EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:277:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 277, 17. november 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

doi:10.3000/17255171.C_2009.277.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 277

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

52. köide
17. november 2009


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

ARVAMUSED

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

 

453. istungjärgul 13.–14. mail 2009

2009/C 277/01

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Konkurentsivõimet toetav teadus- ja arendustegevus”

1

2009/C 277/02

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Liikmesriikide õiguslike tõkete mõju ELi konkurentsivõimele” (ettevalmistav arvamus eesistujariigi Tšehhi Vabariigi taotlusel)

6

2009/C 277/03

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Haridus- ja koolitusvajadus süsinikuvaba energiavarustuse ühiskonnas” (ettevalmistav arvamus)

15

2009/C 277/04

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Keskkonnahoidlik meretransport ja siseveetransport” (ettevalmistav arvamus)

20

2009/C 277/05

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Maanteetransport 2020. aastal: organiseeritud kodanikuühiskonna ootused” (ettevalmistav arvamus)

25

2009/C 277/06

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Kodanikuühiskonna kaasamine idapartnerlusse” (ettevalmistav arvamus)

30

2009/C 277/07

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Kodanikuühiskonna osalemine Euroopa naabruspoliitika tegevuskavade elluviimisel Lõuna-Kaukaasia riikides: Armeenia, Aserbaidžaan ja Gruusia”

37

2009/C 277/08

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Läänemere piirkond: organiseeritud kodanikuühiskonna roll piirkondliku koostöö parandamisel ja piirkondliku strateegia määratlemisel”

42


 

III   Ettevalmistavad aktid

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

 

453. istungjärgul 13.–14. mail 2009

2009/C 277/09

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega tunnistatakse kehtetuks metroloogiat käsitlevad nõukogu direktiivid 71/317/EMÜ, 71/347/EMÜ, 71/349/EMÜ, 74/148/EMÜ, 75/33/EMÜ, 76/765/EMÜ, 76/766/EMÜ ja 86/217/EMÜ” KOM(2008) 801 (lõplik) – 2008/0227 (COD)

49

2009/C 277/10

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitse kohta” KOM(2008) 543 (lõplik) – 2008/0211 (COD)

51

2009/C 277/11

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks” KOM(2008) 721 (lõplik) – 2008/0216 (CNS)

56

2009/C 277/12

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Toimetulek metsade raadamisest ja metsade seisundi halvenemisest tulenevate probleemidega, et võidelda kliimamuutuste ja bioloogilise mitmekesisuse hävimise vastu”” KOM(2008) 645 (lõplik)

62

2009/C 277/13

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ja Regioonide Komiteele „ELi strateegia laevade lammutamistavade parandamiseks”” KOM(2008) 767 (lõplik)

67

2009/C 277/14

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv sõiduautode tankimisel teenindusjaamades eralduvate bensiiniaurude regenereerimise II etapi kohta” KOM(2008) 812 (lõplik) – 2008/0229 (COD)

72

2009/C 277/15

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv ehitiste energiatõhususe kohta” KOM(2008) 780 (lõplik) – 2008/0223 (COD)

75

2009/C 277/16

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Nõukogu direktiiv, millega kohustatakse liikmesriike säilitama toornafta ja/või naftatoodete miinimumvarusid” KOM(2008) 775 (lõplik) – 2008/0220 (CNS)

81

2009/C 277/17

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse raamistik intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtmiseks maanteetranspordis ja liideste jaoks teiste transpordiliikidega” KOM(2008) 887 (lõplik) – 2008/0263 (COD)

85

2009/C 277/18

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse abikava majanduse elavdamiseks ühenduse finantsabi andmisega energeetikaprojektidele” KOM(2009) 35 (lõplik) – 2009/0010 (COD)

90

2009/C 277/19

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule: Tooraineid käsitlev algatus – majanduskasvu ja tööhõive seisukohast kriitiliste vajaduste rahuldamine” KOM(2008) 699 (lõplik)

92

2009/C 277/20

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis „Reageerimine kriisile Euroopa autotööstuses”” KOM(2009) 104 (lõplik)

98

2009/C 277/21

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta” KOM(2008) 869 (lõplik) – 2008/0252 (CNS)

100

2009/C 277/22

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/85/EMÜ rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate tööohutuse ja töötervishoiu parandamise meetmete kehtestamise kohta” KOM(2008) 637 (lõplik) – 2008/0193 (COD)

102

2009/C 277/23

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta” KOM(2008) 727 (lõplik) – 2008/0215 (CNS)

109

2009/C 277/24

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) seoses maksudest kõrvalehoidumisega importimisel ja muude piiriüleste tehingute tegemisel” KOM(2008) 805 (lõplik) – 2008/0228 (CNS)

112

2009/C 277/25

Arvamus teemal „Reitinguagentuurid” KOM(2008) 704 (lõplik) – 2008/0217 (COD)

117

2009/C 277/26

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele: tegevuskava ELi loomatervishoiustrateegia rakendamiseks” KOM(2008) 545 (lõplik)

125


ET

 

Top