EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:042:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 42, 24. veebruar 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 42

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

50. köide
24. veebruar 2007


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT

 

Kohus

2007/C 042/01

Euroopa Kohtu viimane väljaanne Euroopa Liidu TeatajasELT C 20, 27.1.2007

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Kohus

2007/C 042/02

Kohtuasi C-251/04: Euroopa Kohtu (teine koda) 11. jaanuari 2007. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Kreeka Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Määruse nr 3577/92 artikkel 1 ja artikli 2 punkt 1 — Transport — Teenuste osutamise vabadus — Merekabotaaž — Puksiirteenused avamerel)

2

2007/C 042/03

Kohtuasi C-404/04 P: Euroopa Kohtu (teine koda) 11. jaanuari 2007. aasta otsus — Technische Glaswerke Ilmenau GmbH versus Euroopa Ühenduste Komisjon, Schott AG, varem Schott Glas (Apellatsioonkaebus — Riigiabi — EÜ artikli 87 lõige 1 — Lepinguline tasulubadus — Lepingu olulise tingimuse äralangemine — Uued väited ja argumendid — Põhjenduste asendamine — Taotlus tunnistajate ärakuulamiseks — Eraõigusliku võlausaldaja kriteerium — Esimese Astme Kohtu otsuse põhjendused — Riigiabi summa kindlaksmääramine — EÜ artikli 87 lõike 3 punkt c — Õigus olla ära kuulatud — Asjaomase liikmesriigi kaitseõiguse rikkumine)

2

2007/C 042/04

Kohtuasi C-1/05: Euroopa Kohtu (suurkoda) 9. jaanuari 2007. aasta otsus (Länsrätten i Stockholms län — Migrationsdomstolen'i (Rootsi) eelotsusetaotlus) — Yunying Jia versus Migrationsverket (Asutamisvabadus — EÜ artikkel 43 — Direktiiv 73/148/EMÜ — Liikmesriigi kodanik, kes on teises liikmesriigis kasutanud asutamisvabadust — Abikaasa üleneja sugulase riigis elamise õigus, kui nad mõlemad on kolmanda riigi kodanikud — Selle üleneja sugulase kohustus viibida seaduslikult ühes liikmesriigis ajal, mil ta ühineb oma perekonnaga selle elukohaliikmesriigis — Tõendid, mis tuleb esitada, et olla käsitletud kui ülalpeetav üleneja sugulane)

3

2007/C 042/05

Kohtuasi C-40/05: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 11. jaanuari 2007. aasta otsus (Överklagandenämnden för Högskolani (Rootsi) eelotsusetaotlus) — Kaj Lyyski versus Umeå universitet (Töötajate vaba liikumine — EÜ artikkel 39 — Takistused — Kutseõpe — Õpetajad — Teise liikmesriigi koolis töötava kandidaadi mittelubamine koolitusele)

3

2007/C 042/06

Kohtuasi C-175/05: Euroopa Kohtu (kuues koda) 11. jaanuari 2007. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Iirimaa (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 92/100/EMÜ — Autoriõigus — Rentimis- ja laenutamisõigus — Üldsusele laenutamise ainuõigus — Erand — Tasustamise tingimused — Vabastamine — Ulatus)

4

2007/C 042/07

Kohtuasi C-183/05: Euroopa Kohtu (teine koda) 11. jaanuari 2007. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Iirimaa (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 92/43/EMÜ — Artikli 12 lõiked 1 ja 2, artikli 13 lõike 1 punkt b ja artikkel 16 — Looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse — Liikide kaitse)

4

2007/C 042/08

Kohtuasi C-208/05: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 11. jaanuari 2007. aasta otsus (Sozialgericht Berlin'i (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — Innovative Technology Center GmbH (ITC) versus Bundesagentur für Arbeit (Töötajate vaba liikumine — Teenuste osutamise vabadus — Siseriiklikud õigusnormid — Liikmesriigi poolt eraõiguslikule töövahendusbüroole sellise tasu maksmine, mis võlgnetakse töövahenduse eest — Töö, mille puhul on sotsiaalkindlustus nimetatud liikmesriigis kohustuslik — Piirang — Õigustatus — Proportsionaalsus)

5

2007/C 042/09

Kohtuasi C-265/05: Euroopa Kohtu (suurkoda) 16. jaanuari 2007. aasta otsus (Cour de cassationi — Chambre civile (Prantsusmaa) eelotsusetaotlus) — José Perez Naranjo versus Caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie (Määrus (EMÜ) nr 1408/71 — Artikli 4 lõige 2a, artikkel 10a ja artikkel 95b — Lisavanadushüvitis — Siseriiklikud õigusaktid, mis seavad selle hüvitise andmise sõltuvusse elukoha tingimusest — Mitteosamakseline erihüvitis — Kandmine määruse (EMÜ) nr 1408/71 IIa lisasse)

5

2007/C 042/10

Kohtuasi C-269/05: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 11. jaanuari 2007. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Kreeka Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Määruse (EMÜ) nr 4055/86 artikkel 1 — Meretransport — Reisijate- või lastiveole kohaldatav sadamamaks — Praamidega transporditavatele autodele kohaldatav sadamamaks — Diskrimineerimine)

6

2007/C 042/11

Kohtuasi C-279/05: Euroopa Kohtu (esimene koda) 11. jaanuari 2007. aasta otsus (College van Beroep voor het bedrijfsleven (Madalmaad) eelotsusetaotlus) — Vonk Dairy Products BV versus Productschap Zuivel (Põllumajandus — Ühine turukorraldus — Juust — Määruse (EMÜ) nr 3665/87 artiklid 16-18 — Diferentseeritud eksporditoetused — Peaaegu kohene reeksport impordiriigist — Tõendid kuritarvituse kohta — Alusetult makstud summa tagasinõudmine — Määruse (EÜ, Euratom) nr 2988/95 artikli 3 lõike 1 teine lõik — Jätkuv või korduv eeskirjade eiramine)

7

2007/C 042/12

Kohtuasi C-384/05: Euroopa Kohtu (neljas koda) 11. jaanuari 2007. aasta otsus (Hoge Raad der Nederlanden eelotsusetaotlus — Madalmaad) — Johan Piek versus Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Piim ja piimatooted — Piima lisamaks — Erikvoot — Määruse (EMÜ) nr 857/84 artikli 3 punkti 1 teine lõik)

7

2007/C 042/13

Kohtuasi C-400/05: Euroopa Kohtu (viies koda) 11. jaanuari 2007. aasta otsus (Hoge Raad der Nedelandeni (Madalmaad) eelotsusetaotlus — B.A.S. Trucks BV versus Staatssecretaris van Financiën (Ühine tollitariifistik — Kombineeritud nomenklatuur — Tariifne klassifitseerimine — Alamrubriik 8704 10 — Sõiduk, mis on kavandatud kasutamiseks ehitusplatsidel materjali transportimiseks ja mahalaadimiseks, samuti kasutamiseks teedevõrgus)

8

2007/C 042/14

Kohtuasi C-487/06 P: British Aggregates Association'i 27. novembril 2006 esitatud apellatsioonkaebus Esimese Astme Kohtu (teine koda laiendatud koosseisus) 13. septembri 2006. aasta otsuse peale kohtuasjas T-210/02: British Aggregates Association versus Euroopa Ühenduste Komisjon

8

2007/C 042/15

Kohtuasi C-495/06 P: Bart Nijsi 1. detsembril 2006 esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu 3. oktoobri 2006. aasta otsuse peale kohtuasjas T-171/05: Bart Nijs versus kontrollikoda

9

2007/C 042/16

Kohtuasi C-497/06 P: CAS Succhi di Frutta SpA 5. detsembril 2006 esitatud apellatsioonkaebus Esimese Astme Kohtu (teine koda) 13. septembri 2006. aasta otsuse peale kohtuasjas T-226/01: CAS Succhi di Frutta SpA versus komisjon

10

2007/C 042/17

Kohtuasi C-500/06: Eelotsusetaotlus, mille esitas Giudice di pace di Genova (Itaalia) 8. detsembril 2006 — Corporación Dermoestética SA versus To Me Group Advertising Media

10

2007/C 042/18

Kohtuasi C-501/06: GlaxoSmithKline Services Unlimited (GSK), varem Glaxo Wellcome plc 11. detsembril 2006 esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu (neljas laiendatud koda) 27. septembri 2006. aasta otsuse peale kohtuasjas T-168/01: GlaxoSmithKline Services Unlimited versus Euroopa Ühenduste Komisjon

11

2007/C 042/19

Kohtuasi C-504/06: 13. detsembril 2006 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Itaalia Vabariik

11

2007/C 042/20

Kohtuasi C-505/06: Eelotsusetaotlus, mille esitas Commissione tributaria regionale di Genova (Itaalia) 12. juunil 2006 — Agenzia Dogane Circoscrizione Doganale di Genova versus Euricom SpA

12

2007/C 042/21

Kohtuasi C-512/06 P: PTV Planung Transport Verkehr AG 18. detsembril 2006 esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu (teine koda) 10. oktoobri 2006. aasta otsuse peale kohtuasjas T-302/03: PTV Planung Transport Verkehr AG versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

12

2007/C 042/22

Kohtuasi C-513/06 P: Euroopa Ühenduste Komisjoni 18. detsembril 2006 esitatud apellatsioonkaebus Esimese Astme Kohtu (neljas koda laiendatud koosseisus) 27. septembri 2006. aasta otsuse peale kohtuasjas T-168/01: GlaxoSmithKline Services Unlimited, varem Glaxo Wellcome plc versus Euroopa Ühenduste Komisjon

13

2007/C 042/23

Kohtuasi C-516/06: Euroopa Ühenduste Komisjoni 20. detsembril 2006 esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu (esimene koda) 27. septembri 2006. aasta otsuse peale kohtuasjas T-153/04: Euroopa Ühenduste Komisjon versus Ferriere Nord SpA

14

2007/C 042/24

Kohtuasi C-517/06: 20. detsembril 2006 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Austria Vabariik

14

2007/C 042/25

Kohtuasi C-518/06: 20. detsembril 2006 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Itaalia Vabariik

15

2007/C 042/26

Kohtuasi C-521/06 P: Athinaїki Techniki AE 21. detsembril 2006 esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu (teine koda) 26. septembri 2006. aasta määruse peale kohtuasjas T-94/05: Athinaїki Techniki AE versus komisjon

16

2007/C 042/27

Kohtuasi C-522/06: 22. detsembril 2006 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Belgia Kuningriik

16

2007/C 042/28

Kohtuasi C-523/06: 22. detsembril 2006 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Soome Vabariik

17

2007/C 042/29

Kohtuasi C-525/06: Eelotsusetaotlus, mille esitas Rechtbank van koophandel te Hasselt (Belgia) 22. detsembril 2006 — NV de Nationale Loterij versus BVBA Customer Service Agency

17

2007/C 042/30

Kohtuasi C-526/06: Eelotsusetaotlus, mille esitas Hoge Raad der Nederlanden 27. detsembril 2006 — Staatssecretaris van Financiën versus Road Air Logistics Customs BV

18

2007/C 042/31

Kohtuasi C-528/06: 22. detsembril 2006 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Belgia Kuningriik

18

2007/C 042/32

Kohtuasi C-529/06: 22. detsembril 2006 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Luksemburgi Suurhertsogiriik

18

2007/C 042/33

Kohtuasi C-530/06: 22. detsembril 2006 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Itaalia Vabariik

19

2007/C 042/34

Kohtuasi C-531/06: 22. detsembril 2006 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Itaalia Vabariik

19

2007/C 042/35

Kohtuasi C-534/06: Eelotsusetaotlus, mille esitas Corte suprema di cassazione (Itaalia) 27. detsembril 2006 — Industria Lavorazione Carni Ovine versus Regione Lazio

19

2007/C 042/36

Kohtuasi C-1/07: Eelotsusetaotlus, mille esitas Landgericht Siegen (Saksamaa) 3. jaanuaril 2007 — Kriminaalasi Frank Weber'i süüdistuses

20

2007/C 042/37

Kohtuasi C-4/07: 11. jaanuaril 2007 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Portugali Vabariik

20

2007/C 042/38

Kohtuasi C-5/07: 12. jaanuaril 2007 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Portugali Vabariik

20

2007/C 042/39

Kohtuasi C-219/06: Euroopa Kohtu presidendi 7. detsembri 2006. aasta määrus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Luksemburgi Suurhertsogiriik

21

 

Esimese astme kohus

2007/C 042/40

Kohtunike määramine kodadesse

22

2007/C 042/41

Kohtuasi T-365/06: 1. detsembril 2006 esitatud hagi — Bateaux Mouches versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Castanet (Bateaux Mouches)

23

2007/C 042/42

Kohtuasi T-369/06: 7. detsembril 2006 esitatud hagi — Holland Malt versus komisjon

23

2007/C 042/43

Kohtuasi T-371/06: 4. detsembril 2006 esitatud hagi — Saksamaa versus komisjon

24

2007/C 042/44

Kohtuasi T-372/06: 11. detsembril 2006 esitatud hagi — Bomba Energia Getränke versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Eckes-Granini (Bomba)

25

2007/C 042/45

Kohtuasi T-373/06: 13. detsembril 2006 esitatud hagi — Rath versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Grandel (Epican Forte)

25

2007/C 042/46

Kohtuasi T-374/06: 13. detsembril 2006 esitatud hagi — Rath versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Grandel (Epican)

26

2007/C 042/47

Kohtuasi T-375/06: 14. detsembril 2006 esitatud hagi — Viega versus komisjon

26

2007/C 042/48

Kohtuasi T-376/06: 14. detsembril 2006 esitatud hagi — Legris Industries versus komisjon

27

2007/C 042/49

Kohtuasi T-377/06: 14. detsembril 2006 esitatud hagi — Comap versus komisjon

28

2007/C 042/50

Kohtuasi T-379/06: 14. detsembril 2006 esitatud hagi — Kaimer jt versus komisjon

29

2007/C 042/51

Kohtuasi T-381/06: 15. detsembril 2006 esitatud hagi — FRA.BO versus komisjon

29

2007/C 042/52

Kohtuasi T-382/06: 15. detsembril 2006 esitatud hagi — Tomkins versus komisjon

30

2007/C 042/53

Kohtuasi T-391/06: 19. detsembril 2006 esitatud hagi — Karstadt Quelle versus Siseturu Ühtlustamise Amet — dm drogerie markt (S-HE)

31

2007/C 042/54

Kohtuasi T-392/06: 20. detsembril 2006 esitatud hagi — Union Investment Privatfonds versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Unicre-Cartão International De Crédito (unibanco)

31

2007/C 042/55

Kohtuasi T-394/06: 11. detsembril 2006 esitatud hagi — Itaalia versus komisjon

32

2007/C 042/56

Kohtuasi T-395/06: 14. detsembril 2006 esitatud hagi — Itaalia versus komisjon

32

2007/C 042/57

Kohtuasi T-396/06: 21. detsembril 2006 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus TGA Technische Gebäudeausrüstung Chemnitz GmbH

33

2007/C 042/58

Kohtuasi T-397/06: 16. detsembril 2006 esitatud hagi — DOW AgroSciences versus EFSA

33

2007/C 042/59

Kohtuasi T-398/06: 15. detsembril 2006 esitatud hagi — UniCredito Italiano versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Union Investment Privatfonds (1 Unicredito)

33

2007/C 042/60

Kohtuasi T-399/06: 27. detsembril 2006 esitatud hagi — giropay versus Siseturu Ühtlustamise Amet (GIROPAY)

34

2007/C 042/61

Kohtuasi T-401/06: 28. detsembril 2006 esitatud hagi — Brosmann Footwear (HK) jt versus nõukogu

34

2007/C 042/62

Kohtuasi T-402/06: 27. detsembril 2006 esitatud hagi — Hispaania versus komisjon

35

2007/C 042/63

Kohtuasi T-403/06: 22. detsembril 2006 esitatud hagi — Belgia versus komisjon

36

2007/C 042/64

Kohtuasi T-404/06 P: 22. detsembril 2006 esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Ühenduste Avaliku Teenistuse Kohtu 26. oktoobri 2006. aasta otsuse peale kohtuasjas F-1/05: Landgren versus Euroopa Koolitusfond

37

2007/C 042/65

Kohtuasi T-405/06: 27. detsembril 2006 esitatud hagi — Arcelor jt versus komisjon

37

2007/C 042/66

Kohtuasi T-406/06: 28. detsembril 2006 esitatud hagi — Evropaïki Dynamiki versus komisjon

38

2007/C 042/67

Kohtuasi T-407/06: 21. detsembril 2006 esitatud hagi — Zhejiang Aokang Shoes versus nõukogu

38

2007/C 042/68

Kohtuasi T-408/06: 21. detsembril 2006 esitatud hagi — Wenzhou Taima Shoes versus nõukogu

39

2007/C 042/69

Kohtuasi T-409/06: 21. detsembril 2006 esitatud hagi — Sun Sang Kong Yuen Shoes Factory versus nõukogu

39

2007/C 042/70

Kohtuasi T-410/06: 21. detsembril 2006 esitatud hagi — Foshan City Nanhai Golden Step Industrial versus nõukogu

40

2007/C 042/71

Kohtuasi T-411/06: 22. detsembril 2006 esitatud hagi — SO.GE.L.M.A. versus Euroopa Ülesehitusamet

40

2007/C 042/72

Kohtuasi T-412/06: 29. detsembril 2006 esitatud hagi — Vitro Corporativo versus Siseturu Ühtlustamise Amet — VKR Holding (Vitro)

41

2007/C 042/73

Kohtuasi T-413/06 P: 22. detsembril 2006 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 9. oktoobri 2006. aasta määruse peale kohtuasjas F-53/06: Gualtieri versus komisjon

42

2007/C 042/74

Kohtuasi T-414/06 P: 27. detsembril 2006 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 19. oktoobri 2006. aasta otsuse peale kohtuasjas F-114/05: Philippe Combescot versus komisjon

42

2007/C 042/75

Kohtuasi T-415/06 P: 29. detsembril 2006 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 19. oktoobri 2006. aasta otsuse peale kohtuasjas F-59/05: De Smedt versus komisjon

43

2007/C 042/76

Kohtuasi T-416/06: 29. detsembril 2006 esitatud hagi — Sumitomo Chemical Agro Europe versus komisjon

43

2007/C 042/77

Kohtuasi T-4/07: 5. jaanuaril 2007 esitatud hagi — Sanofi-Aventis SA versus Siseturu Ühtlustamise Amet — AstraZeneca (EXANTIN)

44

2007/C 042/78

Kohtuasi T-97/06: Esimese Astme Kohtu 1. detsembri 2006. aasta määrus — Neoperl versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Sanitaarse vooliku kuju)

45

 

Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohus

2007/C 042/79

Kohtuasi F-92/05: Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 16. jaanuari 2007. aasta otsus — Genette versus komisjon (Ametnikud — Pensionid — Enne ühenduste juures teenistusse asumist tekkinud pensioniõigus — Ülekandmine ühenduse süsteemi — Ülekandmise taotluse tagasivõtmine eesmärgiga toetuda uutele soodsamatele sätetele)

46

2007/C 042/80

Kohtuasi F-115/05: Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 16. jaanuari 2007. aasta otsus — Vienne jt versus parlament (Ametnikud — Administratsiooni abistamiskohustus — Keeldumine — Belgias omandatud pensioniõiguste ülekandmine)

46

2007/C 042/81

Kohtuasi F-119/05: Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 16. jaanuari 2007. aasta otsus — Gesner versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Ametnikud — Invaliidsus — Töövõimetuskomitee moodustamise taotluse rahuldamata jätmine)

47

2007/C 042/82

Kohtuasi F-126/05: Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 16. jaanuari 2007. aasta otsus — Borbély versus komisjon (Ametnikud — Kulude hüvitamine — Sisseseadmistoetus — Päevarahad — Sõidukulude hüvitamine ametisseasumisel — Töölevõtmiskoht — Täielik pädevus)

47

2007/C 042/83

Kohtuasi F-3/06: Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 16. jaanuari 2007. aasta otsus — Frankin jt versus komisjon (Ametnikud — Administratsiooni abistamiskohustus — Keeldumine — Belgias omandatud pensioniõiguste ülekandmine)

47

2007/C 042/84

Kohtuasi F-147/06: 27. detsembril 2006 esitatud hagi — Dragoman versus komisjon

48

2007/C 042/85

Kohtuasi F-148/06: 28. detsembril 2006 esitatud hagi — Colleé versus parlament

48

2007/C 042/86

Kohtuasi F-1/07: 3. jaanuaril 2007 esitatud hagi — Chassagne versus komisjon

49


ET

 

Top