EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:175E:TOC

Euroopa Liidu Teataja, CE 175, 10. juuli 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 175E

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

51. köide
10. juuli 2008


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

ΙV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT

 

Euroopa Parlament

 

2007-2008 ISTUNGJÄRK

 

9.-12. juuli 2007 istungid

 

Esmaspäev, 9. juuli 2007

2008/C 175E/01

PROTOKOLL

1

ISTUNGI LÄBIVIIMISE KORD

Istungjärgu jätkamine

Presidentuuri avaldus

Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Parlamendi koosseis

Parlamendi komisjonide koosseis

Kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktide allkirjastamine

Esitatud dokumendid

Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)

Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid

Kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)

Petitsioonid

2008. aasta ajakava

Tööplaan

Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Toidu lisaainete lubade andmise ühtne menetlus ***I - Toidu lisaained ***I - Toiduensüümid ***I - Toiduainetes kasutatavad lõhna- ja maitseained ning teatavad lõhna- ja maitseomadustega toidu koostisosad ***I (arutelu)

Ühenduse tervisevaldkonna tegevusprogramm (2007-2013) ***II - Südame-veresoonkonna haiguste vastu võitlemise meetmed (arutelu)

MON 863 riskijuhtimine (arutelu)

PNR-leping Ameerika Ühendriikidega (arutelu)

Gaasi ja elektri siseturu väljavaated (arutelu)

Elavhõbedat sisaldavad mõõteseadmed ***II (arutelu)

Euroopa esmatähtsate infrastruktuuride identifitseerimine, määramine ja kaitse * (arutelu)

Lepinguväliste võlasuhete suhtes kohaldatav õigus (Rooma II) ***III (arutelu)

Järgmise istungi päevakord

Istungi lõpp

KOHALOLIJATE NIMEKIRI

22

 

Teisipäev, 10. juuli 2007

2008/C 175E/02

PROTOKOLL

24

ISTUNGI LÄBIVIIMISE KORD

Istungi algus

Esitatud dokumendid

Assigneeringute ümberpaigutamine

Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Ühenduse postiteenused ***I (arutelu)

Finantsteenuste poliitika 2005-2010 (valge raamat) (arutelu)

Tööõiguse ajakohastamine 21. sajandi sõlmküsimuste lahendamisel (arutelu)

Hääletused

Euroopa Parlamendi asepresidendi valimine (hääletus)

Taotlus konsulteerida Regioonide Komiteega: Vabatahtlik panus majanduslikku ja sotsiaalsesse ühtekuuluvusse (kodukorra artikkel 118) (hääletus)

EÜ-Alžeeria Vahemere piirkonna leping *** (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

EÜ ja Moldova vaheline partnerlus- ja koostöölepingu protokoll * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

EÜ ja Ukraina vaheline partnerlus- ja koostöölepingu protokoll * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

EÜ-Armeenia vaheline partnerlus- ja koostöölepingu protokoll * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

EÜ-Aserbaidžaani vaheline partnerlus- ja koostöölepingu protokoll * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

EÜ ja Gruusia vaheline partnerlus- ja koostöölepingu protokoll * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Bulgaaria ja Rumeenia ühinemine infotehnoloogia tollialase kasutamise 26. juuli 1995. aasta konventsiooniga * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Otsekindlustustegevus, välja arvatud elukindlustustegevus (komisjoni rakendusvolitused) ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Avatud investeerimisfondid (komisjoni rakendusvolitused) ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Edasikindlustus (komisjoni rakendusvolitused) ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Uus tegevusaladel põhinev toodete statistiline klassifikaator (CPA) ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Tööjõu valikvaatlus ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Kontoriseadmete energiatõhususemärgistus ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Liinilaevanduskonverentsi toimimisjuhendit käsitlev ÜRO konventsioon (nõukogu määruse (EMÜ) nr 954/79 kehtetuks tunnistamine) ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Kalastustegevus Antarktikas * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Bulgaaria ja Rumeenia ühinemine 26. juuli 1995. aasta Europoli konventsiooniga* (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Bulgaaria ja Rumeenia ühinemine vastastikuse õigusabi 29. mai 2000. aasta konventsiooniga * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Bulgaaria ja Rumeenia ühinemine juhtimisõiguse äravõtmise 17. juuni 1998. aasta konventsiooniga * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Bulgaaria ja Rumeenia ühinemine Euroopa ühenduste ametnike või Euroopa Liidu liikmesriikide ametnikega seotud korruptsiooni vastast võitlust käsitleva 26. mai 1997. aasta konventsiooniga */***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Kodukord (uue artikli 204 a Parandused lisamine) (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Kodukorra kohaldamist ja tõlgendamist käsitleva kodukorra artikli 201 muutmine (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Konsulteerimine Alessandra Mussolini puutumatuse ja eesõiguste küsimuses (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Ashley Mote'i puutumatuse ja eesõiguste kaitsmise taotlus (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Paranduseelarve nr 4/2007 projekt (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Kirjaliku tõlke kulud (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Õigusaktidega kehtestatud halduskulude minimeerimine (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Lepinguväliste võlasuhete suhtes kohaldatav õigus (Rooma II) ***III (hääletus)

Ühenduse tervisevaldkonna tegevusprogramm (2007-2013) ***II (hääletus)

Elavhõbedat sisaldavad mõõteseadmed ***II (hääletus)

Toidu lisaainete lubade andmise ühtne menetlus ***I (hääletus)

Toidu lisaained ***I (hääletus)

Toiduensüümid ***I (hääletus)

Toiduainetes kasutatavad lõhna- ja maitseained ning teatavad lõhna- ja maitseomadustega toidu koostisosad ***I (hääletus)

Alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimäära ühtlustamine * (lõpphääletus)

Euroopa esmatähtsad infrastruktuurid * (hääletus)

Gaasi ja elektri siseturu väljavaated (hääletus)

Kalajahu ja kalaõli tootmine (hääletus)

Valitsustevahelise konverentsi kokkukutsumine (muudatusettepanekute esitamise tähtaeg)

Selgitused hääletuse kohta

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Tööõiguse ajakohastamine 21. sajandi sõlmküsimuste lahendamisel (arutelu jätkamine)

Töötajate lähetamine (arutelu)

ELi tulevase merenduspoliitika suunas: Euroopa seisukoht ookeanide ja merede küsimuses (arutelu)

Infotund (küsimused komisjonile)

Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Esimese raudteepaketi rakendamine (arutelu)

Lennutransporditeenuste osutamist käsitlevad ühiseeskirjad ***I (arutelu)

Liikumisvõimeline Euroopa - jätkusuutlik liikuvus meie mandril (arutelu)

ELi ja Hiina kahepoolsed kaubandussuhted (arutelu)

Järgmise istungi päevakord

Istungi lõpp

KOHALOLIJATE NIMEKIRI

46

I LISA

48

II LISA

62

VASTUVÕETUD TEKSTID

99

P6_TA(2007)0291
EÜ-Alžeeria Vahemere piirkonna leping ***
Euroopa Parlamendi 10. juuli 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa - Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi vahel) protokolli, et võtta arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga, sõlmimise kohta (8937/2007 - KOM(2006)0765 - C6-0153/2007 - 2006/0254(AVC))

99

P6_TA(2007)0292
EÜ ja Moldova vaheline partnerlus- ja koostöölepingu protokoll *
Euroopa Parlamendi 10. juuli 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu ja komisjoni otsus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Moldova Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokolli sõlmimise kohta, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga (KOM(2007)0009 - C6-0103/2007 - 2007/0003(CNS))

100

P6_TA(2007)0293
EÜ ja Ukraina vaheline partnerlus- ja koostöölepingu protokoll *
Euroopa Parlamendi 10. juuli 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu ja komisjoni otsus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokolli sõlmimise kohta, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga (KOM(2007)0007 - C6-0102/2007 - 2007/0004(CNS))

100

P6_TA(2007)0294
EÜ ja Armeenia vaheline partnerlus- ja koostöölepingu protokoll *
Euroopa Parlamendi 10. juuli 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu ja komisjoni otsus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Armeenia Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokolli sõlmimise kohta, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga (KOM(2007)0113 - C6-0161/2007 - 2007/0041(CNS))

101

P6_TA(2007)0295
EÜ ja Aserbaidžaani vaheline partnerlus- ja koostöölepingu protokoll *
Euroopa Parlamendi 10. juuli 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu ja komisjoni otsus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Aserbaidžaani Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokolli sõlmimise kohta, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga (KOM(2007)0114 - C6-0160/2007 - 2007/0040(CNS))

102

P6_TA(2007)0296
EÜ ja Gruusia vaheline partnerlus- ja koostöölepingu protokoll *
Euroopa Parlamendi 10. juuli 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu ja komisjoni otsus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokolli sõlmimise kohta, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga (KOM(2007)0098 - C6-0162/2007 - 2007/0046(CNS))

102

P6_TA(2007)0297
Bulgaaria ja Rumeenia ühinemine infotehnoloogia tollialase kasutamise 26. juuli 1995. aasta konventsiooniga *
Euroopa Parlamendi 10. juuli 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon soovituse kohta võtta vastu nõukogu otsus Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise kohta Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel koostatud infotehnoloogia tollialase kasutamise 26. juuli 1995. aasta konventsiooniga (KOM(2007)0211 - C6-0168/2007 - 2007/0079(CNS))

103

P6_TA(2007)0298
Otsekindlustustegevus, välja arvatud elukindlustustegevus (komisjoni rakendusvolitused) ***I
Euroopa Parlamendi 10. juuli 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 92/49/EMÜ otsekindlustustegevusega, välja arvatud elukindlustustegevusega seotud õigusnormide kooskõlastamise kohta, seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0924 - C6-0009/2007 - 2006/0289(COD))

104

P6_TC1-COD(2006)0289
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 10. juulil 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2007/.../EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/49/EMÜ otsekindlustustegevusega, välja arvatud elukindlustustegevusega seotud õigusnormide kooskõlastamise kohta, seoses komisjoni rakendusvolitustega

104

P6_TA(2007)0299
Avatud investeerimisfondid (komisjoni rakendusvolitused) ***I
Euroopa Parlamendi 10. juuli 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 85/611/EMÜ avatud investeerimisfonde (UCITS) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0926 - C6-0010/2007 - 2006/0293(COD))

105

P6_TA(2007)0300
Edasikindlustus (komisjoni rakendusvolitused) ***I
Euroopa Parlamendi 10. juuli 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2005/68/EÜ, mis käsitleb edasikindlustust, seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0905 - C6-0017/2007 - 2006/0280(COD))

105

P6_TA(2007)0301
Uus tegevusaladel põhinev toodete statistiline klassifikaator (CPA) ***I
Euroopa Parlamendi 10. juuli 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uus tegevusaladel põhinev toodete statistiline klassifikaator (CPA) ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3696/93 (KOM(2006)0655 - C6-0376/2006 - 2006/0218(COD))

106

P6_TC1-COD(2006)0218
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 10. juulil 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2007, millega kehtestatakse uus tegevusaladel põhinev toodete statistiline klassifikaator (CPA) ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3696/93

106

P6_TA(2007)0302
Tööjõu valikvaatlus ***I
Euroopa Parlamendi 10. juuli 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 577/98 tööjõu valikvaatluse korraldamise kohta ühenduses (KOM(2006)0565 - C6-0326/2006 - 2006/0180(COD))

107

P6_TC1-COD(2006)0180
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 10. juulil 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2007, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 577/98 tööjõu valikvaatluse korraldamise kohta ühenduses

107

P6_TA(2007)0303
Kontoriseadmete energiatõhususmärgistus ***I
Euroopa Parlamendi 10. juuli 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühenduse kontoriseadmete energiatõhususmärgistuse programmi kohta (uuesti sõnastatud) (KOM(2006)0576 - C6-0329/2006 - 2006/0187(COD))

108

P6_TC1-COD(2006)0187
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 10. juulil 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2007 ühenduse kontoriseadmete energiatõhususmärgistuse programmi kohta (uuesti sõnastatud)

108

P6_TA(2007)0304
Liinilaevanduskonverentsi toimimisjuhendit käsitlev ÜRO konventsioon (nõukogu määruse (EMÜ) nr 954/79 kehtetuks tunnistamine) ***I
Euroopa Parlamendi 10. juuli 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 954/79 selle kohta, kuidas liikmesriigid ratifitseerivad liinilaevanduskonverentsi toimimisjuhendit käsitleva Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni või ühinevad sellega (KOM(2006)0869 - C6-0059/2007 - 2006/0308(COD))

109

P6_TA(2007)0305
Kalastustegevus Antarktikas *
Euroopa Parlamendi 10. juuli 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu 22. märtsi 2004. aasta määrust (EÜ) nr 601/2004, millega sätestatakse teatavad kalastustegevuse suhtes kohaldatavad kontrollimeetmed Antarktika vete elusressursside kaitse konventsiooni alla kuuluvas piirkonnas ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 3943/90, (EÜ) nr 66/98 ja (EÜ) 1721/1999 (KOM(2006)0867 - C6-0054/2007 - 2007/0001(CNS))

109

P6_TA(2007)0306
Bulgaaria ja Rumeenia ühinemine 26. juuli 1995. aasta Europoli konventsiooniga *
Euroopa Parlamendi 10. juuli 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon soovituse kohta võtta vastu nõukogu otsus Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise kohta Euroopa Liidu lepingu artiklil K.3 põhineva 26. juuli 1995. aasta Euroopa Politseiameti konventsiooniga (Europoli konventsiooniga) (KOM(2007)0215 - C6-0169/2007 - 2007/0076(CNS))

114

P6_TA(2007)0307
Bulgaaria ja Rumeenia ühinemine vastastikuse õigusabi 29. mai 2000. aasta konventsiooniga *
Euroopa Parlamendi 10. juuli 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon soovituse kohta võtta vastu nõukogu otsus Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise kohta Euroopa Liidu lepingu artikli 34 alusel nõukogu koostatud Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise kriminaalasjades vastastikuse õigusabi 29. mai 2000. aasta konventsiooniga (KOM(2007)0213 - C6-0158/2007 - 2007/0080(CNS))

115

P6_TA(2007)0308
Bulgaaria ja Rumeenia ühinemine juhtimisõiguse äravõtmise 17. juuni 1998. aasta konventsiooniga *
Euroopa Parlamendi 10. juuli 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon soovituse kohta võtta vastu nõukogu otsus Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise kohta Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel koostatud juhtimisõiguse äravõtmise 17. juuni 1998. aasta konventsiooniga (KOM(2007)0214 - C6-0155/2007 - 2007/0075(CNS))

115

P6_TA(2007)0309
Bulgaaria ja Rumeenia ühinemine Euroopa ühenduste ametnike või Euroopa Liidu liikmesriikide ametnikega seotud korruptsiooni vastast võitlust käsitleva 26. mai 1997. aasta konventsiooniga *
Euroopa Parlamendi 10. juuli 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon soovituse kohta võtta vastu nõukogu otsus Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise kohta Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 lõike 2 punktil c põhineva Euroopa ühenduste ametnike või Euroopa Liidu liikmesriikide ametnikega seotud korruptsiooni vastast võitlust käsitleva 26. mai 1997. aasta konventsiooniga (KOM(2007)0218 - C6-0156/2007 - 2007/0072(CNS))

116

P6_TA(2007)0310
Kodukord (uue artikli 204 a „Parandused” lisamine)
Euroopa Parlamendi 10. juuli 2007. aasta otsus Euroopa Parlamendi kodukorda uue artikli 204 a „Parandused” lisamise kohta (2005/2041(REG))

117

P6_TA(2007)0311
Kodukorra kohaldamist ja tõlgendamist käsitleva kodukorra artikli 201 muutmine
Euroopa Parlamendi 10. juuli 2007. aasta otsus Euroopa Parlamendi kodukorra kohaldamist ja tõlgendamist käsitleva kodukorra artikli 201 muutmise kohta (2006/2192(REG))

118

P6_TA(2007)0312
Konsulteerimine Alessandra Mussolini puutumatuse ja eesõiguste küsimuses
Euroopa Parlamendi 10. juuli 2007. aasta otsus konsulteerimise kohta Alessandra Mussolini puutumatuse ja eesõiguste küsimuses (2006/2301(IMM))

118

P6_TA(2007)0313
Ashley Mote'i puutumatuse ja eesõiguste kaitsmise taotlus
Euroopa Parlamendi 10. juuli 2007. aasta otsus Ashley Mote'i puutumatuse ja eesõiguste kaitsmise taotluse kohta (2007/2122(IMM))

119

P6_TA(2007)0314
Paranduseelarve nr 4/2007 projekt
Euroopa Parlamendi 10. juuli 2007. aasta resolutsioon Euroopa Liidu 2007. eelarveaasta paranduseelarve nr 4/2007 projekti kohta, III jagu - komisjon (10966/2007 - C6-0195/2007 - 2007/2072(BUD))

120

P6_TA(2007)0315
Kirjaliku tõlke kulud
Euroopa Parlamendi 10. juuli 2007. aasta resolutsioon kontrollikoja eriaruande nr 9/2006 kohta seoses komisjoni, Euroopa Parlamendi ja nõukogu kirjaliku tõlke kuludega (2007/2077(INI))

121

P6_TA(2007)0316
Õigusaktidega kehtestatud halduskulude minimeerimine
Euroopa Parlamendi 10. juuli 2007. aasta resolutsioon õigusaktidega kehtestatud halduskulude minimeerimise kohta (2005/2140(INI))

124

P6_TA(2007)0317
Lepinguväliste võlasuhete suhtes kohaldatav õigus („Rooma II”) ***III
Euroopa Parlamendi 10. juuli 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon lepituskomitees heaks kiidetud ühise teksti kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus lepinguväliste võlasuhete suhtes kohaldatava õiguse kohta („Rooma II”) (PE-CONS 3619/2007 - C6-0142/2007 - 2003/0168(COD))

130

P6_TA(2007)0318
Ühenduse tervisevaldkonna tegevusprogramm (2008-2013) ***II
Euroopa Parlamendi 10. juuli 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse ühenduse teine tervisevaldkonna tegevusprogramm (2008-2013) (16369/2/2006 - C6-0100/2007 - 2005/0042A(COD))

131

P6_TC2-COD(2005)0042A
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud teisel lugemisel 10. juulil 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr .../2007/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse teine tervisevaldkonna tegevusprogramm (2008-2013)

132

P6_TA(2007)0319
Elavhõbedat sisaldavad mõõteseadmed ***II
Euroopa Parlamendi 10. juuli 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 76/769/EMÜ seoses teatavate elavhõbedat sisaldavate mõõteseadmete turustamise piirangutega (5665/1/2007 - C6-0114/2007 - 2006/0018(COD))

133

P6_TA(2007)0320
Toidu lisaainete lubade andmise ühtne menetlus ***I
Euroopa Parlamendi 10. juuli 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja maitseainete lubade andmise ühtne menetlus (KOM(2006)0423 - C6-0258/2006 - 2006/0143(COD))

134

P6_TC1-COD(2006)0143
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 10. juulil 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2008, millega kehtestatakse toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja maitseainete lubade andmise ühtne menetlus

134

P6_TA(2007)0321
Toidu lisaained ***I
Euroopa Parlamendi 10. juuli 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus toidu lisaainete kohta (KOM(2006)0428 - C6-0260/2006 - 2006/0145(COD))

142

P6_TC1-COD(2006)0145
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 10. juulil 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2008 toidu lisaainete kohta

143

I LISA
TOIDUS OLEVATE TOIDU LISAAINETE NING TOIDU LISAAINETES JA TOIDUENSÜÜMIDES OLEVATE TOIDU LISAAINETE FUNKTSIONAALRÜHMAD

159

II LISA
ÜHENDUSE LOETELU TOIDUS KASUTADA LUBATUD LISAAINETEST JA NENDE KASUTUSTINGIMUSED

161

III LISA
ÜHENDUSE LOETELU TOIDU LISAAINETEST, MIDA ON LUBATUD KASUTADA TOIDU LISAAINETES, TOIDUENSÜÜMIDES JA TOIDU LÕHNA- JA MAITSEAINETES, NING NENDE KASUTUSTINGIMUSED

161

IV LISA
TRADITSIOONILISED TOIDUD, MILLE SUHTES VÕIVAD TEATAVAD LIIKMESRIIGID KA EDASPIDI KEELATA TEATAVATE TOIDU LISAAINERÜHMADE KASUTAMISE

161

P6_TA(2007)0322
Toiduensüümid ***I
Euroopa Parlamendi 10. juuli 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb toiduensüüme ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 83/417/EMÜ, nõukogu määrust (EÜ) nr 1493/1999, direktiivi 2000/13/EÜ ja nõukogu direktiivi 2001/112/EÜ (KOM(2006)0425 - C6-0257/2006 -2006/0144 (COD))

162

P6_TC1-COD(2006)0144
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 10. juulil 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2008, mis käsitleb toiduensüüme ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 83/417/EMÜ, määrust (EÜ) nr 258/97, nõukogu määrust (EÜ) nr 1493/1999, direktiivi 2000/13/EÜ ja nõukogu direktiivi 2001/112/EÜ

162

P6_TA(2007)0323
Toiduainetes kasutatavad lõhna- ja maitseained ning teatavad lõhna- ja maitseomadustega toidu koostisosad ***I
Euroopa Parlamendi 10. juuli 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb toiduainetes kasutatavaid lõhna- ja maitseaineid ning teatavaid lõhna- ja maitseomadustega toidu koostisosi ning millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 1576/89, nõukogu määrust (EMÜ) nr 1601/91, määrust (EÜ) nr 2232/96 ja direktiivi 2000/13/EÜ (KOM(2006)0427 - C6-0259/2006 - 2006/0147(COD))

175

P6_TC1-COD(2006)0147
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 10. juulil 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2007, mis käsitleb toiduainetes kasutatavaid lõhna- ja maitseaineid ning teatavaid lõhna- ja maitseomadustega toidu koostisosi ning millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 1576/89, nõukogu määrust (EMÜ) nr 1601/91, määrust (EÜ) nr 2232/96 ja direktiivi 2000/13/EÜ

176

I LISA
ÜHENDUSE LOETELU TOIDUAINETES KASUTADA LUBATUD LÕHNA- JA MAITSEAINETEST NING NENDE LÄHTEMATERJALIDEST

191

II LISA
LOETELU TRADITSIOONILISTEST TOIDUVALMISTUSVIISIDEST, MILLE ABIL SAADAKSE LOODUSLIKUD LÕHNA- JA MAITSEÜHENDID NING LOODUSLIKUD LÕHNA- JA MAITSEPREPARAADID

191

III LISA
TEATAVATE AINETE ESINEMINE

191

IV LISA
LOETELU LÄHTEMATERJALIDEST, MILLE SUHTES KOHALDATAKSE PIIRANGUID NENDE KASUTAMISEL LÕHNA- JA MAITSEAINETE NING LÕHNA- JA MAITSEOMADUSTEGA TOIDU KOOSTISOSADE TOOTMISEKS

192

V LISA
TERMILISELT TÖÖDELDUD LÕHNA- JA MAITSEAINETE TOOTMISTINGIMUSED JA TERMILISELT TÖÖDELDUD LÕHNA- JA MAITSEAINETES TEATAVATE AINETE SISALDUSE MAKSIMAALSED PIIRMÄÄRAD

193

P6_TA(2007)0324
Alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimäära ühtlustamine *
Euroopa Parlamendi 10. juuli 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 92/84/EMÜ alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimäära ühtlustamise kohta (KOM(2006)0486 - C6-0319/2006 - 2006/0165(CNS))

193

P6_TA(2007)0325
Euroopa esmatähtsad infrastruktuurid *
Euroopa Parlamendi 10. juuli 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv Euroopa esmatähtsate infrastruktuuride identifitseerimise ja määramise ning nende kaitse parandamise vajaduse hindamise kohta (KOM(2006)0787 - C6-0053/2007 - 2006/0276(CNS))

194

P6_TA(2007)0326
Gaasi ja elektri siseturu väljavaated
Euroopa Parlamendi 10. juuli 2007. aasta resolutsioon gaasi ja elektri siseturu väljavaadete kohta (2007/2089(INI))

206

P6_TA(2007)0327
Kalajahu ja kalaõli tootmine
Euroopa Parlamendi 10. juuli 2007. aasta resolutsioon tööstusliku kalapüügi ning kalajahu ja kalaõli tootmise kohta (2004/2262(INI))

214

 

Kolmapäev, 11. juuli 2007

2008/C 175E/03

PROTOKOLL

218

ISTUNGI LÄBIVIIMISE KORD

Istungi algus

Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid

PNR-leping Ameerika Ühendriikidega (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Portugali eesistumise töökava esitlemine (arutelu)

Valitsustevahelise konverentsi kokkukutsumine * (arutelu)

Presidentuuri avaldus (Liibüa)

Hääletused

2008. aasta ajakava (hääletus)

Valitsustevahelise konverentsi kokkukutsumine (hääletus)

Aktsiaseltside ühinemine ja jagunemine ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Eriprogramm Tsiviilõigus (2007-2013) ***II (hääletus)

Ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik (komisjoni rakendusvolitused) ***I (hääletus)

Kasutuselt kõrvaldatud sõidukid (komisjoni rakendusvolitused) ***I (hääletus)

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed (komisjoni rakendusvolitused) ***I (hääletus)

Ohtlikud ained elektri- ja elektroonikaseadmetes (komisjoni rakendusvolitused) ***I (hääletus)

Ökodisaini nõuded energiat tarbivatele toodetele (komisjoni rakendusvolitused) ***I (hääletus)

Ühenduse postiteenuste siseturu rajamise lõpuleviimine ***I (hääletus)

Lennutransporditeenuste osutamist käsitlevad ühiseeskirjad (uuesti sõnastatud) ***I (hääletus)

Finantsteenuste poliitika 2005-2010 (valge raamat) (hääletus)

Tööõiguse ajakohastamine 21. sajandi sõlmküsimuste lahendamisel (hääletus)

Töötajate lähetamine (hääletus)

Selgitused hääletuse kohta

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Euroala (2007) - Euroopa Keskpank (2006) (arutelu)

Päevakord

Euroala (2007) - Euroopa Keskpank (2006) (arutelu jätkamine)

Palestiina (arutelu)

Olukord Pakistanis (arutelu)

Tulevane kokkulepe Kosovo kohta (arutelu)

Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi 2006. aasta arenguaruanne (arutelu)

TRIPS-leping ja ravimite kättesaadavus (arutelu)

Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Infotund (küsimused nõukogule)

Demokraatlik järelevalve arengukoostöö rahastamisvahendi raames (arutelu)

Loodusõnnetused (arutelu)

Ühenduse statistikaprogramm 2008-2012 ***I - Liikmesriikide esitatud statistiliste andmete õigeaegne edastamine ja kontroll (arutelu)

Järgmise istungi päevakord

Istungi lõpp

KOHALOLIJATE NIMEKIRI

233

I LISA

235

II LISA

251

VASTUVÕETUD TEKSTID

347

P6_TA(2007)0328
Valitsustevahelise konverentsi kokkukutsumine: Euroopa Parlamendi arvamus
Euroopa Parlamendi 11. juuli 2007. aasta resolutsioon valitsustevahelise konverentsi kokkukutsumise kohta: Euroopa Parlamendi arvamus (Euroopa Liidu lepingu artikkel 48) (11222/2007 - C6-0206/2007 - 2007/0808(CNS))

347

P6_TA(2007)0329
Aktsiaseltside ühinemine ja jagunemine ***I
Euroopa Parlamendi 11. juuli 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse seoses aktsiaseltside ühinemisel või jagunemisel ette nähtud sõltumatu eksperdiaruande nõudega nõukogu direktiivi 78/855/EMÜ, mis käsitleb aktsiaseltside ühinemist, ning nõukogu direktiivi 82/891/EMÜ, mis käsitleb aktsiaseltside jagunemist (KOM(2007)0091 - C6-0082/2007 - 2007/0035(COD))

350

P6_TC1-COD(2007)0035
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 11. juuli 2007. aastal, eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2007/.../EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiive 78/855/EMÜja 82/891/EMÜ seoses sõltumatu eksperdiaruande nõudega aktsiaseltside ühinemisel või jagunemisel

350

P6_TA(2007)0330
Eriprogramm „Tsiviilõigus” (2007-2013) ***II
Euroopa Parlamendi 11. juuli 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega luuakse ajavahemikuks 2007-2013 üldprogrammi „Põhiõigused ja õigusasjad” raames eriprogramm „Tsiviilõigus” (8699/2/ 2007 - C6-0179/2007 - 2005/0040(COD))

350

P6_TC2-COD(2005)0040
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud teisel lugemisel 11. juulil 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr .../2007/EÜ, millega luuakse ajavahemikuks 2007-2013 üldprogrammi „Põhiõigused ja õigusasjad” raames eriprogramm „Tsiviilõigus”

351

P6_TA(2007)0331
Ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik ***I
Euroopa Parlamendi 11. juuli 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik, seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0921 - C6-0032/2007 - 2006/0297(COD))

351

P6_TC1-COD(2006)0297
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 11. juulil 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2007/.../EÜ, millega muudetakse direktiivi 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik, seoses komisjoni rakendusvolitustega

352

P6_TA(2007)0332
Kasutuselt kõrvaldatud sõidukid ***I
Euroopa Parlamendi 11. juuli 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0922 - C6-0006/2007 - 2006/0287(COD))

352

P6_TC1-COD(2006)0287
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 11. juulil 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2007/.../EÜ, millega muudetakse direktiivi 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega

352

P6_TA(2007)0333
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed ***I
Euroopa Parlamendi 11. juuli 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0914 - C6-0019/2007 - 2006/0302(COD))

353

P6_TC1-COD(2006)0302
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 11. juulil 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2007/.../EÜ, millega muudetakse direktiivi 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega

353

P6_TA(2007)0334
Ohtlikud ained elektri- ja elektroonikaseadmetes ***I
Euroopa Parlamendi 11. juuli 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2002/95/EÜ teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0915 - C6-0021/2007 - 2006/0303(COD))

353

P6_TC1-COD(2006)0303
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 11. juulil 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2007/.../EÜ, millega muudetakse direktiivi 2002/95/EÜ teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes seoses komisjoni rakendusvolitustega

354

P6_TA(2007)0335
Ökodisaini nõuded energiat tarbivatele toodetele ***I
Euroopa Parlamendi 11. juuli 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2005/32/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiat tarbivate toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks ja millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/42/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 96/57/EÜ ja 2000/55/EÜ, seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0907 - C6-0034/2007 - 2006/0291(COD))

354

P6_TC1-COD(2006)0291
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 11. juulil 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2007/.../EÜ, millega komisjoni rakendusvolituste osas muudetakse direktiivi 2005/32/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiat tarbivate toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks, ja samuti nõukogu direktiivi 92/42/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 96/57/EÜ ja 2000/55/EÜ

355

P6_TA(2007)0336
Ühenduse postiteenused ***I
Euroopa Parlamendi 11. juuli 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 97/67/EÜ seoses ühenduse postiteenuste siseturu rajamise lõpuleviimisega (KOM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD))

355

P6_TC1-COD(2006)0196
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 11. juulil 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2007/.../EÜ, millega muudetakse direktiivi 97/67/EÜ seoses ühenduse postiteenuste siseturu rajamise lõpuleviimisega

355

P6_TA(2007)0337
Lennutransporditeenuste osutamist käsitlevad ühiseeskirjad ***I
Euroopa Parlamendi 11. juuli 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühenduses lennutransporditeenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta (uuesti sõnastatud) (KOM(2006)0396 - C6-0248/2006 -2006/0130 (COD))

371

P6_TC1-COD(2006)0130
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 11. juulil 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2007 ühenduses lennutransporditeenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta (uuesti sõnastatud)

371

I LISA
Seoses artiklitega 5 ja 8 esitatav teave

387

II LISA
Vastavustabel

388

P6_TA(2007)0338
Finantsteenuste poliitika 2005-2010 (valge raamat)
Euroopa Parlamendi 11. juuli 2007. aasta resolutsioon valge raamatu: finantsteenuste poliitika (2005- 2010) kohta (2006/2270(INI))

392

P6_TA(2007)0339
Tööõiguse ajakohastamine 21. sajandi sõlmküsimuste lahendamisel
Euroopa Parlamendi 11. juuli 2007. aasta resolutsioon tööõiguse ajakohastamise kohta 21. sajandi sõlmküsimuste lahendamisel (2007/2023(INI))

401

P6_TA(2007)0340
Töötajate lähetamine
Euroopa Parlamendi 11. juuli 2007. aasta resolutsioon komisjoni teatise „Töötajate lähetamine seoses teenuste osutamisega: selle kasu ja potentsiaali maksimeerimine, tagades samal ajal töötajate kaitse” kohta

411

 

Neljapäev, 12. juuli 2007

2008/C 175E/04

PROTOKOLL

413

ISTUNGI LÄBIVIIMISE KORD

Istungi algus

Esitatud dokumendid

Läbirääkimisvolitused uue, laiendatud lepingu sõlmimiseks ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vahel (arutelu)

Eelarve kalender

Erinevuste vähendamine vaeseimates ELi piirkondades (arutelu)

Hääletused

Ühenduse statistikaprogramm 2008-2012 ***I (hääletus)

Dārfūr (hääletus)

ELi tulevase merenduspoliitika suunas: Euroopa seisukoht ookeanide ja merede küsimuses (hääletus)

Esimese raudteepaketi rakendamine (hääletus)

Liikumisvõimeline Euroopa - jätkusuutlik liikuvus meie mandril (hääletus)

Südame-veresoonkonna haiguste vastu võitlemise meetmed (hääletus)

PNR-leping Ameerika Ühendriikidega (hääletus)

Euroala (2007) (hääletus)

Euroopa Keskpank (2006) (hääletus)

Palestiina (hääletus)

Olukord Pakistanis (hääletus)

Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi 2006. aasta arenguaruanne (hääletus)

TRIPS-leping ja ravimite kättesaadavus (hääletus)

Demokraatlik järelevalve arengukoostöö rahastamisvahendi raames (hääletus)

Läbirääkimisvolitused uue, laiendatud lepingu sõlmimiseks ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vahel (hääletus)

Erinevuste vähendamine vaeseimates ELi piirkondades (hääletus)

Selgitused hääletuse kohta

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Nõukogu ühiste seisukohtade teatavakstegemine

Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

Iraagi pagulaste humanitaarolukord

Inimõiguste rikkumine Transnistrias (Moldova)

Inimõigused Vietnamis

Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Hääletused

Iraagi pagulaste humanitaarolukord (hääletus)

Inimõiguste rikkumine Transnistrias (Moldova) (hääletus)

Inimõigused Vietnamis (hääletus)

Esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukohtade heakskiitmine nõukogu poolt (kodukorra artikkel 66)

Teatud dokumente puudutavad otsused

Assigneeringute ümberpaigutamine

Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)

Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Järgmiste istungite ajakava

Istungjärgu vaheaeg

KOHALOLIJATE NIMEKIRI

428

I LISA

430

II LISA

450

VASTUVÕETUD TEKSTID

525

P6_TA(2007)0341
Ühenduse statistikaprogramm 2008-2012 ***I
Euroopa Parlamendi 12. juuli 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ühenduse statistikaprogrammi kohta ajavahemikus 2008-2012 (KOM(2006)0687 - C6-0427/2006 - 2006/0229(COD))

525

P6_TC1-COD(2006)0229
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 12. juulil 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr .../2007/EÜ ühenduse statistikaprogrammi kohta ajavahemikuks 2008-2012

525

P6_TA(2007)0342
Dārfūr
Euroopa Parlamendi 12. juuli 2007. aasta resolutsioon olukorra kohta Dārfūris

526

P6_TA(2007)0343
ELi tulevase merenduspoliitika suunas
Euroopa Parlamendi 12. juuli 2007. aasta resolutsioon Euroopa Liidu tulevase merenduspoliitika kohta: Euroopa seisukoht ookeanide ja merede küsimuses (2006/2299(INI))

531

P6_TA(2007)0344
Esimese raudteepaketi rakendamine
Euroopa Parlamendi 12. juuli 2007. aasta resolutsioon esimese raudteepaketi rakendamise kohta (2006/2213(INI))

551

P6_TA(2007)0345
Liikumisvõimeline Euroopa - jätkusuutlik liikuvus meie mandril
Euroopa Parlamendi 12. juuli 2007. aasta resolutsioon liikumisvõimelise Euroopa kohta - jätkusuutlik liikuvus meie mandril (2006/2227(INI))

556

P6_TA(2007)0346
Südame-veresoonkonna haigused
Euroopa Parlamendi 12. juuli 2007. aasta resolutsioon südame-veresoonkonna haigustega võitlemise kohta

561

P6_TA(2007)0347
PNR-leping Ameerika Ühendriikidega
Euroopa Parlamendi 12. juuli 2007. aasta resolutsioon reisijate isikuandmete (PNR) lepingu kohta Ameerika Ühendriikidega

564

P6_TA(2007)0348
Euroala (2007)
Euroopa Parlamendi 12. juuli 2007. aasta resolutsioon 2007. aasta euroala aruande kohta (2007/2143(INI))

569

P6_TA(2007)0349
Euroopa Keskpank (2006)
Euroopa Parlamendi 12. juuli 2007. aasta resolutsioon Euroopa Keskpanga 2006. aasta aruande kohta (2007/2142(INI))

574

P6_TA(2007)0350
Lähis-Ida
Euroopa Parlamendi 12. juuli 2007. aasta resolutsioon olukorra kohta Lähis-Idas

579

P6_TA(2007)0351
Pakistan
Euroopa Parlamendi 12. juuli 2007. aasta resolutsioon Pakistani kohta

583

P6_TA(2007)0352
Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi 2006. aasta eduaruanne
Euroopa Parlamendi 12. juuli 2007. aasta resolutsioon endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi 2006. aasta eduaruande kohta (2006/2289(INI))

586

P6_TA(2007)0353
TRIPS-leping ja ravimite kättesaadavus
Euroopa Parlamendi 12. juuli 2007. aasta resolutsioon TRIPS-lepingu ja ravimite kättesaadavuse kohta

591

P6_TA(2007)0354
Arengukoostöö rahastamisvahendi rakendamise demokraatlik järelevalve
Euroopa Parlamendi 12. juuli 2007. aasta resolutsioon arengukoostöö rahastamisvahendi rakendamise demokraatliku järelevalve kohta

595

P6_TA(2007)0355
Läbirääkimisvolitused: EÜ-Ukraina laiendatud leping
Euroopa Parlamendi 12. juuli 2007. aasta soovitus nõukogule läbirääkimisvolituse kohta uue, laiendatud lepingu sõlmimiseks ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vahel (2007/2015(INI))

597

P6_TA(2007)0356
Erinevuste vähendamine vaeseimates ELi piirkondades
Euroopa Parlamendi 12. juuli 2007. aasta resolutsioon ühtekuuluvuspoliitika rolli ja tõhususe kohta erinevuste vähendamisel vaeseimates ELi piirkondades (2006/2176(INI))

603

P6_TA(2007)0357
Iraagi pagulaste humanitaarolukord
Euroopa Parlamendi 12. juuli 2007. aasta resolutsioon Iraagi pagulaste humanitaarolukorra kohta

609

P6_TA(2007)0358
Inimõiguste rikkumine Moldovas
Euroopa Parlamendi 12. juuli 2007. aasta resolutsioon inimõiguste rikkumise kohta Transnistrias (Moldovas)

613

P6_TA(2007)0359
Inimõigused Vietnamis
Euroopa Parlamendi 12. juuli 2007. aasta resolutsioon inimõiguste kohta Vietnamis

615


Menetluste selgitus

*

Nõuandemenetlus

**I

Koostöömenetlus, esimene lugemine

**II

Koostöömenetlus, teine lugemine

***

Nõusolekumenetlus

***I

Kaasotsustamismenetlus, esimene lugemine

***II

Kaasotsustamismenetlus, teine lugemine

***III

Kaasotsustamismenetlus, kolmas lugemine

(Menetlus põhineb Euroopa Komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Hääletusi puudutav teave

Raportöör teavitab istungi juhatajat oma seisukohtadest muudatusettepanekute suhtes kirjalikult enne hääletuse algust, kui ei ole otsustatud teisiti.

Parlamendi komisjonid

AFET

Väliskomisjon

DEVE

Arengukomisjon

INTA

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

BUDG

Eelarvekomisjon

CONT

Eelarvekontrollikomisjon

ECON

Majandus- ja rahanduskomisjon

EMPL

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

ENVI

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon

ITRE

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

IMCO

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

TRAN

Transpordi- ja turismikomisjon

REGI

Regionaalarengukomisjon

AGRI

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

PECH

Kalanduskomisjon

CULT

Kultuuri- ja hariduskomisjon

JURI

Õiguskomisjon

LIBE

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

AFCO

Põhiseaduskomisjon

FEMM

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

PETI

Petitsioonikomisjon

Fraktsioonid

PPE-DE

Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon

PSE

Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon

ALDE

Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon

UEN

fraktsioon Liit Rahvusriikide Euroopa eest

Verts/ALE

Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon

GUE/NGL

Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon

IND/DEM

fraktsioon Iseseisvus ja Demokraatia

ITS

fraktsioon Identiteet, Traditsioon, Suveräänsus

NI

fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed

ET

 

Top