EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:287E:TOC

Euroopa Liidu Teataja, CE 287, 29. november 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 287E

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

50. köide
29. november 2007


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

ΙΙ   (Teatis)

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE TEATISED

 

EUROOPA PARLAMENT

 

2006-2007 ISTUNGJÄRK

 

12.-15. veebruar 2007 istungid

 

Esmaspäev, 12. veebruar 2007

2007/C 287E/01

PROTOKOLL

1

ISTUNGI LÄBIVIIMISE KORD

Istungjärgu jätkamine

Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Esitatud dokumendid

Teatud dokumente puudutavad otsused

Parlamendi koosseis

Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)

Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Petitsioonid

Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)

Tööplaan

Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Ühenduse ruumiandmete infrastruktuur (INSPIRE) ***III (arutelu)

Jäätmed ***I - Jäätmete ringlussevõtu temaatiline strateegia (arutelu)

Naiste roll Türgis (arutelu)

ELi piirangud vedelikele, mida reisijad tohivad lennuki pardale viia (arutelu)

Järgmise istungi päevakord

Istungi lõpp

KOHALOLIJATE NIMEKIRI

13

 

Teisipäev, 13. veebruar 2007

2007/C 287E/02

PROTOKOLL

15

ISTUNGI LÄBIVIIMISE KORD

Istungi algus

Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Euroopa Parlamendi presidendi avakõne

Hääletused

Toorpuidu liigitus ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Riiklikud ehitustöölepingud ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Ühenduse tegevusprogramm meetmete edendamiseks ühenduse finantshuvide kaitse valdkonnas (programm Herakles II) ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Finantsmääruse rakenduseeskirjade muutmine * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Ühenduse ruumiandmete infrastruktuur (INSPIRE) ***III (hääletus)

Jäätmed ***I (hääletus)

Jäätmete ringlussevõtu temaatiline strateegia (hääletus)

Naiste roll Türgis (hääletus)

Selgitused hääletuse kohta

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Euroopa Ülemkogu ettevalmistamine (8.-9. märts 2007) (arutelu)

Infotund (küsimused komisjonile)

Presidentuuri teadaanne

Veinituru ühise korralduse reformimine (arutelu)

ÜPP raames tehtavate otsemaksete vabatahtlik ümbersuunamine * (arutelu)

Euroopa raadiospektripoliitika suunas (arutelu)

Kliimamuutused (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

PNR, SWIFT (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Järgmise istungi päevakord

Istungi lõpp

KOHALOLIJATE NIMEKIRI

25

I LISA

27

II LISA

39

VASTUVÕETUD TEKSTID

103

P6_TA(2007)0024
Toorpuidu liigitus ***I
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 68/89/EMÜ toorpuidu liigitust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (KOM(2006)0557 - C6-0325/2006 - 2006/0178(COD))

103

P6_TA(2007)0025
Riiklikud ehitustöölepingud ***I
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv nõukogu 26. juuli 1971. aasta direktiivi 71/304/EMÜ (riiklike ehitustöölepingutega seotud teenuste osutamise vabadust ning esinduste ja filiaalide kaudu tegutsevate tööettevõtjatega riiklike ehitustöölepingute sõlmimist käsitlevate piirangute kaotamise kohta) kehtetuks tunnistamise kohta (KOM(2006)0748 - C6-0440/2006 - 2006/0249(COD))

103

P6_TA(2007)0026
Ühenduse tegevusprogramm meetmete edendamiseks ühenduse finantshuvide kaitse valdkonnas (programm Herakles II) ***I
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse ja pikendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsust nr 804/2004/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse tegevusprogramm meetmete edendamiseks ühenduse finantshuvide kaitse valdkonnas (programm Herakles II) (KOM(2006)0339 - C6-0216/2006 - 2006/0114(COD))

104

P6_TC1-COD(2006)0114
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 13. veebruaril 2007 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr .../2007/EÜ, millega muudetakse ja pikendatakse 21. aprilli 2004. aasta otsust nr 804/2004/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse tegevusprogramm meetmete edendamiseks ühenduse finantshuvide kaitse valdkonnas (programm Herakles II)

105

P6_TA(2007)0027
Finantsmääruse rakenduseeskirjade muutmine *
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu komisjoni määrus (EÜ, Euratom), millega muudetakse määrust (EÜ, Euratom) nr 2342/2002, millega kehtestatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 üksikasjalikud rakenduseeskirjad (SEK(2006)0866 - C6-0231/2006 - 2006/0900(CNS))

112

P6_TA(2007)0028
Ühenduse ruumiandmete infrastruktuur (INSPIRE) ***III
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon lepituskomitees heakskiidetud ühise teksti kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega rajatakse Euroopa Ühenduse ruumiandmete infrastruktuur (INSPIRE) (PE-CONS 3685/2006 - C6-0445/2006 - 2004/0175(COD))

134

P6_TA(2007)0029
Jäätmed ***I
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv jäätmete kohta (KOM(2005)0667 - C6-0009/2006 - 2005/0281 (COD))

135

P6_TC1-COD(2005)0281
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 13. veebruaril 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2007/.../EÜ jäätmete kohta

136

I LISA
KÕRVALDAMISTOIMINGUD

162

II LISA
TAASKASUTAMISTOIMINGUD

163

III LISA
JÄÄTMETE LAKKAMINE

164

IV LISA
JÄÄTMETE OMADUSED, MIS LUBAVAD NEID PIDADA OHTLIKEKS JÄÄTMETEKS

164

V LISA
JÄÄTMETEKKE VÄLTIMISE MEETMED

165

VI LISA
VASTAVUSTABEL

167

P6_TA(2007)0030
Jäätmete ringlussevõtt
Euroopa Parlamendi resolutsioon jäätmete ringlussevõtu temaatilise strateegia kohta (2006/2175(INI))

168

P6_TA(2007)0031
Naiste roll Türgis
Euroopa Parlamendi resolutsioon naiste rolli kohta Türgi ühiskondlikus, majandus- ja poliitilises elus (2006/2214(INI))

174

 

Kolmapäev, 14. veebruar 2007

2007/C 287E/03

PROTOKOLL

182

ISTUNGI LÄBIVIIMISE KORD

Istungi algus

Kinnipeetavate transport ja ebaseaduslik kinnipidamine (arutelu)

Hääletused

Kinnipeetavate transport ja ebaseaduslik kinnipidamine (hääletus)

Pidulik istung - Itaalia

Hääletused (jätkamine)

Kinnipeetavate transport ja ebaseaduslik kinnipidamine (hääletuse jätkamine)

Makromajandusliku finantsabi andmine Moldovale * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Tehnilised meetmed teatavate siirdekalavarude kaitseks * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Triivvõrgud * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

ÜPP raames tehtavate otsemaksete vabatahtlik ümbersuunamine * (hääletus)

Kontrollikoja eriaruanne nr 6/2005 üleeuroopalise transpordivõrgu kohta (hääletus)

Kliimamuutused (hääletus)

PNR, SWIFT (hääletus)

Euroopa Ülemkogu ettevalmistamine (8.-9. märts 2007) (hääletus)

Euroopa raadiospektripoliitika suunas (hääletus)

Selgitused hääletuse kohta

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Terrorismivastase võitluse välismõõde (arutelu)

EÜ ja Venemaa vaheline lühiajaliste viisade väljastamise lihtsustamise leping * - EÜ ja Venemaa vaheline tagasivõtuleping * (arutelu)

2007. aasta majanduspoliitika üldsuunised - Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised * (arutelu)

Infotund (küsimused nõukogule)

Olukord Dārfūris (arutelu)

Eelarvetoetus arengumaadele (arutelu)

Ebaseaduslik kalapüük (arutelu)

Romide vaba liikumine Euroopa Liidu piires (arutelu)

Järgmise istungi päevakord

Istungi lõpp

KOHALOLIJATE NIMEKIRI

194

I LISA

196

II LISA

222

VASTUVÕETUD TEKSTID

309

P6_TA(2007)0032
Kinnipeetavate transport ja ebaseaduslik kinnipidamine
Euroopa Parlamendi resolutsioon LKA poolt kinnipeetavate transpordiks ja ebaseaduslikuks kinnipidamiseks Euroopa riikide väidetava kasutamise kohta (2006/2200(INI))

309

P6_TA(2007)0033
Makromajandusliku finantsabi andmine Moldovale *
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus makromajandusliku finantsabi andmise kohta Moldovale (KOM(2006)0579 - C6-0342/2006 - 2006/0184(CNS))

334

P6_TA(2007)0034
Tehnilised meetmed teatavate siirdekalavarude kaitseks *
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, milles sätestatakse tehnilised meetmed teatavate siirdekalavarude kaitseks (KOM(2006)0100 - C6-0106/2006 - 2006/0030(CNS))

338

P6_TA(2007)0035
Triivvõrgud *
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 894/97, (EÜ) nr 812/2004 ja (EÜ) nr 2187/2005 seoses triivvõrkudega (KOM(2006)0511 - C6-0327/2006 - 2006/0169(CNS))

340

P6_TA(2007)0036
ÜPP raames tehtavate otsemaksete vabatahtlik ümbersuunamine *
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, milles sätestatakse määrusega (EÜ) nr 1782/2003 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks) ettenähtud otsetoetuste vabatahtliku ümbersuunamise eeskirjad ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1290/2005 (KOM(2006)0241 - C6-0235/2006 - 2006/0083(CNS))

341

P6_TA(2007)0037
Kontrollikoja eriaruanne nr 6/2005 üleeuroopalise transpordivõrgu kohta
Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa kontrollikoja eriaruande nr 6/2005 kohta, mis käsitleb üleeuroopalist transpordivõrku (TEN-T) (2006/2238(INI))

342

P6_TA(2007)0038
Kliimamuutus
Euroopa Parlamendi resolutsioon kliimamuutuse kohta

344

P6_TA(2007)0039
PNR ja SWIFT
Euroopa Parlamendi resolutsioon SWIFTi, reisijate isikuandmete (PNR) lepingu ja neid küsimusi käsitleva atlandiülese dialoogi kohta

349

P6_TA(2007)0040
Euroopa Ülemkogu ettevalmistamine (8.-9. märts 2007)
Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa Ülemkogu 2007. aasta kevadise kohtumise kohta seoses Lissaboni strateegiaga

353

P6_TA(2007)0041
Euroopa raadiospektripoliitika suunas
Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa raadiospektripoliitika suunas (2006/2212(INI))

364

 

Neljapäev, 15. veebruar 2007

2007/C 287E/04

PROTOKOLL

371

ISTUNGI LÄBIVIIMISE KORD

Istungi algus

Esitatud dokumendid

EIP aastaaruanne (2005) (arutelu)

Energiahinna tõusu makromajanduslik mõju (arutelu)

Aktsionäride hääleõigused ***I (arutelu)

Hääletused

Aktsionäride hääleõigused ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Eelarvetoetus arengumaadele (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Ebaseaduslik kalapüük (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Riiklikud strateegiadokumendid ja näidisprogrammid Malaisia, Brasiilia ja Pakistani kohta (hääletus)

EÜ ja Venemaa vaheline lühiajaliste viisade väljastamise lihtsustamise leping * (hääletus)

EÜ ja Venemaa vaheline tagasivõtuleping * (hääletus)

Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised * (hääletus)

Veinituru ühise korralduse reformimine (hääletus)

Terrorismivastase võitluse välismõõde (hääletus)

2007. aasta majanduspoliitika üldsuunised (hääletus)

Olukord Darfuris (hääletus)

EIP aastaaruanne (2005) (hääletus)

Energiahinna tõusu makromajanduslik mõju (hääletus)

Selgitused hääletuse kohta

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

Hiina valitsuse ja Dalai Laama esindajate vaheline dialoog

Iraagist pärit põgenike humanitaarolukord

Guinea

Hääletused

Hiina valitsuse ja Dalai Laama esindajate vaheline dialoog (hääletus)

Iraagist pärit põgenike humanitaarolukord (hääletus)

Guinea (hääletus)

Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Teatud dokumente puudutavad otsused

Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)

Istungil vastuvõetud tekstide edastamine

Järgmiste istungite ajakava

Istungjärgu vaheaeg

KOHALOLIJATE NIMEKIRI

384

I LISA

386

II LISA

400

VASTUVÕETUD TEKSTID

486

P6_TA(2007)0042
Aktsionäride hääleõigused ***I
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv nende äriühingute aktsionäride hääleõiguse kasutamise kohta, mille registreeritud asukoht on liikmesriigis ja mille aktsiatega kaubeldakse reguleeritud turul, ning direktiivi 2004/109/EÜ muutmise kohta (KOM(2005)0685 - C6-0003/2006 - 2005/0265(COD))

486

P6_TC1-COD(2005)0265
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 15. veebruaril 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2007/.../EÜ noteeritud äriühingute aktsionäride teatavate õiguste kasutamise kohta

486

P6_TA(2007)0043
Eelarvetoetus arengumaadele
Euroopa Parlamendi resolutsioon eelarvetoetuse kohta arengumaadele (2006/2079(INI))

497

P6_TA(2007)0044
Ebaseaduslik kalapüük
Euroopa Parlamendi resolutsioon ebaseadusliku, teatamata jäetud ja reguleerimata kalapüügi vastase ELi tegevuskava rakendamise kohta (2006/2225(INI))

502

P6_TA(2007)0045
Riiklikud strateegiadokumendid - Malaisia, Brasiilia ja Pakistan
Euroopa Parlamendi resolutsioon komisjoni otsuste eelnõude kohta, millega kehtestatakse riiklikud strateegiadokumendid ja näidisprogrammid Malaisia, Brasiilia ja Pakistani kohta

507

P6_TA(2007)0046
EÜ ja Venemaa vaheline lühiajaliste viisade väljastamise lihtsustamise leping *
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Vene Föderatsiooni vahelise lühiajaliste viisade väljastamise lihtsustamise lepingu sõlmimise kohta (8780/2006 - KOM(2006)0188 - C6-0169/2006 - 2006/0062(CNS))

509

P6_TA(2007)0047
EÜ ja Venemaa vaheline tagasivõtuleping *
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Venemaa Föderatsiooni vahelise tagasivõtulepingu sõlmimise kohta (8779/2006 - KOM(2006)0191 - C6-0168/2006 - 2006/0064(CNS))

510

P6_TA(2007)0048
Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised *
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta (KOM(2006)0815 - C6-0036/2007 - 2006/0271(CNS))

510

P6_TA(2007)0049
Veinituru ühine korraldus
Euroopa Parlamendi resolutsioon veinituru ühise korralduse reformimise kohta (2006/2109(INI))

511

P6_TA(2007)0050
Rahvusvahelise terrorismi vastase võitluse välismõõde
Euroopa Parlamendi resolutsioon rahvusvahelise terrorismi vastase võitluse välismõõtme kohta (2006/2032(INI))

524

P6_TA(2007)0051
2007. aasta majanduspoliitika üldsuunised
Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa majanduse olukorra kohta: ettevalmistav raport 2007. aasta majanduspoliitika üldsuuniste kohta (2006/2272(INI))

535

P6_TA(2007)0052
Olukord Darfuris
Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Dārfūris

542

P6_TA(2007)0053
EIP aastaaruanne (2005)
Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa Investeerimispanga 2005. aasta aastaaruande kohta (2006/2269(INI))

544

P6_TA(2007)0054
Energiahinna tõusu makromajanduslik mõju
Euroopa Parlamendi resolutsioon energiahinna tõusu makromajandusliku mõju kohta (2006/2247(INI))

548

P6_TA(2007)0055
Hiina valitsuse ja dalai-laama saadikute vahelised kõnelused
Euroopa Parlamendi resolutsioon Hiina valitsuse ja dalai-laama saadikute vaheliste kõneluste kohta

554

P6_TA(2007)0056
Iraagi pagulaste humanitaarolukord
Euroopa Parlamendi resolutsioon Iraagi pagulaste kohta

556

P6_TA(2007)0057
Guinea
Euroopa Parlamendi resolutsioon Guinea kohta

558


Menetluste selgitus

*

Nõuandemenetlus

**I

Koostöömenetlus: esimene lugemine

**II

Koostöömenetlus: teine lugemine

***

Nõusolekumenetlus

***I

Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine

***II

Kaasotsustamismenetlus: teine lugemine

***III

Kaasotsustamismenetlus: kolmas lugemine

(Menetlus põhineb Euroopa Komisjoni poolt ette pandud õiguslikul alusel.)

Hääletustundi puudutav teave

Raportöör teavitab istungi juhatajat oma seisukohtadest muudatusettepanekute suhtes kirjalikult enne hääletuse algust, kui ei ole otsustatud teisiti.

Parlamendi komisjonid

AFET

Välisasjade komisjon

DEVE

Arengukomisjon

INTA

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

BUDG

Eelarvekomisjon

CONT

Eelarvekontrollikomisjon

ECON

Majandus- ja rahanduskomisjon

EMPL

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

ENVI

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon

ITRE

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

IMCO

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

TRAN

Transpordi- ja turismikomisjon

REGI

Regionaalarengukomisjon

AGRI

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

PECH

Kalanduskomisjon

CULT

Kultuuri- ja hariduskomisjon

JURI

Õigusasjade komisjon

LIBE

Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon

AFCO

Põhiseaduskomisjon

FEMM

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

PETI

Petitsioonikomisjon

Fraktsioonid

PPE-DE

Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon

PSE

Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon

ALDE

Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon

UEN

fraktsioon Liit Rahvusriikide Euroopa eest

Verts/ALE

Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon

GUE/NGL

Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon

IND/DEM

Fraktsioon Iseseisvus ja Demokraatia

ITS

fraktsioon Identiteet, Traditsioon, Suveräänsus

NI

fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed

ET

 

Top