Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:300E:TOC

Euroopa Liidu Teataja, CE 300, 09. detsember 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 300E

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

49. köide
9. detsember 2006


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

Ι   (Teatis)

 

EUROOPA PARLAMENT

 

2006-2007 ISTUNGJÄRK

 

12.-15. juuni 2006 istungid

 

Esmaspäev, 12. juuni 2006

2006/C 300E/01

PROTOKOLL

1

ISTUNGI LÄBIVIIMISE KORD

Istungjärgu jätkamine

Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Parlamentidevaheliste delegatsioonide koosseis

Parlamentaarse puutumatuse kaitsmise taotlus

Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktide allkirjastamine

Esitatud dokumendid

Petitsioonid

Assigneeringute ümberpaigutamine

Kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)

Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Istungite ajakava

Tööplaan

Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Petitsioonikomisjoni arutelud parlamendiaastal (2004-2005) (arutelu)

Sundprostitutsioon 2006. aasta jalgpalli maailmameistrivõistluste raames (arutelu)

Päevakord

Põhjavee kaitse reostuse eest ***II (arutelu)

Euroopa Ühenduse ruumiandmete infrastruktuur (INSPIRE) ***II (arutelu)

Üleujutusohu hindamine ja ohjeldamine ***I (arutelu)

Turismi soodustavad meetmed (arutelu)

Järgmise istungi päevakord

Istungi lõpp

KOHALOLIJATE NIMEKIRI

13

 

Teisipäev, 13. juuni 2006

2006/C 300E/02

PROTOKOLL

15

ISTUNGI LÄBIVIIMISE KORD

Istungi algus

Esitatud dokumendid

Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Parlamentaarse puutumatuse kaitsmise taotlus

Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Teadusuuringud, tehnoloogiaarendus ja tutvustamistegevus (2007-2013, 7. raamprogramm) ***I - Tuumaenergiaalane teadus- ja koolitustegevus (2007-2011) * (arutelu)

Hääletused

Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisakti kohandamine seoses maaelu arenguga * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisakti VIII lisa kohandamine * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

EÜ ning Bosnia ja Hertsegoviina vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Alpi konventsiooni protokoll mägipiirkondade põllumajanduse kohta * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

EÜ nimel Alpi konventsiooni pinnasekaitse-, energeetika- ja turismiprotokollide sõlmimine * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Põhjavee kaitse reostuse eest ***II (hääletus)

Euroopa Ühenduse ruumiandmete infrastruktuur (INSPIRE) ***II (hääletus)

Üleujutusohu hindamine ja ohjeldamine ***I (hääletus)

Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatav finantsmäärus * (lõpphääletus)

Kinnipeetavate olukord Guantanamos (hääletus)

Tervishoiutöötajate kaitsmine vere kaudu levivate nakkuste eest (hääletusele järgnev tegevus)

Petitsioonikomisjoni arutelud parlamendiaastal (2004-2005) (hääletus)

Selgitused hääletuse kohta

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Tervitus

Pandeemiliseks gripiks valmisolek ja reageeringu planeerimine Euroopa Ühenduses (arutelu)

Inimõiguste olukord Tuneesias (arutelu)

ELi ja Venemaa vaheline 17. tippkohtumine (arutelu)

Infotund (küsimused komisjonile)

Euroopa Kohtu 13. septembri 2005. aasta otsuse tagajärjed (C-176/03 komisjon versus nõukogu) (arutelu)

Isikuandmete kaitse (politsei- ja õigusalane koostöö) * (arutelu)

Euroopa täitekorraldus * (arutelu)

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus ***I (arutelu)

Mittediskrimineerimine ja võrdsed võimalused kõigile - raamstrateegia (arutelu)

Järgmise istungi päevakord

Istungi lõpp

KOHALOLIJATE NIMEKIRI

29

I LISA

31

II LISA

40

VASTUVÕETUD TEKSTID

88

P6_TA(2006)0246
Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisakti kohandamine seoses maaelu arenguga *
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega kohandatakse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisakti seoses maaelu arenguga (KOM(2006)0152 - C6-0133/2006 - 2006/0053(CNS))

88

P6_TA(2006)0247
Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisakti VIII lisa kohandamine *
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega kohandatakse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisakti VIII lisa (KOM(2006)0152 - C6-0134/2006 - 2006/0054(CNS))

88

P6_TA(2006)0248
EÜ ning Bosnia ja Hertsegoviina vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping *
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ning Bosnia ja Hertsegoviina vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu sõlmimise kohta (KOM(2005)0351 - C6-0139/2006 - 2005/0140(CNS))

89

P6_TA(2006)0249
Alpi konventsiooni protokoll mägipiirkondade põllumajanduse kohta *
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus sõlmida Euroopa Ühenduse nimel Alpi konventsiooni protokoll mägipiirkondade põllumajanduse kohta (KOM(2006)0170 - C6-0144/2006 - 2006/0059(CNS))

89

P6_TA(2006)0250
Erinevate protokollide sõlmimine *
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse nimel Alpi konventsiooni pinnasekaitseprotokolli, energeetikaprotokolli ja turismiprotokolli sõlmimise kohta (KOM(2006)0080 - C6-0099/2006 - 2006/0026(CNS))

90

P6_TA(2006)0251
Põhjavee kaitse reostuse eest ***II
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb põhjavee kaitset reostuse eest (12062/1/2005 - C6-0055/2006 - 2003/0210(COD))

91

P6_TC2-COD(2003)0210
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud teisel lugemisel 13. juunil 2006 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/.../EÜ, mis käsitleb põhjavee kaitset reostuse ja seisundi halvenemise eest

91

I LISA
PÕHJAVEE KVALITEEDI STANDARDID

101

II LISA
PÕHJAVEE SAASTEAINETE JA REOSTUSE NÄITAJATE LÄVIVÄÄRTUSED

102

III LISA
PÕHJAVEE KEEMILISE SEISUNDI HINDAMINE

103

IV LISA
OLULISTE JA PÜSIVATE KASVUTENDENTSIDE KINDLAKSTEGEMINE JA LANGUSELE PÖÖRDUMINE

104

P6_TA(2006)0252
Euroopa Ühenduse ruumiandmete infrastruktuur (INSPIRE) ***II
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega rajatakse Euroopa Ühenduse ruumiandmete infrastruktuur (INSPIRE) (12064/2/2005 - C6-0054/2006 - 2004/0175(COD))

106

P6_TC2-COD(2004)0175
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud teisel lugemisel 13. juunil 2006 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/.../EÜ, millega rajatakse Euroopa Ühenduse ruumiandmete infrastruktuur (INSPIRE)

106

I LISA
ARTIKLI 6 PUNKTIS a, ARTIKLI 8 LÕIKES 1 JA ARTIKLI 9 PUNKTIS a OSUTATUD RUUMIANDMEVALDKONNAD

119

II LISA
ARTIKLI 6 PUNKTIS a, ARTIKLI 8 LÕIKES 1 JA ARTIKLI 9 PUNKTIS b OSUTATUD RUUMIANDMEVALDKONNAD

120

III LISA
ARTIKLI 6 PUNKTIS b JA ARTIKLI 9 PUNKTIS b OSUTATUD RUUMIANDMEVALDKONNAD

121

P6_TA(2006)0253
Üleujutusohu hindamine ja ohjeldamine ***I
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv üleujutusohu hindamise ja ohjeldamise kohta (KOM(2006)0015 - C6-0020/2006 - 2006/0005(COD))

123

P6_TC1-COD(2006)0005
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 13. juunil 2006 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/.../EÜ üleujutusohu hindamise ja ohjeldamise kohta

123

LISA
ÜLEUJUTUSOHUTUSE KAVAD

135

P6_TA(2006)0254
Kinnipeetavate olukord Guantánamos
Euroopa Parlamendi resolutsioon kinnipeetavate olukorra kohta Guantánamos

136

P6_TA(2006)0255
Petitsioonikomisjoni arutelud parlamendiaastal (2004-2005)
Euroopa Parlamendi resolutsioon petitsioonikomisjoni parlamentaarse aasta (märts 2004 kuni detsember 2005) arutelude kohta (2005/2135(INI))

138

 

Kolmapäev, 14. juuni 2006

2006/C 300E/03

PROTOKOLL

143

ISTUNGI LÄBIVIIMISE KORD

Istungi algus

Euroopa Ülemkogu (Brüssel, 15.-16. juuni 2006) (arutelu)

Tervitus

Hääletused

Euroopa täitekorraldus * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus ***I (hääletus)

Isikuandmete kaitse (politsei- ja õigusalane koostöö) * (hääletus)

Pandeemiliseks gripiks valmisolek ja reageeringu planeerimine Euroopa Ühenduses (hääletus)

Euroopa Kohtu 13. septembri 2005. aasta otsuse tagajärjed (C-176/03 komisjon versus nõukogu) (hääletus)

Mittediskrimineerimine ja võrdsed võimalused kõigile - raamstrateegia (hääletus)

Bulgaaria ja Rumeenia (15. ja 16. juuni 2006. aasta Euroopa Ülemkogu) (hääletus)

Järelemõtlemsiperioodi edasised etapid (15. ja 16. juuni 2006. aasta Euroopa Ülemkogu) (hääletus)

Selgitused hääletuse kohta

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Säästva arengu strateegia (arutelu)

Rassistliku vägivalla kasv ja homofoobia Euroopas (arutelu)

Väike- ja kergrelvad (arutelu)

Infotund (küsimused nõukogule)

Tsiviillennundusjulgestuse valdkonna ühiseeskirjad ***I (arutelu)

Euroopa raudtee-signalisatsioonisüsteemi ERTMS/ETCS kasutuselevõtt (arutelu)

Rannalähedane püük ja rannakalurite probleemid (arutelu)

Direktiivi 2004/39/EÜ (finantsinstrumentide turgude kohta) teise taseme rakendusmeetmed (arutelu)

Järgmise istungi päevakord

Istungi lõpp

KOHALOLIJATE NIMEKIRI

155

I LISA

157

II LISA

165

VASTUVÕETUD TEKSTID

201

P6_TA(2006)0256
Euroopa täitekorraldus *
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatuse kohta seoses nõukogu raamotsuse vastuvõtmisega Euroopa täitekorralduse ning süüdimõistetud isikute üleandmise kohta Euroopa Liidu liikmesriikide vahel (7307/2005 - C6-0139/2005 - 2005/0805(CNS))

201

P6_TA(2006)0257
Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus ***I
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse kohta (KOM(2005)0399 - C6-0256/2005 - 2005/0166(COD))

216

P6_TC1-COD(2005)0166
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 14. juunil 2006 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2006 Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse kohta (uuesti sõnastatud)

216

I LISA

227

II LISA
KEHTETUKS TUNNISTATUD MÄÄRUS JA SELLE HILISEMAD MUUDATUSED

228

III LISA
VASTAVUSTABEL

228

P6_TA(2006)0258
Isikuandmete kaitse *
Ettepanek võtta vastu nõukogu raamotsus kriminaalasjadega seotud politsei- ja õigusalase koostöö raames töödeldavate isikuandmete kaitse kohta (KOM(2005)0475 - C6-0436/2005 - 2005/0202(CNS))

231

P6_TA(2006)0259
Pandeemiliseks gripiks valmisolek ja reageeringu planeerimine Euroopa Ühenduses
Euroopa Parlamendi resolutsioon pandeemiliseks gripiks valmisoleku ja reageeringu planeerimise kohta Euroopa Ühenduses (2006/2062(INI))

250

P6_TA(2006)0260
Euroopa Kohtu 13. septembri 2005. aasta otsuse tagajärjed (C-176/03 komisjon versus nõukogu)
Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa Kohtu 13. septembri 2005. aasta otsuse tagajärgede kohta (C-176/03 komisjon versus nõukogu) (2006/2007(INI))

255

P6_TA(2006)0261
Mittediskrimineerimine ja võrdsed võimalused kõigile - raamstrateegia
Euroopa Parlamendi resolutsioon mittediskrimineerimise ja võrdsete võimaluste kohta kõigile - raamstrateegia (2005/2191(INI))

259

P6_TA(2006)0262
Bulgaaria ja Rumeenia (Euroopa Ülemkogu 15.-16. juuni 2006)
Euroopa Parlamendi resolutsioon Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise kohta

265

P6_TA(2006)0263
Järgmised sammud järelemõtlemis- ja analüüsiperioodil Euroopa tuleviku üle (Euroopa Ülemkogu 15.-16. juuni 2006)
Euroopa Parlamendi resolutsioon järgmiste sammude kohta järelemõtlemis- ja analüüsiperioodil Euroopa tuleviku üle

267

 

Neljapäev, 15. juuni 2006

2006/C 300E/04

PROTOKOLL

270

ISTUNGI LÄBIVIIMISE KORD

Istungi algus

Päevakord

Esitatud dokumendid

Ühenduste finantshuvide kaitse ja pettustevastane võitlus (2004) (arutelu)

Tervitus

Komisjonide ja delegatsioonide nimetused

Kodukorra tõlgendamine

Nõukogu ühiste seisukohtade teatavakstegemine

Hääletused

Andmete esitamine seoses kalastussaaduste lossimisega liikmesriikides ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Teadusuuringud, tehnoloogiaarendus ja tutvustamistegevus (2007-2013, 7. raamprogramm) ***I (hääletus)

Tuumaenergiaalane teadus- ja koolitustegevus (2007-2011) * (hääletus)

Tsiviillennundusjulgestuse valdkonna ühiseeskirjad ***I (hääletus)

Ühisraha kasutuselevõtt Sloveenias 1. jaanuaril 2007 * (hääletus)

Inimõiguste olukord Tuneesias (hääletus)

ELi ja Venemaa vaheline 17. tippkohtumine (hääletus)

Direktiivi 2004/39/EÜ (finantsinstrumentide turgude kohta) teise taseme rakendusmeetmed (hääletus)

Säästva arengu strateegia (hääletus)

Rassistliku vägivalla kasv ja homofoobia Euroopas (hääletus)

Väike- ja kergrelvad (hääletus)

Euroopa raudtee-signalisatsioonisüsteemi ERTMS/ETCS kasutuselevõtt (hääletus)

Rannalähedane püük ja rannakalurite probleemid (hääletus)

Ühenduste finantshuvide kaitse ja pettustevastane võitlus (2004) (hääletus)

Selgitused hääletuse kohta

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Puitlaastude kasutamine veini laagerdumisel - Puitlaastude kasutamine veinivalmistustavana Euroopa veinide puhul (arutelu)

Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

Ida-Timor

Süüria: inimõiguste rikkumised

Põhja-Korea: inimõiguste rikkumised

Parlamendi koosseis

Volituste kontrollimine

Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Hääletused

Ida-Timor (hääletus)

Süüria: inimõiguste rikkumised (hääletus)

Põhja-Korea: inimõiguste rikkumised (hääletus)

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Teatud dokumente puudutavad otsused

Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)

Istungil vastuvõetud tekstide edastamine

Järgmiste istungite ajakava

Istungjärgu vaheaeg

KOHALOLIJATE NIMEKIRI

288

I LISA

290

II LISA

307

VASTUVÕETUD TEKSTID

392

P6_TA(2006)0264
Andmete esitamine seoses kalastussaaduste lossimisega liikmesriikides ***I
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus andmete esitamise kohta seoses kalastussaaduste lossimisega liikmesriikides (KOM(2005)0566 - C6-0376/2005 - 2005/0223(COD))

392

P6_TC1-COD(2005)0223
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 15. juunil 2006 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2006, mis käsitleb statistiliste andmete esitamist kalandustoodete lossimise kohta liikmesriikides ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1382/91

392

I LISA
STATISTILISTE ANDMETE ESITAMISE VORM

396

II LISA
RIIKIDE KOODID

397

III LISA
ESITAMISVIISIDE KOODID

398

IV LISA
KALANDUSTOODETE KAVANDATUD KASUTUSE KOODID

399

P6_TA(2006)0265
Teadusuuringud, tehnoloogiaarendus ja tutvustamistegevus (2007-2013, 7. raamprogramm) ***I
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendat raamprogrammi (2007-2013) (KOM(2005)0119 - C6-0099/2005 - 2005/0043(COD))

400

P6_TC1-COD(2005)0043
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 15. juunil 2006 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr .../2006/EÜ, mis käsitleb Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendat raamprogrammi (2007-2013)

401

I LISA
TEADUSLIKUD JA TEHNOLOOGILISED EESMÄRGID, TEEMADE JA TEGEVUSE PÕHISUUNAD

411

II LISA
PROGRAMMIDE SUUNAV JAOTUS

452

III LISA
RAHASTAMISKAVAD

453

P6_TA(2006)0266
Tuumaenergiaalane teadus- ja koolitustegevus (2007-2011) *
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb Euroopa Aatomienergiaühenduse (EURATOM) tuumaenergiaalase teadus- ja koolitustegevuse seitsmendat raamprogrammi (2007-2011) (KOM(2005)0119 - C6-0112/2005 - 2005/0044(CNS))

456

P6_TA(2006)0267
Tsiviillennundusjulgestuse valdkonna ühiseeskirjad ***I
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus tsiviillennundusjulgestuse valdkonna ühiseeskirjade kohta (KOM(2005)0429 - C6-0290/2005 - 2005/0191(COD))

463

P6_TC1-COD(2005)0191
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 15. juunil 2006 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2006 tsiviillennundusjulgestuse valdkonna ühiseeskirjade kohta ja määruse (EÜ) nr 2320/2002 kehtetuks tunnistamise kohta

464

LISA
ÜHISED PÕHISTANDARDID TSIVIILLENNUNDUSE KAITSMISEKS ÕIGUSVASTASTE TEGUDE EEST (ARTIKKEL 4)

475

P6_TA(2006)0268
Ühisraha kasutuselevõtt Sloveenias 1. jaanuaril 2007 *
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 122 lõikele 2 ühisraha kasutuselevõtu kohta Sloveenias 1. jaanuaril 2007. aastal (KOM(2006)0225 - C6-0164/2006 - 2006/0077(CNS))

479

P6_TA(2006)0269
Inimõiguste olukord Tuneesias
Euroopa Parlamendi resolutsioon Tuneesia kohta

480

P6_TA(2006)0270
EL ja Venemaa vaheline 17. tippkohtumine
Euroopa Parlamendi resolutsioon 25. mail 2006. aastal Sotšis toimunud ELi ja Venemaa tippkohtumise kohta

482

P6_TA(2006)0271
Finantsinstrumentide turgude direktiivi rakendusmeetmete eelnõu
Euroopa Parlamendi resolutsioon finantsinstrumentide turgude direktiivi rakendusmeetmete eelnõu kohta

485

P6_TA(2006)0272
Säästva arengu strateegia
Euroopa Parlamendi resolutsioon läbivaadatud säästva arengu strateegia kohta

487

P6_TA(2006)0273
Rassistliku vägivalla kasv ja homofoobia Euroopas
Euroopa Parlamendi resolutsioon rassistliku ja homofoobilise vägivalla sagenemise kohta Euroopas

491

P6_TA(2006)0274
Käsi- ja kergrelvad
Euroopa Parlamendi resolutsioon käsi- ja kergrelvade kohta, pidades silmas ÜRO käsi- ja kergrelvade salakaubaveo kõikide aspektide vastu võitlemise, salakaubaveo tõkestamise ja kaotamise tegevuskava ülevaatamise konverentsi 2006. aastal, ning rahvusvahelise relvakaubanduslepingu kehtestamist

496

P6_TA(2006)0275
Euroopa raudtee-signalisatsioonisüsteemi ERTMS/ETCS kasutuselevõtt
Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa raudtee-signalisatsioonisüsteemi ERTMS/ETCS kasutuselevõtu kohta (2005/2168(INI))

499

P6_TA(2006)0276
Rannalähedane püük ja rannakalurite probleemid
Euroopa Parlamendi resolutsioon rannalähedase püügi ja rannikualade kogukondade probleemide kohta (2004/2264(INI))

504

P6_TA(2006)0277
Ühenduste finantshuvide kaitse ja pettusevastane võitlus (2004)
Euroopa Parlamendi resolutsioon Ühenduste finantshuvide kaitse ja pettusevastane võitlus - 2004. aasta aruanne (2005/2184(INI))

508

P6_TA(2006)0278
Ida-Timor
Euroopa Parlamendi resolutsioon Ida-Timori kohta

517

P6_TA(2006)0279
Süüria: inimõiguste rikkumised
Euroopa Parlamendi resolutsioon Süüria kohta

519

P6_TA(2006)0280
Põhja-Korea: inimõiguste rikkumised
Euroopa Parlamendi resolutsioon Põhja-Korea kohta

521


Menetluste selgitus

*

Nõuandemenetlus

**I

Koostöömenetlus: esimene lugemine

**II

Koostöömenetlus: teine lugemine

***

Nõusolekumenetlus

***I

Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine

***II

Kaasotsustamismenetlus: teine lugemine

***III

Kaasotsustamismenetlus: kolmas lugemine

(Menetlus põhineb Euroopa Komisjoni poolt ette pandud õiguslikul alusel.)

Hääletustundi puudutav teave

Raportöör teavitab istungi juhatajat oma seisukohtadest muudatusettepanekute suhtes kirjalikult enne hääletuse algust, kui ei ole otsustatud teisiti.

Parlamendi komisjonid

AFET

Välisasjade komisjon

DEVE

Arengukomisjon

INTA

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

BUDG

Eelarvekomisjon

CONT

Eelarvekontrollikomisjon

ECON

Majandus- ja rahanduskomisjon

EMPL

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

ENVI

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon

ITRE

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

IMCO

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

TRAN

Transpordi- ja turismikomisjon

REGI

Regionaalarengukomisjon

AGRI

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

PECH

Kalanduskomisjon

CULT

Kultuuri- ja hariduskomisjon

JURI

Õigusasjade komisjon

LIBE

Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon

AFCO

Põhiseaduskomisjon

FEMM

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

PETI

Petitsioonikomisjon

Fraktsioonid

PPE-DE

Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon

PSE

Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon

ALDE

Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon

Verts/ALE

Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon

GUE/NGL

Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon

IND/DEM

Fraktsioon Iseseisvus ja Demokraatia

UEN

fraktsioon Liit Rahvusriikide Euroopa eest

NI

fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed

ET

 

Top