Help Print this page 

Document C:2004:310:TOC

Title and reference
Euroopa Liidu Teataja, C 310, 16. detsember 2004

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 310

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

47. köide
16. detsember 2004


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

2004/C 310/1

Euroopa põhiseaduse leping

1

PREAMBUL

3

I OSA

11

LIIDU MÄÄRATLUS JA EESMÄRGID

11

PÕHIÕIGUSED JA LIIDU KODAKONDSUS

13

LIIDU PÄDEVUS

14

LIIDU INSTITUTSIOONID JA ORGANID

18

INSTITUTSIOONILINE RAAMISTIK

18

MUUD LIIDU INSTITUTSIOONID JA NÕUANDVAD ORGANID

25

LIIDU PÄDEVUSE TEOSTAMINE

26

ÜHISSÄTTED

26

ERISÄTTED

29

TÕHUSTATUD KOOSTÖÖ

33

DEMOKRAATIA LIIDUS

34

LIIDU RAHANDUS

36

LIIT JA SELLE LÄHIÜMBRUS

38

LIIDU LIIKMESUS

38

LIIDU PÕHIÕIGUSTE HARTA

41

PREAMBUL

41

VÄÄRIKUS

42

VABADUSED

43

VÕRDSUS

46

SOLIDAARSUS

47

KODANIKE ÕIGUSED

50

ÕIGUSEMÕISTMINE

52

HARTA TÕLGENDAMIST JA KOHALDAMIST REGULEERIVAD ÜLDSÄTTED

53

LIIDU POLIITIKA JA TOIMIMINE

55

ÜLDKOHALDATAVAD SÄTTED

55

MITTEDISKRIMINEERIMINE JA KODAKONDSUS

56

SISEPOLIITIKA JA MEETMED

58

SISETURG

58

Siseturu rajamine ja toimimine

58

Isikute ja teenuste vaba liikumine

59

Töötajad

59

Asutamisvabadus

61

Teenuste osutamise vabadus

63

Kaupade vaba liikumine

64

Tolliliit

64

Tollikoostöö

65

Koguseliste piirangute keeld

65

Kapital ja maksed

66

Konkurentsieeskirjad

68

Ettevõtjate suhtes kohaldatavad eeskirjad

68

Liikmesriikide antav abi

71

Maksusätted

73

Ühissätted

73

MAJANDUS- JA RAHAPOLIITIKA

76

Majanduspoliitika

76

Rahapoliitika

81

Institutsioonilised sätted

84

Erisätted liikmesriikide kohta, mille rahaühik on euro

85

Üleminekusätted

86

POLIITIKA MUUDES VALDKONDADES

91

Tööhõive

91

Sotsiaalpoliitika

93

Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus

98

Põllumajandus ja kalandus

99

Keskkond

103

Tarbijakaitse

105

Transport

105

Üleeuroopalised võrgud

108

Teadusuuringud ja tehnoloogia arendamine ning kosmos

109

Energeetika

112

VABADUSEL, TURVALISUSEL JA ÕIGUSEL RAJANEV ALA

113

Üldsätted

113

Piirikontrolli-, varjupaiga- ja sisserändepoliitika

114

Õigusalane koostöö tsiviilasjades

117

Õigusalane koostöö kriminaalasjades

118

Politseikoostöö

121

VALDKONNAD, KUS LIIT VÕIB VÕTTA TOETAVAID, KOORDINEERIVAID VÕI TÄIENDAVAID MEETMEID

123

Rahvatervis

123

Tööstus

125

Kultuur

125

Turism

126

Haridus, noorsugu, sport ja kutseõpe

127

Kodanikukaitse

128

Halduskoostöö

129

ÜLEMEREMAADE JA -TERRITOORIUMIDE ASSOTSIEERIMINE

129

LIIDU VÄLISTEGEVUS

131

ÜLDKOHALDATAVAD SÄTTED

131

ÜHINE VÄLIS- JA JULGEOLEKUPOLIITIKA

133

Ühissätted

133

Ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika

138

Rahandussätted

141

ÜHINE KAUBANDUSPOLIITIKA

142

KOOSTÖÖ KOLMANDATE RIIKIDEGA JA HUMANITAARABI

143

Arengukoostöö

143

Majandus-, finants- ja tehniline koostöö kolmandate riikidega

144

Humanitaarabi

145

PIIRAVAD MEETMED

146

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

146

LIIDU SUHTED RAHVUSVAHELISTE ORGANISATSIOONIDE JA KOLMANDATE RIIKIDEGA NING LIIDU DELEGATSIOONID

149

SOLIDAARSUSKLAUSLI RAKENDAMINE

149

LIIDU TOIMIMINE

150

SÄTTED INSTITUTSIOONIDE KOHTA

150

Institutsioonid

150

Euroopa Parlament

150

Euroopa Ülemkogu

153

Ministrite Nõukogu

153

Euroopa Komisjon

154

Euroopa Liidu Kohus

156

Euroopa Keskpank

164

Kontrollikoda

165

Liidu nõuandvad organid

167

Regioonide komitee

167

Majandus- ja sotsiaalkomitee

168

Euroopa Investeerimispank

169

Liidu institutsioone, organeid ja asutusi käsitlevad ühissätted

170

RAHANDUSSÄTTED

173

Mitmeaastane finantsraamistik

173

Liidu aastaeelarve

174

Eelarve täitmine ja täitmise kinnitamine

177

Ühissätted

178

Pettuste tõkestamine

179

TÕHUSTATUD KOOSTÖÖ

180

ÜHISSÄTTED

182

ÜLD- JA LÕPPSÄTTED

186

Protokollid ning lisa

203

LÕPPAKT

401


ET

 

Top