Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:280E:TOC

Euroopa Liidu Teataja, CE 280, 18. november 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 280E

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

49. köide
18. november 2006


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

Ι   (Teatis)

 

EUROOPA PARLAMENT

 

2005-2006 ISTUNGJÄRK

 

Esmaspäev, 14. november 2005

2006/C 280E/1

PROTOKOLL

1

ISTUNGI LÄBIVIIMISE KORD

Istungjärgu jätkamine

Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Presidentuuri avaldus

Esitatud dokumendid

Kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktide allkirjastamine

Parlamendi koosseis

Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Nõukogu saadetud kokkulepete tekstid

Petitsioonid

Tööplaan

Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Globaliseerumise sotsiaalne mõõde (arutelu)

Üleminek digitaalringhäälingule (arutelu)

Salajased kinnipidamiskohad Euroopas (arutelu)

Banaanide impordirežiim (arutelu)

Tööandjapensionide direktiiv (arutelu)

Järgmise istungi päevakord

Istungi lõpp

KOHALOLIJATE NIMEKIRI

11

 

Teisipäev, 15. november 2005

2006/C 280E/2

PROTOKOLL

13

ISTUNGI LÄBIVIIMISE KORD

Istungi algus

Esitatud dokumendid

Assigneeringute ümberpaigutamine

Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Põhjadimensioon (resolutsiooni ettepanekute esitamine)

Kontrollikoja aastaaruande esitlemine - 2004 (arutelu)

Õigusloome ja tööprogramm 2006. aastaks

Presidentuuri teadaanne

Hääletused

Heade tavade levitamine ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia tulemuslikkuse järelevalve ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Üleeuroopaline üldkasutatav maismaa kaugotsingu teenus ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Seemneturu ühine korraldus * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Humalaturu ühine korraldus * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Veinituru ühine korraldus * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

EBRD asutamislepingu muutmine, et võimaldada pangal rahastada meetmeid Mongoolias * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Viisad 2006. aasta Torino olümpia ja/või paraolümpia talimängudeks ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Sotsiaalkindlustus, mida kohaldatakse EÜ piires liikuvate töötajate ja nende pereliikmete suhtes ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Euroopa angerjas (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Euroopa ühenduste privileegide ja immuniteetide protokolli rikkumine mõne liikmesriigi poolt (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Globaliseerumise sotsiaalne mõõde (hääletus)

Hääletuse kohta selgituste andmine

Hääletuse parandused

Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Parlamendi koosseis

Euroopa Kemikaalide Agentuur, püsivad orgaanilised saasteained (REACH) ***I - Ohtlikke aineid käsitleva direktiivi 67/548/EMÜ muutmine (REACH) ***I (arutelu)

Euroopa Liidu reguleerivad asutused (arutelu)

Infotund (küsimused komisjonile)

Pakett Laienemine II, 2005 (arutelu)

Reisijate teavitamine lendu teenindava lennuettevõtja andmetest ***I (arutelu)

Bohunice V1 tuumaelektrijaam Slovakkias * - Tuumaelektrijaamade tegevuse lõpetamiseks ettenähtud rahaliste vahendite kasutamine (arutelu)

Järgmise istungi päevakord

Istungi lõpp

KOHALOLIJATE NIMEKIRI

27

I LISA

29

II LISA

34

VASTUVÕETUD TEKSTID

41

P6_TA(2005)0417
Heade tavade levitamise ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia tulemuslikkuse järelevalve programm ***I
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 2256/2003/EÜ seoses heade tavade levitamise ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia tulemuslikkuse järelevalve programmi pikendamisega 2006. aastaks (KOM(2005)0347 - C6-0247/2005 - 2005/0144(COD))

41

LISA I
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS NR .../2005/EÜ

41

LISA II

45

P6_TA(2005)0418
Üldkasutatav maismaa kaugotsingu teenus ***I
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 90/544/EMÜ sagedusribade kohta, mis on eraldatud üleeuroopalise üldkasutatava maismaa kaugotsingu teenuse kooskõlastatud kasutuselevõtmiseks ühenduses (KOM(2005)0361 - C6-0248/2005 - 2005/0147(COD))

45

LISA
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2005/.../EÜ, ..., millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 90/544/EMÜ sagedusribade kohta, mis on eraldatud üleeuroopalise üldkasutatava maismaa kaugotsingu teenuse kooskõlastatud kasutuselevõtmiseks ühenduses

46

P6_TA(2005)0419
Seemneturu ühine korraldus *
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus seemneturu ühise korralduse kohta (KOM(2005)0384 - C6-0285/2005 - 2005/0164(CNS))

47

P6_TA(2005)0420
Humalaturu ühine korraldus *
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus humalaturu ühise korralduse kohta (KOM(2005)0386 - C6-0287/2005 - 2005/0162(CNS))

48

P6_TA(2005)0421
Veinituru ühine korraldus *
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1493/1999 veinituru ühise korralduse kohta (KOM(2005)0395 - C6-0286/2005 - 2005/0160(CNS))

48

P6_TA(2005)0422
EBRD asutamislepingu muutmine, et võimaldada pangal rahastada meetmeid Mongoolias *
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga (EBRD) asutamislepingut, et võimaldada pangal rahastada meetmeid Mongoolias (KOM(2005)0342 - C6-0280/2005 - 2005/0139(CNS))

49

P6_TA(2005)0423
Viisad 2006. aasta Torino olümpia ja/või paraolümpia talimängudeks ***I
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus meetmete kohta, mis on kavandatud viisade taotlemise ja andmise korra hõlbustamiseks olümpiapere liikmetele, kes osalevad 2006. aasta Torino olümpia ja/või paraolümpia talimängudel (KOM(2005)0412 - C6-0275/2005 - 2005/0169(COD))

50

LISA
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr .../2005, ..., meetmete kohta, mis on kavandatud viisade taotlemise ja andmise korra hõlbustamiseks olümpiapere liikmetele, kes osalevad 2006. aasta Torino olümpia ja/või paraolümpia talimängudel

50

P6_TA(2005)0424
Sotsiaalkindlustusskeemid ***I
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 1408/71 sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate ning nende pereliikmete suhtes ja nõukogu määrust (EMÜ) nr 574/72, millega sätestatakse määruse (EMÜ) nr 1408/71 rakendamise kord (KOM(2004)0830 - C6-0002/2005 - 2004/0284(COD))

56

P6_TC1-COD(2004)0284
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 15. novembril 2005 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2006 millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 1408/71 sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate ning nende pereliikmete suhtes ja nõukogu määrust (EMÜ) nr 574/72, millega sätestatakse määruse (EMÜ) nr 1408/71 rakendamise kord (EP-PE_TC1-COD(2004)0284)

57

LISA

58

P6_TA(2005)0425
Euroopa angerjas
Euroopa Parlamendi resolutsioon euroopa angerja varude taastamise eesmärgil koostatud ühenduse tegevuskava arengu kohta (2005/2032(INI))

63

P6_TA(2005)0426
Euroopa ühenduste privileegide ja immuniteetide protokolli võimalik rikkumine mõne liikmesriigi poolt
Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa ühenduste privileegide ja immuniteetide protokolli võimaliku rikkumise kohta mõne liikmesriigi poolt (2005/2187(INI))

64

P6_TA(2005)0427
Globaliseerumise sotsiaalne mõõde
Euroopa Parlamendi resolutsioon globaliseerumise sotsiaalse mõõtme kohta (2005/2061(INI))

65

 

Kolmapäev, 16. november 2005

2006/C 280E/3

PROTOKOLL

71

ISTUNGI LÄBIVIIMISE KORD

Istungi algus

Esitatud dokumendid

Olukord Iraagis pärast põhiseaduse referendumit (arutelu)

Kliimamuutused Globaalse kliimamuutuse vastase lahingu võitmine (arutelu)

Hääletused

Reisijate teavitamine lendu teenindava lennuettevõtja andmetest ***I (hääletus)

Bohunice V1 tuumaelektrijaam Slovakkias * (hääletus)

Põhjadimensioon (hääletus)

Üleminek digitaalringhäälingule (hääletus)

Tuumaelektrijaamade tegevuse lõpetamiseks ettenähtud rahaliste vahendite kasutamine (hääletus)

Globaalse kliimamuutuse vastase lahingu võitmine (hääletus)

Hääletuse kohta selgituste andmine

Hääletuse parandused

Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Fraktsioonide koosseis

Euroopa Ülemkogu mitteametlik kohtumine (arutelu)

Iraani presidendi Mahmoud Ahmadinejadi hiljutised avaldused (arutelu)

Infotund (küsimused nõukogule)

Presidentuuri avaldus

Teatavate loomaliikide humaanse püünisjahi standardid ***I (arutelu)

Relvaeksport - Massihävitusrelvade leviku tõkestamine - Roheline raamat kaitsealaste riigihangete kohta (arutelu)

Järgmise istungi päevakord

Istungi lõpp

KOHALOLIJATE NIMEKIRI

80

I LISA

82

II LISA

89

VASTUVÕETUD TEKSTID

98

P6_TA(2005)0428
Lennureisijate teavitamine ***I
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus lennureisijate teavitamise kohta lendu teenindavast lennuettevõtjast ning liikmesriikide poolt ohutusteabe edastamise kohta (KOM(2005)0048 - C6-0046/2005 - 2005/0008(COD))

98

P6_TC1-COD(2005)0008
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 16. novembril 2005 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2005, mis käsitleb ühenduse nimekirja, millesse kantakse lennuettevõtjad, kelle suhtes kohaldatakse ühenduse piires tegevuskeeldu, koostamist ja lennureisijate teavitamist lendu teenindavast lennuettevõtjast ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivi 2004/36/EÜ artikkel 9

98

LISA
Ühenduse tasandil ohutuspõhjustest tingitud tegevuskeelu kaalumisel kasutatavad ühised kriteeriumid

107

P6_TA(2005)0429
Bohunice V1 *
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia Euroopa Liiduga ühinemise tingimusi käsitlevale aktile lisatud ja Bohunice V1 tuumaelektrijaama Slovakkias käsitleva protokolli nr 9 rakendamise kohta (KOM(2004)0624 - C6-0205/2004 - 2004/0221(CNS))

108

P6_TA(2005)0430
Põhjamõõtme tulevik
Euroopa Parlamendi resolutsioon Põhjamõõtme tuleviku kohta

113

P6_TA(2005)0431
Üleminek digitaalringhäälingule
Euroopa Parlamendi resolutsioon analoogringhäälingult digitaalringhäälingule ülemineku kiirendamise kohta

115

P6_TA(2005)0432
Tuumaelektrijaamade demonteerimine
Euroopa Parlamendi resolutsioon tuumaelektrijaamade demonteerimiseks mõeldud rahaliste vahendite kasutamise kohta (2005/2027(INI))

117

P6_TA(2005)0433
Globaalse kliimamuutuse vastase lahingu võitmine
Euroopa Parlamendi resolutsioon globaalse kliimamuutuse vastase lahingu võitmise kohta (2005/2049(INI))

120

 

Neljapäev, 17. november 2005

2006/C 280E/4

PROTOKOLL

128

ISTUNGI LÄBIVIIMISE KORD

Istungi algus

Esitatud dokumendid

Parlamentaarse puutumatuse kaitsmine

Hääletused

Euroopa Kemikaalide Agentuur, püsivad orgaanilised saasteained (REACH) ***I (hääletus)

Ohtlikke aineid käsitleva direktiivi 67/548/EMÜ muutmine (REACH) ***I (hääletus)

Teatavate loomaliikide humaanse püünisjahi standardid ***I (hääletus)

Relvaeksport (hääletus)

Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine: torm Põhja-Euroopas (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Paranduseelarve nr 7/2005 projekt (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Massihävitusrelvade leviku tõkestamine (hääletus)

Roheline raamat kaitsealaste riigihangete kohta (hääletus)

Iraani presidendi Mahmoud Ahmadinejadi hiljutised avaldused (hääletus)

Hääletuse kohta selgituste andmine

Hääletuse parandused

Presidentuuri teadaanne

Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Aafrika arengustrateegia (arutelu)

Euroopa Liidu arengupoliitika Euroopa konsensus (arutelu)

Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

Humanitaarabi kättesaadavus Kašmiiris (arutelu)

Filipiinid (Euroopa kodaniku Francisco Larrañaga surmamõistmine) (arutelu)

Birma/Myanmar (arutelu)

Hääletused

Humanitaarabi kättesaadavus Kašmiiris (hääletus)

Filipiinid (Euroopa kodaniku Francisco Larrañaga surmamõistmine) (hääletus)

Birma/Myanmar (hääletus)

Aafrika arengustrateegia (hääletus)

Euroopa Liidu arengupoliitika Euroopa konsensus (hääletus)

Hääletuse kohta selgituste andmine

Hääletuse parandused

Eelarve ajakava

Järgmise osaistungjärgu päevakord

Nõukogu ühiste seisukohtade edastamine

Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)

Teatud dokumente puudutavad otsused

Käesoleval istungil vastuvõetud tekstide edastamine

Järgmise osaistungjärgu toimumise ajakava

Istungjärgu vaheaeg

KOHALOLIJATE NIMEKIRI

143

I LISA

145

II LISA

172

VASTUVÕETUD TEKSTID

302

P6_TA(2005)0434
REACH ***I
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, kasutuse lubamist ja piiramist (REACH), millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja määrust (EÜ) nr .../... [püsivate orgaaniliste saasteainete kohta] (KOM(2003)0644 - C5-0530/2003 - 2003/0256(COD))

302

P6_TC1-COD(2003)0256
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 17. novembril 2005 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, kasutuse lubamist ja piiramist (Reach), millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur ja muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ

303

I LISA
ÜLDSÄTTED AINETE HINDAMISEKS JA KEMIKAALIOHUTUSE ARUANNETE KOOSTAMISEKS

388

I A LISA
OHUTUSKAARTIDE KOOSTAMISE JUHIS

398

I B LISA
VALMISTISTE KEEMILISE OHUTUSE HINDAMISED

408

I C LISA
KRITEERIUMID JÄRK-JÄRGULT REGISTRISSE KANTAVATELE AINETELE, MIDA REGISTREERITAKSE KOGUSTES 1-10 TONNI AASTAS TOOTJA VÕI IMPORTIJA KOHTA JA MILLE PUHUL ON NÕUTAV KOGU V LISAS MÄÄRATLETUD TEAVE

409

II LISA
VABASTUSED REGISTREERIMISKOHUSTUSEST VASTAVALT ARTIKLI 4 LÕIKE 1 PUNKTILE A

410

III LISA
VABASTUSED REGISTREERIMISKOHUSTUSEST VASTAVALT ARTIKLI 4 LÕIKE 1 PUNKTILE B

415

IV LISA

416

V LISA
STANDARDSED TEABELE ESITAVAD NÕUDED AINETE PUHUL, MIDA TOODETAKSE VÕI IMPORDITAKSE VÄHEMALT ÜKS TONN

420

VI LISA
TÄIENDAVAD STANDARDSED TEABELE ESITATAVAD NÕUDED AINETE PUHUL, MIDA TOODETAKSE VÕI IMPORDITAKSE VÄHEMALT KÜMNETONNISTES KOGUSTES

424

VII LISA
TÄIENDAVAD STANDARDSED TEABELE ESITATAVAD NÕUDED AINETE PUHUL, MIDA TOODE TAKSE VÕI IMPORDITAKSE VÄHEMALT 100-TONNISTES KOGUSTES

428

VIII LISA
TÄIENDAVAD STANDARDSED TEABELE ESITATAVAD NÕUDED AINETE PUHUL, MIDA TOODE TAKSE VÕI IMPORDITAKSE VÄHEMALT 1000-TONNISTES KOGUSTES

432

IX LISA
ÜLDEESKIRJAD V-VIII LISAS SÄTESTATUD STANDARDSE KATSETAMISKORRA KOHANDAMISEKS

435

X LISA

438

XI LISA
ÜLDSÄTTED TOOTMISAHELA JÄRGMISE ETAPI KASUTAJATELE AINETE HINDAMISEKS JA KEMIKAALIOHUTUSE ARUANNETE KOOSTAMISEKS

438

XII KUNI XVI LISAD

439

XVII LISA
PÜSIVAD ORGAANILISED SAASTEAINED (POS)

439

P6_TA(2005)0435
Kohandamine REACHiga ***I
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 67/548/EMÜ, eesmärgiga kohandada seda Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ), mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, kasutuse lubamist ja piiramist (KOM(2003)0644 - C5-0531/2003 - 2003/0257(COD))

440

P6_TC1-COD(2003)0257
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 17. novembril 2005 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/.../EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 67/548/EMÜ eesmärgiga kohandada seda Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr .../..., mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, kasutuse lubamist ja piiramist

440

P6_TA(2005)0436
Relvaeksport
Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa Liidu relvaekspordi toimimisjuhendi rakendussätte 8 kohase nõukogu kuuenda aastaaruande kohta (2005/2013(INI))

443

P6_TA(2005)0437
Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine
Euroopa Parlamendi resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 7. novembri 2002. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (Euroopa Liidu Solidaarsusfondi rahastamise kohta, millega täiendatakse 6. mai 1999. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvemenetluse parandamise ja eelarvedistsipliini kohta) punktile 3 (KOM(2005)0401 - C6-0277/2005 - 2005/2171(ACI))

450

LISA
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

451

P6_TA(2005)0438
Paranduseelarve nr 7/2005 projekt
Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa Liidu 2005. eelarveaasta paranduseelarve nr 7/2005 projekti kohta (torm Põhja-Euroopas) (13489/2005 - C6-0358/2005 - 2005/2172(BUD))

452

P6_TA(2005)0439
Massihävitusrelvad
Euroopa Parlamendi resolutsioon massihävitusrelvade leviku tõkestamise kohta: Euroopa Parlamendi roll (2005/2139(INI))

453

P6_TA(2005)0440
Roheline raamat kaitsealaste riigihangete kohta *
Euroopa Parlamendi resolutsioon kaitsealaste riigihangete Rohelise raamatu kohta (2005/2030(INI))

463

P6_TA(2005)0441
Iraani presidendi Mahmoud Ahmadinejad'i hiljutised avaldused
Euroopa Parlamendi resolutsioon Iraani kohta

468

P6_TA(2005)0442
Humanitaarabile ligipääs Kashmiris
Euroopa Parlamendi resolutsioon Kashmiri kohta

469

P6_TA(2005)0443
Filipiinid (ELi kodaniku Francisco Larrañaga surmamõistmine)
Euroopa Parlamendi resolutsioon Filipiinide kohta

472

P6_TA(2005)0444
Birma/Myanmar
Euroopa Parlamendi resolutsioon Birma kohta

473

P6_TA(2005)0445
Aafrika arengustrateegia
Euroopa Parlamendi resolutsioon Aafrika arengustrateegia kohta (2005/2142(INI))

475

P6_TA(2005)0446
Euroopa Liidu arengupoliitika
Euroopa Parlamendi resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu, Euroopa Parlamendi ja komisjoni ühisavaldus Euroopa Liidu arengupoliitika “Euroopa konsensus” kohta (2004/2261(INI))

484


ET

 

Top