 ja lõike 2 punkt e)

10

2008/C 022/19

Kohtuasi C-417/06 P: Euroopa Kohtu (kolmanda koda) 29. novembri 2007. aasta otsus — Itaalia Vabariik versus Euroopa Ühenduste Komisjon (Apellatsioonkaebus — Vastuvõetavus — Struktuurifondid — Ühenduse algatuste rahastamine — Suunavate jaotuste muutmine — Jõustunud kohtuotsuse täitmine)

10

2008/C 022/20

Kohtuasi C-435/06: Euroopa Kohtu (suurkoda) 27. novembri 2007. aasta otsus (Korkein hallinto-oikeus'e (Soome) eelotsusetaotlus) — C (Õigusalane koostöö tsiviilasjades — Kohtualluvus ning kohtuotsuste tunnustamine ja täitmine kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega — Määrus (EÜ) nr 2201/2003 — Esemeline ja ajaline kohaldamisala — Tsiviilasja mõiste — Lapse perekonnast eraldamise ja väljapoole kodu paigutamise otsus — Avaliku õiguse valdkonda kuuluvad meetmed lapse kaitseks)

11

2008/C 022/21

Kohtuasi C-451/06: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 6. detsembri 2007. aasta otsus (Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien'i (Austria) eelotsusetaotlus) — Gabriele Walderdorff versus Finanzamt Waldviertel (Kuues käibemaksudirektiiv — Artikli 13 B osa punkt b — Maksuvabastus — Kinnisvara üürile- ja rendileandmise tehingud — Kalapüügiõiguse rendileandmine)

11

2008/C 022/22

Kohtuasi C-486/06: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 6. detsembri 2007. aasta otsus (Hof van beroep te Antwerpeni (Belgia) eelotsusetaotlus) — BVBA Van Landeghem versus Belgische Staat (Ühine tollitariifistik — Kombineeritud nomenklatuur — Tariifne klassifitseerimine — Rubriigid 8703 ja 8704 — Pikap-tüüpi mootorsõiduk)

12

2008/C 022/23

Kohtuasi C-508/06: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 29. novembri 2007. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Malta Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 96/59/EÜ — Artikkel 11 — Jäätmekäitlus — Polüklooritud bifenüülide ja polüklooritud terfenüülide kõrvaldamine — Nõutavate kavade ja kavandite edastamata jätmine)

12

2008/C 022/24

Kohtuasi C-516/06 P: Euroopa Kohtu (teine koda) 6. detsembri 2007. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Ferriere Nord SpA (Apellatsioonkaebus — Konkurents — Komisjoni otsus — Trahv — Täitmine — Määrus (EMÜ) nr 2988/74 — Aegumine — Huve kahjustav akt — Vastuvõetamatus)

13

2008/C 022/25

Kohtuasi C-6/07: Euroopa Kohtu (kuues koda) 29. novembri 2007. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Hispaania Kuningriik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 2002/74/EÜ — Töötajate kaitse — Tööandja maksejõuetus)

13

2008/C 022/26

Kohtuasi C-34/07: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 29. novembri 2007. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Luksemburgi Suurhertsogiriik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 2003/109/EÜ — Pikaajalist elamisluba omavad kolmandate riikide kodanikud — Ettenähtud tähtajaks üle võtmata jätmine)

14

2008/C 022/27

Kohtuasi C-57/07: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 6. detsembri 2007. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Luksemburgi Suurhertsogiriik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 2003/86/EÜ — Perekonna taasühinemise õigus — Ettenähtud tähtajaks ülevõtmata jätmine)

14

2008/C 022/28

Kohtuasi C-67/07: Euroopa Kohtu (viies koda) 29. novembri 2007. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Prantsuse Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 2004/24/EÜ — Traditsioonilised taimsed ravimid — Ühenduse eeskirjad — Ettenähtud tähtajaks üle võtmata jätmine)

15

2008/C 022/29

Kohtuasi C-68/07: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 29. novembri 2007. aasta otsus (Högsta domstolen'i (Rootsi) eelotsusetaotlus) — Kerstin Sundelind Lopez versus Miguel Enrique Lopez Lizazo (Määrus (EÜ) nr 2201/2003 — Artiklid 3, 6 ja 7 — Kohtualluvus — Abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud kohtuotsuste tunnustamine ja täitmine — Kohtualluvus abielulahutuse asjades — Kostja, kes on kolmanda riigi kodanik ja kes elab kolmandas riigis — Liikmesriigi kohtualluvuseeskirjad, mis näevad ette üleliigse kohtualluvuse)

15

2008/C 022/30

Kohtuasi C-106/07: Euroopa Kohtu (viies koda) 6. detsembri 2007. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Prantsuse Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 2000/59/EÜ — Laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise seadmed sadamates — Iga sadama jaoks jäätmete vastuvõtmise ja käitlemise kava koostamata ja ellu viimata jätmine)

16

2008/C 022/31

Kohtuasi C-112/07: Euroopa Kohtu (viies koda) 29. novembri 2007. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Itaalia Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 2004/80/EÜ — Politseikoostöö ja õigusalane koostöö kriminaalasjades — Kuriteoohvritele hüvitise maksmine — Ettenähtud tähtaja jooksul üle võtmata jätmine)

16

2008/C 022/32

Kohtuasi C-258/07: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 6. detsembri 2007. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Rootsi Kuningriik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 2004/18/EÜ — Ehitustööde riigihankelepingute, asjade riigihankelepingute ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise kord — Ettenähtud tähtajaks ülevõtmata jätmine)

17

2008/C 022/33

Kohtuasi C-263/07: Euroopa Kohtu (kuues koda) 29. novembri 2007. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Luksemburgi Suurhertsogiriik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Ebaõige ülevõtmine — Direktiiv 96/61/EÜ — Artikli 9 lõige 4 — Artikli 13 lõige 1 — I lisa — Saastuse kompleksne vältimine ja kontroll — Mõisted „parima võimaliku tehnika kasutamine” ja „loatingimuste korrapärane uuesti läbi vaatamine”)

17

2008/C 022/34

Kohtuasi C-457/06 P: Euroopa Kohtu 4. oktoobri 2007. aasta määrus — Soome Vabariik versus Euroopa Ühenduste Komisjon (Apellatsioonkaebus — Tühistamishagi — Vastuvõetamatus — Siduvate õiguslike tagajärgedeta akt — Euroopa ühenduste omavahendid — Rikkumismenetlus — Määruse (EÜ, Euratom) nr 1150/2000 artikkel 11 — Viivitusintress — Läbirääkimised tingimusliku tasumise kokkuleppe saavutamiseks — Keeldumiskiri)

18

2008/C 022/35

Kohtuasi C-495/06 P: Euroopa Kohtu 25. oktoobri 2007. aasta määrus — Bart Nijs versus Euroopa Ühenduste Kontrollikoda (Apellatsioonkaebus — Edutamine — 2003. aasta edutamine — Karjääriarengu aruanne — Karjääriarengu aruande lõpliku koostamise otsus — Otsus edutada teine ametnik tõlkija-toimetaja ametikohale — Kahju hüvitamise nõue — Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt põhjendamatu apellatsioonkaebus)

18

2008/C 022/36

Kohtuasi C-242/07 P: Euroopa Kohtu 8. novembri 2007. aasta määrus — Belgia Kuningriik versus Euroopa Ühenduste Komisjon (Apellatsioonkaebus — Hagi esitamise tähtaeg — Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 43 lõige 6 — Hagiavalduse originaali esitamine pärast tähtaja möödumist — Vastuvõetamatus — Mõiste „vabandatav eksimus” — Mõiste „ettenägematu asjaolu”)

19

2008/C 022/37

Kohtuasi C-502/06 P: Carlos Correia de Matos'e 13. detsembril 2006 esitatud apellatsioonkaebus Esimese Astme Kohtu (esimene koda) 27. septembri 2006. aasta määruse peale kohtuasjas T-440/05: Carlos Correia de Matos versus Euroopa Parlament

19

2008/C 022/38

Kohtuasi C-440/07 P: Euroopa Ühenduste Komisjoni 24. septembril 2007 esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu (neljas koda laiendatud koosseisus) 11. juuli 2007. aasta otsuse peale kohtuasjas T-351/03: Schneider Electric SA versus komisjon

19

2008/C 022/39

Kohtuasi C-443/07 P: Clara Centeno Mediavilla, Delphine Fumey, Eva Gerhardsi, Iona M. S. Hamiltoni, Raymond Hilli, Jean Huby, Patrick Kleini, Domenico Lombardi, Thomas Millari, Miltiadis Moraitise, Ansa Norman Palmeri, Nicola Robinsoni, François-Xavier Rouxeli, Marta Silva Mendesi, Peter van den Huli, Fritz Von Nordheim Nielseni, Michaël Zouridakise 28. septembril 2007. aastal esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu (neljas laiendatud koda) 11. juuli 2007. aasta otsuse peale kohtuasjas T-58/05: Centeno Mediavilla jt versus Euroopa Ühenduste Komisjon

20

2008/C 022/40

Kohtuasi C-471/07: Eelotsusetaotlus, mille esitas Conseil d'État (Belgia) 24. oktoobril 2007 — Association générale de l'industrie du médicament ASBL, Bayer SA, Servier Benelux SA, Janssen Cilag SA, Pfizer SA versus Belgia riik — Menetlusse astuja: Sanofi-Aventis Belgium SA

21

2008/C 022/41

Kohtuasi C-472/07: Eelotsusetaotlus, mille esitas Conseil d'État (Belgia) 24. oktoobril 2007 — Association générale de l'industrie du médicament ASBL, Bayer SA, Pfizer SA, Servier Benelux SA, Sanofi-Aventis Belgium SA versus Belgia riik

22

2008/C 022/42

Kohtuasi C-473/07: Eelotsusetaotlus, mille esitas Conseil d'État (Prantsusmaa) 25. oktoobril 2007 — Association nationale pour la protection des eaux et rivières — TOS Association OABA versus Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables — Menetlusse astuja: Association France Nature Environnement

22

2008/C 022/43

Kohtuasi C-475/07: 25. oktoobril 2007 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Poola Vabariik

23

2008/C 022/44

Kohtuasi C-476/07: Eelotsusetaotlus, mille esitas Landgericht Berlin (Saksamaa) 29. oktoobril 2007 — M.C.O. Congres versus suxess GmbH

23

2008/C 022/45

Kohtuasi C-478/07: Eelotsusetaotlus, mille esitas Handelsgericht Wien 25. oktoobril 2007 — Budejovicky Budvar narodni podnik versus Rudolf Ammersin GmbH

24

2008/C 022/46

Kohtuasi C-485/07: Eelotsusetaotlus, mille esitas Centrale Raad van Beroep (Madalmaad) 5. novembril 2007 — Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen versus H. Akdas jt

24

2008/C 022/47

Kohtuasi C-486/07: Eelotsusetaotlus, mille esitas Corte suprema di cassazione (Itaalia) 5. novembril 2007 — Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) versus Consorzio Agrario di Ravenna Soc. Coop. arl

25

2008/C 022/48

Kohtuasi C-489/07: Eelotsusetaotlus, mille esitas Amtsgericht Lahr (Saksamaa) 5. novembril 2007 — Pia Messner versus Firma Stefan Krüger

25

2008/C 022/49

Kohtuasi C-491/07: Eelotsusetaotlus, mille esitas Landesgericht für Strafsachen Wien (Austria) 31. okroobril 2007 — Kriminaalmenetlus, milles süüdistatav on Vladimir Turansky

26

2008/C 022/50

Kohtuasi C-492/07: 7. novembril 2007 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Poola Vabariik

26

2008/C 022/51

Kohtuasi C-495/07: Eelotsusetaotlus, mille esitas Oberster Patent- und Markensenat (Austria) 14. novembril 2007 — Silberquelle GmbH versus Maselli-Strickmode GmbH

26

2008/C 022/52

Kohtuasi C-497/07 P: Philip Morris Products SA 16. novembril 2007 esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu (teine koda) 12. septembri 2007. aasta otsuse peale kohtuasjas T-140/06: Philip Morris Products versus Siseturu Ühtlustamise Amet

27

2008/C 022/53

Kohtuasi C-498/07 P: Aceites del Sur-Coosur, S.A, varem Aceites del Sur, S.A. 16. novembril 2007 esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu 12. septembri 2007. aasta otsuse peale kohtuasjas T-363/04: Koipe Corporación, S.L. versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

27

2008/C 022/54

Kohtuasi C-499/07: Eelotsusetaotlus, mille esitas Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgia) 16. novembril 2007 — NV Beleggen, Risicokapitaal, Beheer versus Belgia

29

2008/C 022/55

Kohtuasi C-502/07: Eelotsusetaotlus, mille esitas Naczelny Sąd Administracyjny (Poola Vabariik) 11. novembril 2007 — K-1 Sp. z o. o. w Toruniu versus Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

30

2008/C 022/56

Kohtuasi C-504/07: Eelotsusetaotlus, mille esitas Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) 19. novembril 2007 — Associação Nacional de Transportes Rodoviários de Pesados de Passageiros (Antrop) jt versus Ministrite nõukogu jt

31

2008/C 022/57

Kohtuasi C-508/07 P: Cain Cellars, Inc. 21. novembril 2007 esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu (esimene koda) 12. septembri 2007. aasta otsuse peale kohtuasjas T-304/05: Cain Cellars, Inc versus Siseturu Ühtlustamise Amet

32

2008/C 022/58

Kohtuasi C-510/07: 21. novembril 2007 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Belgia Kuningriik

32

2008/C 022/59

Kohtuasi C-511/07: 21. novembril 2007 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Luksemburgi Suurhertsogiriik

33

2008/C 022/60

Kohtuasi C-515/07: Eelotsusetaotlus, mille esitas Hoge Raad der Nederlanden (Madalmaad) 22. novembril 2007 — Vereniging Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie, teine menetlusosaline: Staatssecretaris van Financiën

33

2008/C 022/61

Kohtuasi C-517/07: Eelotsusetaotlus, mille esitas High Court of Justice (Chancery Division) 22. novembril 2007 — Afton Chemical Limited versus The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

34

2008/C 022/62

Kohtuasi C-520/07 P: Euroopa Ühenduste Komisjoni 22. novembril 2007 esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu (neljas koda laiendatud kooseisus) 12. septembri 2007. aasta otsuse peale kohtuasjas T-196/02: MTU Friedrischshafen GmbH versus Euroopa Ühenduste Komisjon

34

2008/C 022/63

Kohtuasi C-523/07: Eelotsusetaotlus, mille esitas Korkein hallinto-oikeus (Soome) 23. novembril 2007 — A

35

2008/C 022/64

Kohtuasi C-527/07: Eelotsusetaotlus, mille esitas High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Ühendkuningriik) 28. novembril 2007 — Queen Generics (UK) Ltd taotlusel versus Licensing Authority (kes tegutseb Medicines and Healthcare products Regulatory Agency kaudu)

36

2008/C 022/65

Kohtuasi C-528/07 P: Association de la presse internationale ASBL (API) 29. novembril 2007 esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu (suurkoda) 12. septembri 2007. aasta otsuse peale kohtuasjas T-36/04: Association de la presse internationale ASBL (API) versus Euroopa Ühenduste Komisjon

36

2008/C 022/66

Kohtuasi C-532/07 P: Euroopa Ühenduste Komisjoni 29. novembril 2007 esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu (suurkoda) 12. septembri 2007. aasta otsuse peale kohtuasjas T-36/04: Association de la presse internationale ASBL versus Euroopa Ühenduste Komisjon

37

2008/C 022/67

Kohtuasi C-541/07: 30. novembril 2007 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Kreeka Vabariik

38

2008/C 022/68

Kohtuasi C-548/07: 10. detsembril 2007 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Kreeka Vabariik

38

2008/C 022/69

Kohtuasi C-20/07: Euroopa Kohtu presidendi 8. oktoobri 2007. aasta määrus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Iirimaa

39

2008/C 022/70

Kohtuasi C-145/07: Euroopa Kohtu presidendi 8. novembri 2007. aasta määrus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Rootsi Kuningriik

39

2008/C 022/71

Kohtuasi C-223/07: Euroopa Kohtu presidendi 8. novembri 2007. aasta määrus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Rootsi Kuningriik

39

 

Esimese Astme Kohus

2008/C 022/72

Kohtuasi T-307/04: Esimese Astme Kohtu 12. detsembri 2007. aasta otsus — Pagliacci versus komisjon (Ametnikud — Üldine konkurss — Reservnimekirja kandmata jätmine — Konkursiteate rikkumine — Nõutavad diplomid ja ametialane kogemus)

40

2008/C 022/73

Kohtuasi T-66/05: Esimese Astme Kohtu 11. detsembri 2007. aasta otsus — Sack versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnik — Tühistamishagi — Tööülesannete eest määratud lisatasu — „Üksuse juhataja” ülesanded — Võrdne kohtlemine — Keelekasutuse kord)

40

2008/C 022/74

Kohtuasi T-86/05: Esimese Astme Kohtu 12. detsembri 2007. aasta otsus — K & L Ruppert Stiftung versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Lopes de Almeida Cunha jt. (CORPO livre) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Kujutismärgi CORPO livre taotlus — Siseriiklikud ja rahvusvahelised sõnamärgid LIVRE — Varasemate kaubamärkide kasutamist puudutavad tõendid, mis on esitatud hilinenult)

40

2008/C 022/75

Liidetud kohtuasjad T-101/05 ja T-111/05: Esimese Astme Kohtu 12. detsembri 2007. aasta otsus — BASF ja UCB versus Euroopa Ühenduste Komisjon (Konkurents — Kartellid vitamiinitoodete sektoris — Koliinkloriid (vitamiin B4) — Otsus, mis sedastab EÜ artikli 81 ja Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artikli 53 rikkumise — Trahvid — Hoiatav mõju — Korduvus — Koostöö haldusmenetluses — Üks ja vältav rikkumine)

41

2008/C 022/76

Kohtuasi T-112/05: Esimese Astme Kohtu 12. detsembri 2007. aasta otsus — Akzo Nobel jt versus Euroopa Ühenduste Komisjon (Konkurents — Kartellid vitamiinitoodete sektoris — Koliinkloriid (vitamiin B4) — Otsus, mis sedastab EÜ artikli 81 ja Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artikli 53 rikkumise — Rikkumise süüks panemine)

41

2008/C 022/77

Kohtuasi T-113/05: Esimese Astme Kohtu 13. detsembri 2007. aasta otsus — Angelidis versus parlament (Avalik teenistus — Ametnikud — A2 palgaastme ametikoha täitmine — Kandidatuuri tagasilükkamine — Menetlusnormide rikkumine — Tühistamishagi — Kahju hüvitamise hagi)

42

2008/C 022/78

Kohtuasi T-308/05: Esimese Astme Kohtu 12. detsembri 2007. aasta otsus — Itaalia versus komisjon (Struktuurifondid — Kaasfinantseerimine — Määrused (EÜ) nr 1260/1999 ja nr 448/2004 — Liikmesriigi ametiasutuste poolt riigiabi raames või seoses abi andmisega tehtud ettemaksete abikõlblikkuse tingimused — Tõendid toetussummade lõppsaajate poolt vahendite kasutamise kohta — Tühistamishagi — Vaidlustatav akt)

42

2008/C 022/79

Kohtuasi T-10/06: Esimese Astme Kohtu 11. detsembri 2007. otsus — Portela & Companhia versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Torrens Cuadrado ja Gilbert Sanz (Bial) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi Bial taotlus — Varasem siseriiklik sõnamärk BIAL — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b — Tõend varasema kaubamärgi olemasolu kohta — Varasemate kaubamärkide kooseksisteerimine — Kohtuvaidluse eset muutev väide — Esimest korda Esimese Astme Kohtus esitatud tõendid — Vastulausete osakonna menetluse kulud)

43

2008/C 022/80

Liidetud kohtuasjad T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06 ja T-69/06: Esimese Astme Kohtu 12. detsembri 2007. aasta otsus — Iirimaa jt versus komisjon (Riigiabi — Direktiiv 92/81/EMÜ — Mineraalõli aktsiisimaks — Alumiiniumoksiidi tootmisel kütusena kasutatava mineraalõli — Aktsiisimaksust vabastamine Prantsusmaa, Iirimaa ja Itaalia ametiasutuste poolt — Uus riigiabi — Olemasolev riigiabi — Põhjendamiskohustus — Omal algatusel tõstatamine)

43

2008/C 022/81

Kohtuasi T-117/06: Esimese Astme Kohtu 12. detsembri 2007. aasta otsus — DeTeMedien versus Siseturu Ühtlustamise Amet (suchen.de) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse sõnamärgi suchen.de taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Domeeninimi — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkt b ja c)

44

2008/C 022/82

Kohtuasi T-134/06: Esimese Astme Kohtu 13. detsembri 2007. aasta otsus — Xentral versus Siseturu Ühtlustamise Amet (PAGESJAUNES.COM) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi PAGESJAUNES.COM taotlus — Varasem siseriiklik kujutismärk LES PAGES JAUNES — Domeeninimi „pagesjaunes.com” — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EMÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b)

44

2008/C 022/83

Kohtuasi T-242/06: Esimese Astme Kohtu 13. detsembri 2007. aasta otsus — Cabrera Sánchez versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi el charcutero artesano taotlus — Varasem siseriiklik kujutismärk El Charcutero — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosuse puudumine — Sarnasuse puudumine märkide vahel — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b)

45

2008/C 022/84

Kohtuasi T-326/07 R: Esimese Astme Kohtu presidendi 4. detsembri 2007. aasta määrus — Cheminova jt versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Direktiiv 91/414/EMÜ — Täitmise peatamise nõue — Vastuvõetavus — Kiireloomulisuse puudumine)

45

2008/C 022/85

Kohtuasi T-414/07: 19. novembril 2007 esitatud hagi — Euro-Information versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Kaarti ja kolme kolmnurka hoidva käe kujutis)

45

2008/C 022/86

Kohtuasi T-421/07: 22. novembril 2007 esitatud hagi — Deutche Post versus komisjon

46

2008/C 022/87

Kohtuasi T-425/07: 16. novembril 2007 esitatud hagi — Agencja Wydawnicza Technopol versus Siseturu Ühtlustamise Amet (100)

46

2008/C 022/88

Kohtuasi T-426/07: 16. novembril 2007 esitatud hagi — Agencja Wydawnicza Technopol versus Siseturu Ühtlustamise Amet (300)

47

2008/C 022/89

Kohtuasi T-427/07: 16. novembril 2007. aastal esitatud hagi — Mirto Corporación Empresarial versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Maglificio Barbara (Mirtillino)

47

2008/C 022/90

Kohtuasi T-428/07: 22. novembril 2007 esitatud hagi — Centre d'Étude et de Valorisation des Algues versus Euroopa Ühenduste Komisjon

48

2008/C 022/91

Kohtuasi T-430/07: 23. novembril 2007. aastal esitatud hagi — Bodegas Montebello versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Montebello (MONTEBELLO RHUM AGRICOLE)

48

2008/C 022/92

Kohtuasi T-432/07: 29. novembril 2007 esitatud hagi — Prantsusmaa versus komisjon

49

2008/C 022/93

Kohtuasi T-433/07: 22. novembril 2007 esitatud hagi — Ryanair versus komisjon

49

2008/C 022/94

Kohtuasi T-436/07 P: Nikos Giannopoulose 30. novembril 2007 esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Ühenduste Avaliku Teenistuse Kohtu 20. septembri 2007. aasta otsuse peale kohtuasjas F-111/06: Giannopoulos versus nõukogu

50

2008/C 022/95

Kohtuasi T-440/07: 5. detsembril 2007 esitatud hagi — Huta Buczek versus komisjon

50

2008/C 022/96

Kohtuasi T-271/06: Esimese Astme Kohtu 6. detsembri 2007. aasta määrus — Microsoft versus komisjon

51

 

Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohus

2008/C 022/97

Kohtuasi F-65/05: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 13. detsembri 2007. aasta otsus — Wandschneider versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Hindamine — Karjääriarengu aruanne — 2003. aasta hindamine — Tühistamishagi — Põhjendamine — Ilmne hindamisviga)

52

2008/C 022/98

Kohtuasi F-95/05: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 13. detsembri 2007. aasta otsus — N versus Euroopa Ühenduste Komisjon (Avalik teenistus — Ajutised töötajad — Töölevõtmine — Haldusjuhi ametikoht — Kolmandad riigid — Meditsiinitalituse negatiivne arvamus)

52

2008/C 022/99

Kohtuasi F-130/05: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 13. detsembri 2007. aasta otsus — Soares versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Karjääri taastamine — Hindamisaruande puudumine — Teenete võrdlev hindamine — Taotlus personalieeskirjade artikli 90 lõike 1 alusel — Hagi vastuvõetavus — Uus ja oluline asjaolu)

53

2008/C 022/00

Kohtuasi F-28/06: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 13. detsembri 2007. aasta otsus — Wandschneider versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Hindamine — Karjääriarengu aruanne — 2004. aasta hindamine — Tühistamishagi — Põhjendamine — Ilmne hindamisviga)

53

2008/C 022/01

Kohtuasi F-42/06: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 13. detsembri 2007. aasta otsus — Sundholm versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Hindamine — Karjääriarengu aruanne — 2004. aasta hindamine — Eesmärgid ja hindamiskriteeriumid — Kahju hüvitamine)

53

2008/C 022/02

Kohtuasi F-73/06: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 13. detsembri 2007. aasta otsus — Van Neyghem versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Avatud konkurss — Kirjaliku eksami hindamine — Kaebuse esitamise tähtaeg — Vastuvõetavus — Põhjendamiskohustus)

54

2008/C 022/03

Kohtuasi F-108/06: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 13. detsembri 2007. aasta otsus — Basili versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Hindamine — Karjääriarengu aruanne — 2004. aasta hindamine — Tühistamishagi — Personali esindajad — Ad hoc komitee arvamus)

54

2008/C 022/04

Kohtuasi F-27/07: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 13. detsembri 2007. aasta otsus — Sundholm versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Hindamine — Karjääriarengu aruanne — 2001/2002 aasta töötajate hindamine — Tervislikel põhjustel puudumine — Esimese Astme Kohtu otsuse täitmine — EÜ artikkel 233)

54

2008/C 022/05

Kohtuasi F-40/06: Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 6. detsembri 2007. aasta määrus — Marcuccio versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Teabe taotlemine teenistuskohast elukohta saadetud isiklike asjade kohta — Asjas kohtuotsuse mittetegemine — Ilmselgelt põhjendamatu kahju hüvitamise nõue)

55

2008/C 022/06

Kohtuasi F-23/07: Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 19. oktoobri 2007. aasta määrus — M versus Euroopa Ravimiamet (Avalik teenistus — Ametnikud — Töövõimetus — Töövõimetuskomitee — Kokkukutsumisest keeldumine — Ilmselge vastuvõetamatus)

55

2008/C 022/07

Kohtuasi F-99/07: 28. septembril 2007. aastal esitatud hagi — Bernard versus Europol

55

2008/C 022/08

Kohtuasi F-108/07: 15. oktoobril 2007 esitatud hagi — Bart Nijs versus kontrollikoda

56

2008/C 022/09

Kohtuasi F-124/07: 23. oktoobril 2007 esitatud hagi — Behmer versus parlament

56

2008/C 022/10

Kohtuasi F-126/07: 30. oktoobril 2007 esitatud hagi — Van Beers versus komisjon

57

2008/C 022/11

Kohtuasi F-127/07: 30. oktoobril 2007 esitatud hagi — Coto Moreno versus komisjon

57

2008/C 022/12

Kohtuasi F-3/07: Avaliku Teenistuse Kohtu 5. detsembri 2007. aasta määrus — Moschonaki versus Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Dublini Fond)

58

2008/C 022/13

Kohtuasi F-71/07: Avaliku Teenistuse Kohtu 28. novembri 2007. aasta määrus — Karatzoglou versus Euroopa Ülesehitusamet (EAR)

58


ET

 

Top