EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:077:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 77, 31. märts 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 77

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

52. köide
31. märts 2009


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

III   Ettevalmistavad aktid

 

EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEE

 

447. istungjärgul 17. ja 18. septembril 2008

2009/C 077/01

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioksiidiheite vähendamist käsitleva ühenduse tervikliku lähenemisviisi raames”KOM(2007) 856 lõplik — 2007/0297 (COD)

1

2009/C 077/02

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv mänguasjade ohutuse kohta”KOM(2008) 9 lõplik — 2008/0018 (COD)

8

2009/C 077/03

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „21. sajandi Euroopa ühtne turg””KOM(2007) 724 lõplik

15

2009/C 077/04

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Euroopa algatus mikrokrediidi arendamiseks, et toetada majanduskasvu ja tööhõivet””KOM(2007) 708 lõplik/2

23

2009/C 077/05

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu direktiivi 76/769/EMÜ seoses teatavate ohtlike ainete ja valmististe turustamise ja kasutamise piirangutega (diklorometaan)”KOM(2008) 80 lõplik — 2008/0033 (COD)

29

2009/C 077/06

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiive 86/151/EMÜ ja 89/666/EMÜ seoses teatavat liiki äriühingute avaldamis- ja tõlkekohustustega”KOM(2008) 194 lõplik — 2008/0045 (COD)

35

2009/C 077/07

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ seoses teatavate avalikustamisnõuetega, mida kohaldatakse keskmise suurusega äriühingute suhtes, ja kohustusega koostada konsolideeritud aastaaruanded”KOM(2008) 195 lõplik — 2008/0084 (COD)

37

2009/C 077/08

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite kohustusliku märgistuse kohta” (kodifitseeritud versioon) KOM(2008) 318 lõplik — 2008/0099 (COD)

41

2009/C 077/09

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite juhiistmete kohta” (kodifitseeritud versioon) KOM(2008) 351 lõplik — 2008/0115 COD

41

2009/C 077/10

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv äriühinguõigusest, ühe osanikuga osaühingute kohta” (kodifitseeritud versioon) KOM(2008) 344 lõplik — 2008/0109 (COD)

42

2009/C 077/11

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr …/…, […] ravimite täiendava kaitse tunnistuse kohta” (kodifitseeritud versioon) KOM(2008) 369 lõplik — 2008/0126 (COD)

42

2009/C 077/12

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta”KOM(2008) 19 lõplik — 2008/0016 (COD)

43

2009/C 077/13

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele fossiilkütustest säästva elektritootmise varase tutvustamise toetamise kohta”KOM(2008) 13 lõplik

49

2009/C 077/14

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile esimese hinnangu kohta energia lõpptarbimise tõhusust ja energiateenuseid käsitleva direktiiviga 2006/32/EÜ ettenähtud riiklikele energiatõhususe tegevuskavadele — ühine edasiminek energiatõhususe vallas”KOM(2008) 11 (lõplik)

54

2009/C 077/15

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Asjade Internet”

60

2009/C 077/16

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Interneti-põhise loomingulise infosisu kohta ühtsel turul””KOM(2007) 836 lõplik

63

2009/C 077/17

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2005/35/EÜ, mis käsitleb laevade põhjustatud merereostust ning karistuste kehtestamist merereostusega seotud rikkumiste eest”KOM(2008) 134 lõplik — 2008/0055 (COD)

69

2009/C 077/18

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Euroopa Komisjoni ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega hõlbustatakse karistuste piiriülest täitmist liiklusohutuse valdkonnas”KOM(2008) 151 lõplik — 2008/0062 (COD)

70

2009/C 077/19

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Kliimamuutustealased rahvusvahelised läbirääkimised”

73

2009/C 077/20

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele”KOM(2008) 40 lõplik — 2008/0028 (COD)

81

2009/C 077/21

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus sööda turuleviimise ja kasutamise kohta”KOM(2008) 124 lõplik — 2008/0050 (COD)

84

2009/C 077/22

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Energiaturgude käimasolevate arengute mõju Euroopa tööstuslikele väärtusahelatele”

88

2009/C 077/23

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Valge raamat „Üheskoos tervise nimel: ELi strateegiline lähenemine aastateks 2008–2013””KOM(2007) 630 lõplik

96

2009/C 077/24

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Diskrimineerimisvastaste meetmete laiendamine väljapoole tööhõive valdkonda ning vajadus ühtse ulatusliku diskrimineerimisvastase direktiivi järele”

102

2009/C 077/25

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Mitmekeelsus”

109

2009/C 077/26

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamuse eelnõu teemal „Eakate vajadustega arvestamine”

115

2009/C 077/27

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Linnakeskkonna tasakaalustatud arengu suunas: väljakutsed ja võimalused”

123

2009/C 077/28

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „ELi majandus: 2007. aasta ülevaade — Tootlikkuse suurendamine Euroopas”

131

2009/C 077/29

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele „Kuritarvituste vastaste meetmete kohaldamine otsese maksustamise valdkonnas Euroopa Liidus ja kolmandate riikide suhtes””KOM(2007) 785 lõplik

139

2009/C 077/30

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Valitsemistava ja partnerlus riiklikul ja piirkondlikul tasandil ning projektide alus regionaalpoliitikas” (Euroopa Parlamendi konsulteerimistaotlus)

143

2009/C 077/31

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Üksikisikute isikliku vara liikmesriigist alalise sissetoomise suhtes kohaldatava maksuvabastuse kohta” (kodifitseeritud versioon) KOM(2008) 376 lõplik — 2008/0120 (COD)

148

2009/C 077/32

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „ELi Aafrika strateegia”

148

2009/C 077/33

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Euroopa Liidu ja Ukraina suhted: kodanikuühiskonna uus dünaamiline roll”

157


ET

 

Top