Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:124E:TOC

Euroopa Liidu Teataja, CE 124, 25. mai 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 124E

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

49. köide
25. mai 2006


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Teave

 

Euroopa Parlament

 

Esmaspäev, 6. juuni 2005

2006/C 124E/1

PROTOKOLL

1

ISTUNGI LÄBIVIIMISE KORD

Istungjärgu jätkamine

Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Presidentuuri avaldus

Parlamendi koosseis

Fraktsioonide koosseis

Komisjonile umbusalduse avaldamise ettepanek

Esitatud dokumendid

Nõukogu saadetud kokkulepete tekstid

Kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktide allkirjastamine

Tööplaan

Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Üleeuroopaliste energiavõrkude suunised ***I (arutelu)

Energia lõppkasutuse tõhusus, energiateenused ***I (arutelu)

Ühenduste finantshuvide kaitse ja pettusevastane võitlus (arutelu)

Ühenduse ruumiandmete infrastruktuur (INSPIRE) ***I (arutelu)

Edasikindlustus ***I (arutelu)

Maaelu arengu toetamine EAFRD kaudu * (arutelu)

Järgmise istungi päevakord

Istungi lõpp

KOHALOLIJATE NIMEKIRI

12

 

Teisipäev, 7. juuni 2005

2006/C 124E/2

PROTOKOLL

13

ISTUNGI LÄBIVIIMISE KORD

Istungi algus

Esitatud dokumendid

Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala (esitatud resolutsiooni ettepanekute teatavaks tegemine)

Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Terrorismivastane võitlus (arutelu)

Hääletused

Üleeuroopaliste energiavõrkude suunised ***I (hääletus)

Energia lõppkasutuse tõhusus, energiateenused ***I (hääletus)

Ühenduse ruumiandmete infrastruktuur (INSPIRE) ***I (hääletus)

Edasikindlustus ***I (hääletus)

Maaelu arengu toetamine EAFRD kaudu * (hääletus)

Andmete vahetamine võitluses terroriaktide ja teiste raskete õigusrikkumistega * (hääletus)

Terroriaktidega seotud teabevahetus ja koostöö (otsus) * (hääletus)

Kuritegude, sealhulgas terrorismi tõkestamine, uurimine, avastamine ja selle eest vastutusele võtmine * (hääletus)

Ühenduste finantshuvide kaitse ja pettusevastane võitlus (hääletus)

Euroopa Liidu terrorismivastane tegevuskava (hääletus)

Terrorirünnakud: ärahoidmine, ettevalmistamine ja reageerimine (hääletus)

Kriitilise infrastruktuuri kaitse terrorismivastases võitluses (hääletus)

Võitlus terrorismi rahastamisega (hääletus)

Terrorirünnakuid puudutav teabevahetus ja koostöö (hääletus)

Hääletuse kohta selgituste andmine

Hääletuse parandused

Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Laienenud liidu poliitilised väljakutsed ja eelarvevahendid (2007-2013) (arutelu)

Infotund (küsimused komisjonile)

Vähemuste kaitse ja diskrimineerimisvastane poliitika laienenud Euroopas (arutelu)

Seadusliku ja ebaseadusliku sisserände vaheline seos ja ümberasujate lõimimine (arutelu)

Sularaha liikumise kontroll ***II (arutelu)

Aktsiisiga maksustatav kaup * (arutelu)

Patsientide liikuvus ja tervishoiualased arengud (arutelu)

Järgmise istungi päevakord

Istungi lõpp

KOHALOLIJATE NIMEKIRI

29

I LISA

31

II LISA

43

VASTUVÕETUD TEKSTID

68

P6_TA(2005)0211
Üleeuroopalised energiavõrgud ***I
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus üleeuroopaliste energiavõrkude suuniste kehtestamise ning otsuste 96/391/EÜ ja nr 1229/2003/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (KOM(2003)0742 — C5-0064/2004 — 2003/0297(COD))

68

P6_TC1-COD(2003)0297
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 7. juunil 2005 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr. …/2005/EÜ üleeuroopaliste energiavõrkude suuniste kehtestamise ning otsuste 96/391/EÜ ja nr 1229/2003/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta

68

I LISA
ÜLEEUROOPALISED ENERGIAVÕRGUD

78

II LISA
ÜLEEUROOPALISED TRANSPORDIVÕRGUD
Artikli 6 lõikes 2 osutatud ühist huvi pakkuvate projektide lisakriteeriumid

81

III LISA
ÜLEEUROOPALISED ENERGIAVÕRGUD
II lisas esitatud kriteeriumide põhjal kindlaks määratud ühist huvi pakkuvad projektid ja nende spetsifikaadid

85

P6_TA(2005)0212
Energia lõppkasutuse tõhusus ja energiateenused ***I
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv energia lõppkasutuse tõhususe ja energiatõhususe teenuste kohta (KOM(2003)0739 — C5-0642/2003 — 2003/0300(COD))

95

P6_TC1-COD(2003)0300
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 7. juunil 2005 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/…/EÜ energia lõppkasutuse tõhususe ja energiatõhususe teenuste kohta

95

I LISA
LÕPPKASUTUSE TÕHUSUSE EESMÄRKIDE ARVUTAMISMEETODID

109

II LISA
LÕPPKASUTUSES OLEVATE TEATUD KÜTUSELIIKIDE PRIMAARENERGIA SISALDUS — TEISENDAMISTABEL

109

III LISA
KÕLBLIKUD ENERGIATÕHUSUSE PROGRAMMID JA MUUD ENERGIATÕHUSUSE MEETMED

110

IV LISA
ENERGIASÄÄSTUDE MÕÕTMISE JA KONTROLLIMISE SUUNISED

112

V LISA

115

P6_TA(2005)0213
Ühenduse ruumiandmete infrastruktuur (INSPIRE) ***I
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega rajatakse ühenduse ruumiandmete infrastruktuur (INSPIRE) (KOM(2004)0516 — C6-0099/2004 — 2004/0175(COD))

116

P6_TC1-COD(2004)0175
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 7. juunil 2005 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/.../EÜ, millega rajatakse ühenduse ruumiandmete infrastruktuur (INSPIRE)

116

I LISA
ARTIKLI 6 PUNKTIS A, ARTIKLI 10 LÕIKES 1 JA ARTIKLI 11 PUNKTIS A VIIDATUD RUUMIANDMEVALDKONNAD

129

II LISA
ARTIKLI 6 PUNKTIS A, ARTIKLI 10 LÕIKES 1 JA ARTIKLI 11 PUNKTIS B VIIDATUD RUUMIANDMEVALDKONNAD

129

III LISA
ARTIKLI 6 PUNKTIS B JA ARTIKLI 11 PUNKTIS B VIIDATUD RUUMIANDMEVALDKONNAD

130

P6_TA(2005)0214
Edasikindlustus ***I
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb edasikindlustust ning millega muudetakse nõukogu direktiive 73/239/EMÜ, 92/49/EMÜ ning direktiive 98/78/EÜ ja 2002/83/EÜ (KOM(2004)0273 — C6-0038/2004 — 2004/0097(COD))

132

P6_TC1-COD(2004)0097
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 7. juunil 2005 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/.../EÜ, mis käsitleb edasikindlustust ja nõukogu direktiivide 73/239/EMÜ, 92/49/EMÜ ja direktiivide 98/78/EÜ ja 2002/83/EÜ muutmist

132

I LISA

183

II LISA

184

P6_TA(2005)0215
Maaelu arengu toetamine EAFRD kaudu *
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) toetuse kohta maaelu arengule (KOM(2004)0490 — C6-0181/2004 — 2004/0161(CNS))

191

P6_TA(2005)0216
Andmete vahetamine võitluses terroriaktide ja teiste raskete õigusrikkumistega *
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon Rootsi Kuningriigi algatuse kohta võtta vastu nõukogu raamotsus, mis käsitleb Euroopa Liidu liikmesriikide õiguskaitseasutuste vahelise teabe ja jälitusteabe vahetamise lihtsustamist, eelkõige raskete õigusrikkumiste, sealhulgas terroriaktide, korral (10215/2004 — C6-0153/2004 — 2004/0812(CNS))

215

P6_TA(2005)0217
Terroriakte puudutav koostöö *
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus terroriaktidega seotud teabevahetuse ja koostöö kohta (15599/2004 — C6-0007/2004 — 2004/0069(CNS))

223

P6_TA(2005)0218
Ühenduse finantshuvide kaitse ja pettustevastane võitlus
Euroopa Parlamendi resolutsioon ühenduste finantshuvide kaitse ja pettustevastase võitluse kohta (2004/2198(INI))

232

P6_TA(2005)0219
Euroopa Liidu terrorismivastane tegevuskava
Euroopa Parlamendi soovitus Euroopa Ülemkogule ja nõukogule ELi terrorismivastane tegevuskava kohta (2004/2214(INI))

241

P6_TA(2005)0220
Terrorirünnakute tõkestamine, nendeks valmisolek ja neile reageerimine
Euroopa Parlamendi soovitus Euroopa Ülemkogule ja nõukogule terrorirünnakute kohta: terrorirünnakute tõkestamine, nendeks valmisolek ja neile reageerimine (2005/2043(INI))

246

P6_TA(2005)0221
Kriitilise infrastruktuuri kaitse
Euroopa Parlamendi soovitus Euroopa Ülemkogule ja nõukogule kriitiliste infrastruktuuride kaitsmise kohta terrorismivastase võitluse raames (2005/2044(INI))

250

P6_TA(2005)0222
Võitlus terrorismi rahastamisega
Euroopa Parlamendi soovitus Euroopa Ülemkogule ja nõukogule võitluse kohta terrorismi rahastamisega (2005/2065(INI))

254

P6_TA(2005)0223
Terrorirünnakuid puudutav teabevahetus ja koostöö
Euroopa Parlamendi soovitus Euroopa Ülemkogule terrorirünnakuid puudutava teabevahetuse ja koostöö kohta (2005/2046(INI))

258

 

Kolmapäev, 8. juuni 2005

2006/C 124E/3

PROTOKOLL

262

ISTUNGI LÄBIVIIMISE KORD

Istungi algus

Kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)

Ettevalmistused Euroopa Ülemkoguks, k.a Euroopa Liidu tulevikuks pärast põhiseaduse lepingu referendumeid (16.-17. juunil 2005 Brüsselis) (arutelu)

Tervitus

Fraktsioonide koosseis

Hääletused

Komisjonile umbusalduse avaldamise ettepanek (hääletus)

Laienenud liidu poliitilised väljakutsed ja eelarvevahendid (2007-2013) (hääletus)

Sularaha liikumise kontroll ***II (hääletus)

Aktsiisiga maksustatav kaup * (hääletus)

Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala (hääletus)

Vähemuste kaitse ja diskrimineerimisvastane poliitika laienenud Euroopas (hääletus)

Hääletuse kohta selgituste andmine

Hääletuse parandused

Eelmise istungi protokolli kinnitamine

ÜRO reform (arutelu)

Atlandiülesed suhted (arutelu)

Olukord Usbekistanis (arutelu)

Komisjoni ja liikmesriikide ning Philip Morrise kokkulepe pettusevastase võitluse kohta (arutelu)

Infotund (küsimused nõukogule)

Eelarveseisundi järelevalve ning majanduspoliitika järelevalve ja kooskõlastamine **I — Ülemäärane eelarvepuudujääk * (arutelu)

Euroopa konkurentsivõime tugevdamine (arutelu)

Polütsükliliste süsivesinike turustamine ja kasutamine täiteõlides ja rehvides ***I (arutelu)

Ühenduse patent (arutelu)

Järgmise istungi päevakord

Istungi lõpp

KOHALOLIJATE NIMEKIRI

273

LISA I

275

LISA II

288

VASTUVÕETUD TEKSTID

373

P6_TA(2005)0224
Poliitililised väljakutsed ja eelarvevahendid (2007-2013)
Euroopa Parlamendi resolutsioon laienenud liidu poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite kohta (2007-2013) (2004/2209(INI))

373

LISA
Finantsraamistik 2007-2013

389

P6_TA(2005)0225
Sularaha liikumise kontroll ***II
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühendusse sisse toodava või ühendusest välja viidava sularaha kontrollimise kohta (14843/1/2004 — C6-0038/2005 — 2002/0132(COD))

390

P6_TC2-COD(2002)0132
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud teisel lugemisel 8. juunil 2005 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr …/2005, ühendusse sisse toodava või ühendusest välja viidava sularaha kontrollimise kohta

390

P6_TA(2005)0226
Aktsiisiga maksustatav kaup *
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 92/12/EMÜ aktsiisiga maksustatava kauba üldise korralduse ja selle kauba valdamise, liikumise ning järelevalve kohta (KOM(2004)0227 — C6-0039/2004 — 2004/0072(CNS))

395

P6_TA(2005)0227
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Euroopa Parlamendi resolutsioon vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala loomisel 2004. aastal tehtud edusammude kohta (ELi lepingu artiklid 2 ja 39)

398

P6_TA(2005)0228
Vähemuste kaitse ja diskrimineerimisvastane poliitika laienenud Euroopas
Euroopa Parlamendi resolutsioon vähemuste kaitse ja diskrimineerimisvastase poliitika kohta laienenud Euroopas (2005/2008(INI))

405

 

Neljapäev, 9. juuni 2005

2006/C 124E/4

PROTOKOLL

416

ISTUNGI LÄBIVIIMISE KORD

Istungi algus

Fraktsioonide koosseis

Esitatud dokumendid

Assigneeringute ümberpaigutamised

Vahemere kalavarude säästev kasutamine * (arutelu)

Rahvusvahelist delfiinikaitseprogrammi käsitlev leping * (arutelu)

Sotsiaalne hõlvamine uutes liikmesriikides (arutelu)

Parlamentaarse puutumatuse võtmise taotlus

Hääletused

Rahvusvahelist delfiinikaitseprogrammi käsitlev leping * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Euroopa konkurentsivõime tugevdamine (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Eelarveseisundi järelevalve ning majanduspoliitika järelevalve ja kooskõlastamine **I (hääletus)

Polütsükliliste süsivesinike turustamine ja kasutamine täiteõlides ja rehvides ***I (hääletus)

Ülemäärane eelarvepuudujääk * (hääletus)

Vahemere kalavarude säästev kasutamine * (hääletus)

Teatavate ohtlike ainete ja valmististe turustamise ja kasutamise piirangud (CMR) (hääletus)

Patsientide liikuvus ja tervishoiualased arengud (hääletus)

ÜRO reform (hääletus)

Atlandiülesed suhted (hääletus)

Olukord Usbekistanis (hääletus)

Tööhõive ja tootlikkus ning nende panus majanduskasvu (hääletus)

Hääletuse kohta selgituste andmine

Hääletuse parandused

Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Järgmise osaistungjärgu päevakord

Sotsiaalne hõlvamine uutes liikmesriikides (arutelu jätkamine)

Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

Hääletused

Boliivia (hääletus)

Pressivabadus Alžeerias (hääletus)

Aserbaidžaan (hääletus)

Sotsiaalne hõlvamine uutes liikmesriikides (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Hääletuse kohta selgituste andmine

Hääletuse parandused

Teatud dokumente puudutavad otsused

Parlamendi koosseis (6.6.2005 protokolli parandus)

Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)

Käesoleval istungil vastuvõetud tekstide edastamine

Järgmise osaistungjärgu toimumise ajakava

Istungjärgu vaheaeg

KOHALOLIJATE NIMEKIRI

433

I LISA

435

II LISA

454

VASTUVÕETUD TEKSTID

507

P6_TA(2005)0229
Delfiinikaitse *
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, mille kohaselt Euroopa Ühendus sõlmib rahvusvahelist delfiinikaitseprogrammi käsitleva lepingu (KOM(2004)0764 — C6-0245/2004 — 2004/0268(CNS))

507

P6_TA(2005)0230
Euroopa konkurentsivõime tugevdamine
Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa konkurentsivõime tugevdamise kohta — tööstuslike muutuste tagajärjed poliitikale ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate roll (2004/2154(INI))

510

P6_TA(2005)0231
Eelarveseisundi järelevalve ning majanduspoliitika järelevalve ja kooskõlastamine **I
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1466/97 eelarveseisundi järelevalve ning majanduspoliitika järelevalve ja kooskõlastamise tõhustamise kohta (KOM(2005)0154 — C6-0119/2005 — 2005/0064(SYN))

517

P6_TA(2005)0232
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud***I
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb piiranguid teatud polütsükliliste aromaatsete süsivesinike turustamisel ja kasutamisel täiteõlides ja rehvides (nõukogu direktiivi 76/769/EMÜ kahekümne seitsmes muudatus) (KOM(2004)0098 — C5-0081/2004 — 2004/0036(COD))

521

P6_TC1-COD(2004)0036
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 9. juunil 2005 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/.../EÜ, mis käsitleb piiranguid teatud polütsükliliste aromaatsete süsivesinike turustamisel ja kasutamisel täiteõlides ja rehvides (nõukogu direktiivi 76/769/EMÜ kahekümne seitsmes muudatus)

521

LISA

524

P6_TA(2005)0233
Ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlus *
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1467/97 ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse rakendamise kiirendamise ja selgitamise kohta (KOM(2005)0155 — C6-0120/2005 — 2005/0061(CNS))

524

P6_TA(2005)0234
Vahemere kalavarude säästev kasutamine *
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, mis käsitleb Vahemere kalavarude säästvat kasutamist puudutavaid majandamismeetmeid ning millega muudetakse määrusi (EMÜ) nr 2847/93 ja (EÜ) nr 973/2001 (KOM(2003)0589 — C5-0480/2003 — 2003/0229(CNS))

527

P6_TA(2005)0235
Seaduslik ja ebaseaduslik ümberasumine ja ümberasujate lõimimine
Euroopa Parlamendi resolutsioon seadusliku ja ebaseadusliku ümberasumise vaheliste seoste ja ümberasujate lõimimise kohta (2004/2137(INI))

535

P6_TA(2005)0236
Patsientide liikuvus ja tervishoiualased arengud
Euroopa Parlamendi resolutsioon patsientide liikuvuse ja Euroopa Liidus toimuvate tervishoiualaste arengute kohta (2004/2148(INI))

543

P6_TA(2005)0237
ÜRO reform
Euroopa Parlamendi resolutsioon Ühendatud Rahvaste Organisatsiooni reformi kohta

549

P6_TA(2005)0238
Atlandiülesed suhted
Euroopa Parlamendi resolutsioon Washingtoni DCs 20. juunil 2005 toimuva ELi-USA tippkohtumise edukuse tagamise kohta

556

P6_TA(2005)0239
Usbekistan
Euroopa Parlamendi resolutsioon Usbekistani kohta

560

P6_TA(2005)0240
Tööhõive ja tootlikkus
Euroopa Parlamendi resolutsioon tööhõive ja tootlikkuse ning nende panuse kohta majanduskasvu (2004/2188(INI))

563

P6_TA(2005)0241
Boliivia
Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Boliivias

566

P6_TA(2005)0242
Pressivabadus Alžeerias
Euroopa Parlamendi resolutsioon ajakirjandusvabaduse kohta Alžeerias

567

P6_TA(2005)0243
Aserbaidžaan
Euroopa Parlamendi resolutsioon Aserbaidžaani kohta

569

P6_TA(2005)0244
Sotsiaalne hõlvamine uutes liikmesriikides
Euroopa Parlamendi resolutsioon sotsiaalse hõlvamise kohta uutes liikmesriikides (2004/2210(INI))

572


 

2006/C 124E/5

s17


ET

 

Top