EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:233E:TOC

Euroopa Liidu Teataja, CE 233, 28. september 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 233E

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

49. köide
28. september 2006


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   (Teatis)

 

EUROOPA PARLAMENT

 

2005-2006 ISTUNGJÄRK

 

Kolmapäev, 12. oktoober 2005

2006/C 233E/1

PROTOKOLL

1

ISTUNGI LÄBIVIIMISE KORD

Istungjärgu jätkamine

Presidentuuri avaldus

Mälestuseks

Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Volituste kontrollimine

Parlamentidevaheliste delegatsioonide koosseis

Esitatud dokumendid

Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Assigneeringute ümberpaigutamine

Kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)

Päevakord

Sisserände aktuaalsed probleemid (arutelu)

Iraan (arutelu)

Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Liidu strateegia Aafrika suhtes (arutelu)

Olukord Etioopias (arutelu)

Haridus kui Lissaboni protsessi nurgakivi (arutelu)

Euroopa koostöö kõrghariduse kvaliteedi tagamisel ***I (arutelu)

Sisserändajate lõimimine Euroopas koolide ja mitmekeelse hariduse abil (arutelu)

Tsirkus kultuuri lahutamatu osana (arutelu)

Naised ja vaesus Euroopa Liidus (arutelu)

Järgmise istungi päevakord

Istungi lõpp

KOHALOLIJATE NIMEKIRI

10

 

Neljapäev, 13. oktoober 2005

2006/C 233E/2

PROTOKOLL

12

ISTUNGI LÄBIVIIMISE KORD

Istungi algus

Esitatud dokumendid

Linnadimensioon laienemise kontekstis (arutelu)

Läänemere, Suur- ja Väike-Belti ning Sundi kalavarud * (arutelu)

Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Hääletused

Täitevasutuste peaarvepidajate ametikohad * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Erandlikud turutoetusmeetmed * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Programmi PERIKLES kehtivuse pikendamine * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Programmi PERIKLES kohaldamisala laiendamine mitteosalevatele liikmesriikidele * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

ELi ja Šveitsi vahelised lepingud: 1. esitatud varjupaigataotluse läbivaatamist läbiviiva vastutava riigi määramine, 2. Schengeni aquis' * (kodukorra artikkel 131) (lõpphääletus)

Läänemere, Suur- ja Väike-Belti ning Sundi kalavarud * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Taotlus võtta Vladimír Železnýlt puutumatus (esimene taotlus) (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Taotlus võtta V. Železnýlt puutumatus (teine taotlus) (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Taotlus võtta V. Železnýlt puutumatus (kolmas taotlus) (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Euroopa koostöö kõrghariduse kvaliteedi tagamisel ***I (hääletus)

ELi ja Hiina vaheliste kaubandussuhete väljavaated (hääletus)

Tervitus

Hääletused (jätkamine)

Iraan (hääletus)

Olukord Etioopias (hääletus)

Haridus kui Lissaboni protsessi nurgakivi (hääletus)

Sisserändajate lõimimine Euroopas koolide ja mitmekeelse hariduse abil (hääletus)

Tsirkus kultuuri lahutamatu osana (hääletus)

Linnadimensioon laienemise kontekstis (hääletus)

Naised ja vaesus Euroopa Liidus (hääletus)

Hääletuse kohta selgituste andmine

Hääletuse parandused

Parlamendi koosseis

Teatud dokumente puudutavad otsused

Ühe- ja kaheeuroste pangatähtede kasutuselevõtmine (kirjalik deklaratsioon)

Käesoleval istungil vastuvõetud tekstide edastamine

Järgmise osaistungjärgu toimumise ajakava

Istungjärgu vaheaeg

KOHALOLIJATE NIMEKIRI

23

I LISA

25

II LISA

38

VASTUVÕETUD TEKSTID

80

P6_TA(2005)0370
Täitevasutuste peaarvepidajate ametikohad *
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon komisjoni määruse, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1653/2004 seoses täitevasutuste peaarvepidajate ametikohtadega, eelnõu kohta (SEK(2005)0658 - C6-0182/2005 - 2005/0903(CNS))

80

P6_TA(2005)0371
Erandlikud turutoetusmeetmed *
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määruseid (EMÜ) nr 2759/75, (EMÜ) nr 2771/75, (EMÜ) nr 2777/75, (EÜ) nr 1254/1999, (EÜ) nr 1255/1999 ja (EÜ) nr 2529/2001 erandlike turutoetusmeetmete suhtes (KOM(2004)0712 - C6-0220/2004 - 2004/0254(CNS))

80

P6_TA(2005)0372
Euro kaitsmine võltsimise eest *
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu 17. detsembri 2001. aasta otsust vahetus-, abi- ja koolitusprogrammi loomise kohta euro kaitsmiseks võltsimise eest (programm Perikles) ja pikendatakse selle kehtivust (KOM(2005)0127 - C6-0114/2005 - 2005/0029(CNS))

84

P6_TA(2005)0373
Euro kaitsmine võltsimise eest (kohaldamisala mitteosalevatele liikmesriikidele) *
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega laiendatakse mitteosalevatele liikmesriikidele nõukogu otsuse, millega muudetakse nõukogu 17. detsembri 2001. aasta otsust vahetus-, abi- ja koolitusprogrammi loomise kohta euro kaitsmiseks võltsimise eest (programm Perikles) ja pikendatakse selle kehtivust, kohaldamisala (KOM(2005)0127 - C6-0115/2005 - 2005/0030(CNS))

89

P6_TA(2005)0374
EÜ ja Šveitsi vaheline leping (varjupaigataotlus) *
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus sõlmida Euroopa Ühenduse nimel Euroopa Ühenduse ja Šveitsi vaheline leping liikmesriigis või Šveitsis esitatud varjupaigataotluse läbivaatamist läbiviiva vastutava riigi määramise kriteeriumide ja mehhanismide kohta (13049/2004 - KOM(2004)0593 - C6-0240/2004 - 2004/0200(CNS))

90

P6_TA(2005)0375
ELi, EÜ ja Šveitsi vaheline leping (Schengen) *
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus sõlmida Euroopa Ühenduse nimel Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline leping Šveitsi osalemise kohta Schengeni aquis' rakendamises, kohaldamises ja edasiarendamises (13054/2004 - KOM(2004)0593 - C6-0241/2004 - 2004/0199(CNS))

91

P6_TA(2005)0376
Läänemere, Suur- ja Väike-Belti ning Sundi kalavarud *
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega käsitletakse Läänemere, Suur- ja Väike-Belti ning Sundi kalavarude kaitsmist tehniliste meetmete abil ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1434/98 (KOM(2005)0086 - C6-0094/2005 -2005/0014(CNS))

92

P6_TA(2005)0377
Taotlus võtta Vladimír Železnýlt immuniteet
Euroopa Parlamendi otsus Vladimír Železnýlt immuniteedi äravõtmise taotluse kohta (2004/2173(IMM))

97

P6_TA(2005)0378
Taotlus võtta Vladimír Železnýlt immuniteet (teine taotlus)
Euroopa Parlamendi otsus Vladimír Železnýlt immuniteedi äravõtmise taotluse kohta (2005/2010(IMM))

98

P6_TA(2005)0379
Taotlus võtta Vladimír Železnýlt immuniteet (kolmas taotlus)
Euroopa Parlamendi otsus Vladimír Železnýlt immuniteedi äravõtmise taotluse kohta (2005/2011 (IMM))

99

P6_TA(2005)0380
Koostöö kõrghariduse kvaliteedi tagamisel ***I
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus edasise Euroopa koostöö kohta kõrghariduse kvaliteedi tagamisel (KOM(2004)0642 - C6-0142/2004 - 2004/0239(COD))

100

P6_TC1-COD(2004)0239
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 13. oktoobril 2005 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus 2005/.../EÜ edasise Euroopa koostöö kohta kõrghariduse kvaliteedi tagamisel

100

LISA
Kvaliteeditagamisasutuste Euroopa register

102

P6_TA(2005)0381
ELi ja Hiina kaubandussuhete väljavaated
Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi ja Hiina vaheliste kaubandussuhete väljavaadete kohta (2005/2015(INI))

103

P6_TA(2005)0382
Iraan
Euroopa Parlamendi resolutsioon Iraani kohta

111

P6_TA(2005)0383
Olukord Etioopias
Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Etioopias

116

P6_TA(2005)0384
Haridus kui Lissaboni protsessi nurgakivi
Euroopa Parlamendi resolutsioon hariduse kui Lissaboni protsessi nurgakivi kohta (2004/2272(INI))

118

P6_TA(2005)0385
Sisserändajate lõimimine Euroopas
Euroopa Parlamendi resolutsioon sisserändajate lõimimise kohta Euroopas koolide ja mitmekeelse hariduse abil (2004/2267(INI))

121

P6_TA(2005)0386
Tsirkus - Euroopa kultuuri osa
Euroopa Parlamendi resolutsioon tsirkuse kui Euroopa kultuuri osa uute väljakutsete kohta (2004/2266(INI))

124

P6_TA(2005)0387
Linnadimensioon laienemise kontekstis
Euroopa Parlamendi resolutsioon linnadimensiooni kohta laienemise kontekstis (2004/2258(INI))

127

P6_TA(2005)0388
Naised ja vaesus Euroopa Liidus
Euroopa Parlamendi resolutsioon naiste ja vaesuse kohta Euroopa Liidus (2004/2217(INI))

130

P6_TA(2005)0389
Reumaatilised haigused
Deklaratsioon reumaatiliste haiguste kohta

136


ET

 

Top