EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:175:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 175, 27. juuli 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 175

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

50. köide
27. juuli 2007


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

III   Ettevalmistavad aktid

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

 

436. istungjärgul 30.–31. mail 2007

2007/C 175/01

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 92/84/EMÜ alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimäära ühtlustamise kohta”KOM(2006) 486 lõplik

1

2007/C 175/02

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ühenduse statistikaprogrammi kohta ajavahemikuks 2008–2012”KOM(2006) 687 lõplik — 2006/0229 (COD)

8

2007/C 175/03

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühenduse vabade töökohtade kvartalistatistika kohta”KOM(2007) 76 lõplik

11

2007/C 175/04

Euroopa Majandus-ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1059/2003 (millega kehtestatakse ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus (NUTS)) Bulgaaria ja Rumeenia Euroopa Liiduga ühinemise tõttu”KOM(2007) 95 lõplik — 2007/0038 (COD)

13

2007/C 175/05

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Teenuste siseturg — tööturu ja tarbijakaitse nõuded”

14

2007/C 175/06

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Sotsiaalse mõju uuringute sisu, menetluste ja meetodite osas järgitavad kvaliteedinõuded sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonna teiste osalejate seisukohast”

21

2007/C 175/07

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 1997. aasta direktiivi 1997/7/EÜ (tarbijate kaitse kohta sidevahendi abil sõlmitud lepingute korral) rakendamise kohta”KOM(2006) 514 lõplik

28

2007/C 175/08

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse seoses aktsiaseltside ühinemisel või jagunemisel ette nähtud sõltumatu eksperdiaruande nõudega nõukogu direktiivi 78/855/EMÜ, mis käsitleb aktsiaseltside ühinemist, ning nõukogu direktiivi 82/891/EMÜ, mis käsitleb aktsiaseltside jagunemist”KOM(2007) 91 lõplik — 2007/0035 (COD)

33

2007/C 175/09

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust nr 11 veohindade ja veotingimustega seotud diskrimineerimise kaotamise kohta Euroopa Majandusühenduse asutamislepingu artikli 79 lõike 3 rakendamisel ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 852/2004 toiduainete hügieeni kohta”KOM(2007) 90 lõplik — 2007/0037 (COD)

37

2007/C 175/10

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite valgustus- ja valgussignaalseadmete paigaldamise kohta”KOM(2007) 192 lõplik — 2007/0066 (COD)

40

2007/C 175/11

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta”KOM(2006) 745 lõplik — 2006/0246 (COD)

40

2007/C 175/12

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus taimekaitsevahendite turuleviimise kohta””KOM(2006) 388 lõplik — 2006/0136 COD

44

2007/C 175/13

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, et lisada lennutegevus ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi”KOM(2006) 818 lõplik — 2006/0304 (COD)

47

2007/C 175/14

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: nõukogu määrus, millega kehtestatakse puu- ja köögiviljasektori erieeskirjad ja muudetakse teatavaid määrusi”KOM(2007) 17 lõplik — 2007/0012 (CNS)

53

2007/C 175/15

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/66/EÜ patareide ja akude ning patarei- ja akujäätmete kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega”KOM(2007) 93 lõplik — 2007/0036 (COD)

57

2007/C 175/16

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Euroopa Liidu väljakutsed ja võimalused globaliseerumise kontekstis”

57

2007/C 175/17

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Roheline raamat. Tööõiguse ajakohastamine 21. sajandi sõlmküsimuste lahendamisel”KOM(2006) 708 lõplik

65

2007/C 175/18

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku loomise kohta elukestva õppe valdkonnas”KOM(2006) 479 lõplik — 2006/0163 (COD)

74

2007/C 175/19

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Euroopa Liidu strateegia liikmesriikide toetamiseks alkoholist põhjustatud kahju vähendamisel””KOM(2006) 625 lõplik

78

2007/C 175/20

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühenduses lennutransporditeenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta (uuesti sõnastatud)”KOM(2006) 396 lõplik — 2006/0130 (COD)

85

2007/C 175/21

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Euroopa Liidu liiklusohutuse poliitika ja elukutselised sõidukijuhid — ohutud ja turvalised peatus- ja puhkekohad”

88

2007/C 175/22

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Tulevased õigusaktid e-juurdepääsetavuse valdkonnas”

91


ET

 

Top