EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:027:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 27, 03. veebruar 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 27

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

52. köide
3. veebruar 2009


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

III   Ettevalmistavad aktid

 

EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEE

 

446. istungjärgul 9.–10. juulil 2008

2009/C 027/01

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse vesinikkütusega mootorsõidukite tüübikinnitust ja muudetakse direktiivi 2007/46/EÜ”KOM(2007) 593 lõplik — 2007/0214 (COD)

1

2009/C 027/02

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Erinevad poliitilised meetmed lisaks asjakohasele rahastamisele väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete majanduskasvu ja arengu edendamiseks”

7

2009/C 027/03

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis „Jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise Euroopa turismi strateegia””KOM(2007) 621 lõplik

12

2009/C 027/04

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Valge raamat ELi hüpoteeklaenuturgude integreerimise kohta”KOM(2007) 807 lõplik

18

2009/C 027/05

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Euroopa ehitussektori areng”

22

2009/C 027/06

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettevõtlusteenuste sektori arengud Euroopas”

26

2009/C 027/07

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kosmeetikatoodete kohta” (uuesti sõnastatud) KOM(2008) 49 lõplik — 2008/0035 (COD)

34

2009/C 027/08

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2001/82/EÜ ja direktiivi 2001/83/EÜ seoses ravimite müügilubade tingimuste muutmisega”KOM(2008) 123 lõplik — 2008/0045 (COD)

39

2009/C 027/09

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv lihtsate surveanumate kohta” (kodifitseeritud versioon) KOM(2008) 202 lõplik — 2008/0076 (COD)

41

2009/C 027/10

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Põhiliselt kaubaveoks kasutatava raudteevõrgustiku suunas”KOM(2007) 608 lõplik

41

2009/C 027/11

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis „Teatis Euroopa sadamapoliitika kohta””KOM(2007) 616 lõplik

45

2009/C 027/12

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Arvamus teemal „Maanteeveod — FIEna tegutsevate sõidukijuhtide tööaeg”

49

2009/C 027/13

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Euroopa energiatehnoloogia strateegiline kava (SET-KAVA): eesmärk — süsihappegaasiheite vähendamine tulevikus””KOM(2007) 723 lõplik

53

2009/C 027/14

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Kliimamuutuste ja põllumajanduse seosed Euroopas”

59

2009/C 027/15

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, et täiustada ja laiendada ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi”KOM(2008) 16 lõplik — 2008/0013 (COD)

66

2009/C 027/16

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, milles käsitletakse liikmesriikide jõupingutusi kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks, et täita ühenduse kohustust vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid aastaks 2020”KOM(2008) 17 lõplik — 2008/0014 (COD)

71

2009/C 027/17

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse süsinikdioksiidi geoloogilist säilitamist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 85/337/EMÜ ja 96/61/EÜ, direktiive 2000/60/EÜ, 2001/80/EÜ, 2004/35/EÜ, 2006/12/EÜ ja määrust (EÜ) nr 1013/2006”KOM(2008) 18 lõplik — 2008/0015 (COD)

75

2009/C 027/18

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/66/EÜ, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid, seoses patareide või akude turulelaskmist hõlmava artikli 6 lõikega 2”KOM(2008) 211 — 2008/0081 (COD)

81

2009/C 027/19

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Muude kui energiat andvate maavarade kaevandamine Euroopas”

82

2009/C 027/20

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Vähemuste integreerimine — romid”

88

2009/C 027/21

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Platvorm kodanikuühiskonna kaasatuse suurendamiseks kolmandate riikide kodanikele suunatud integratsioonipoliitika edendamisel ELi tasandil: struktuur, korraldus ja toimimine”

95

2009/C 027/22

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Euroopa uus sotsiaalvaldkonna tegevuskava”

99

2009/C 027/23

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: nõukogu direktiiv kolmandate riikide kodanike kõrget kvalifikatsiooni nõudva töö eesmärgil liikmesriiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta”KOM(2007) 637 lõplik — 2007/0228 (CNS)

108

2009/C 027/24

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: nõukogu direktiiv kolmandate riikide kodanikele liikmesriigis elamist ja töötamist võimaldava ühtse loa taotlemise ühtse menetluse ning liikmesriigis seaduslikult elavate kolmandatest riikidest pärit töötajate ühiste õiguste kohta”KOM(2007) 638 lõplik — 2007/0229 (CNS)

114

2009/C 027/25

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa loovuse ja innovatsiooni aasta (2009) kohta”KOM(2008) 159 lõplik — 2008/0064 (COD)

119

2009/C 027/26

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Saarte parem integreerimine siseturule — saarte ühtekuuluvuse ja majanduskasvu oluline eeldus”

123

2009/C 027/27

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Tajutava inflatsiooni ja tegeliku inflatsiooni erinevuse põhjused”

129

2009/C 027/28

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Kodanikuühiskonna roll Euroopa Liiduga ühinemise eelse abi programmides Albaania Vabariigis”

140

2009/C 027/29

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Kodanikuühiskonna organisatsioonide võrgustike loomine Musta mere piirkonnas”

144

2009/C 027/30

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Riikliku ja Euroopa mõõtme ühendamine Euroopa asjadest teavitamisel”

152


ET

 

Top