EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:279:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 279, 24. august 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 279

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

63. aastakäik
24. august 2020


Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2020/C 279/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2020/C 279/02

Kohtuasi C-92/18: Euroopa Kohtu (teine koda) 25. juuni 2020. aasta otsus – Prantsuse Vabariik versus Euroopa Parlament (Tühistamishagi – Institutsiooniline õigus – Protokoll Euroopa Liidu institutsioonide ning teatud organite, asutuste ja talituste asukoha kohta – Euroopa Parlament – Mõiste „eelarveistungjärk“, mis toimub Strasbourgis (Prantsusmaa) – ELTL artikkel 314 – Eelarvepädevuse teostamine täiskogu täiendaval osaistungjärgul Brüsselis (Belgia))

2

2020/C 279/03

Kohtuasi C-570/18 P: Euroopa Kohtu (teine koda) 25. juuni 2020. aasta otsus – HF versus Euroopa Parlament (Apellatsioonkaebus – Avalik teenistus – Euroopa Parlament – Lepinguline teenistuja – Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade artiklid 12a ja 24 – Psühholoogiline ahistamine – Abitaotlus – Õigus olla ära kuulatud – Abitaotluse rahuldamata jätmine – Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 41 – Kohtuliku kontrolli ulatus)

2

2020/C 279/04

Kohtuasi C-729/18 P: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 25. juuni 2020. aasta otsus – VTB Bank PAO, varem VTB Bank OAO versus Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus – Piiravad meetmed, mis on võetud seoses Venemaa Föderatsiooni tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas – Hageja nime kandmine nende üksuste loetelusse, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid – Proportsionaalsuse põhimõte – Omandiõigus – Õigus tegeleda majandustegevusega)

3

2020/C 279/05

Kohtuasi C-730/18 P: Euroopa Kohtu (esimene koda) 25. juuni 2020. aasta otsus – SC versus Eulex Kosovo (Apellatsioonkaebus – Vahekohtuklausel – Euroopa Liidu rahvusvaheliste missioonide töötajad – Sisekonkurss – Töölepingu pikendamata jätmine – Lepingust eraldatav akt)

4

2020/C 279/06

Kohtuasi C-731/18 P: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 25. juuni 2020. aasta otsus – Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank) versus Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus – Piiravad meetmed, mis on võetud seoses Venemaa Föderatsiooni tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas – Hageja nime kandmine ja seejärel jätmine nende üksuste loetelusse, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid – Põhjendamiskohustus – Ilmne hindamisviga – Õigus tõhusale kohtulikule kaitsele – Võimu kuritarvitamine – Omandiõigus – Võrdne kohtlemine)

4

2020/C 279/07

Liidetud kohtuasjad C-762/18 ja C-37/19: Euroopa Kohtu (esimene koda) 25. juuni 2020. aasta otsus (Rayonen sad Haskovo ja Corte suprema di cassazione eelotsusetaotlused – Itaalia, Bulgaaria) – QH versus Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria (C-762/18), CV versus Iccrea Banca SpA (C-37/19) (Eelotsusetaotlus – Sotsiaalpoliitika – Töötajate ohutuse ja tervise kaitse – Direktiiv 2003/88/EÜ – Artikkel 7 – Töötaja, kes on õigusvastaselt töölt vabastatud ja kohtuotsusega tööle ennistatud – Ilma jätmine õigusest tasustatud põhipuhkusele, mida ei kasutatud töölepingu ülesütlemise ja tööle ennistamise vahelisel ajavahemikul – Kasutamata jäänud põhipuhkuse eest rahalise hüvitise saamise õiguse puudumine samal ajavahemikul, juhul kui töösuhe hiljem lõpetatakse)

5

2020/C 279/08

Kohtuasi C-835/18: Euroopa Kohtu (viies koda) 2. juuli 2020. aasta otsus (Curtea de Apel Timişoara eelotsusetaotlus – Rumeenia) – SC Terracult SRL versus Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad – Serviciul Inspecţie Fiscală Persoane Juridice 5, ANAF Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara Serviciul de Soluţionare a Contestaţiilor (Eelotsusetaotlus – Maksustamine – Ühine käibemaksusüsteem – Direktiiv 2006/112/EÜ – Arve parandamine – Ebaõigesti arvele märgitud maks – Alusetult tasutud maksu tagastamine – Käibemaksu pöördmaksustamise kord – Tehingud, mis on seotud maksustamisperioodiga, mille suhtes on juba läbi viidud maksukontroll – Neutraalne maksustamine – Tõhususe põhimõte – Proportsionaalsus)

6

2020/C 279/09

Kohtuasi C-14/19 P: Euroopa Kohtu (teine koda) 25. juuni 2020. aasta otsus – Euroopa Liidu Satelliidikeskus versus KF, Euroopa Liidu Nõukogu (Apellatsioonkaebus – Euroopa Liidu Satelliidikeskuse (Satcen) personal – Satceni lepinguline töötaja – Kaebus psühholoogilise ahistamise peale – Haldusjuurdlus – Abitaotlus – Töötaja töösuhte peatamine – Distsiplinaarmenetlus – Töötaja ametist tagandamine – Satceni apellatsiooninõukogu – Satceni personalivaidluste menetlemise ainupädevuse omistamine – Tühistamishagi – ELTL artikli 263 esimene ja viies lõik – Kahju hüvitamise hagi – ELTL artikkel 268 – Liidu kohtu pädevus – Vastuvõetavus – Vaidlustatavad aktid – Kohtuvaidluse lepinguline laad – ELTL artiklid 272 ja 274 – Tõhus kohtulik kaitse – ELL artikli 24 lõike 1 teise lõigu viimane lause – ELTL artikli 275 esimene lõik – Võrdse kohtlemise põhimõte – Üldkohtul lasuv põhjendamiskohustus – Faktiliste asjaolude ja tõendite moonutamine – Kaitseõigused – Hea halduse põhimõte)

7

2020/C 279/10

Kohtuasi C-18/19: Euroopa Kohtu (esimene koda) 2. juuli 2020. aasta otsus (Bundesgerichtshofi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – WM versus Stadt Frankfurt am Main (Eelotsusetaotlus – Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala – Direktiiv 2008/115/EÜ – Ühised nõuded ja kord liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel – Kinnipidamistingimused – Artikli 16 lõige 1 – Kinnipidamine vanglas väljasaatmise eesmärgil – Kolmanda riigi kodanik, kes kujutab endast tõsist ohtu avalikule korrale või julgeolekule)

7

2020/C 279/11

Kohtuasi C-24/19: Euroopa Kohtu (suurkoda) 25. juuni 2020. aasta otsus (Raad voor Vergunningsbetwistingeni eelotsusetaotlus – Belgia) – A jt versus Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het departement Ruimte Vlaanderen, afdeling Oost-Vlaanderen (Eelotsusetaotlus – Direktiiv 2001/42/EÜ – Keskkonnamõju hindamine – Luba tuulegeneraatorite paigaldamiseks ja käitamiseks – Artikli 2 punkt a – Mõiste „kavad ja programmid“ – Määruse ja ringkirjaga kindlaks määratud tingimused loa andmiseks – Artikli 3 lõike 2 punkt a – Riigisisesed aktid, millega luuakse raamistik tulevase nõusoleku saamiseks projektidele – Keskkonnamõju hindamise puudumine – Riigisiseste aktide ja nende alusel antud lubade tagajärgede kehtima jätmine pärast seda, kui on tuvastatud, et need aktid ei vasta liidu õigusele – Tingimused)

8

2020/C 279/12

Kohtuasi C-116/19 P: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 25. juuni 2020. aasta otsus – Gregor Schneider versus EUIPO (Apellatsioonkaebus – Avalik teenistus – Ajutised teenistujad – Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) teenistuste sisemine ümberkorraldamine – Teenistusse ennistamine – Õiguslik alus – Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade artikkel 7 – Teenistuse huvid – Ülesannete oluline muutmine – Kvalifitseerimine – Üleviimine teise institutsiooni – Üleviimine sama institutsiooni raames – Võimu kuritarvitamine – Õigus olla ära kuulatud – Põhjendamiskohustus – Õigus õiglasele menetlusele – Tõhus kohtulik kaitse – Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 47)

9

2020/C 279/13

Kohtuasi C-131/19 P: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 25. juuni 2020. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus CX (Apellatsioonkaebus – Avalik teenistus – Distsiplinaarmenetlus – Kaitseõigused – Õigus olla ära kuulatud – Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade IX lisa – Artikkel 4 – Selle ametniku võimalus, keda ei saa ära kuulata, esitada oma seisukohad kirjalikult või olla esindatud – Artikkel 22 – Ametniku ärakuulamine ametisse nimetava asutuse poolt enne distsiplinaarkaristuse määramist – Ametniku väidetav võimetus olla ära kuulatud, esitada oma seisukohad kirjalikult või olla esindatud – Meditsiiniliste tõendite hindamine – Euroopa Liidu Üldkohtu poolt vastamata jätmine esimeses kohtuastmes esitatud argumentidele)

10

2020/C 279/14

Kohtuasi C-215/19: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 2. juuli 2020. aasta otsus (Korkein hallinto-oikeuse eelotsusetaotlus – Soome) – menetlus, mille algatamist taotles Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Eelotsusetaotlus – Käibemaks – Direktiiv 2006/112/EÜ – Teenuste osutamine – Artikli 135 lõike 1 punkt l – Käibemaksuvabastus – Kinnisasjade üürileandmine – Mõiste „kinnisasi“ – Väljaarvamine – Artikkel 47 – Maksustatavate tehingute koht – Kinnisasjaga seotud teenuste osutamine – Rakendusmäärus (EL) nr 282/2011 – Artiklid 13b ja 31a – Seadmekapid – Andmekeskuses majutamise teenused)

10

2020/C 279/15

Kohtuasi C-231/19: Euroopa Kohtu (esimene koda) 2. juuli 2020. aasta otsus (Upper Tribunali (Tax and Chancery Chamber) eelotsusetaotlus – Ühendkuningriik) – Blackrock Investment Management (UK) Limited versus Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (Eelotsusetaotlus – Maksustamine – Käibemaks – Direktiiv 2006/112/EÜ – Maksuvabastused – Artikli 135 lõike 1 punkt g – Eriotstarbeliste investeerimisfondide haldamise tehingute maksuvabastused – Üks teenus, mida kasutatakse eriotstarbeliste investeerimisfondide ja muude fondide haldamiseks)

11

2020/C 279/16

Kohtuasi C-380/19: Euroopa Kohtu (kuues koda) 25. juuni 2020. aasta otsus (Oberlandesgericht Düsseldorfi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. versus Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG (Eelotsusetaotlus – Tarbijakaitse – Direktiiv 2013/11/EL – Vaidluste kohtuväline lahendamine – Artikli 13 lõiked 1 ja 2 – Kohustuslik teave – Teabe kättesaadavus)

12

2020/C 279/17

Kohtuasi C-477/19: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 2. juuli 2020. aasta otsus (Verwaltungsgericht Wieni eelotsusetaotlus – Austria) – IE versus Magistrat der Stadt Wien (Eelotsusetaotlus – Looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse – Direktiiv 92/43/EMÜ – Artikli 12 lõige 1 – Loomaliikide range kaitse süsteem – IV lisa – Cricetus cricetus (harilik hamster) – Puhke- ja paljunemispaigad – Kahjustamine või hävitamine – Mahajäetud paigad)

12

2020/C 279/18

Kohtuasi C-684/19: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 2. juuli 2020. aasta otsus (Oberlandesgericht Düsseldorfi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – mk advokaten GbR versus MBK Rechtsanwälte GbR (Eelotsusetaotlus – Kaubamärgid – Direktiiv 2008/95/EÜ – Artikli 5 lõige 1 – Kaubamärgiga identse tähise kasutamine kaubandustegevuse käigus kaupade või teenuste puhul, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud – Mõiste „kasutamine“ ulatus – Reklaamkuulutus, mis on pandud veebisaidile üles kaubandustegevusega tegeleva isiku tellimusel ja mis seejärel on üle võetud muule veebisaidile)

13

2020/C 279/19

Kohtuasi C-36/20 PPU: Euroopa Kohtu (neljas koda) 25. juuni 2020. aasta otsus (Juzgado de Instrucción no 3 de San Bartolomé de Tirajana eelotsusetaotlus – Hispaania) – menetlus, mis on algatatud järgmise isiku suhtes: VL (Eelotsusetaotlus – Eelotsuse kiirmenetlus – Varjupaiga- ja sisserändepoliitika – Rahvusvahelise kaitse seisundi andmise ja äravõtmise menetluse ühised nõuded – Direktiiv 2013/32/EL – Artikkel 6 – Juurdepääs menetlusele – Rahvusvahelise kaitse taotluse esitamine asutusele, kellel on riigisisese õiguse kohane pädevus registreerida selliseid taotlusi – Taotluse esitamine muudele asutustele, kes tõenäoliselt võivad rahvusvahelise kaitse taotlusi saada, ent kellel puudub riigisisese õiguse kohane pädevus neid registreerida – Mõiste „muud asutused“ – Artikkel 26 – Kinnipidamine – Rahvusvahelise kaitse taotlejate vastuvõtu nõuded – Direktiiv 2013/33/EL – Artikkel 8 – Taotleja kinnipidamine – Kinnipidamise alused – Otsus, mille alusel peeti taotleja kinni põhjusel, et humanitaarvastuvõtu keskuses ei olnud majutuskohti)

14

2020/C 279/20

Kohtuasi C-319/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sofiyski gradski sad (Bulgaaria) 17. aprillil 2019 – Komisia za protivodeystvie na koruptsiata i otnemane na nezakonno pridobito imushtestvo (KPKONPI) vs. ZV, AX, „Meditsinski tsentar po dermatologia i estetichna meditsina PRIMA DERM“ OOD

14

2020/C 279/21

Kohtuasi C-798/19 P: Paix et justice pour les juifs séfarades en Israëli 29. oktoobril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 5. septembri 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-337/19: Paix et justice pour les juifs séfarades en Israël versus komisjon ja Euroopa Nõukogu

16

2020/C 279/22

Kohtuasi C-893/19 P: Roxtec AB 3. detsembril 2019. aastal esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 24. septembri 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-261/18: Roxtec versus EUIPO — Wallmax

16

2020/C 279/23

Kohtuasi C-80/20: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunalul Bucureşti (Rumeenia) 12. veebruaril 2020 – Wilo Salmson France SAS versus Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi

17

2020/C 279/24

Kohtuasi C-81/20: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunalul Bucureşti (Rumeenia) 12. veebruaril 2020 – SC Mitliv Exim SRL versus Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

18

2020/C 279/25

Kohtuasi C-99/20: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea de Apel Alba Iulia (Rumeenia) 24. veebruaril 2020 – Siebenburgisches Nugat SRL ja Hans Draser Internationales Marketing versus Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov ja Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Vămilor – Direcţia Regională Vamală Braşov – Biroul Vamal de Interior Sibiu

18

2020/C 279/26

Kohtuasi C-116/20: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea de Apel Timişoara (Rumeenia) 28. veebruaril 2020 – SC Avio Lucos SRL versus Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul judeţean Dolj ja Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – Aparat Central

19

2020/C 279/27

Kohtuasi C-145/20: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberster Gerichtshof (Austria) 24. märtsil 2020 – DS versus Porsche Inter Auto GmbH & Co. KG und Volkswagen AG

20

2020/C 279/28

Kohtuasi C-148/20: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Köln (Saksamaa) 16. märtsil 2020 – AC versus Deutsche Lufthansa AG

21

2020/C 279/29

Kohtuasi C-149/20: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Köln (Saksamaa) 16. märtsil 2020 – DF versus Deutsche Lufthansa AG

21

2020/C 279/30

Kohtuasi C-150/20: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Köln (Saksamaa) 17. märtsil 2020 – BD versus Deutsche Lufthansa AG

22

2020/C 279/31

Kohtuasi C-152/20: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunalul Mureş (Rumeenia) 30. märtsil 2020 – DG, EH versus SC Gruber Logistics SRL

23

2020/C 279/32

Kohtuasi C-157/20: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht Düsseldorf (Saksamaa) 3. aprillil 2020 – FI versus Eurowings GmbH

23

2020/C 279/33

Kohtuasi C-177/20: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungari) 7. aprillil 2020 – „Grossmania“ Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft. versus Vas Megyei Kormányhivatal

24

2020/C 279/34

Kohtuasi C-178/20: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungari) 7. aprillil 2020 – Pharma Expressz Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. versus Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

24

2020/C 279/35

Kohtuasi C-189/20: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberster Gerichtshof (Austria) 5. mail 2020 – Laudamotion GmbH versus Verein für Konsumenteninformation

25

2020/C 279/36

Kohtuasi C-190/20: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 5. mail 2020 – DocMorris NV versus Apothekerkammer Nordrhein

26

2020/C 279/37

Kohtuasi C-197/20: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Finanzgericht Hamburg (Saksamaa) 7. mail 2020 – KAHL GmbH & Co. KG versus Hauptzollamt Hannover

26

2020/C 279/38

Kohtuasi C-210/20: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 30. märtsil 2020 – Rad Service Srl Unipersonale jt versus Del Debbio SpA jt

27

2020/C 279/39

Kohtuasi C-215/20: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Wiesbaden (Saksamaa) 19. mail 2020 – JV versus Bundesrepublik Deutschland

27

2020/C 279/40

Kohtuasi C-216/20: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Finanzgericht Hamburg (Saksamaa) 7. mail 2020 – C. E. Roeper GmbH versus Hauptzollamt Hamburg

29

2020/C 279/41

Kohtuasi C-220/20: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Ufficio del Giudice di Pace di Lanciano (Itaalia) 28. mail 2020 – XX versus OO

29

2020/C 279/42

Kohtuasi C-222/20: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Wiesbaden (Saksamaa) 27. mail 2020 – OC versus Bundesrepublik Deutschland

30

2020/C 279/43

Kohtuasi C-224/20: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sø- og Handelsretten (Taani) 29. mail 2020 – Merck Sharp & Dohme BV, Merck Sharp & Dohme Corp., MSD DANMARK ApS, MSD Sharp & Dohme GmbH, Novartis AG, FERRING LÆGEMIDLER A/S ja H. Lundbeck A/S versus Abacus Medicine A/S, Paranova Danmark A/S, 2CARE4 ApS

31

2020/C 279/44

Kohtuasi C-232/20: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Saksamaa) 3. juunil 2020 – NP versus Daimler AG

33

2020/C 279/45

Kohtuasi C-248/20: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Högsta förvaltningsdomstolen (Rootsi) 9. juunil 2020 – Skatteverket versus Skellefteå Industrihus Aktiebolag

34

2020/C 279/46

Kohtuasi C-252/20: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Hamburg (Saksamaa) 10. juunil 2020 – CY versus Eurowings GmbH

34

2020/C 279/47

Kohtuasi C-255/20: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Commissione Tributaria Regionale del Lazio (Itaalia) 10. juunil 2020 – Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Gaeta versus Punto Nautica Srl

35

2020/C 279/48

Kohtuasi C-257/20: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Varhoven administrativen sad (Bulgaaria) 9. juunil 2020 – „Viva Telekom Bulgaria“ EOOD versus Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ – Sofia

36

2020/C 279/49

Kohtuasi C-262/20: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rayonen sad Lukovit (Bulgaaria) 15. juunil 2020 – VB versus Glavna direktsia „Pozharna bezopasnost i zaschtita na naselenieto“ kam Ministerstvo na vatreshnite raboti

37

2020/C 279/50

Kohtuasi C-263/20: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landesgericht Korneuburg (Austria) 15. juunil 2020. aastal – Airhelp Limited versus Laudamotion GmbH

37

2020/C 279/51

Kohtuasi C-270/20: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landesgericht Korneuburg (Austria) 18. juunil 2020. – AG jt versus Austrian Airlines AG

38

2020/C 279/52

Kohtuasi C-275/20: 23. juunil 2020 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Euroopa Liidu Nõukogu

39

2020/C 279/53

Kohtuasi C-287/20: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Hamburg (Saksamaa) 30. juunil 2020 – EL ja CP versus Ryanair Designated Activity Company

39

 

Üldkohus

2020/C 279/54

Kohtuasi T-330/20: 28. mail 2020 esitatud hagi – ACMO jt versus SRB

41

2020/C 279/55

Kohtuasi T-338/20: 27. mail 2020 esitatud hagi – KI versus eu-LISA

42

2020/C 279/56

Kohtuasi T-358/20: 11. juunil 2020 esitatud hagi – Net Technologies Finland versus REA

42

2020/C 279/57

Kohtuasi T-377/20: 18. juunil 2020 esitatud hagi – KN versus EMSK

43

2020/C 279/58

Kohtuasi T-384/20: 16. juunil 2020 esitatud hagi – OC (*1) versus komisjon

44

2020/C 279/59

Kohtuasi T-389/20: 23. juunil 2020 esitatud hagi – KO versus komisjon

45

2020/C 279/60

Kohtuasi T-390/20: 17. juunil 2020 esitatud hagi – Scandlines Danmark ja Scandlines Deutschland versus komisjon

45

2020/C 279/61

Kohtuasi T-391/20: 17. juunil 2020 esitatud hagi – Stena Line Scandinavia versus komisjon

46

2020/C 279/62

Kohtuasi T-393/20: 23. juunil 2020 esitatud hagi – Front Polisario versus nõukogu

48

2020/C 279/63

Kohtuasi T-397/20: 26. juunil 2020 esitatud hagi – Allegran Holdings France versus EUIPO – Dermavita Company (JUVEDERM)

50

2020/C 279/64

Kohtuasi T-403/20: 19. juunil 2020 esitatud hagi – Wuxi Suntech Power versus komisjon

50

2020/C 279/65

Kohtuasi T-408/20: 2. juulil 2020 esitatud hagi – KR versus komisjon

52

2020/C 279/66

Kohtuasi T-409/20: 3. juulil 2020 esitatud hagi – KS versus Frontex

52

2020/C 279/67

Kohtuasi T-417/20: 3. juulil 2020 esitatud hagi – Esteves Lopes Granja versus EUIPO – Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (PORTWO GIN)

53

2020/C 279/68

Kohtuasi T-418/20: 7. juulil 2020 esitatud hagi – GitLab versus EUIPO – Gitlab (GitLab)

54

2020/C 279/69

Kohtuasi T-419/20: 7. juulil 2020 esitatud hagi – Deutsche Kreditbank versus SRB

55

2020/C 279/70

Kohtuasi T-424/20: 8. juulil 2020 esitatud hagi – Portigon versus SRB

55

2020/C 279/71

Kohtuasi T-426/20: 8. juulil 2020 esitatud hagi – Techniplan versus komisjon

56

2020/C 279/72

Kohtuasi T-427/20: 8. juulil 2020 esitatud hagi – Max Heinr.Sutor versus SRB

57

2020/C 279/73

Kohtuasi T-428/20: 8. juulil 2020 esitatud hagi – Deutsche Hypothekenbank versus SRB

58

2020/C 279/74

Kohtuasi T-429/20: 8. juulil 2020 esitatud hagi – Sedus Stoll versus EUIPO – Kappes (Sedus ergo+)

60

2020/C 279/75

Kohtuasi T-430/20: 9. juulil 2020 esitatud hagi – KV versus komisjon

60

2020/C 279/76

Kohtuasi T-431/20: 9. juulil 2020 esitatud hagi – UniCredit Bank versus SRB

61

2020/C 279/77

Kohtuasi T-433/20: 6. juulil 2020 esitatud hagi – KY versus Euroopa Liidu Kohus

62

2020/C 279/78

Kohtuasi T-436/20: 10. juulil 2020 esitatud hagi – Sedus Stoll versus EUIPO – Kappes (Sedus ergo+)

63

2020/C 279/79

Kohtuasi T-437/20: 13. juulil 2020 esitatud hagi – Ultrasun versus EUIPO (ULTRASUN)

63

2020/C 279/80

Kohtuasi T-450/20: 15. juulil 2020 esitatud hagi – Tempora versus parlament

64


(*1)Teave on kustutatud või asendatud seoses isikuandmete kaitse ja/või konfidentsiaalsusega.

 


ET

 

Isikuandmete kaitse ja/või konfidentsiaalsuse tõttu ei saa osa käesolevas väljaandes sisalduvat teavet enam avaldada ning seepärast avaldati uus autentne versioon.

Top